עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

במורים מתגאים במרכז האנגלית השפה ולימוד התיאטרון האומנות חוגי בה השנייה השנה זוהי ביותר. הטובים هذه هي السنة الثانية على التوالي التي يضُم فيها المركز أفضل المعلمين في دورات الفنّ، المسرح واللغة اإلنجليزيّة. / مسرح תיאטרון התיאטרון. אמנות של ומהנה מעמיק ולימוד חוויה לילדים מציע יהודי הערבי במרכז התיאטרון חוג דמויות על עבודה אימפרוביזציה, תנועה, דמיון, במשחקי שימוש תוך המשחק יסודות את נלמד בחוג וביטחון עצמי ביטוי משחק, מיומנויות הילדים אצל נפתח ילדים. וסיפורי אגדות עם עבודה ,רגשות, הצוות. ועבודת ההקשבה הריכוז, יכולות את נשכלל ומקצועית. יצירתית חוויה באמצעות עצמי תפאורה, עם הצגה מעלה קבוצה כל בו השנה, בסוף חגיגי בערב מגיע השנתי התהליך של שיאו ותלבושות. ,מוזיקה, תאורה סיבוני קטי החוג: מנחת להורים. פתוחים שיעורים יתקיימו השנה באמצע בוגרת יורק, ניו שטרסברג לי למשחק ביה"ס בוגרת לתיאטרון. ומורה במאית שחקנית, סיבוני, קטי רב ניסיון בעלת הוראה, ורישיון תעודת בעלת אביב, תל אוניברסיטת של תיאטרון בבימוי שני תואר בארץ. תיאטרון ללימוד חדש בתיכון תיאטרון מגמת כרכזת החינוך במשרד עובדת האחרון בעשור . שונות נוער הצגות ביימה ביפו. יחד" "כולנא לשוני הדו בביה"ס לתיאטרון ומורה אביב תל تُقدّم دورة المسرح في المركز العربي اليهودي لألطفال تجربة تعليميّة عميقة ومُمتعة لفن المسرح. سنتعلم في الدورة أساسيّات التمثيل باستخدام ألعاب الخيال، الحركة، االرتجال، العمل على الشخصيّات، المشاعر، العمل مع القصص الخياليّة وقصص األطفال. نطوّر لدى األطفال مهارات اللعب، التعبير عن الذات والثقة بالنفس من خالل تجربة إبداعيّة ومهنيّة. سنعمل أيضًا على تحسين قدرات التركيز، االستماع والعمل الجماعي. ذروة العمليّة السنويّة ستكون في أمسية احتفاليّة في نهاية العام، حيث تُقدّم كل مجموعة عرضًا بالديكور، اإلضاءة، الموسيقى واألزياء. كيتي سيبوني في منتصف العام ستكون هناك دروس مفتوحة لألهل. مرشدة الدورة: كيتي سيبوني، مُمثّلة، مُخرجة ومُعلّمة مسرح. تخرجت من مدرسة التمثيل لي شترسبرچ نيو يورك، وحصلت على لقب ثاني في اإلخراج المسرحي من جامعة تل أبيب، حاصلة على شهادة وترخيص بالتدريس، لديها خبرة واسعة في تدريس المسرح في البالد، وأخرجت العديد من المسرحيات للشباب. على مدار العقد الماضي عملت في وزارة التربية والتعليم كمُركّزة لتخصُص المسرح في مدرسة تل أبيب الثانوية الجديدة ومعلّمة للمسرح في مدرسة ثنائيّة اللغة «كُلّنا ياحد» في يافا. > للتسجيل / להרשמה

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

33

Made with FlippingBook Online newsletter creator