הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

וב! ˘ ‰ופיע ‰ˆ˜ מנחם-מו ˙ „ברו ˘˜ ‰ספר ‰מבו

ב“ה

מאת הגאון שליט"א מנחם מנדל פוקס רבי רב ור”מ קרית שומרי החומות רמות ירושלים בהדפסה חדשה ומתוקנת עם הרבה מילואים ותיקונים השלמות והוספות, לאחר שמזה זמן שאזל מן השוק ולא היה ניתן להשיגו אשר נתקבל באהבה וחיבה בהיכלי בתי המדרשות והכוללים, ובין ת"ח העוסקים בענינים אלו, בהיותו פותח שערים להבין הלכה זו על בוריו מיסודות הגמרא הראשונים והפוסקים, בביאורים וחקירות הדק היטב דבר דבור על אופנו והגדרתו, עד הגיע להלכה למעשה לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא בהרבה ציורים ואופנים חדשים. אוצרות הספרים בתי כנסת וכוללים המעונינים לקבל ספר זה - ניתן לקבלו במספר הנ"ל. ניתן להשיגו וכן את שאר ספרי המחבר )על הלכות סוכה ושביעית( בחנויותהספריםהמובחרות 0533112930 ו/או במס' טלפון

הספר המבוקש

86

Made with FlippingBook Digital Publishing Software