עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

دورات رياضة | חוגי ספורט

كابويرا קפוארה

> للتسجيل / להרשמה

إيتاي بوريه (فينتو) بإرشاد الماستر / (פינטו) בוריה איתי המאסטר בהנחיית

ראשון األحد

חמישי الخميس

שנ י اإلثنين

רביעי األربعاء

שלישי الثالثاء

كابويرا / קפוארה

אווירית) (קפוארה ג'-ו' כיתות صفوف الثالث-السادس (كابويرا هوائيّة)

16:15-15:30

א' קבוצה גנים روضات مجموعة أ ב' קבוצה גנים روضات مجموعة ب

17:15-16:30

18:00-17:15

א קבוצה - א'-ב' כיתות صفوف األول-الثاني مجموعة أ ב' קבוצה - א'-ב' כיתות صفوف األول-الثاني مجموعة ب

17:15-16:30

17:15-16:30

18:00-17:15

18:00-17:15

ג'-ד' כיתות صفوف الثالث-الرابع

19:00-18:00

ג'-ו' כיתות صفوف الثالث-السادس ה'-ו' כיתות صفوف الخامس-السادس ומעלה ז' נוער شبيبة- السابع وما فوق ומעלה ז' נוער אווירית) (קפוארה شبيبة- السابع وما فوق (كابويرا هوائيّة)

19:00-18:00

20:00-19:00

21:00-19:15

20:30-19:00

19:30-18:15

22:00-20:30

بالغون בוגרים

22:00-20:30

28

Made with FlippingBook Online newsletter creator