יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

העולים מצרפת בפעילות של עיריית אשדוד - ביקור בכפר חב"ד

פרקים נבחרים מעבודת המחקר*: דעות קדומות וחסמי הגירה בסיפורי חיים של יהודי צרפת בישראל

17081962@ walla . co . il

מאת : פנינה בן דוד**

בגליון זה הבאנו פרקים נבחרים ממחקר נוסף של ידידתנו פנינה בן דוד, אשר הנושא הנחקר קרוב לליבה. היא עוסקת כמנהלת קשרי קהילה לקליטת עולי צרפת באשדוד. פנינה השלימה בהצלחה את תהליך ההשתלבות שלה בישראל, תוך שמירה על זהותה התרבותית והערכית. אמנם פרק הממצאים הינו מרתק ביותר אך לצערנו מפאת אורכו לא הבאנו אותו כאן ולחילופין העלנו את פרק הדיון וסיכום.(המערכת)

להבין, בעזרת סיפורי חיים על הגירה, את הסיבות לאי־ השתלבותם של העולים החדשים בישראל. ניתוח התוכן חושף את הסיבות לקשיים בהשתלבותם של העולים החדשים מצרפת, ובראשן את היעדר השליטה בהיבטים החברתיים־תרבותיים של דרכי השימוש בשפת המקום. קושי נוסף נעוץ בקיומם של דימויים סטריאוטיפיים הדדיים – בקרב העולים מצד אחד ובקרב הישראלים מצד שני. הישראלים נתפסים בעיני העולים מצרפת כחסרי השכלה, חסרי חינוך וחסרי תרבות, ואותם עולים מתארים את עצמם כמי שנתפסים עשירים, מרוחקים ואנטיפתיים

תקציר עלייתם של יהודי צרפת לישראל נפרסה על פני כל שנות .2015 קיומה של המדינה, אך היא הגיעה לשיאה בשנת לאחר הגעתם של עולי צרפת ארצה, ניכר שהם נאלצו להתמודד עם אתגרי קליטה שהקשו את הפיכתם לחלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, ולעיתים אף גרמו להגירה חוזרת. מאמר זה, שנעזר בראיונות ביוגרפיים כחלק מחֵקר ומחקר ,)Xamidullaevna, 2021( ההיסטוריה שבעל פה ) מציע Oral History Association, 2021 ( הבלשנות החברתית

* עבודת המחקר בוצעה במסגרת לימודי תואר באוניברסיטת בר אילן. , בויצ"ו כאחראית על סניפים ויישובים באזור אשדוד, פעלה להקמת מועדונים לנשים 24 ** פנינה בן דוד עזרן-עוסקת בפעילות התנדבותית מגיל חד הוריות ולנערות במצוקה. בעיריית אשדוד עסקה כמנהלת קשרי קהילה לקליטת עולים דוברי צרפתית

60

2023 : תמוז- אלול, יולי-ספטמבר 19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs