עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

نشاطات للطفولة المُبكّرة פעילויות לגיל הרך

سنوات 6 من جيل االوالدة وحتى | 6 גיל עד לידה מגיל • הרך לגיל הורות בנושאי העשרה סדנאות בריא. חיים אורח על ושמירה • ההורי. הקשר להעמקת וילד הורה סדנאות • חלב. טיפת בשיתוף סדנאות • דיגיטף. של הפעלה שעות • בספריה. סיפור שעות • מוגבלות עם לילדים למשפחות פעילות

• ورشات إثرائيّة حول التربية الوالدية لمرحلة الطفولة المُبكّرة والحفاظ على نمط حياة صحي. • ورشات لألهل واألطفال لتعميق الرابطة الوالديّة. • ورشات بالتعاون مع مركز األم والطفل.

• ساعات نشاط من ديچيتل. • ساعات قصة في المكتبة. • نشاط للعائالت التي لديها أطفال ذوي احتياجات خاصّة

روضة العائلة גן משפחה

اعمار سنتين حتى ثالثة | שלוש עד שנתיים גיל أعمار سنة حتى سنتين / | שנתיים עד שנה גיל גיל. קבוצות לפי ה׳ עד ב׳ הימים בין משפחה גן ערבית דוברי להורים لألهل الناطقين باللغة العربية، روضة العائلة، أيّام اإلثنين وحتى الخميس حسب الفئات العمريّة. مُخيّمات للطفولة المُبكّرة קייטנות לגיל הרך أعمار الروضة | גן גיל ובחגים. בחופשות וקייטנות א׳ יום קייטנת מפעיל המרכז הדיגיטלית. במדיה הפרסומים אחר לעקוב יש הרך הגיל לקייטנות להרשמה يدير المركز مُخيّمًا نهاريًا يوم األحد ومُخيّمات خالل اإلجازات واألعياد. للتسجيل لمُخيّم الطفولة المُبكّرة، يجب اتباع اإلعالنات في وسائل اإلعالم الرقمية.

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

37

Made with FlippingBook Online newsletter creator