הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

יצא לֹאור במהדִורה חדִשה ומפוארת

הספר המבוקֱש והנחוץ הלֹכות מתווכים

מאת האב"דִ המפורסם הגאון רבי יוסף גולֹדִברג שלֹיט"א

ספר העוסקֱ בכלֹ הדִינים המצויים בתיווך נכסים ובהלֹכות ומנהגי דִמי שדִכנות.

בנוסף ניתן לֹהשיג כעת גם את שאר ספרי הרב המחבר שלֹיט"א, במחיר מוזלֹ

500 ששח

500 ששח

500 ששח

500 ששח

8585 ששח

5050 שחשח

דִיני דִיעבדִ שעת הדִחקֱ ומקֱום עיגון בכתיבת הגט ונתינתו

דִיני דִיעבדִ שעת הדִחקֱ ומקֱום עיגון בגיטי שלֹיחות

יסודִות כלֹלֹים והלֹכות בדִיני כפיה לֹגט

דִיני רצון ואונס במתן גט

הלֹכות, נסוחים, כלֹלֹים ומנהגים בלֹשונות שטר

מאמרים ודִרשות בעניני תורה ומצוות

glgitty054@gmail.com או במייל 0503931779 (וואטספ) ניתן להזמין בטל ירושלים 17 או בכתובת : הרב אור שרגא

110

Made with FlippingBook Digital Publishing Software