פתח תקווה | ידיעון הון אנושי

2023 הסכם מסגרת 6

נחתם הסכם קיבוצי לעניין מתן תוספות שכר והטבות נוספות בגין 17.7.23 בשעה טובה בתאריך לעובדים ששכרם משולם עפ”י ההסכמים הקיבוציים. 2020-2027 השנים הסכם זה אינו חל על עובדים בחוזים אישיים, וטרינר, תומכות חינוך (עליהן חלה הודעה בענייני ). להלן עיקרי ההסכם: 4.4.23 מיום 12/23 עובדים - ₪ 6,000 . מענק חד פעמי 1 - תקופת האכשרה הורחבה כך שעל העובד לעבוד ₪ 6,000 מענק חד פעמי בשיעור של עד . 31.12.23 ועד יום 1.10.21 חודשים החל מיום 9 ברצף תקופת הזכאות למענק - תחושב לפי מועד התחלת העבודה ברשות בהתאם לתקופת התחשיב .31.12.23 ועד יום 1.10.21 החל מיום . תוספת שקלית אחידה - 2 לעובד במשרה מלאה. ₪ 400 זכאות לתוספת שכר חודשית שקלית בסך המשולמת בחודש 2023 תשלום תוספת זו תחל להיות משולמת חודש בחודשו החל משכר יולי .2023 אוגוסט זכאי לחלק היחסי של התוספת. עובד במשרה חלקית - לכל שעת עבודה ולמען הסר ספק אינו זכאי לתוספת ₪ 2.2 זכאי לתוספת של עובד שעתי - .₪ 400 של

9

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker