הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

עין הרע- בראי המדע האקדמיה בפטרבורג ב סיוע ממשלת רוסיה, ערכה ניסוי על " כוחם של מבטי העיניים! " אחד האסירים שנידון למוות הורעב 3 ימים רצופים, ואח"כ הניחו לנגד עיניו כיכר לחם באופן שלא יוכל לגעת בו. האסיר שלח בלחם מבטים, עד שאחז בו בולמוס ! בתום הניסוי מצאו החוקרים כי הכיכר מלאה ברעל!!! מחקר עין הרע בשואה - עדותו של רבי יהודה זאב ליבוביץ זי"ע רבינו פתח במעשה נורא אשר חזה במו עיניו, וזהו סיפור המעשה: מפורסמים ניסויי הזוועה אותם היו מבצעים הנאצים על האסירים היהודים. באחד הניסויים הללו, נכח רבינו. היה זה עת עלה ברצון הגרמנים יימח שמם וזכרם, לבחון כוחה של עין רעה מה היא, והחליטו לבדוק דבר זה על היהודים האומללים. לשם כך נבחרו מספר יהודים אשר כהכנה לאותו ניסוי הורעבו בצורה קיצונית במשך ימים מספר, עד שמשאלת ליבם הנכספת ומחשבתם היחידה הייתה - 'אוכל'. לא חר ה'הכנות' האכזריות, נקשרו ונאזקו למקומם, כשמול עיניהם הונחה משאלת ליבם - אוכל. הייתה זו אומצת בשר טרייה, נוטפת רוטב שריחו עלה והגיע אל נחיריהם של המורעבים, מאיים עליהם בהטרפת דעתם יום שלם ישבו המעונים כך! יום שלם, מורעבים אל מול אותו בשר נוטף

מרן הגר " י זילברשטיין - חתונה של עין הר ע !!!! . אשה שיש לה ארבע בנות קטנות, הלכה לקנות לבנותיה שמלות לחתונה משפחתית, סט שמלות תואם בדיוק באותו סגנון ובאותו צבע . הגר"י זילברשטיין שליט"א אמר לאשה - שהיא מזמינה לעצמה עין הרע בחתונה , שכן ישנם אחרים שטרם זכו להיפקד, וכשהילדות תיראנה לפניהן לבושות כולן בצורה כה מרשימה ונוצצת ע"י לבוש אחיד, וההורים מציגים אותם באופן בולט, כדי שכולם יראו ש "הנה כל אלו בנותינו" - הן עלולות להיפגע ח "ו בעין הרע . ( פריו מתוק, דברים )129 בנוהג שבעולם אדם הולך לבית המשתה אינו מוליך בניו עמו מפני מראית העין . (והיינו משום חשש שישלוט בהם ח"ו עין הרע או קנאה) (במדרש ויק"ר כו ) ממה פחד יעקב? נאמר "ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים כי היה הרעב בארץ כנען", ומפרש רש"י: בתוך הבאים - מטמינים עצמם שלא יכירום. לפי שצווה להם אביהם שלא יתראו כולם בפתח אחד, אלא שיכנס כל אחד בפתח נפרד כדי שלא תשלוט בהם עין הרע. שכולם נאים וכולם גיבורים. (בראשית, מ " ב ה )' חז"ל מלמדים אם כך, שיש מקום לחשוש מפני עין הרע, וצריכים לעשות כל האמצעים למנוע זאת . מרן הגר"ש ואזנר זצ"ל בספרו ' - שבט הלוי ' (ח"ו, לג) המתקשטת במיני תכשיטים בהפרזה יתירה מושכת עליה עין הרע !! לאו דוקא של פריצות, אלא קנאת רעותה. בבחינת 'למה תתראו' ??? ובו ודאי עושה איסור !!! חפץ חיים - ריבוי ההוצאות ומותרי המלבושים שנעשו קבע בעוונותינו גורמ ים ל כל הצרות מבפנים ו מבחוץ. ( שפת תמים פ' ה') קי ימים שני סוגי עין הרע 1: . הסתכלות מתוך קנאה ושנאה. .2 הסתכלות מתוך התפעלות והשתאות יתירה. חזו"א - (ריש ב"ב) כתב שעין הרע אינו רק בכוונה להזיק אלא גם ההתפלאות וההתפעלות זה מזיק! ('דרך שיחה' כב) הרב דסלר - שאלה : מה אשם אדם שמקנאים בו ונפגע בעין הרע? תשובה - הוא נתבע במידת הדין מפני שהוא גרם שיקנאו בו מכתב מאליהו ד'

רוטב, כאשר עיניהם יוצאות מחוריהן ונדבקות אל אותה חתיכת בשר. רק כאשר ירד הערב והסתיימה התעללות בפטירתם של כמה יהודים. כלב גדל מידות ורחב ממדים הוכנס א ל המקום. בין רגע אומצת הבשר מלאת העיניים גלשה במורד גרונו, ממלאת את בטנו. גרגור קל של הנאה עלה מהכלב, אך בן רגע השתנה לחרחורו האחרון הכלב צנח ומת... מסכם הי ה רבינו מעשה זה .. כהוכחה ל כוחה של עין הרע. בספרו 'סתר עליון'

כתב מרן הרב שטינמן זצ"ל – פרסום זה דבר מזיק בין ברוחניות בין בגשמיות, לכך כ שהוציא את הספרים 'אילת השחר' לא כתב בפירוש מיהו המחבר, ורק ברמז. לא יותר מדי בפרסום !!! ספר הגרב"ד דיסקין - שרצו לעשות הכנסת ספר תורה עם כנס בוגרים גדול, אמר רבינו מיד - לא !!! לוחות ראשונים שניתנו בפרסום - נשברו . ( 'צדיק כתמר יפרח' שפ"א) תשובתו של הגר"ח קניבסקי לחקלאים החוששים מעין הרע - יש חקלאים שהמטעים שלהם ממוקמים סמוך לכבישים ראשיים, נשקף מהמטע מראה צבעוני ומרהיב מאין כמוהו. המראה כ"כ מגרה עיניים, שיש נהגים העוצרים בצידי הדרך כדי להביט במחזה המופלא. החקלאים חוששים מעין הרע... הגר"ח קניבסקי - השיב שיעשו את הסגולה שהובאה בגמרא (ברכות,נה ) ויאמרו 'אנא מזרעא דיוסף קאתינא' (עלינו לשבח דברים ב' ) האם לציין ליד ת הנכד ה 50- במסיבת ה 50 - שנות נישואין? בני משפחה חשובה שלחו את השאלה הבאה למו"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א: במשפחתנו נערכים לקראת מסיבת ציון 50 שנות נישואין להורינו היקרים, בהשתתפות בני המשפחה המורחבת וידידים. והנה בדיוק ביום הנישואין ה 50 - המיוחל, נולד הנכד ה 50 - של ההורים. הועלתה ה שאלה להזכיר ולציין בשמחת יום הנישואין, את לידת הנכד ה 50 - . אך מאידך, הועלתה חשש מלציין זאת מחמת "עין הרע". תשובה - קשה היא עין הרע, ורבים חללים הפילה. (מסכת ב"מ ק"ז) "והסיר ה' ממך כל חולי" - זו עין הרע.( דבר שכל החוליים תלויים בו - וזו עין רעה - רש"י) ומספרת הגמרא שרב הלך פעם לבית הקברות ואמר שמכל 100 מתים הקבורים פה -99 מתו קודם זמנם מעין הרע, ורק אחד מהם מת בדרך ארץ (בה גיע זמנו למות) . וגם בעינינו אמר מו"ר הגר"י זילברשטיין שליט"א - שיש מקום לחשוש לעין הרע בציון הנכד ה 50 - באירוע 50 שנות נישואין מאושרים. ולמעשה הורה מו"ר שבני הזוג יתנו צדקה וינצלו מעין הרע . (פריו מתוק, במדבר עמ' )336

פרסום תמונות משפחתיות - דרך המחשב והמדיה - זו חשיפ ה לעין הרע !

מרן הרב שטינמן זצ"ל - רבינו אמר שאותם שעושים להם חתונה בפרסום גדול, או שמקבלים דירה גדולה אח"כ הרבה פעמים אין להם ילדים. שאנשים רואים ש יותר מדי טוב להם ועושים עין הרע. ולפי פשוטו מה שלרחל אמנו - לא היה בנים היה זה מטעם הנ"ל. שיעקב אהב אותה עבד עבורה 7 שנים וכו'. והיה נראה לאנשים יותר מדי טוב להם. רבינו אמר לראש ארגון 'בוני עולם' - שרוב אלו שאין להם ילדים או מפני שעשו להם חתונה מידי מפוארת, או שנתנו להם דירה מידי טובה. ואנשים שואלים: למה זוג צעיר צריך לקבל דירת 4 חדרים? ואחר זמן בא ראש הארגון הנ"ל לרבינו, ואמר שבירר את הדבר והתברר לו שכן הוא 'צדיק כתמר יפרח'

22

Made with FlippingBook Digital Publishing Software