קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

חינוך »

מהשנה: שני מחנכים לכל כיתה בבתי ספר נוספים בחריש לתיכון אתגרי העתיד מצטרפות חטיבת הביניים החדשה ואולפנת חריש. הרחבת הצוות ועבודה בקבוצות קטנות יאפשרו להעמיק את השיח המשמעותי בין מורה לתלמיד

"דרך חריש" הלכה למעשה: החל בספטמבר מלמדים שני מחנכים 1- מ בכל כיתה בחטיבת הביניים החדשה ובאולפנת חריש. ביוזמת אגף החי נ נוך בעירייה הצטרפו שני בתי הספר לתוכנית חאלו"ם של משרד החינוך, שמקדמת הרחבת הצוות החינוכי באופן שמאפשר להעמיק את השיח המשמעותי בין מורה לתלמיד. לפי משרד השיכון, מטרתה של תו נ כנית חאלו"ם היא לפתח אחריות כו נ ללת לכל תלמיד ושל כל תלמיד, לק נ דם צמיחה בתחום הלימודי, החברתי והאישי ולטפח יכולת מנהיגות לקי נ דום יעדים אישיים וחברתיים. הגי נ שה מבוססת על יצירת מעגלי שיח ולמידה שבהם נוצרים יחסי קרבה ואמון בין מורים, תלמידים והורים. התהליך נתמך בעבודה בקבוצות קטנות בהובלת מחנכים ומורים הבו נ נים בשיתוף עם התלמידים תוכניות למידה שבהן מוגדרים יעדים ונבחנים התהליכים והתוצאות להשגתם.

"ככל שנצליח להגדיל את מעגל המחנכים שלוקחים חלק בקידום כל תלמיד ותלמידה, נוכל להעמיק את איכות הקשר, ההיכרות והליווי שכל ילד בחריש מקבל בהתפתחות וצמיחה אישית בלמידה"

חטיבת הביניים החדשה ואולפנת חריש מצטרפות לתיכון אתגרי הע נ תיד שפועל במסגרת התוכנית הזו מאז הקמתו, ואף הרחיב אותה באופן עצמאי. באתגרי העתיד, שבו לומדים ח � תלמידים, יש מחנך ומ 600 כיום כ נכת לכל כיתה. "ככל שנצליח להגדיל את מעגל המחנכים שלוקחים חלק בקידום כל תלמיד ותלמידה, נוכל להעמיק את איכות הקשר, ההיכרות והליווי

יישום של תפיסת החינוך שלנו, 'דרך חריש'".

שכל ילד בחריש מקבל בהתפתחות וצמיחה אישית בלמידה", מסביר מנהל אגף החינוך בעירייה, ישראל שלו, "אנחנו מקדמים את כניסת תוכנית חאלו"ם לבתי הספר בחריש ביחד עם מנהלי בתי הספר ומשרד החינוך, כי אנחנו מאמינים בתוכנית ומכירים בערך המשמעותי שלה עבור הילדים. תוכנית חאלו"ם היא

באתגרי העתיד, שבו 600- לומדים כיום כ תלמידים, יש מחנך ומחנכת לכל כיתה

15 ' גיליון מס 22

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker