הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

סבסוד למתחילים )אפשר גם בצנעה(

במשך כל שנות החיפוש אחר התכלת, א. מעולם לא עלתה אפשרות מעשית להפקת תכלת ביותר משני מינים! אחר התבוננות קצרה בשני מינים אלה ב. עולה: שהאחד- ראיותיו קלושות. הוא מופק מדג, חסר צבע עצמי, צבעו דוהה, נצבע בתהליך כימי, שדרכו ניתן להפיק צבע תכלת מכל חומר אורגני שמקורו מן החי )ראדזין(. השני לעומת זאת- ראיותיו מבוססות בהחלט: הוא מחילזון, הוא מופק בתהליך טבעי, ע"י צבען עצמי, וצבעו עומד ביופיו ולא דוהה. ]ומגובה בראיות היסטוריות[ )מורקס(. רוב ככל ההתייחסויות השליליות ג. שנה ויותר ואינם 30 לתכלת הם מלפני מתייחסים כלל ועיקר לחלזון המורקס, והסיבה פשוטה: בזמנו לא היה בנמצא את המידע הנדרש שמאפשר כיום להפיק את התכלת מהמורקס, אלא היתה הפקת גוון כחול אך ורק מדג הדיונון )ראדזין(. דעת רוב המצדדים בתכלת היא, ד. שעומדים אנו במצב של ספק קרוב לודאי. לכן, למשל, עדיין לא ניתן ללבשו בכלאיים )גם לולא גזירת חז"ל(. אף על פי כן, לדעתם, הצד החזק שאכן זהו תכלת של תורה, מחייב להטילו בציצית. לכן רוב הדיונים סביב התכלת מתייתרים, כי הם בעיקר סביב אחוזי הספק. חשוב לזכור: אין אף מורה הוראה ה. המורה למעשה על איסור בהטלת התכלת!

רבים מגדולי ישראל מכל החוגים ו. והעדות נותנים הסכמה לתכלת המורקס, )במיוחד לאלו שנתברר להם( ורבים אחרים אף מטילים אותו בפועל בציציותיהם. ההערכות מדברות על יותר מעשרת ז. אלפים חרדים, הלובשים תכלת בצנעה. זאת, חוץ מהעובדה שלאחרונה קהילות שלימות נוספו ללובשים, כך שלמעשה כבר היום רוב מטילי התכלת הם מהמגזר החרדי. התכלת איננה מעלה ולא מנהג אלא ח. הנכרכת כחטיבה אחת יחד חיוב מדאורייתא, עם קבלת עול מלכות שמים ועול מצוות כל יום! מפורש בגמרא שקיימו מצוה זו גם ט. מאות שנים לאחר חורבן ביהמ"ק. ומה שכתוב באריז"ל, שמעת החורבן-אור התכלת נגנז, היינו נגנז בצורה המאירה את התכלת בצורה נסתרת, אבל לחלוטין עדיין מאיר! וח"ו לומר שעלתה על דעתו הקדושה לבטל מצוה מן התורה בזמן מן הזמנים! בפסוק כתוב 'וראיתם אותו' ופירשו י. שעיקר זכירת יציאת מצרים וכל שאר המצוות מתבטאת בחוט התכלת. מה גם, שבזוה"ק כתוב "תכלת-דא פסח" והכוונה: יציאת מצרים העבירה אותנו ממצב של עבדי עבדים למצב של עבדי ה', מ'חותם של עבדות' ל'חותם של זהב'. בעצם זו מצוה קטנה שסגולתה להעלות את עבודת ה' לרמה גבוהה יותר!

לסיכום: כל מי שהגיע למסקנא שיש אמת בדברינו, מוזמן לקחת צעד קדימה ולהתחיל ללבוש. אנו נעזור בכל הפרטים הטכניים הנדרשים. אשרינו שזכינו להיות בדור שבו הקב"ה מאיר מחדש את אור התכלת! 079-910-0065 לפרטים קו התכלת: סבסוד למתחילים!

התקשרו לקו התכלת: 0799-1000-65 ]ניתן להשאיר הודעה[

ניתן לתרום דרך נדרים ובקו התכלת

קשירה לפי כל שיטות ההלכה והעדות השונות ע"י אברכים יר"ש.

580627327 ע"ר-

זכירה ¯´Ä½ ¯Ã´¶± ¯´«Ã ע"ר ראיה

עשיה

תרומות

תמריצים

חנות

סבסודים

שיעורים

25

Made with FlippingBook Digital Publishing Software