עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

> للتسجيل להרשמה/

صفوف ثامن-عاشر | 4 مستوى | ח׳-י׳ | 4 רמה מחול | א יו ם رقص | يوم األحد מחול | ב יום رقص | يوم اإلثنين

מחול | ה יום رقص | يوم الخميس 18:30-16:30 לנערות-ספיריט סדנא ورشة للفتيات- | דאנס الرقص الروحي - בסטודיו יתקיים ליבנה פנינה לילך في | הפשפשים בשוק استوديو ليالخ بنينا ليڤنا في سوق العتق 19:30-18:30 دبكة | דבקה ستوديو يام | ים סטודיו

מחול | ד יום رقص | يوم األربعاء 17:00-16:00 هيب هوب | הופ היפ ستوديو يام | ים סטודיו בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

17:30-16:00 בוגרות הופ היפ להקה فرقة هيب هوب | بالغات ביחד 3 + 4 רמה معًا 4 + 3 مستوى | ستوديو يام | ים סטודיו קבלה בחינות امتحانات قبول 18:45-17:45 | פלמנקו פלמנקו فالمنكو ביחד + 3 4 רמה معًا 4 + 3 مستوى يام ستوديو | ים סטודיו 20:00-18:45 ורפרטואר קלאסי בלט باليه كالسييك وموسيقى ביחד 3 + 4 רמה معًا 4 + 3 مستوى يام ستوديو | ים סטודיו למי כתוספת בחירה בשבוע פעמיים שלוקח اختياري إضافة لمن يأخذ مرتين في األسبوع

17:00-16:00 هيب هوب | הופ היפ ستوديو يام | ים סטודיו בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

18:00-17:00 מתחלפות סדנאות

18:45-17:15 מע״י אנסמבל להקה וחצי) (שעה فرقة الرقص انسمبل ستوديو يام | ים סטודיו [ساعة ونصف] 20:15-19:00 קלאסי בלט باليه كالسييك يام ستوديو | ים סטודיו בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

עכשוויים יוצרים עם ورشات مُتغيّرة مع | منتجين معاصرين ستوديو يام | ים סטודיו 19:15-18:15 קלאסי בלט كالسييك باليه ستوديو يام | ים סטודיו בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

20:30-19:30 رقص حر | ברייקדאנס חדש סטודיו ستوديو جديد

20:30-19:30 + עכשווי מחול רפרטואר + رقص معاصر مؤلفات ستوديو يام | ים סטודיו

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

25

Made with FlippingBook Online newsletter creator