קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

» חינוך

מבנה חדש נפתח בבית הספר הממלכתי שבשכונת בצוותא מהכיתות מאובזרות 4 . כיתות במפלס העליון של בית הספר 6 השנה נפתחו עוד מהכיתות לומדים 4- בקירות ניידים, ולכל כיתה יציאה ישירות לחצר. באופן זמני, ב השנה תלמידי שכבת כיתות ז' של תיכון אתגרי העתיד

מבנה חדש נפתח השנה במתחם בית הספר הממלכתי שבשכונת בצוותא. המבנה הוקם במפלס העליון של בית מהכיתות 4- כיתות. ב 6 הספר, ויש בו הוצבו קירות ניידים שמאפשרים לח נ בר זוג כיתות למרחב למידה גדול יותר שמאפשר למידה מגוונת. מכל אחת מהן יש יציאה ישירות לחצר. בשנת הלימודים הנוכחית ארבע מה נ כיתות החדשות מאוכלסות באופן זמני על ידי שכבת כיתות ז' של תיכון הכיתות החדשות 6 . אתגרי העתיד משלימות את מספר הכיתות בבית .18- הספר ל בית הספר הממלכתי ברחוב יחד שבשכונת בצוותא נפתח בשנה שעברה. יש בו שלושה מפלסים

ובהם כיתות ומ נ רחבי למידה בג נ דלים משתנים. בקומה הראשו נ נה ספרייה גדולה ושירותי מנהלה, בשנייה מרחב למידה פתוח גדול ) open space ( ומרפסת גדולה ובשלישית כיתות ומעבדות. לכל מפ נ לס יש חצר משלו וטריבונה מעוגלת להתכנסות.

חלונות בזיגוג מבודד קרינת שמש וכן הצללות למניעת קרינת שמש ישירה.

המבנה החדש, כמו מבנה בית הספר הקיים, נבנה אף הוא בפו נ רמט של בנייה ירוקה, אשר כוללת

כיתות נוספות בבית הספר הממ"ד שבשכונת בצוותא .18- כיתות שמשלימות את מספר הכיתות בבית הספר ל 6 בספטמבר נפתחו עוד 1- ב בשנת הלימודים הקרובה מאוכלסות הכיתות באופן זמני על ידי תלמידי הישיבה התיכונית

בכיווני אוויר ושמש, כולל חלונות בזיגוג והצללות. מבודד בבית הספר מרחב למידה חדשני פתוח ,) Open Space ( מסדרון מרווח לפעי נ לות הכולל גם גומחות להצגת תוצרים של תלמידים וספרייה עם קיר זכוכית ללמידה מגוונת. בבית הספר גם מעבדות גדולות ומעלית נגישה בכל קומה. חצר בית הס נ פר רחבת ידיים וכו נ ללת מתקנים ומגרש ספורט.

מבנה חדש נפתח השנה במתחם בית הספר הממלכתי דתי שבשכונת בצ נ מהכיתות הוצבו 4- כיתות. ב 6 וותא ובו קירות ניידים שמאפשרים לחבר זוג כיתות למרחב למידה גדול יותר שמא נ פשר למידה מגוונת. בהמשך יעוטרו חזיתות המבנה החדש בחיפוי צבעוני, ויוספו אלמנטים צבעוניים חדשים גם לחזיתות המבנה הקיים. בשנת הלי נ מודים הנוכחית מאוכלסות הכיתות החדשות באופן זמני על ידי תלמידי הכיתות החדשות 6 . הישיבה התיכונית משלימות את מספר הכיתות בבית .18- הספר ל בית הספר הממ"ד בשכונת בצוותא נפתח בשנה שעברה. הוא נבנה בפו נ רמט של בנייה ירוקה המתחשבת

23 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker