הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

כולל ישיבה ובית מדרש גבוה להוראה 'היכלי התורה' )ע"ר( בית תלמוד לרבנים בישראל כולל גמרא • כולל הלכה • כולל הוראה • כולל ש" ס • כולל הדף היומי • כולל ליבו חפץ ירושלים - מודיעין עילית שטר יששכר וזבולון הוסכם בזה בין _________________ ובין הרב _____________________ שיהיה חלקהראוי בזכותלמודהתורה ועמלו שלהרב ___________________ וכזכותו של זבולון בתורתו של יששכר וכמו שכתב החפץ חיים שתחשב לו כאילו לומד בעצמו ע"פ דרשת חז"ל על הפסוק "שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך". הסכם זה יהיה באופן שאינו מגרע שכר הלומד כלל, וכמו שכתוב בספר שם עולם לחפץ חיים שער החזקת התורה פרק י"א ובספר כתר ראש לגר"ח מוולאזין שכתבו כן. ולכן קיבל ע"ע _____________ לתרום לישיבה וכולל 'היכלי התורה' סך __________ לחודש___________ בזכות זה יזכהו השי"ת לראות רב נחת וב"ב עוסקים בתורה ובמצוות ולאריכות ימים ושנים טובות בבריאות גופא ונהורא מעליא עם רב אושר ועושר עד כי יבוא שילה בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן. לפרטים נא לפנות למענה אנושי במשרדי המוסדות +972- 077-203-29-73 ניתן לתרום תרומה חד פעמית לברכה הצלחה ורפואה ולע"נ

146

Made with FlippingBook Digital Publishing Software