עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

חמיש י الخميس

שני اإلثنين

ראשו ן األحد

רביע י األربعاء

שליש י الثالثاء

פרטניים שיעורים دروس فرديّة אלה עם - פסנתר بيانو- مع آال אור עם - פסנתר بيانو- مع أور לונה עם - גיטרה - مع لونا غيتار רונן עם - גיטרה غيتار - مع رونان

20:00-14:30 20:00-14:30 20:00-14:30 20:00-14:30 20:00-14:30

20:00-14:30

20:00-14:00 20:00-14:00

20:00-14:00 20:00-14:00

21:00-14:00 21:00-14:00

קמילה עם - קול פיתוח تطوير الصوت - مع كميلة מרי עם - קול פיתוח تطوير الصوت - مع ميري

17:00-14:00

17:00-14:00

21:00-14:00

אמיר עם - תופים طبل - مع أمير יניב עם - עוד عود - مع ينيڤ דניאל עם - כינור كمان - مع دانيال

20:00-14:00

20:00-14:00

20:00-14:00

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

11

Made with FlippingBook Online newsletter creator