אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

התואר שלך

איך מרכיבים מערכת? בכל שנה עליך לקחת קורסי חובה ובחירה בהתאם לתוכנית הלימודים שלך, יש לבדוק היטב אילו קורסים עליך ללמוד בכל שנה (על פי הידיעון המעודכן של החוג) ולקחת אותם בחשבון בעת הכנת המערכת. ידיעון הינו עלון המידע של החוג המסביר את הדרישות והחובות שעל כל סטודנט לעמוד בהן על מנת לסיים את התואר בהצלחה. הידיעון יכול להשתנות משנה לשנה, יש לשים לב שגם אם הידיעון משתנה, הרלוונטי אליך הוא זה שהופיע כאשר נרשמת. כלומר, אם נרשמת ללימודים בתשע"ז ולאחר סיום שנה א' התחלף הידיעון הרלוונטי אליך הינו הידיעון הישן של תש"פ (ולא החדש של תשפ"א). הקורסים ומועדיהם נמצאים בידיעונים בכתובת האינטרנט: www.tau.ac.il/bidding במרבית החוגים, כל סטודנט צריך להרכיב את מערכת הלימודים שלו לשנת הלימודים האקדמית. הסטודנטים מסדרים מערכת אישית על פי דרישות התואר וחייהם האישיים שמחוץ לאוניברסיטה (עבודה, לימודים, התנדבות ועוד). קיימים חוגים שבהם יש מערכת מובנית יותר הנקבעת מראש עבור הסטודנט.

לדוגמא- הסבר על קורס מתוך ידיעון החוג לפילוסופיה

שם הקורס

מספר הקורס

מיקום הקורס (שם הבניין ומספר החדר)

מבוא לפילוסופיה יוונית

0618.1030.01 ד"ר אריה פינקלברג

223

גילמן

16-18 ' ה

שיעור

סמסטר א'

שם המרצה

היום והשעה בשבוע בו ניתן הקורס

סוג השיעור (שיעור/ תרגיל/ סמינר וכו)

הסמסטר בו יתקיים השיעור

13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online