High-Q | חטיף 3

17

חטיף מס '3

חשיבה מילולית

11.

שלה בצורה מאוד ספציפית : היא לא אוהבת לערבב בין הקצפת

רוני אוהבת לאכול את " מילקי "ה

שהיא אוהבת

. בנפרד בנוסף היא אוהבת להשאיר את

לשוקולד , אלא מעדיפה לאכול כל

החלק האהוב עיניהם

חלק האהובה

במיוחד לסוף , ולכן אוכלת קודם את השוקולד ורק בסוף את הקצפת .

אם לפי אותם עקרונות רוני מנקה את הבית , כיצד תעשה זאת ?

(1) רוני תשאב אבק במשך עשר דקות , תטאטא את הרצפה במשך עשר דקות , תנגב את הרצפה מטלית ב במשך עשר דקות גם כן , וחוזר . חלילה את ניקיון השירותים , השנוא עליה ,

תשאיר לסוף תשאיר

תעשה את

רוני תנגב את כל הבית במטלית , לאחר מכן תטאטא את כל הבית במטאטא בסוף לו,

(2)

שאיבת אבק בכל הבית

פעולת הניקיון השנואה עליה במיוחד -

תעשה את פעולת

תטאטא את הרצפה בכל הבית בסוף לו,

במטלית , מכן לאחר

הרצפה את

רוני תנ

(3)

גב

שאיבת אבק בכל הבית

עליה במיוחד -

הניקיון

(4) רוני תשאב אבק במשך עשר דקות , תטאטא את הרצפה במשך עשר דקות , תנגב את הרצפה במטלית במשך עשר דקות גם כן , וחוזר חלילה . את ניקיון השירותים , , עליה

לסוף

11 . בדיון אודות אפשרות פיטוריו של אורי סיכמה מנכ " לית חברת ": " צבע " ההחלטה היא סופית , אודיע מחר לאורי שעליו לארוז את חפציו . ידוע שאורי הוא פטפטן לא קטן שנו טה לפעמים להזניח את עבודתו ולגלוש לשיחות חולין , אך פטפטנות חברותית זו בסופו של יום שימרה רבים מלקוחותינו והכניסה כספים רבים לקופת החברה . עם זאת , אני חוששת שחשיפת סודות פנימיים של החברה היא חמורה מכל , כך שאפילו המידע החסוי שגילה לנו אורי על חברות אחרות לא יוכל לחפות על כך ."

מה אפשר ללמוד מדברים אלו על סדר העדיפויות של המנהלת ?

מאשר שיתחבר עם הלקוחות

לדעתה , חשוב יותר שהעובד לא יחשוף סודות פנימיים של , "צבע "

(1)

וישמר אותם בחברה

(2) לדעתה , חשוב יותר שהעובד יתרכז בעבודתו ולא יגלוש לשיחות חולין , מאשר שיתחבר עם לקוחות וידאג לשימורם (3) לדעתה , חשוב יותר שהעובד ישמר לקוחות ויצור איתם קשרים חבריים , מאשר שיגלה מידע חסוי על חברות אחרות (4) לדעתה , חשוב שהעובד יגלה לחברה סודות של חברות אחרות , גם במחיר של חשיפת סודות פנימיים " צבע "של לחברות אחרות

12. השליט זרתוסטרא מתייחס בביטול לטענת שריו כי בשל עבודו ת הפרך הנכפות על העם חרב דמוקלס מרחפת מעל לראשו . זרתוסטרא טוען שאמנם העם סובל , אך חולשת נתיניו המושגת בזכות עבודות הפרך היא המפתח לצייתנות .

לפי הפסקה שלעיל , מדוע זרתוסטרא אינו חושש מחרב דמוקלס ?

משום שנ תיניו סובלים אבל לא מספיק משום שחרב דמוקלס איננה ממשית

(1) (2) (3) (4)

משום שלדעתו העם יציית לו

אין מספיק זמן כדי למרוד

נתיניו ל משום ש

13. ' פ

: " הרברט ההיסטוריונים מחזיקים בידיהם עוצמה אדירה , ויש בהם היודעים זאת . הם משחזרים את העבר , מעצבים אותו כך שיתאים לפרשנוי ו , תיהם ו

בכך הם משנים גם את העתיד ."

איזה מהמשפטים הבאים מביע באופן הטוב ביותר את הרעיון המרכזי בדבריו של הרברט ?

העתיד והעבר קשורים זה ולזה ונקבעים לפי פרשנויות ההיסטוריונים ביכולת ההיסטוריונים להשפיע על העתיד על ידי שיחזור העבר לפי ראות

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

על מנת לשנות את העתיד – יש לשנות את העבר

תפקיד ההיסטוריונים הוא לשנות את ההיסטוריה בהתבסס על העבר

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

Made with FlippingBook Annual report maker