רשת דובדבן | חוברת מידע להורים

נהלי הרשמה

• הרשת לא תאפשר הכנסת ילד למעון שלא הושלם כל תהליך הרישום דרך חברת קליקטק • הרישום באתר קליקטק, אין בו כשלעצמו להוות אישור לגבי קבלת הילד למעון, ואינו מקנה להורים או למי מטעמם זכות לדרוש קבלתו של הילד למעון. • הרשת תהא רשאית לסרב, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקבל ילד המבקר במעון או ביקר בעבר ואשר לא סילק את כל חובות שכר הלימוד או תשלומים לרשת בגינו.

• הרישום למעונות מתבצע באופן מקוון באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, למעבר לאתר: לחץ כאן • קבלת ילד למעון מותנית באישור משרד העבודה והרווחה ובתשלום דמי רישום (שלא יוחזרו) ובמקדמה כפי שיקבעו ע"י משרד העבודה והרווחה בסמוך למועד הרישום. • כל ההורים, גם אם אינם זכאים לדרגה, נדרשים לרשום את ילדיהם למעון גם באתר משרד העבודה והרווחה. כי אי קליטת ילד במערכת הממוחשבת של משרד יודגש העבודה והרווחה, עלול לגרום להוצאת הילד מהמעון על ידי משרד העבודה והרווחה. יש להעביר אישור רישום למנהלת המעון לפני כניסת הילד למעון. • שאלות על תהליך הרישום ניתן לפנות למוקד הטלפוני 073-2458356 * או 2969 : של משרד העבודה בטלפון

כניסת / הוצאת ילדים באמצע החודש

• בקשות לביטולים לאחר תחילת שנת הלימודים יוגשו יום מראש 30 בהתראה של • בקשות לעזיבה תוגשנה ותטופלנה רק לאחר מילוי טופס עזיבה אצל מנהלת המעון • .30.4 - לא תתאפשר עזיבה לאחר ה

6

Made with FlippingBook Online newsletter creator