הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

ו

י

נ

מ

נ

ב

מ

ד

י

ס

י

ט

ר

י

ן

פ

ן

ש

ט

א

א

ת

ב

מ

ד

י י

ב

ז ו

ע

י

ר

נ

ן ו

פ

ט

ק

ג

מ

ה

ס

ו ל

ר

ס

ז

י

ה

ג

ה

ס

ב

L

i s

a

s

L

c

o

k

e

g l

L '

h

v

u

a

p

h

e

o

a

n t

u

u

a ï

b

z

m

g

e

t a

u

A

e

u

o

o

e

n

R

s

r i

B

d

e

s

n

B

n

t e

n

o

i n

R

i

o

a

m

h i

S

y

m

y

a

m

Le président de l'Etat Reouven Rivlin et le maire Benny Bitton lors d'une rencontre avec des jeunes de Dimona, la génération du futur הנשיא ראובן ריבלין וראש העיר בני ביטון בתיעוד מפגש עם צעירי דימונה-דור העתיד

Expositions, riche programme artistique, artistes de rues, offrandes traditionnelles etc. Remarquez la nombreuse foule qui s'est rendue à cet événement תערוכות, תכנית אמנותית עשירה, אמני רחוב, תקרובת מסורתית ועוד... ציפו לקהל הרב שהגיע לאירוע

57

2020 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2020

Made with FlippingBook Annual report maker