High-Q | חטיף 3

15

חטיף מס '3

חשיבה מילולית

23 . שאלות הזמן המוקצב הוא 20

זה פרקב

פרק 3 : חשיבה מילולית

. דקות

בפרק זה שאלות מסוגים שונים : , אנלוגיות שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה . לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות . עליך לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה , ולסמן את מספרה במקום המתאים בגליון התשובות .

אנלוגיות (

6-1 )

שאלות יש

ו ובחר מתוך

ו מצא את היחס בין המשמעויות , אלהה מילים ה של שתי

. מודגשות

זוג מילים

בכל שאלה

התשובות המוצעות את זוג ה מילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאת .ם : לב מושי יש חשיבות לסדר המילים בזוג .

1 .

- שייכות

: מנוכר

: מפוכח פיקחות

(1) (2) (3) (4)

: מרוצה

הגינות קובלנה צימאון תפיסה

נרגן : שביעות רצון

נקבובי חורים :

2 .

- פנס : מאותת

עין : קורץ

(1) (2) (3) (4)

עשן : שורף

קול : צועק

שלט : משליט

3 .

- השפיל

: בויש

נשלח הלך :

(1) (2) (3) (4)

ביזה : רוּמַה

: החמיר החריף

: פוטם הרביק

4 . - תייק : גנזך

דיאגנוזה אבחן :

(1) (2) (3)

יִדּה : אבן

טיגן : מחבת

(4) השרה : מים

5 .

- מועד

דחייה :

: הלנה

(1) (2) (3) (4)

: שתייה

העתקה מקום :

: הבנה

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

Made with FlippingBook Annual report maker