הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

מוגה מחדש עם פיסוק וקיטוע ומראי מקומות. של "אלפי" הערות והארות "תורת אריה" עם אוצר מלוקטים מתוך ספרי הראשונים והאחרונים, להאיר את דבריו, עם ברוך טעם וקונטרס אחרון מוגה ומתוקן, עם השלמות משו"ת שאגת אריה, וטורי אבן, וגבורת ארי, עם אזניים, ומפתח ערכים מורחב

להשיג בחנויות הספרים המובחרות machonsa@thejnet.com הפצה בארה"ב: _________________________ הפצה בארץ ישראל:

יצא לאור ע"י מכון שאגת אריה לייקוואוד

26

Made with FlippingBook Digital Publishing Software