הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

ספר תרשיש שהם וישפה מאת הגאון הרב משה שץ שליט"א

ספר הצמצום והמציאות מאת הגאון הרב ישראל וילק שליט"א בירור חדש בעניני הצמצום ומציאות הספירות ובו יבואר גם עומק סודות הרשימו והמלכות, שהוא מפתח גדול

וכאן ענף אחד ספר פרקי מבוא מבוא כללי לתורת הסוד עפ״י תורת רבי עזריאל מגירונה ספרד ז״ל

להבנה נכונה בסוגיות השתלשלות העולמות והתלבשות פרצופי העליון בתחתון, שהם אבן פינה להבנת תורת האריז"ל

רבו של רמב״ן ז״ל והוא מפתח כללי להבנה נכונה לתורת האריז״ל והרש״ש זיע״א

להשיג בחנויות הספרים או בטל. הפצה: קולמוס

בית המדרש וכולל להוראה ולשו"ב וניקור בנשיאות הגרי"א יאקאב שליט"א רב ור"מ בית מדרשינו רשימת הספרים והקונטרסים ניתן להשיג: 014-8453544317 בחו"ל 055-6731885 02-5377101 054-8409098

- חלקים א' וב'. עובדות וסיפורים על מרן רבי אהרן קדוש ה' פירושים על הלכות שחיטה, סי' 5 עם תבואות שור המבואר ספרי א-כט. על הלכות שו"ב וניקור ושאר הלכות שיח יצחק וילקוט אליעזר שו"ת חלקים. 8 [עדיין בחוברות] סי' לה.לו.לז.לח.[סי' שמלה חדשה המבואר והמפורש לט אי"ה בדרך]. חלקים. 3 - מאות עובדות סיפורים ממעתקי השמיעה אוצרות ספר על חשיבות הליכה למקוה לשו"ב ולכל אדם ואטהר ואתקדש ספר כל יום. על מכירת חמץ בעין על פי התבואות רב תבואות בכוח שור חוברת שור. על הלכות אבילות. נשמת אליעזר חוברת –י"ג מידות מה הן. ברייתא דרבי ישמעאל חוברת ביאור נפלא על שנה ברציפות כל ערב שבת קודש] 15 [שנתפרסם גליונות 500 מלאים תורות, עובדות, הנהגות, וחיזוקים. ועוד הרבה מאמרים והלכות נחוצות. . ציונו של בעל התבואות שור וגדולי זאלקאוו חוברת על על גאון הדור פוסק הדור מרן הגר"ש וואזנר משמרת הלוי חוברת זצוק"ל. על גאון הדור ופוסק הדור מרן הגרי"ש "משמרת הכשרות" גליון מיוחד אלישוב זצוק"ל. יוסף להגר"י פראגא בעל המנחת יוסף מוסר והנהגות נוהג כצאן חוברת והדרכות לשו"ב, ובתוכו מאמר "שלא יבוא בעל השור ויעמוד על שורו". כרכים. 4 ערוגת אליעזר על תורה ונ"ך חלקים. 2 שמלת אליעזר על התורה , על חלק הקדמי. קיצור סדר הניקור מנוקד חוברת לרבינו בעל התבואות שור זי"ע. "סדר הקרבנות" . ביאור רחב על הנאמר בסידור אביי הווה חוברת

וביאור רחב להסביר הקטורות. "חשיבות אמירת הקטורת" קונטרס למה מוסיפים הכהנים לומר המילה באהבה. "באהבה" קונטרס – "ביאורים ופסקי הלכה על סירכות ורירין בשר גלאט כשר חוברת חלק". קונטרס אנזימין שעושים מבשר האם מותר להשתמש בזה, ולקרוא זאת נוזל או אבקה פארווה. יחוס משפחות אייזנבאך. שטובער. "ויתילדו על משפחותם" קונטרס יאקאב. וואקסמאן. יחוס משפחת שטובער ומשפחת "עטרת מרדכי שמואל" קונטרס פיינטך. , תולדות וקורות חייו של הגה"ק בעל התבואות ואלה תולדות קונטרס שור. פירושים רבים על כוונות פסוק זה בתפילה. "פותח את ידיך" קונטרס צור מחצבת קודש על אא"ז רבי הצדיק המתמיד מירושלים חוברת וועלוועל אייזנבאך זצוק"ל. על אאמ"ו רבי אשר "איש צדיק וישר ירא אלוקים בירושלים" חוברת יאקאב זצ"ל. . בענין חיוב בדיקת כרסים בדרום אמריקא חוברת על פי הגאון הגדול בעל הנדיב לב. "סירכות ורירין" חוברת האם זה ברצון חכמים "גידול בני פקיעה לעדרים" חוברת רבי דוד קאמן זצ"ל. הבית דוד תולדות על הגאון בעל בהלכה למעשה. "כלי שני מבשל או לא רק מפליט ומבליע" קונטרס קונטרס קלי הבישול מהם? ביאור י"א מנהגים שקיבלנו מאבותינו ורבותינו תורת המנהגים קונטרס ובו כל הטעמים לשריית הבשר לפני המליחה - תולדות היתר המכירה השמיטה א קונטרס - גבולות הארץ לכל הדעות עד אחרוני האחרונים, השמיטה ב קונטרס עם מפות. על הלכות שחיטה על שלושים ושבע מפרשיו. המהר"י ווייל ספר הגדול - דברי הספד עמק הבכא

67

Made with FlippingBook Digital Publishing Software