הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

בס"ד

• חובה בכל בית •

חדש בארון הספרים!

הגיליון ההלכתי שכבש את העולם יצא לאור סדרת הכרכים ‘מחדר הוראה’

ב' כרכים חוקי חיים קובץ

מחיר לרגל ההוצאה בלבד ₪ 50

שליט”א חיים אהרן בלייער הגאון רבי מגדולי הפוסקים בירושלים עיה”ק והוא ליקוט ופסקי הלכה שע”י ‘חדר הוראה’ שכונת מנחת יצחק ירושלים שבראשות

• כולל מפתח מפורט •

מעט מתוך הסכמת הרבנים שליט”א: • כ”ק מרן גאב”ד ירושלים שליט”א • ערוך ומסודר בטוטו”ד השווה לכל נפש, עם ציון מקור הדברים לכל דבר, ויש בזה תועלת גדולה וזיכוי הרבים לדעת את דבר ה’ זו הלכה. • מרן בעל שבט הקהתי שליט”א • אחרי שהגילונות נכתבו ומסודרים בלשון השווה לכל נפש, ומקיפים דברים והלכות השכיחים , ויקבעו ראוי שימצא הקובצים בכל בית ביותר, כל המשפחה לימוד מתוכם כספרי יסוד של הלכה לדעת למעשה אשר יעשון וכו’. כי אין אדם שלא יהיה לו תועלת מהם.

הפצת | הוצאה לאור צוף 052-7619332 , ירושלים טלפון: 20 להשיג בחדר הוראה רחוב מנחת יצחק - חדש בחנויות הספרים המובחרות -

100

Made with FlippingBook Digital Publishing Software