הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

ים עלו ˘ וחמי

‡ ל‡ור הספר הנפל‡ ˆ י

053-310-4656 . או בפל 09-8820552 : להשיג מבצע מיוחד לרוכשי הסט ים, זכרון חיים - ‡ורח חיים, ˜ ים חל ˘ חמי ˜ ח ˆ יב י ˘ י ˙" ו ˘ מח"ס ים ˜ - ח' חל ˜ ח ˆ יב י ˘ ים, י ˜ פט ב' חל ˘ ן מ ˘ - חו ˜ ח ˆ יב י ˘ י ‚יטין, ס„ר ‚ט וס„ר ˙ מו ˘ - ˜ ח ˆ יב י ˘ על כל ‡בן העזר, י ים ˜ - יורה „עה ‚' חל ˜ ח ˆ יב י ˘ ה, י ˆ חלי ניה ˙ ‡נז נ ˆ ˙ רי ˜ ˜"˜„ ˆ"„ חבר הב "ס ˘ י כוללי ˘‡ הכוללים ומר ˘‡ ור ה‚‡ון ˙‡ מ ליט"‡ ˘ כטר ˘ מו‡ל ˘ ˜ ח ˆ י רבי "˜ ח ˆ יב י ˘ "י ˙ ובו ˘˙ ו ˙ ‡לו ˘ ו”ע ˘ י ˜ ים - על „' חל ˘ חמי ˜ חל לחן ערוך ˘ י ˜ ח לפי ס„ר ‡רבעה חל ˙ כולל ספר מפ ים ˜ ים החל ˘ על כל חמי

101

Made with FlippingBook Digital Publishing Software