הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

‰ ∆ ¿ ח ּ„ מוּמ ≈ ¿ לַמ מ ƒ ל „ּ ≈ ¿ לַמ ּין מ ≈ ּל ב ≈ „ ¿ ב ∆ ‰ַ‰

"ב"‰, ‰ו‡ יב ומרוכז" ˘˜ מ

ב ˘ "‰ו‡ ל‡ יו ום!" ˜ ר‚ע במ

˘„ ו ˜‰ ˙ ר‰ על ט‰ר ˘ מ‰ ו‰ע ˆ מסלולי ‰ע כר ˘ ‰על‡‰ ב ˙ ‰מ‚למ ˙ עו„‰ מוכר ˙ כולל חינוך מיוח„ | ‚יל ‰רך | למ‰ לבכיר ˘‰ | ˙ ‰ור‡‰ כולל למלמ„ים ב‚יל ‰רך | ום ˜ לממל‡י מ | ‰‡ לפרחי ‰ור | חום ‰חינוך ˙ ב ˜ ים לעסו ˘˜ למב חים ולמנ‰לים ˜ ורסים מיוח„ים למפ ˜ | ‰‡ י ‰ור ˙ וו ˆ לחונכים ו | למחנכים ומורים

כ"ל ˘ ‰חזר לזכ‡ים

˙ עו„‰ מוכר ˙ כר ˘ ‰על‡‰ ב ˙ ‰מ‚למ

לימו„י ערב ˙ ‰נוחו ˙ עו ˘ ב

י ˘ ליווי ‡י ‰ליך ˙‰ בכל

כ‡ן ב‡יזור ˙ רוב לבי ˜

052-7193992 : לרישום, בקשו את הרכז המקומי

6

שלוחות בכל הארץ!

02-537-1111 @5371111. org . il

28

Made with FlippingBook Digital Publishing Software