יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

הרוסית מצד מוסדות המדינה, כגון בנקים, משרדי ממשלה וגם חברות סלולר. במצב שנוצר הנטייה לדבוק בשפה הרוסית ולשמור על הקשר עם תרבות ארץ המוצא אינה תופעה חולפת, והדור השני ממשיך את אותה ). זהו אפוא 2006 מגמה (פינטו, ביטוי לשילוב בין אסטרטגיות התִרבות של ברי תוך שימת דגש על . )Berry, 2006( היפרדות והשתלבות בעת ובעונה אחת. מצד אחד, העולים מברית המועצות מקיימים חיי תקשורת עשירים, שבחלקם תואמים לכאורה לדימוי הסטריאוטיפי של גטו – רובם צופים יום־יום בשידורי

העולים בהרצאה במתנ"ס אשדוד

בין הבנת העולם באמצעות תבניות שיח (קופפרברג לבין יכולתם , )Maingueneau & Charaudeau, 2002 ;2016 של בני אדם בכלל ומהגרים בפרט לספר את תולדות חייהם ולייצר בדרך זו נקודות מבט סובייקטיביות על החברה ), מאפשר לנו לזהות בסיפורי Adriansen ,2012 האנושית ( החיים אירועים משמעותיים משותפים, וללמוד מהם על תהליכים חברתיים רחבים יותר, כגון העלייה לישראל והקליטה בה. 2006-2016 גברים שעלו לישראל בשנים 15 נשים ו־ 15 סיפרו בראיונות חצי–מוכוונים שקיימה עימם בן דוד־עזרן ) על חוויית ההגירה והקליטה שלהם, על זהותם, על 2019 ( השתייכותם החברתית והתרבותית ועל יחסם לרפובליקה עולים שנולדו בצפון 22 הצרפתית ולמדינת ישראל. עבור אפריקה זהו תהליך ההגירה השני בחייהם, ואילו היתר נולדו בצרפת למשפחות של מהגרים מאותו האזור. קטע קצר וחשוב מתוך פרק העוסק ב- "תהליך התִרבות של מהגרים ועולים" בו השוואה בין העליה הרוסית לעלייה הצרפתית ...מקרה ייחודי של תהליך התִרבות בישראל מזוהה עם העולים מברית המועצות לשעבר, אשר גיבשו את זהותם החברתית והתרבותית בהלימה לנטייתם לאמץ או לדחות את השפה העברית כשפת לאום, לצד שימור השפה הרוסית ). מספרם הגדול, Golan-Cook & Olshtain 2011 כשפת אם ( אשר חצה במהלך העשור האחרון של המאה העשרים את רף מיליון בני האדם, תרם לשימור התרבות הרוסית וליצירת התנגדות של ממש לשינוי תרבותי ולשוני. לכך תרמו לא רק העולים עצמם כבודדים, אלא גם גורמים פרטיים וציבוריים שפעלו להקמת עיתונים, ערוץ טלוויזיה, חנויות ותיאטראות בשפה הרוסית. כל אלו הם דוגמה למאמצים לשמר את שפת האם מצד העולים, ומנגד סופקו להם שירותים בשפה

הטלוויזיה הרוסית, קוראים דרך קבע עיתונים וספרים בשפה הרוסית, וממעטים להיחשף לתכנים בעברית. מצד שני, תוכני האקטואליה של אותם עולים מכוונים כלפי החברה הקולטת, והם מעודכנים היטב בנעשה בישראל. כך, בזכות התקשורת הרוסית, אותם עולים מתוודעים לסדר היום של החברה בישראל, לסמלים ולמיתוסים שלה, ובהדרגה הם .)2005 משתלבים בנרטיב הלאומי (אליאס, תהליך התִרבות של יהודי צרפת בישראל מתאפיין בעיקר בהיפרדות מהחברה הישראלית וביצירת "פזורה צרפתית" ). הם שומרים על זיקה חזקה מאוד Raviv, 2012 חדשה ( לזהותם הלאומית הצרפתית ומשמרים את זהותם היהודית אך נמנעים מלאמץ את זו הישראלית, כלומר הם משמרים את חברותם בקבוצת המיעוט ונבדלים מהרוב. מבחינה זו העולים ממשיכים בדפוסי חיים צרפתיים – מדברים ביניהם צרפתית, קוראים ספרים ועיתונות בצרפתית, מפתחים אתרי אינטרנט ומדיה משלהם ומקיימים אירועי תרבות בצרפתית. חלקם אף יצר שוק עבודה אלטרנטיבי והקים בישראל חברות שיווק המעסיקות מוקדנים עולים מצרפת הפונים ללקוחות הצרפתים בשפתם. כמו כן, רבים מהם שומרים על אזרחות, תושבות ומגורים כפולים בשתי המדינות – בצרפת משמרים עבודה ונכסים, ואילו בישראל משפחה. "החיים הכפולים" מבטאים לכאורה השתלבות חברתית, אך למעשה הם חלק מתהליך ההיפרדות שנוצרים בו מתחמים צרפתיים מוגדרים בקרב החברה הישראלית, דבר שמקטין את הסיכוי להשתלב בה (שם). מאמר זה עוסק כאמור באתגרי העלייה של יהודי צרפת לישראל, ולאור האמור גם בסיבות לאי־השתלבותם בחברה הישראלית.

62

2023 : תמוז- אלול, יולי-ספטמבר 19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs