הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

מאורות משה מאת הגאון הגדול רבי משה אוחנונה שליט"א אב"ד פ"ת וראש כולל 'תורת שלמה'

שמן המנחה ביאורים הערות וחידושים על המנחת חינוך מאת: הגאון רבי מאיר שמעון ורנר שליט"א בהוצאת מכון ירושלים ד' כרכים להשיג בחנויות הספרים המובחרות 03-5700006 ובטל 050-418-45-00

- פסקי ח"א דין הכולל בתוכו פסקי דין בכמה ענינים הנחוצים ןהמצויים בבתי

הדין הרבניים מומלץ מאוד ללומדים אבן העזר. – נדה ח"ב מקואות חידושים וביאורים בסוגיות במסכת נדה ועל סדר השו"ע הל' נדה ומקואות בקרוב ח"ג הל' איסור והיתר להשיג בבית הגאון המחבר שליט"א רח' ירושלים 32 סרוצקין 052-715-27-72 או בפלאפון

ספר שארית יוסף – כללי התלמוד לרבנו יוסף אבן וירגא זצ"ל ממגורשי ספרד עם הגהות הגאון המופלג האדמו"ר רבי ירוחם ליינער זיע"א בהרה"ק מאיזביצא זצלה"ה ועליו הגהות מראה יוסף מאת הגאון רבי שמואל סלמן שליט"א רב ק"ק החורשה ארנונה תלפיות 055-6720-836 להזמנות חדש

61

Made with FlippingBook Digital Publishing Software