High-Q | חטיף 3

16

חטיף מס '3

חשיבה מילולית

6 .

- התנגדות

: מקומם

אימה : מרגיז

(1) (2) (3) (4)

: מבדח בדיחה : מפליא פליאה

: מרגש

תמיהה בעוד –קרי

שאלות הבנה והסקה ( שאלות 11-1 )

ההוראות הבאות נוגעות לשאלות 9-7 : בכל שאלה

, חסרים ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמת החסר .

( משפט או יותר ממשפט ) שכמה חלקים ממנו

יש

עליכם לבחור באפשרות המתאימה ביותר להשלמת החסר .

7.

____ ,____ כשהגיעו השחקנים הראשיים

," שפנפנות

ה ____ הצלחה המסחררת של אופרת הסבון "

____ .

לביקור בארץ ,

(1) / למרות שחקני הסדרה לא זכו לפרסום רב / ואמנם / נתקלו בקבלת פנים חמה מאלפי מעריצים (2) בעקבות / הפכו גיבורי הסדרה לכוכבים / ואכן / נתקלו בקבלת פנים חמה מאלפי מעריצים (3) בעקבות / הוחלט על הפקת סדרת המשך / / אולם קיבלו את פניהם המעריצים בהתלהבות רבה (4) / למרות הוחלט להוריד את הסדרה מן המסכים / על אף / פי כן לא זכו להתייחסות מיוחדת ממעריצי הסדרה 8. חולים רבים מוכים בתדהמה כשהרופא המטפל בהם ,____ אולם במפתיע ____ , העיקרון לפיו ____ . ההגיון העומד מאחורי טענה זו ____ . (1) לא מחליף אתם אפילו מילה / התנהגות שכזו נוגדת את / הראיון הרפואי הנו מקור מידע חשוב / ביותר טמון בעובדה שקומיוניקציה מוגזמת נוגדת לעיתים את האינטרס של החולה (2) מסרב לתת להם טיפול תרופתי / סירוב זה נובע לעיתים דווקא מתוך / טובת החולה קודמת לכל / מקורו בתופע ות הלוואי הקיימות , במידה זו או אחרת , לכל תרופה (3) מתעניין בפרטים שנראים להם חסרי משמעות / איסוף פרטים אילו עולה בקנה אחד עם / אפילו פרט שנראה מהצד כטפל , יכול להוביל רופא לאבחנה הנכונה / נובע מהקושי בניתוח כמויות מידע גדולות מדי (4 ) מציע להם לבחור אחת ממס פר דרכי טיפול אפשריות / מתן אפשרויות בחירה לחולה תואמת את / רק לרופא יש יכולת להחליט החלטות מושכלות / טמון באופיה הסבוך של הרפואה המערבית

9 . פעמים רבות מוצא עצמו נשיא ארה " ב תקוע בין הפטיש לסדן בבואו להעביר את החלטותיו לאשרור וזאת ____ בין הרשויות בארה .ב" ____ יכולה להטיל וטו על החלטות הנשיא , ____ רק על החלטותיו

____ .

של גוף אחד מבין השניים ,

(1) עקב יחסי הכוחות המורכבים / שהרשות המחוקקת המורכבת משני גופים – הקונגרס והסנאט / יכול הוא להטיל וטו על אילו של הסנאט אך לא על אילו של הקונגרס (2) עקב היחסים הברורים והפשוטים / שהרשות המחוקקת המורכבת משני גופים – הקונגרס והסנאט / איננה יכול הוא להטיל וטו על אילו של הקונגרס אך לא על אילו של הסנאט (3) עקב יחסי הכוחות המורכבים / שהרשות המחוקקת המורכבת משני גופים – הקונגרס והסנאט / אין הוא יכול להטיל וטו / על אילו של הקונגרס אך לא על אילו של הסנאט (4) עקב היחסים הברורים והפשוטים / שהרשות המחוקקת המורכבת משני גופים – הקונגרס והסנאט / איננה אין הוא יכול להטיל וטו / על החלטות אחד מהגופים או שניהם גם יחד

–קרי /

–קרי /

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

Made with FlippingBook Annual report maker