צוות שלנו | פברואר 2024

במחשבה תחילה דבר יו״ר הארגון

דוד בן אשר, דורית טל אור, אפרים לפיד, חניאל פרבר, זהבה צויקל, גיטה גופר, משה אבן פז משתתפים: | : דוד גרין עורך | : אבי יבין-קלוגר עורך ראשי 2024 פברואר | 136 גיליון מס' ISSN 0792-3155 "TZEVET" THE I.D.F. VETERANS ASSOCIATION MAGAZINE כל | 03-6173520 :' , פקס 03-6173500 : , טלפון 5120206 בני ברק 14 "צוות", "בית סלע", רח' ברוך הירש 054 - 9400500 :' גרין עיתונות, טל מודעות: | 03-7314747 : רמת-גן, טלפון 48 גרין עיתונות בע"מ, רח' יוסף צבי הפקה: | הזכויות שמורות

Made with FlippingBook Digital Publishing Software