הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

בס"ד

בקרוב יצא לאור

על הלכות נדה

והוא ביאור וסיכום כל פסקי הלכות נדה בטעמם ונימוקם, מסודרים על פי סדר השולחן ערוך דבר דיבור על אופניו. הספר כולל בתוכו כל הפסקים וההלכות היוצאים מספרי הבית יוסף, דרכי משה, ב"ח, דרישה ופרישה, ט"ז, ש"ך [נקוה"כ], מחצית השקל, ר' עקיבא איגר, תורת השלמים, ופתחי תשובה, ועוד הרבה פסקים מגדולי האחרונים [כמו סדרי טהרה, חוות דעת, כרתי ופלתי, פרדס רימונים, לחם ושלמה, דרכי תשובה ועוד] המפוזרים במפרשי הטוש"ע.

ובו שני ספרים נפתחים: כל פסקי ההלכות הנ"ל, פרי דעת: מסודרים בדרך קצרה למען ירוץ הקורא בו. כל המקורות והביאורים, פרי אליהו: והשתלשלות כל דין ודין מהגמ' ועד גדולי הפוסקים. [ונוסף עליו הערות וביאורים בס"ד].

להשיג seferpridaat @ gmail . com / 0548402492 . שמואל א ירושלים 30 או בביהמ"ד אהל משה רחוב הפסגה

111

Made with FlippingBook Digital Publishing Software