קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

עירוני »

החלו פעולות האכיפה של העירייה בשדרות דרך ארץ יחידת הפיקוח העירונית אוכפת שמירת מעבר של שני מטרים פנויים בתוך שטח השדרה המקורה (קולונדה) וכן הסדרה של הוצאת סחורה, שולחנות וכיסאות. ראש העיר: "המטרה היא למצב את השדרה כשטח מסחר עירוני מזמין ונעים"

צילום: מור שקיפי לאטי | שדרות דרך ארץ

בשד’ דרך ארץ ישנם מספר תחו נ מים שבהם נדרשת התערבות של הרשות המקומית. אחד המרכזיים שבהם הוא סחורה וכן כיסאות ושו נ לחנות שמוצבים מחוץ לבתי העסק באופן שמפריע לתנועה בשטח המקורה (קולונודה) ובמדרכה, ול נ עיתים אף חוסמים את המעבר. יחידת הפיקוח של העירייה החלה לאכוף שמירת מעבר של שני מטרים פנויים בתוך שטח הקולונדה והס נ דרת הוצאת סחורה והצבת כיסאות ושולחנות ניידים מחוץ לבית העסק. הסדרי חנייה חדשים נוסף על כך, העירייה תתחיל בקרוב בהנהגת חנייה בתשלום (כחול-לבן) בשדרות דרך ארץ במטרה להנגיש את מקומות החנייה ללקוחות. הסדרי החנייה החדשים נדרשו לאחר שנוצר מצב מתמשך שבו נתפסים רוב מקו נ מות החנייה באזורי המסחר לשעות

ארוכות וללא כל הגבלה. כדי לעודד 20 את התחלופה במקומות החנייה הדקות הראשונות יהיו בחינם. פר נ טים מלאים מופיעים בהמשך החוב נ .)7 ' רת (בעמ כמו כן, העירייה תתחיל לאכוף חנייה במקביל למדרכה (ולא בניצב כפי שחונים כיום) בהתאם לחוק החנייה העירוני החדש שאושר לאחרונה. ראש העיר יצחק קשת: "המטרה המרכזית של המדיניות החדשה היא מיצוב השדרה כשטח מסחר עירוני מזמין ונעים שיאפשר צמיחה ושגשוג של העסקים, והיא כוללת הסדרה מחודשת של כמה תחומים מרכזיים. בתהליך גיבוש המדיניות העירונית החדשה עמדה לנגד עינינו מטרה מר נ כזית אחת: עידוד הצלחת הפעילות המסחרית בשדרה העסקית הראשית של העיר. זו הדרך לעשות זאת".

העירייה החלה בפעולות אכיפה בשדרות דרך ארץ במסגרת יישום המדיניות העירונית החדשה שנוע נ דה לקדם את שדרת העסקים הרא נ שית של העיר ולעודד תנועת הולכי רגל. המטרה: לשפר את ההתנהלות בשדרה עבור בעלי העסקים ועבור הלקוחות.

אנשי יחידת הפיקוח בשדרה

15 ' גיליון מס 6

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker