רשת דובדבן | חוברת מידע להורים

שכר לימוד

0202

יוליבס"ד

• שכר הלימוד ייקבע ע"י משרד העבודה והרווחה בהתאם להנחיות וקריטריונים שיקבעו על ידם. שכר הלימוד הינו שנתי וישולם החל מחודש ספטמבר באמצעות הוראת קבע ב- תשלומים חודשיים. 11 • לחודש 15 - ל 1 - ילד המתקבל למעון בין ה יחוייב בתשלום מלוא שכר הלימוד עבור אותו חודש • לחודש יחוייב 15 - ילד המתקבל למעון אחרי ה במחצית משכר הלימוד החודשי עבור אותו חודש.

לכבוד הורי מעונות רשת דובדבן

שלום וברכה,

הנדון : עידכון תעריף שכ"ל במעונות יום לשנה"ל תשפ"ד בהתאם להודעת משרד החינוך ותקנות הוראת השעה לשנת תשפ"ד .

 הורים הזכאים לסבסוד יש לדאוג להגיש בקשה לסבסוד , והתעריף יקבע בהתאם לדרגה שתקבע לה ם , על פי החלטת הממשלה להורים לארגון הזכאים לסבסוד לא ישתנה התעריף והמשרד ישלים את ההפרש . לתשומת לבכם במידה והמשרד לא יעביר את הסבסוד המובטח ההפרש ישולם על ידי ההורים .  הורים שאינם זכאים לסבסוד יש חובה ד להיכנס לאתר זרוע עבודה להירשם ולסמן ויתור על סבסו – ולהעביר את האישור על ביצוע הויתור – ללא ביצוע הרישום לא יוכל הילד לשהות במעון . בהתאם להנחיות החדשו ת התעריפים עודכנו בהתאם למפורט :

2021

חודשים

51

חודשים ועד

2

תינוק - מ

0515

חודשים

02

חודשים ועד

51

פעוט - מעל בוגר - מעל

0255

ים חודש

02

חודשים

55

תעריפים על פי

 התשלום הינו לפי

שונה לפעוט ולבוגר , כך שבשנת תשפ"ד יהיו 2

ף בהתאם לתקנות נקבע תערי

שכבת הגיל .  התעריפים אינם כוללים תוספות סל שירותים מיוחדים .

* התנאים המלאים נמצאים בחוזה הרשת בעת הרישום למעון

בברכה, הנהלת רשת דובדבן

7

C:\Users\user\Downloads\ תעריף שכל תשפד 2 .doc

Made with FlippingBook Online newsletter creator