הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

הודעה משמחת הודעה משמחת לרגל יו"ד דרבנו הגדול והקדו' מטאהש זי"ע זצוק"ל ניתן היה להשיג את הספרים

ו

ש

ת

ר

ו

י

ד

מ

ש

י

י

ב

ת

ו

ב

ת

ל

ם נ י

ח

ה

ק

ו

ל

ח

חלקים 'דברות קודש', שיחות קודש (ג"ח),פתגמי קודש, דברות קודש, שפתי קודש (כרך חדש באידיש).

054-84-09-794 ניתן להשיג בחנויות הספרים ובטל:

הגאון רבי יעקב חדד שליט"א

סיכום מקיף וייחודי על כל הלכות נדה ממקור הדין בגמ' ושיטות הראשונים עד פסק ההלכה לפי סדר השו"ע כולל כל הנושאי כלים בפרטות, והכל בתמצות נפלאה ובעריכה מפוארת ומאירת עינים. הוספת פסקי ההלכות לכל מקהלות בית ישראל ראה זה חדש: לפי סדר השו"ע, העוזר להגיע להבנת מסקנת ההלכה מתוך השו"ע ונו"כ, [בא"ח, אגרו"מ, הגרשז"א, הגריש"א, שבה"ל, הגר"נ קרליץ, הגר"מ אליהו, טה"ב, אול"צ, אבני שוהם ועוד]. כ"כ נוסף רשימת נושאים על כל הסעיפים לחזרה ושינון מהיר. ולוח ראשי תיבות לספרי האחרונים המובאים בנושאי הכלים בשו"ע.

03-911-1444 ניתן להשיג במוקד המכירה של טקסט רץ ואצל הגאון המחבר שליט"א 054-842-55-81 ירושלים 7 רח' זכרון יעקב

109

Made with FlippingBook Digital Publishing Software