פתח תקווה | ידיעון הון אנושי

אך בקיזוז תוספות הרלוונטיות ₪ 400 זכאים לתוספת עובדים המדורגים בדרוג חינוך ונוער - לדרוג זה מכוח הצמדת שכרם לשכר עובדי הוראה. ובסך הכל ₪ 100 תשולם תוספת שקלית אחידה נוספת בסך 2024 במשכורת חודש אוקטובר לעובד במשרה מלאה. לעובדים בחלקיות משרה זכאים לחלק היחסי מתוספת זו בהתאם ₪ 500 להיקף משרתם. תוספת שנייה זו לא תחול על דירוג עו”סים.

- 6% . תוספת אחוזית 3 תוענק לפי הפעימות הבאות: 1.12.24 מיום 2%

1.4.25 נוספים מיום 1.5% 1.4.26 נוספים מיום 1.5% (ניתן יהיה לחלק באופן אחר, ידון בהמשך) 1.4.27 נוסף מיום 1%

שעות (משרה מלאה) - 40 - שעות ל 42 - . קיצור שבוע העבודה מ 4 • שעות שבועיות. 42 שעות שבועיות במקום 41 - שבוע העבודה יהיה 1.10.23 החל מתאריך • שעות שבועיות. 41 שעות שבועיות במקום 40 - שבוע העבודה יהיה 1.9.24 החל מתאריך • חלוקת שעות העבודה: . בפעימה הראשונה – יישום הקיצור בימי א’-ד’ – רבע שעה כל יום. 1 . בפעימה השנייה – יישום הקיצור בימי א’-ד’ – חצי שעה כל יום. 2 • קיצור שבוע עבודה לא יחול במקרים הבאים: 1. 40 עובדים המועסקים חלקיות משרה כדוגמת עו”סים ופסיכולוגים / משרת אם וכו’. כלומר שעות שבועיות או פחות. 2. עובדים המועסקים בימי שישי במוסדות חינוך למשל, וחל לגביהם ממילא יום עבודה מקוצר. • יחול קיצור נוסף במקרים אלו: 1. עובדות מיום הלידה ועד הגיע הילד לגיל שנה. 2. עובד.ת שבן.בת זוגו.ה שוהה במילואים. 3. זכאות לקיצור יום עבודה בחודש אוגוסט. • קיצור שבוע עבודה יחול גם על עובדים בחוזים אישיים (מנהלי מחלקות עד סגן מנהל אגף) למעט חוזים אישיים למנהלי אגף, תפקיד סטטוטורי ומשרות אמון. • ש”ש 40 שעות שבועיות עפ”י צורך, שעות העבודה בין 40 תומכות חינוך – באם יועסקו מעל ש”ש יאושרו כש”נ. 42 – ל

מודגש כי בכל מקרה של סתירה בין האמור לבין הוראות החוק, יגברו הוראות החוק.

10

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker