הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

1035 יהודים מתפללים בכותל

"כִּ֤י מִצִּיּוֹן תֵּצֵ֣א תוֹרָ֔ה ָֹ֔וּדְבַר ה' מִירוּשָׁלִָֽים..." ֵֵֹּ֣ו ְִִִִִַָָּּּּּֽׁ֤ו ישעיהו ב ג י י ו ג

כל הזכויות שמורות למחבר © מאת שאול טנג'י מדריך טיולים, בלשן ומחבר "אינציקלופדיה זוטא לצדיקי מרוקו וחכמיה" בשבעה כרכים רבי דוד בר משה בן שמעון - הצוף דב''ש וכמיהת המג'רבים לציון ויישוב הארץ , ובשמה ירושלים בספר (בראשית יד/יח) ם" ֵ ל ָ ירושלים נזכרת לראשונה במקרא בשם "שׁ . ירושלים לא הייתה בירת הארץ, ולא מילאה תפקיד כזה אצל שום עם, (יהושע י', א', י"ג) פרט לישראל. דוד המלך הוא שקבע את מעמדה והפך אותה מעיר נוכרית לעיר הבירה, ובימי הממלכה המאוחדת הייתה ירושלים ל"מטרופולין של האומה" ולמרכז דתי ורוחני בחזיונות אחרית הימים של הנביאים עתידה ירושלים לשמש כמרכז . (ישעיהו ב'/ג') ים" ָ ל ָ ירוּשׁ ִ ר ה' מ ַ ב ְ ה וּד ָ א תוֹר ֵ צ ֵ יּוֹן תּ ִ צּ ִ י מ ִ העולם - ומרכז כלל עולמי: "כּ שבעים שמות לירושלים - רבים מהם נזכרים במקרא, וירושלים בספרות חז"ל היא יסוד העולם ותשתיתו "ירושלים של מטה" כנגד "ירושלים של מעלה". מאז חורבן ירושלים ובית המקדש השני, ובמשך כל תקופת הגלות הארוכה, הייתה ירושלים למחוז הכיסופים של יהודי התפוצות, אליה הפנו את תפילותיהם, לה נשבעו אמונים ואותה העלו על ראש שמחתם ולא חדלו מן התקווה "לשנה הבאה בירושלים".

8

2021 : תמוז-כסלו תשפ"א-תשפ"ב, יולי-דצמ' 14 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Online newsletter creator