מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

הכלים להפיכת ענף התשתיות והבנייה הציבורית למנוע צמיחה כלכלי לאומי עם צריכה של טיפול במחסור חומרי הגלם: .5 מיליון טון חומרי חציבה שרק עולה לאור 30 הצמיחה בהתחלות הבניה, דורש הענף לפעול לצמצום המחסור במחצבות ולשנות את הליך המכרז בתחום זה כדי להבטיח מחיר תחרותי של חומרי הבנייה כפי שהמליצו שלוש וועדות ממשלתיות בעשור האחרון. 2.178 מ' טון לשנה 1.9% תרחיש צמיחה: המשך צמיחה האוכלוסיה בקצב של הביקוש לחומרי חציבה מחסור של מ' טון 371 2040 מחסור צפוי בחומרי חציבה בשנת 17 % הביקוש בבסיס תחזית המדינה 2.549 מ' טון

תשתיות

חסכון עלויות על ידי צמצום פגיעה באיכות .6 כיום עולה הטיפול בפסולת בנייה הסביבה: מיליארד שקל בשנה 5 המושלכת בשטחים פתוחים וישראל ממוקמת במקום מהנמוכים בעולם במחזור פסולת זו. במטרה כפולה של הגנה על הסביבה ולהבטיח תוספת חומרי בנייה שחסרים למשק, יש לקבוע תוכניות מתאר ארציות ותקינה שתקדם ותתמרץ שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים.

התפלגות רב שנתית ממוצעת לטיפול בפסולת בניין נתונים: המשרד להג"ס | 2018-2008

0.7 מפעלי מיחזור

התייקרות תשומות נבחרות בענף הבניה 2021 התייקרות שנתית ˆ חודשים 4 על בסיס 2022 קצב שנתי ˆ

6.2 מ' טון שנה

43.1%

16.9%

2

3.5 מושלח בשטחים פתוחים

קירות מסך וזכוכית

29.5%

בטון מובא 3.5%

אתרי סילוק

35.4%

13.8%

אספלט

35.4%

ברזל לבניה 15.7% 14.1% 9.2% 14.1% 6.7% חיפוי וריצוף מבנים

מערכות מיזוג 7.7%4.6% אביזרי חשמל

אימוץ מודלים ותקנים בינלאומיים: .7 לימוד עומק של כדאיות שימוש במודלים המקובלים במערב בתחומים כגון שיטות מכרוז, סיכוני אשראי, מנגנוני יישוב סכסוכים, חישוב ערבויות וקיזוזן, אבני דרך לתשלום חוזים ועוד.

9.3% 7.6%

שכירת ציוד ורכב 6.9% 3% 7% 6.5% חומרי מחצבה שכירת צמ"ה

6.8%

10.4%

תאורה וחשמל כביש

20

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease