הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

חובה לכל יהודי!

ההסכם המוכח להצלחה גדולה בעסקים ובמסחר! במחיר קטן בידך להחזיק אברך לחודש שלם! ר- ָ כ ׂ ְ ש ׂ ָ ש ִ ין "י ִ ס ֲ ח ַ י ְ ן מ ֵּ כ ׁ ֶ ר ש ָ כ ׂ ְ ש ׂ ָ ש ִ י ְ ם ל ַ ד ָ בוּלוּן ק ְ י ז ֵ ר ֲ ן- ה ּ ֹ כ ׁ ְ ש ִ ים י ִּ מ ַ חוֹף י ְ ן ל ֻ בוּל ְ ז " ר ָ כ ׂ ְ ש ׂ ָ ש ִ י ְ א )פרנסה( ו ָ י ְ ט ַ מ ְ ק ַ ר ְ פ ִּ ק ב ֵ בוּלוּן עוֹס ְ ה ז ָ י ָ ה ׁ ֶ א ש ָּ ל ֶ ן? א ֵּ ה כ ָּ מ ָ ל ְ בוּלוּן", ו ְ ז ים ִּ י ַ ץ ח ֵ תוּב "ע ָּ כ ַ ר ה ַ מ ָ יו. א ָ ל ָ מוֹ ע ָ ד ְ ךְ ק ָ יכ ִ פ ְ ילוֹ, ל ִ כ ֲ א ַ א וּמ ָּ בוּלוּן ב ְ ה, וּז ָ תּוֹר ַּ ק ב ֵ עוֹס ל ָּ יא לוֹ כ ִ ב ֵ ר וּמ ֵ יּוֹת וּמוֹכ ִ נ ֳ א ָּ יא ב ִ ב ֵ בוּלוּן מ ְ ס וּז ֵ ר כּוֹנ ָ כ ׂ ְ ש ׂ ָ ש ִ הּ", י ָּ ים ב ִ יק ִ ז ֲ ח ַּ מ ַ יא ל ִ ה ךָ ְּ ל ׁ ֶ יךָ ש ֶ ל ָ אוֹה ְּ ר ב ָ כ ׂ ְ ש ׂ ָ ש ִּ י ׁ ֶ ה? ש ָּ מ ָ ךְ" ל ֵ את ֵ צ ְּ בוּלוּן ב ְ ח ז ַ מ ׂ ְ ר: "ש ֵ ה אוֹמ ׁ ֶ ש ֹ ן מ ֵ כ ְ כוֹ, ו ְ ר ָ צ )בראשית רבה( . ן" ֶ ה ָּ ב ב ׁ ֵּ ש ְ י ִ עוֹ ל ְּ י ַ ס ְ מ ְּ ת ַ א ׁ ֶ ן, ש ֵ ה

)בוקר \ צהריים \ ערב(

בידך לחתום שטר יששכר וזבולון עם אברכי כולל 'היכלי התורה' - ובכך להפוך להיות שותף בלימוד ובזכויות הרבות של לימוד התורה במשך חודש לאחד מהסדרים לאברך בן תורה אמיתי שעתיד להיות רב ומו"צ. בהסכם מעוגן

147

Made with FlippingBook Digital Publishing Software