הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

בזכות מה

השאלה הזאת העסיקה כמה מגדולי ישראל : במה זכו עדות המזרח , שבעוד מיליונים מבני אשכנז נהרגים ונשחטים על קידוש השם בשואת אירופה , הם נצלו? במה זכו? האדמו " ר מגור, ה " אמרי אמת " זצוק " ל אמר: הספרדים נזהרו מאוד בכבוד ביהכ " נ, והקפדתם שלא לדבר שיחה בטלה בבית הכנסת ידועה היתה ומפורסמת לכל . בגזירות ת " ח ות " ט, נהרגו ונשחטו במיתות אכזריות ומשונות רבים מבני העם היהודי באירופה , ביקש הגאון בעל ' תוספות יו " ט' לדעת את סיבת הצרות הנוראות ואף ערך שאלת חלום . התשובה היתה נוראה ומפתיעה לא עבודה זרה , לא שפיכות דמים , רק בגלל הזלזול בקדושת ביהכ " נ! מחריד! ( הגר " י זילברשטיין - טובך יביעו ) שאלת חלום

תלמד ' רצופות -' והכל יהיה בסדר - הבטיח הגר " ח קניבסקי מספר אברך מפ " ת : לתינוק שלי היתה בעיה רפואית קשה . הרופא אמר שצריך לנתח אותו בדחיפות !!! מאוד פחדנו מהניתוח ... פנינו למרן הגר " ח קניבסקי זצוק " ל - ושאלנו מה לעשות כדי שלא נצטרך ניתוח ? מרן אמר - מהיום תלמד רצופות בלי שיחות בטלות בבית - המדרש והניתוח יתבטל !!! קיבלתי את זה על עצמי בקביעות , כהוראת מרן . ואחרי כמה שבועות , הבעיה נעלמה . הרופא היה בתדהמה , הוא לא הבין איך זה קרה ??? והכל בזכות לימוד רצופות. מובטח לכל הלומד בכזאת התמדה שזוכה לישועה גדולה !!! לאברכי הכוללים של ' רצופות ' אין מכשיר טלפון פעיל בזמן הלמוד , כשאישה זקוקה לבעלה , אך ורק במקרה חירום של ממש , היא מתקשרת למכשיר נייד אחד , המונח בכיסו של אחד האברכים . וזה מעביר לבעלה את השיחה . האברך יוצא מחוץ לשערי הכולל , ורק שם מחוץ לחצר , הוא משוחח . שיחת חולין אינה נשמעת במתחם כולו , עד מעבר לגדר . בסיור שלי בכולל ראיתי גם את פינת הקפה - פינה של ממש , אין בה כסא , אין בה שולחן, יש רק שיש קטן עם מיחם מים ומתקן סודה . במשך שעה שלימה לא עצר אף אברך לשוחח , כולם הכינו קפה , לגמו במהירות ובשקט , או לקחו עימם את הכוס , ונעלמו . אין סמל יותר יפה מזה בית מדרש ענק , ופינת קפה זעירה ומינימלית . כשמביטים ימין ושמאל - כולם לומדים ורק לומדים , מענג לראות את האברכים רצים בבוקר לכוון הכולל . מרגש לחזות בהם יוצאים אחרי שעות של עמל קדוש . מהפכת ' רצופות ' בארץ ובעולם 054-8541330 רשת כוללים ' רצופות '

בקהילת אנטוורפן בבלגיה יש בית כנסת הקרוי ' אייזנמן' אשר מתפלליו הקפידו מאוד על כבודו . וכאשר היה נקלה זר לבית הכנסת הזה והיה מתחיל לשוחח בזמן התפילה , היה ניגש אליו מיד הגבאי , כשבידו שלט שהוכן מראש עליו היה כתוב : בבית כנסת זה אין מדברים בשעת התפילה כלל !!! בשואה הנוראה נחרבו כמעט כל בתי הכנסיות באנטוורפן עד היסוד. אך בית כנסת זה נותר לפליטה בלא שהיה לצוררים כל שליטה עליו . עד כדי כך שכל ספרי התורה ספרי הקודש ותשמישי הקדושה שבו נותרו על מקומם , ללא נזק . כולם התפלאו על כך . אך מי שידע את הנהגתם המיוחדת של מתפלליו הבין מיד מדוע נבדל בית כנסת זה משכניו (. המעיין). בית הכנסת שניצל בשואה ספר הזהר - המשוחח שיחת חולין - בביהכ " נ אין לו חלק באלוקי ישראל !

יש רפיון בקדושת ביהכ " נ

למה מחללים את הכותל ??? שמעתי בשם האדמו " ר מגור שיהדות ספרד נצלה מהשואה , בגלל שמאוד כיבדו את בתי הכנסת ובתי המדרש . אבל בזמננו הדבר רפוי מאוד ובתי כנסיות ומדרשות משתמשים בהם לכל דבר!!! אפילו לסעודת יארצייט , אבלים, שבע ברכות וכו ' . ולמה לנו לחלל את קדושת בתי הכנסת ??? ובפרט שידוע שהמסובים יושבים ומשוחחים ביניהם דברים בטלים כל הזמן , ופוגמי רבות בקדושת המקום ( . תשובות והנהגות קנ " ז - קנ " ח.) שיחות וסעודות בביהכ " נ מספרת בחורה המתקרבת לגיל 40 שמעוכבת שנים רבות בשידוכים , שמעתי את דברי הגר " י קולדצקי - חתנו של מרן הגר " ח קניבסקי שאמר - מי שמכבד בית כנסת ובית מדרש - יזכה שתשמע תפילתו !!! הוא הסביר שחשוב ש 40 - אנשים יקבלו על עצמם להתחזק בכבוד בית כנסת למשך 40 יום. התקשרתי לכל אחד מתשעת אחי , ואמרתי : מעולם לא בקשתי מכם טובה עכשיו אני צריכה חסד !! שכל אחד, יחפש 40 אנשים שיכבדו את בית הכנסת במשך 40 יום. סה " כ 360 איש כבדו את בית הכנסת בו התפללו , והזכירו את שמי לישועה ! והגדול מכל קרה !! ביום ה 41- התארסתי !!! זכיתי לקבל שידוך מושלם משמים !! בזכות שקידשנו שם שמים ... ( ט. ברון. סיון. תשפ " ב ) איך אפשר לזכות לזווג ב 40- יום ?

קדושת התפילה והלימוד במשפחת אבוחצירא פ ' תרומה

ספר הגאון בן ציון מוצפי שליט " א - כשביקר בביתו של רבי מאיר אבוחצירא זצוק " ל, בנו של הבבא סאלי זצוק " ל . הגיע זמן תפילת מנחה , והרב יצא עמו לעבר בית הכנסת , בדרך דברו בדברי תורה , כשהגיעו קרוב לבית הכנסת , רבי מאיר הפסיק באמצע הדברים , והחלו ידיו לרעוד , פניו הרצינו והחלו להראות אותות פחד וחלחלה . עד כדי כך שהמלווה חשב חלילה קרה משהו... כשהגיע הרב הקדוש לפתח בית הכנסת , המתין כחצי דקה , השתחווה השתחוויה גדולה לכיוון ההיכל , ובעודו משתחווה שם יד על יד וכך נכנס בפחד גדול עד ההיכל , השתחווה ונשק את ההיכל . אח " כ חזר אחורה כשפניו כלפי ההיכל. סיים רבי בן ציון מוצפי - נפעמתי מגודל יראתו וזהירותו מכבוד בית הכנסת חיל ורעדה אחזני , בראותי את עוצם התרגשותו , כשהתחיל באמירת מילות התפילה כשהוא מתאים כל משפט וכל ענין . מנענע בידיו ובראשו על פי המשמעות ופניו בוערות כגחלי אש "(. פריו מתוק " ויקרא ) להפצה 050-4119066

20

Made with FlippingBook Digital Publishing Software