הבמה המרכזית של הנדל"ן 16.02.24

16.2.24

נדל"ן מדיה

ביטול החישוב הלינארי המוטב במכירת דירות מגורים ההצעה שואפת להביא לכך שבמ תוך חמש שנים, החל משנת המס , כל מי שמוכר דירת 2030 ) 1.1.2030( מגורים (שאינה "דירה יחידה" אצלו) יחויב במס 1.1.2014 ושנרכשה לפני מ � על כל הרווח ש 25% שבח בשיעור חושב מיום הרכישה ועד ליום הממ כירה. כלומר, להביא למצב שמכימ רת דירת מגורים תמוסה כמו מכירת קרקע, משרד, מניות וכן הלאה. לבטל את החישוב הלינארי המוטב, זה אומר להביא לשינוי משטר המס בנוגע לדימ רות מגורים, שנכנס לתוקף במסגרת , תיקון מספר 2013 תיקון מקיף משנת ג � המפורסם, וליצור חיזוק של המ 76 מה להאחדה ואדישות בשיקולים אצל המשקיע. כלומר, כעת המשקיע יצמ טרך לשקול האם לבחור בדירת מגומ רים, קרקע או משרד כאפיק השקעה, משום שלאלמנט אופן מיסוי הדירה במימושה לא יהיה שום יתרון על פני נכסים אחרים או השקעות הוניות אחמ רות בשוק. לדעת מנסחי הצעת החוק, התיקון יזרים מימושים של דירות לשוק ויגדיל את ההיצע. מאד לא ברור איך ההיצע יגדל, שהרי נשמרת אותה כמות של דירות, כלומר – במקום שהדירה תהיה ברשות רון מרמת גן, היא תעמ בור לידו של גיל מחיפה. קשה להבין מאיפה יצוצו דירות חדשות, שכן אלה מוחזקות בידי הבעלים שלהן כיום או בשימושם, או בשימוש בני משפחה או מושכרות. זה להביא למצב שמכירת דירה ונדל"ן אחרי בישראל כמוהו כמו מיסוי רווחי הון בפקודת מס הכנסה, ואפשר לומר, שחוק מיסוי מקרקעין מתיישר

freepik : צילום

לדעת מנסחי הצעת החוק, התיקון יזרים מימושים של דירות לשוק ויגדיל את ההיצע. מאד לא ברור איך ההיצע יגדל, שהרי נשמרת אותה כמות של דירות. כלומר, במקום שהדירה תהיה ברשות רון מרמת גן, היא תעבור לידיו של גיל מחיפה"

ועד יום המכירה ישלמו מס 1.1.2014 במקום 2027 , בשנת 25% בשיעור י � וככה בכל שנה יוס 10% ישלמו 5% כל השבח 2030 , כך שבשנת 5% פו .25% הריאלי ימוסה בשיעור מלא של אפשר לסכם בעניין זה כי הצעת החוק תורמת להעשרת קופת המדינה ולדילול משאבים של אזרחיה, מגמה שהולכת ומחריפה בעשרים השנים האחרונות. היצע הדירות לא יגדל לאור זה, מחירי הדירות לא ירדו בשל הוספת המחסומים האלה, נהפוך הוא, מי שרוכש את הדירה שנמכרת על ידי רון מרמת גן, כדירת השקעה וישלם י � מס רכישה, יקבע את דמי השכ 8 % רות לפי ההשקעה המצטברת על הדימ במיידי, 8%- רה ושווי הדירה קפץ ב ללא קשר למצב השוק. כמו כן, ברור שייעשו תכנוני מס לשמור את ההטבה הזו, ככל שניתן, ולא להפסיד אותה.

עם פקודת מס הכנסה ואפשר לכלול את הוראותיו בפרק מיוחד בפקודת מס הכנסה. ובשנת 2024 מה יקרה בין השנים ? בפרק הזמן הזה מעוניינים 2025 מנסחי הצעת החוק (רשות המסים) לממש ולעודד מכירות של דירות על מנת שאלו "יוזרמו" לשוק, ויאפשמ רו למוכרים ליהנות מחישוב לינארי מוטב כמו שהיה עד כה, כלומר לפטור ממס שבח את הרווח המחושב במכימ עד 1.1.2014 רת דירה שנרכשה לפני ר � על ה 25% ליום זה, ולחייב בשיעור ועד יום 1.1.2014 ווח המחושב מיום המכירה. ? יחושב רווח 2026 מה יקרה בשנת ריאלי במכירת דירת המגורים. הוא יחולק לשתי תקופות: על התקופה ש � י 1.1.2014 מיום הרכישה ועד ליום , על תקופה מיום 5% למו מס בשיעור

/ 15 /

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker