עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

جودو ג'ודו

> للتسجيل / להרשמה

بين يعقوبوب / יעקובוב בן

ראשון األحد

חמיש י الخميس

שני اإلثنين

רביע י األربعاء

שליש י الثالثاء

جودو / ג'ודו

17:00-16:15

17:00-16:15

’ الثالث- الرابع ג’-ד

17:45-17:00

17:45-17:00

)4-5( روضات )4-5( גנים

18:30-17:45

صفوف األول-الثاني א'-ב' כיתות 18:30-17:45

19:15-18:30

19:15-18:30

الخامس وما فوق ומעלה ה'

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

29

Made with FlippingBook Online newsletter creator