הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

אלול... הלכות שופר כבר למדת... התחלת לברר על אתרוג... מה אתה יודע על בורא העולם?

"מבוא למדע האל-הי" ספר מבוא לחפצים להכיר באמת את מי שאמר והיה עולם, על פי משנת הרמב"ם ונושאי כליו. בספר מבוארת בצורה מקיפה וסדורה באופן חסר תקדים, חובת הכרת וידיעת הא-ל על פי השגת האדם, הבנת י"ג עיקרי האמונה והדרך להתחבר לקב"ה באמת ולא באופן דמיוני חלילה.

השנה - ה'אלול' שלך ייראה אחרת.

ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות, במוסד הרב קוק, ובאתר. 02 שלוחה 039-111-444 ' במוקד המכירות של טקסט רץ בטל

103

Made with FlippingBook Digital Publishing Software