הבמה המרכזית של הנדל"ן 16.02.24

16.2.24

נדל"ן מדיה

סייע בבלימת עלייה פוטנציאלית של מחירי הדיור, מוצע לעגן את שיעורי מס הרכישה כהוראת קבע". זה ברור: היעדים לא יושגו, היצעים לא יגיעו מבלימת הביקושים לסיכום, ניתן לראות שחוקי המס מומ צעים ו-"מותאמים" בניסוחים שלהם למצבים ואתגרים, כשהקשר לחרבות ברזל לא באמת קיים, משום שזו מדימ ניות רבת שנים של רשות המיסים להמ ניח לשר האוצר הצעות חוק שמוכנות מבעוד מועד, הצעות חוק שמפצות ו"מתקנות" מצבים בהם רשות המימ סים הפסידה בבית המשפט, בהבטחה שזה לא יקרה שנית, ועוד. וזה ברור, היעדים לא יושגו, היצמ עים לא יגיעו מבלימת הביקושים. כל בר דעת יודע זאת. אבל למי אכפת? מיליון 3 הרי ברור שאדם שמשקיע שקל בשלוש דירות קטנות, ישלם על מס 8% הדירה השנייה והשלישית רכישה, בעוד מי שרוכש באותו סכום דירה אחת ישלם הרבה פחות. בממ קום לבטל את מס הרכישה או למזמ ער אותו ולצמצם למצבים כלשהם, ולהוריד את הנטל הזה מרוכשי הדימ רות, מטילים אותו וכעת ייכנס לחוק באופן קבוע. במקום שרשות המיסים תציע לשר האוצר לתקן עוולות שזועקות לשמיים לעשיית צדק מיסוי, הם דוהרים ושועמ טים קדימה עם הצעות החוק שהוכנו מבעוד מועד לרגעים שיש צורך לתת מענה תקציבי לכסוי הוצאות הממשלה. אותו ציבור משלם ונומ שא על כפתיו את כל חוליי המשק וממשלות ישראל. רו"ח דורית גבאי, היא בעלת משרד בוטיק למיסוי מקרקעין יוצאת רשות המיסים. בתפקידה האחרון כיהנה כסגנית ומ"מ למנהל אזורי למיסוי מקרקעין ומחברת הספרים .2005 ,1998 כלכלת נדל"ן בישראל מהדורת doritgabay.com

"ניתן לראות שחוקי המס מותאמים בניסוחים שלהם למצבים ואתגרים עכשוויים, אך הקשר לחרבות ברזל לא באמת קיים, משום שזו מדיניות רבת שנים של רשות המיסים להניח לשר האוצר הצעות חוק שמוכנות מבעוד מועד"

צילום: פרג'

שתמש בחוקים נוקשים אלו בתירוץ לבלימת הרצונות של אנשים להשקיע בדירות מגורים כאפיק השקעה. בדבמ רי ההסבר נרשם: "ניסיון העבר מלמד כי אוכלוסיית המשקיעים בשוק הדיור מושפעת מאוד משינויים באחוז מס הרכישה על דירות שניות ומעלה. זאת, היות ורכישותיהם מהוות על פי רוב נכסים להשקעה. כך לדוגמה, אחוז עסקאות המשקיעים בשוק הדיור בין שנת 20%- לכ 13.6% עלה מ- 2021-2020 בפרק זמן של שנה, לאחר שהופחת מס הרכישה על משקיעים, והמשיך לעלות משמעותית לאחר שהוכרזה 28.6%- , עד לכ 2022- העלאת המס ב מהעסקאות בשוק. זאת, עד למועד עליית המס בפועל, שלאחריו התממ תנו משמעותית שיעור המשקיעים בשוק. בנוסף, בשל הוראות שונות בדיני המס, המיסוי החל על רווחים שוטפים מהשקעה בדירות מגורים הוא נמוך באופן יחסי להשקעות אלטמ לחוק מיסוי 98 ' רנטיביות. בתיקון מס מקרקעין, הועלו שיעורי מס הרכישה ,2024 על דירה שניה עד לסוף שנת במטרה למתן את הביקוש לרכישת דירות בידי משקיעים ולסייע בבלימת עליית מחירי הדירות. ניסיון זה טרם השיג את מטרתו למתן את מחירי הדירות ולכן במטרה למתן את הבימ קוש לרכישת דירות בידי משקיעים ולמ

ומה שברור הוא שתמיד היחיד שממ רוויח מתיקוני חקיקה אלו הם אוצר המדינה. ציטוט מדברי ההסבר מוצג כאן להמ מחשה כמה צינית היא ההצעה, וכמה בינה לבין טובת המדינה ואזרחיה – אין דבר: "בעת זו של האתגרים הפימ סקליים על רקע המלחמה מוצע לפמ עול לצמצום הטבה זו. אשר על כן, בכדי לעודד כניסת דירות נוספות למכירה בשוק הדיור, ולהשוות את נטל המס החל על מוכרי דירות להשמ קעה, בלא תלות במועד רכישתם". משמעות ההצעה היא לתת תוקף של חוק ולא הוראת שעה לתקומ פות קצובות ולקבוע בחוק שמי שרומ כש דירה נוספת (שניה, שלישית וכן הלאה) ללא קשר לשווי הרכישה שלהן 8% – ישלם עליה מס תחילי בשיעור מיליון שקל כיום 6 עד לסך של כ- . עבור שווי רכישה העולה 2024 בשנת . 10% מיליון לערך ישולם 6 על אין יותר גרוע מהחוק הזה ומכל התמ קופה בה מדינת ישראל מטילה מס כל כך גבוה וקשה על ציבור המשקימ עים שלה. הצעת חוק זו ממחישה שוב שהממ טרה של מדינת ישראל היא לרוקן את הכספים והחסכונות של אזרחיה ולהמ קיבוע שיעורי מס הרכישה על דירה נוספת

/ 16 /

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker