צוות שלנו | פברואר 2024

הודעה חשובה למחזיקי פוליסת הסיעוד של "צוות"

חלון הזדמנויות ייחודי לעמיתי "צוות" ובני משפחותיהם

ניתן 1.3.2023 מתאריך ה־

את תגמולי הביטוח בפוליסת הסיעוד ללא הצהרת בריאות* להגדיל

ומטה זכאים להצטרף לרובד הנוסף ללא הצהרת בריאות 53 *עמיתים / בני משפחה בני ואילך, כפוף להצהרת בריאות והליך חיתום) 54 (בני

למידע נוסף, נציגי מדנס זמינים עבורכם בערוצים הבאים:

bhealthy.co.il

tzevet@madanes.com המענה יינתן תוך יום עסקים אחד בלבד

052-8259424

073-2128153 מוקד הצטרפויות

מסמך זה הינו תמצית בלבד. המידע כפוף לתנאי הפוליסה המלאים, לחריגי הפוליסה ולתוקפה. סתירה ביחס לתנאי הפוליסה, תנאי הפוליסה יגברו. במקרה תביעה, מומלץ ליצור קשר לבירור זכאות טרם ביצוע, לקבלת אישור עקרוני מראש או לברר היקף הכיסוי הרלוונטי בחוברת הפוליסה המלאה.

Made with FlippingBook Digital Publishing Software