התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

פרק 15 : ת קציב ההתאחדות

כללי - תקציב ההתאחדות נשען ברובו על "דמי החבר" המשולמים על ידי חברי העמותה. במקביל

עושה ההתאחדות מאמצים לאורך השנים לקצץ בהוצאותיה השוטפות, באמצעות התייעלות, קיצוץ

בכוח האדם ופיקוח קפדני ושוטף של הגורמים האמונים על כך – בעיקר של חשב ההתאחדות

והמנכ"לית – על ההוצאות בפועל. מנגד, "דמי החבר" מכסים אמנם את הפעילות השוטפת של

ההתאחדות ומעט יותר, אך מהם לא ניתן לממן, בוודאי לא במלואן, את ההוצאות המיוחדות

שההתאחדות זקוקה להן בכדי לשמור על האינטרסים של חבריה. בשל כך, נדרשת ההתאחדות מפעם

לפעם להעמיד תקציב מיוחד ל טיפול בנושא ענפי – בדרך כלל בעל השלכות כלכליות ואחרות שאין

לעבור עליהן לסדר היום. גם תקציבים ייעודיים אלה מפוקחים בקפדנות על ידי ועד ההתאחדות, החשב

ומנכ"לית ההתאחדות.

"דמי החבר" משמשים בשנים האחרונות למימון פעולות ההתאחדות שיש להן השלכה ישירה על

הכנסותיו של כל אחד מחברי ההתאחדות ובשיעור של מאות מיליוני שקלים לענף כולו. מדובר בעיקר

על מעורבות אינטנסיבית בהליכי חקיקה בכנסת, במאבקים משפטיים, מיתוג משרדי הנסיעות ועוד.

מנגנון חיוב דמי החבר – במהלך שנת 2022 החלה התאוששות בענף וחזרה הדרגתית לפעילות. יחד

עם זאת, מכיוון שהפעילות עדיין לא הגיעה להיקפים של שנת 2019 , הוחלט להשאיר את דמי החבר

על כנם עד לסוף שנת .2023

להלן מבנה דמי החבר לשנת 2023

החל מחיובי הרבעון האחרון של שנת 2020 ועד לסוף שנת 2023 נ שארו דמי החבר ללא שינוי לכלל

הקטגוריות למעט קטגוריה ה' (משרדים גדולים בעלי סניפים). לגבי קטגוריה ה' - מאחר שרוב הסניפים

נסגרו ולפיכך לא חויבו בדמי חבר, עודכן שכר הבסיס כאמור בטבלה מטה, כשסכום הבסיס כלל דמי

חבר לסניף המרכזי ועד לשני סניפים. כל סניף נוסף אם יפעל, יחויב כבעבר. יובהר כי שיוך כלל

המשרדים לכל קטגוריה נשאר בהתאם לשיוך שנת 2019 .

עמ' 66

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator