High-Q | 8 סימולציה

20

בחינה פסיכומטרית 8

1

סימולציה מס' 8

מטלת כתיבה

חשיבה מילולית –

חשיבה מילולית – מטלת כתיבה

הזמן המוקצב הוא 30 דקות.

ק ראו בעיון את המטלה שבמסגרת וכ תבו את החיבור על גיליון הכתיבה. אורך החיבור הנדרש – 25

שורות לפחות. אין לחרוג מן השורות שבגיליון. אם אתם זקוקים לטיוטה, השתמשו במקום המיועד

לכך (הטיוטה לא תיבדק). לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף או להחליף את גיליון הכתיבה שבידכם. תבו כ בלבד , בסגנון ההולם כתיבה עיונית והקפידו על ארגון הכתוב ועל לשון תקינה ובהירה. כתבו את החיבור בעיפרון בלבד , ו הקפידו על כתב יד ברור ומסודר. אתם רשאים להשתמש במחק.

בעברית

בשנת 2012 אושר בכנסת חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות , המכונה בציבור גם "חוק הפוטושופ". החוק אוסר על העסקה והצגה בפרסומות של דוגמנים ודוגמניות הנמצאים בתת - משקל, ובנוסף קובע כי אם נעשה שימוש בתוכנת עריכה גראפית לצורך הצרת היקפי גוף בפרסומת, תופיע כתובית בולטת שתציין זאת. מטרת החוק היא למנוע שימוש בדוגמנים ודוגמניות רזים יתר על המידה המהווים מ ודל לחיקוי לא ריאלי, עלול ל ה עודד דימוי גוף מעוות ואף ה פרעות אכילה בקרב האוכלוסייה. יחד עם זאת, יש הטוענים כי החוק פוגע בחופש העיסוק וכי דוגמניות רבות הן רזות מאוד באופן טבעי, על אף שהן מנהלות אורח חיים בריא ומאוזן. בנוסף נטען כי החוק אינו אפקטיבי, וכי ציר וף הכתובית למודעות פרסומת שעברו עריכה גראפית אינו מבטל את ההשפעה השלילית של מודעות אלו.

מה דעתך על חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות?

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q . © High Q Global

2

סימולציה מס' 8

מטלת כתיבה

חשיבה מילולית –

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q . © High Q Global

3

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

4

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

5

סימולציה מס' 8

חשיבה כמותית – פרק ראשון

חשיבה כמותית

20

זה קפרב

אחד מעלות, מעלות שאלות.

הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. כם עלי לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. הערות כלליות

 סה רטוטים המצורפים ל כמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך אין הם מ ס ורטטים בהכ רח על פי קנה מידה. אין להסיק מ ס רטוט בלבד על אור ודלגעל , קטעים זוויות, ו על כיוצא . בהם

ך יתר ניצב

נראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.

 הקו

 כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת .  כאשר כתוב בשאלה a   0 a  , הכוונה היא לשורש החיובי של a .  0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.  0 הוא מספר זוגי  1 אינו מספר ראשוני. נוסחאות

a

a ,

x

אחוזים : a% -מ

b

10. שטח טרפז שאורך בסיסו ה

1.

הם: : לכל מספר משולש דרך זמן זמן

x

100

b , וגובהו h

אורך בסיסו ה

אחר מעגל

h

h)b a(  

a שונה מאפס ולכל n -ו m

: שלמים

חזקות

2.

הוא:

2

n m m

n

1

a

  a

n

a

a  ( m0,a 0  

)

ב.

א.

n

11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות: סכום הזוויות הוא ) 360 n180 ( 

a

ד. mn mn a )a(  

a a m n m n   

a

ג.

אם ה מצולע משוכלל גודל כל זווית פנימית הוא 360 180n 360 180 n n               

2 2

2

כפל מקוצר: b ab2 a b a    

3.

2 2 b a b ab a    



: עיגול

, מעגל

12.

מהירות =

בעיות דרך :

4.

שטח שרדיוסו r הוא 2 ( 3.14...) r   

א.

r

כמות עבודה

x 

הספק =

בעיות הספק:

5.

r

היקף ה מעגל הוא 2 r 

ב.

שטח גזרת מעגל בעלת זווית

ג.

   n! n n 1 n 2 2 1     

עצרת:

6.

2 x

r  

ראש x  הוא:

360

A

D

13. תיבה, קוב יה: י א.

פרופורציה אם : CF BE AD

7.

B

E

נפח תיבה שאורכה a , רוחבה b וגובהה c הוא cba  

AC AB 

DF DE

EF BC

DE AB  וגם

: אז

F

C

שטח הפנים תיבה השל הוא

ב.

2 2 2 ab bc ac  

משולש :

8.

שאורך בסיסו a

שטח

א.

מתקיים c b a 

הי בקובי

ג.

2 ha 

h

ואורך הגובה לבסיס זה h , הוא: 14. גליל: א. מעטפת ה שטח של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא 2  r h  ב. שטח הפנים השל גליל הוא   2 2 2 2    r r h r r h     . A a .ב משפט פיתגורס : במשולש ישר - זווית ABC כבסרטוט

מתקיים 2BC 2AB 2AC  

.

ניצב

במשולש ישר - זווית שזוויותיו ,30 ,60 ,90    אורך הניצב שמול הזווית  30 שווה לחצי אורך היתר.

 r h 2  .

נפח ה גליל הוא

ג.

C

B

נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h

15.

3 hr 2  

b

הוא

שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b , הוא: ba 

9.

a

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

6

סימולציה מס' 8

חשיבה כמותית – פרק ראשון

שאלות ובעיות (שאלות

61-6 )

1. מהו ההפרש בין שטחיהם של ריבוע שצלעו 2 ס"מ וריבוע שצלעו 3 ס"מ?

4 סמ"ר

(4 )

5 סמ"ר

(3 )

9 סמ"ר

(2 )

1 סמ"ר

(6 )

2. מסובבים סביבון 3 פעמים. מה הסיכוי שיפול בשלוש הפעמים על האות פ'? [לסביבון 4 פאות: נ', ג', ה', פ']

1 27

1 64

1 81

1 16

(4)

(3)

(2)

(6)

3. בזמן שרמי תופר 6 חולצות, שולמית מעשנת 8 סיגריות. כמה חולצות יתפור רמי בזמן ששולמית תעשן 20 סיגריות?

(4)

(3)

(2)

(6)

18

16

15

12

4.

נתון: x 3 x 3    x 0  מה יכול להיות גודלו של x ?

1 3

(6)

(2)

2 

(3) (4)

8

תשובות ( 6 (-) ו 3 ) נכונות

5.

נתון : 2 xy x  מה מהבאים מתחייב?

(6) (2)

x y 

y הוא מספר חיובי

- תלוי ב y

הגודל של x

(3)

אף אחד מהנ"ל

(4)

6.

מנוף מרים ארגזים בקצב קבוע של 61 ארגזים בשעה. אם המנוף עב ד בסה"כ שעה ו - 22

דקות וידוע כי המשקל הכולל של כל הארגזים שהרים הוא 422 ק"ג, מהו

משקלו של ארגז אחד?

ק"ג ק"ג ק"ג ק"ג

(6) 61 (2) 22 (3) 21 (4) 32

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

7

סימולציה מס' 8

חשיבה כמותית – פרק ראשון

7. בשרטוט שלפניך שני ריבועים. צלע הריבוע הגדול כפולה מצלע הריבוע הקטן.

השטח הלבן השטח השחור

? 

3 1

2 1

4 3

4 1

(4)

(3)

(2)

(6)

8. במדינה מסויימת בדרום אמריקה י ש 011,111 תושבים. בבחירות האחרונות הצביעו 60% מהתושבים לטובת הנשיא, ואילו 75% מהתושבים הצביעו לטובת אשתו של הנ שיא. אם ידוע כי 45% מהתושבים הצביעו גם עבור הנשיא וגם עבור אשתו, כמה תושבים לא הצביעו עבור אף אחד מהם?

(4)

(3)

(2)

(6)

35,000

20,000

15,000

10,000

9.

לענת יש 1 זוגות נעליים ו -1 זוגות גרביים בצבעים שונים. מהו מספר צירופי הבגדים של ענת אם היא איננה רוצה ל נעול את הנעליים האדומות עם הגרביים האדומים?

(6) 21 (2) 22 (3) 24 (4) 62

3

A( )

A

11.

;

נתון: 1A 

?

A

3 1 

A A( ) 2

A A( ) 4

A 3

A A(

)

(4)

(3)

(2)

(6)

1 2

11. ן :תונ

0

  T

איזה מהביטויים הבאים הוא בוודאות הקטן ביותר?

2 T

1 T

1 T

(4)

(3)

(2)

(6)

 T

a b

b a

12.

הגדירו פעולה חדשה:

a b

  

נתון כי: x y   2 איזו מהטענות הבאות נכונה

? בהכרח

(4) 1 xy 

(3) 1y 

(2) 1x 

(6) y x 

13. אם המקצוע של קוביה א' הוא x , והמקצוע של קוביה ב' הוא 3x , פי כמה גדול נפחה של קוביה ב' מנפחה של קוביה א'?

27 2 x

27 3 x

(4)

(3)

(2)

(6)

27x

27

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

8

סימולציה מס' 8

חשיבה כמותית – פרק ראשון

14. מספר הכלבים במכלאה הוא d ומספר החתולים הוא c . במכלאה יש כלבים וחתולים בלבד. אם היחס בין מספר הכלבים למספר הח תולים שווה ליחס בין פעמיים מספר החתולים לבין מספר כל בעלי החיים במכלאה, איזו משוואה מתארת את המצב הנתון?

d2

c2

d

d2

c d

c

c d

c2

(4)

(3)

(2)

(6)

c

d c

d c

c

d c

d c

15.

ם מזוקקי 01 אגורות. בשנת 0818 עלתה שביעית ליטר 01 אגורות.

0811 עלתה חמישית ליטר מים

בשנת טבלה

בכמה אחוזים התייקרו המים המזוקקים?

(4)

(3)

(2)

(6)

25%

20%

12.5%

12%

16. נתון משולש ישר - זווית ABC , ובו BD הוא הגובה ליתר.

BC AD

A

?

אם    30 , למה שווה

3

(6)

D

2

(2) (3)

5.1

B

C

3

(4)

32

הסקה מטבלה (שאלות

22-61 )

שלפניכם, וענו על ארבע השאלות שאחרי .ה

עיינו היטב ב

הטבלה שלפניך מתארת את אחוזי המעשנים מבין בני ובנות מושב "עשבי - גולן" לפי סוג סיגריות. כך למשל, 10% מבני המושב מעשנים כרמל ו 40%- מבנות המושב אינן מעשנות כלל.

לא מעשנים

גראס - סופר

כרמל

מרבולו לאקי

בנים

60%

10%

10%

10%

10%

בנות

40%

20%

10%

20%

20%

הערה: לא קיימים סוגי סיגריות אחרים.

שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה, התעלמו מנתונ ים המופיעים בשאלות האחרות.

השאלות 17. אחוז מעשני הלאקי מבין כלל הילדים (בנים ובנות) במושב הוא -

אין לדעת מהנתונים

(4)

(3)

(2)

(6)

20

15

10

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

9

סימולציה מס' 8

חשיבה כמותית – פרק ראשון

18.

אחוז הבנות המעשנות מבין בנות המושב הוא -

(4 )

(3 )

(2 )

(6 )

10

20

60

70

19.

מה מהבאים ייתכן ?

מספר הבנים שאינם מעשנים גדול פי 2 ממספר הבנים המעשנים מספר הבנות המעשנות גדול פי 2 ממספר הבנות שאינן מעשנות מספר הבנים הלא מעשנים גדול פי 2 ממספר הבנות הלא מעשנות מספר הבנות שאינן מעשנות גדול פי 2 מהמספר הכולל של מעש ני הכרמל

(6) (2) (3) (4)

21. איזה אחוז מהווים כלל מעשני הכרמל מתוך סה"כ ילדי המושב?

אין לדעת מהנתונים

(4)

(3)

(2)

(6)

30%

20%

15%

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

10

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

11

סימולציה מס' 8

פרק ראשון

– אנגלית

ENGLISH

This section contains 22 questions. The time allotted is 20 minutes.

The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatements and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completions (Questions 1-8) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence .

1. Five years have passed and the war was still ____.

(1) taking off

(2) initiating (3) done

(4) going on

2. Despite new technologies, it's impossible to ____ the weather more than a few days in advance.

(1) consider

(2) predict

(3) expect

(4) recall

3. ____ the new film was a huge success at the box-office, there were many critics who gave it bad reviews.

(1) Because

(2) Unless

(3) Since

(4) Even though

4. Unlike birds, reptiles are totally self-sufficient the moment they ____ from the egg.

(1) emerge

(2) develop

(3) initiate

(4) ripen

5. The Greeks of historical times believed that they descended from ____ race of heroes.

(1) a false

(2) a long

(3) a legendary (4) an imaginary

6. No male dancer in recent years has ____ the imagination of millions as Rudolph Nureyev has done.

(1) captured (2) held

(3) ruined

(4) involved

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

12

סימולציה מס' 8

פרק ראשון

– אנגלית

7. A common test-taking strategy is to answer the easy questions ____, and then go back to the difficult ones.

(1) indifferently (2) first

(3) correctly (4) last

8. ____ in the design and construction of the Tacoma River bridge caused it to collapse during a windstorm.

(1) Details

(2) Flaws

(3) Calculations (4) Overlaps

Restatements (Questions 9-12) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.

9. New York City still reigns as the financial capital of the US, a title it has held since the beginning of the 19th century.

(1) New York City, which was the capital of the US during the 19th century, is now the most important financial center of the country. (2) Since the beginning of the 19th century to the present, New York City has been the most important financial center in the US. (3) The city which is the current center of financial activity in the US, was named "New York City" at the beginning of the 19th century. (4) Since there is so much capital in New York, it has been dominating the finance of the US from the beginning of the 19th century.

10. Although most sciences have experienced changes during the 20th century, a few scientific theories remain valid as before.

(1) All the sciences and theories have lost their validity during the 20th century. (2) Only few scientific theories did in fact change in the 20th century, while most sciences didn’t. (3) Some scientific theories did not change in the 20th century, even though most sciences did. (4) Most sciences changed in the 20th century because scientific theories remained valid.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

13

סימולציה מס' 8

פרק ראשון

– אנגלית

11. Having a reputation for high standards is preferable to having a reputation for temper tantrums.

(1) If you have a reputation for having high standards, then you probably have a reputation for having temper tantrums as well. (2) You can accomplish more by setting high standards than you can by throwing temper tantrums. (3) It is better to have a reputation for having high standards and having temper tantrums, than to have no reputation at all. (4) It is better to be known for having high standards than for having temper tantrums.

12. Air pollution from human sources alone cannot account for the amount of global warming observed in the last decade.

(1) Scientists have failed to prove that the global warming observed in the previous decade was actually caused by air pollution from human activities. (2) While it is certain that air pollution from human sources has increased in the last decade, it has not been shown that global warming has actually taken place during the same period. (3) Global warming has not been the only environmental result of the air pollution which has taken place during the last ten years. (4) More global warming has been observed in the previous decade than can be explained by air pollution from human activities.

Reading Comprehension This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, choose the most appropriate answer based on the text .

Text I (Questions 13-17)

Kenya's growth rate hovers around 4 percent a year, highest in the world; its population will double in about 17 years to 46 million. Though predominantly agrarian, Kenya has not been blessed with much rich arable land. It has also suffered from the recurrent droughts that have afflicted all of Africa along the southern edge of the Sahara since the late 1960s. Food production has fallen far behind population growth, and economic growth has lagged. 5 Kenya's rapid population growth has translated into intense pressure on the nation's limited farmland. Often a husband finds that the family farm cannot support a large and growing family, and he may migrate to Nairobi or to the nearest town in search of work, leaving his wife to run the farm and raise the children. Women have very low status and little or no education in most African nations, yet they have the primary responsibility for 10 food production and child rearing. By tradition a farmer's land is divided among his sons when he dies. Since subdivision can only proceed so far before farming becomes uneconomical, many young men seek land

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

14

סימולציה מס' 8

פרק ראשון

– אנגלית

or a living elsewhere - often by poaching or encroaching on national parks. Thus Kenya finds that the efforts of its impoverished people to stay alive threaten its main source of 15 foreign exchange: tourism centered on game parks. Without the foreign exchange from tourism, it is difficult to imagine how Kenya can survive the many decades it will take to bring its population growth under control and strengthen its agricultural sector - a serious problem that the Kenyan government is acutely aware of. Because of its unique parks, Kenya is one of the few places left where people today can see what it must have been like 20 for our Ice-Age ancestors to live in a world populated by huge herds of large mammals. As such it should be a concern of all nations that Kenyans be in an economic position to preserve that bit of the heritage of Homo Sapiens.

Questions

13. At the time this passage was written, the population of Kenya was -

(1) about 12 million (2) about 17 million (3) about 23 million (4) about 46 million

14. Which of the following is not mentioned as a problem of Kenya?

(1) Years without rain (2) High rate of population growth (3) Undeveloped education (4) Lack of good soil for agriculture

15. It can be inferred that farming turns uneconomical when -

(1) farms are too small (2) farms are situated in national parks (3) women are not educated enough (4) men migrate to the big cities

16. According to the passage, Kenya's national parks are threatened because of -

(1) the lack of rain (2) the tourists (3) the lack of farming land (4) huge herds of large mammals

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

15

סימולציה מס' 8

פרק ראשון

– אנגלית

17. Kenya's parks should be "a concern of all nations" (line 23) because -

(1) they are the only gift Kenya can bestow on the world (2) they are the biggest source of tourism, which brings foreign exchange into Kenya (3) nations in the world should take humanitarian steps to help each other economically and socially (4) they are a unique place which has a historical value for all human beings

Text II (Questions 18-22)

When we try to explain a cat's daredevil behavior, we say "Curiosity killed the cat," and when it somehow survives, we cover that with "A cat has nine lives." The same could be said for explorers. No one really knows what drives people to risk all - to stand on the highest mountain or reach the deepest ocean trench - what we do know is that many follow their lead and many acts often change the course of history . 5 When courageous European sailors tested the Middle Ages beliefs that the earth was flat and anyone who sailed too far would fall off the edge, they did more than come home heroes. Entrepreneurs and settlers poured out of Europe in their wake, dramatically changing the world. What would the Americas be like today had those sailors been Chinese or Japanese? 10 Until Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay in 1953 reached the summit of Mount Everest, it had defeated all challengers. Since then, close to 200 men and women have stood there. More than 60 have died trying. The tens of thousands of tourists who have since swarmed to the Everest area to enjoy its beauty have changed life in the Himalaya more in three decades than it had changed in thousands of years. And not always for the 15 better. Russian scientist Konstantin Tsiolkovsky predicted in 1899 "Earth is the cradle of humanity, but humanity cannot remain in the cradle forever." Explorer-astronaut Michael Collins's article "Mission to Mars" presents a plan that would enable interplanetary travel to leave the pages of science fiction and become reality in the lifetime of most of us. No one 20 can say who the first explorers of other planets will be, or even why they will be doing it, but one thing is sure: Masses of other humans will follow in their wake, perhaps forced to do so because Cradle Earth will have become not only too small but also worn out from misuse. As far as we know, it doesn't have nine lives.

Questions

18. Both the cat and the explorer -

(1) have nine lives (2) change the course of our lives by their actions (3) like to reach the deepest ocean trench (4) dare to risk their lives

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

16

סימולציה מס' 8

פרק ראשון

– אנגלית

19. According to the second paragraph, people in the Middle Ages believed that -

(1) explorers who traveled in dangerous places should be considered more than just heroes (2) planet earth was shaped like a square (3) earth had an end from which one couldn't go any further (4) one should not dare his destiny because taking too many risks might kill the hero

20. The expression "in their wake" (line 8) can be replaced by -

(1) following them (2) because of them (3) being brave (4) in their best hour

21. According to the passage, Hillary and Norgay -

(1) were the first to reach the peak of the Everest (2) were the first to ever try to climb the Everest (3) were the first to change life on the Himalayas (4) were the first to draw a map of the Himalayas

22. According to Michael Collins, which of the following is true?

(1) Science fiction will not deal with interplanetary travel any more (2) Most of us will experience interplanetary travel (3) Interplanetary travel will be possible in the near future (4) Sometime in the future, humanity will have to leave Earth

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

17

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

18

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

19

סימולציה מס' 8

פרק

חשיבה

ראשון מסוכן תמוטט השתתף

– מילולית

23

זה פרקב

שאלות.

חשיבה מילולית בפרק זה שאלות מסוגים שונים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליך לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה , ולסמן את מספרה במקום המתאים בגליון התשובות.

הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

אנלוגיות (שאלות 6-1 )

אלה, ובחר ו מתוך

זוג מילים מודגשות . מצא ו את היחס בין המשמעויות ה מילים ה של שתי

בכל שאלה

יש דיבר

התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאת .ם לב: מושי יש חשיבות לסדר המילים בזוג.

1. - חדר : פרוזדור

גדה : גשר

(1) (2) (3) (4)

נהר : ים

כביש : מדרכה מדרגות : בניין

2.

עזב : ערק -

סגר : נעל כעס : זעם

(1) (2) (3) (4)

: שוחח

לקח : גנב

3.

השבחה : טוב -

הגבהה : רם

(1) (2)

קהה : השחזה

(3) מוגזם : גזמה ה (4)

: כליאה

4.

הבלגה : להגיב -

: לה תמיכה

(1) (2) (3) (4)

: ל הימנעות

סירוב : להסכים החייאה : להרוג

5.

מוסתר : לחשוף -

מולד : לראות עצור : לזרום הרוס : לקרוס שקוע : לשלות

(1) (2) (3) (4)

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

20

סימולציה מס' 8

פרק

חשיבה

ראשון השפיע

– מילולית

6. : יגרה

להגלות -

התפטר : פטר ל

(1)

(2) ד י המר ל: לחם נ

(3) די הטר ל: יקהצ

(4) רומכל: שילם

שאלות הבנה והסקה (שאלות

18-7 )

7. לאחר ששדר הרדיו הכריז: "מהפך, מפלגת השלטון תפנה את מושביה לטובת האופוזיציה", סבא הפטיר בכעס " : זו אותה הגברת בשינוי אדרת ".

יכול להיות שסבא התכוון?

למה

מפלגת האופוזיציה לא תשנה את עמדותיה בהן היא מחזיקה כבר שנים מפלגת האופוזיציה לא תציג סדר יום חדש או דעות פוליטיות שונות מפלגת השלטון תאלץ להיפרד ממשרדיה היו קרתיים אך לא תשתנה במהותה המדינה לא תשתנה במהותה בעקבות המהפך אך תראה אחרת באופן חיצוני

(1) (2) (3) (4)

8. במחקר שנעשה באוניברסיט ת טוקיו בהשתתפות 500 נבדקים יפנים, נמצא כי בקרב הנבדקים שאוכלים סושי על בסיס קבוע, שיעור הסובלים מ דלקות פרקים נמוך יותר מאשר בקרב שאר ה נבדקים ה. חוקרים טענו כי ניתן להסביר את הממצאים בכך שסוגים רבים של סושי מכילים אצות נוֹרי, הידועות בהשפע הן יתו הפיזיולוגיות החיוביות, ובפרט בתרומתן לבריאות הפרקים. יחד עם זאת, ציינו ה חוקרים גורמים נוספים אשר עשויים היו ל על ממצאי המחקר אף , ו להסבירם .

מה מ ן הבאים יכול להיות אחד הגורמים הנוספים שציינו החוקרים ?

(1) המרכיבים העיקריים בסושי הם אורז ודגים, -כו 70% מקרב הסובלים מדלקות פרקים ביפן צורכים אורז ו/או דגים באופן קבוע (2) אצות נורי ות מכיל כמויות גבוהות של חלבונים וויטמ י נים החיוניים לתפקודם התקין של הפרקים (3) ביפן נהוג לאכול סושי רק באמצעות מקלות אכילה (צ'ופ - סטיקס), אשר אנשים הסובלים מדלקות פרקים מתקשים להשתמש בהם (4) שיעור הסובלים מדלקות פרקים ביפן הוא בין הנמוכים בעולם

9. שלושה חברים – ארז, נדב וסמי – רושמים את שמותיהם על פתק, ולאחר מכן כל אחד מהם משנה אות אחת בשם של השניים האחרים. אות שהוחלפה אינה מוחלפת שוב. מה יכול להיות כתוב בפתקים בתום ה"טיפול" של השלושה?

עלז, נזק, סמר איל, ניר, תמר נתן, ארח, סחי אדם, נדן, סבא

(1) (2) (3) (4)

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

21

סימולציה מס' 8

פרק

חשיבה

ראשון

– מילולית

12-10 :

ההוראות הבאות נוגעות לשאלות

(או יותר ממשפט) שכמה חלקים ממנו חסרים, ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמת החסר.

בכל שאלה

יש משפט

עליכם לבחור באפשרות המתאימה ביותר להשלמת החסר.

10. הרופא ____ את המחלה, ____ שסימניה הם ייחודיים ואינם אופייניים למחלות אחרות, ____ באשר לסוג הטיפול הרצוי, ____ בקיא בהיסטוריה הרפואית של המטופל. (1) לא הצליח לאבחן / / כיוון אך הוא היה נחרץ ; כיוון שלא היה (2) הצליח לאבחן בדייקנות מרובה / למרות / וגם היה נחרץ / כיוון שהיה (3) הצליח לאבחן בדייקנות מרובה / כיוון / אך הוא היסס / כיוון שלא היה (4) לא הצליח לאבחן / כיוון / ולכן הוא היסס / למרות שלא היה

11. ____ למצופה, הציגה נבחרת ההתעמלות השוודית ____ במשחקי ההוקי שנערכו במסגרת אול דת אמפי י החורף הנוכחית. בהתחשב במצבם ____ של מגרשי ההוקי ומתקני הספורט בש וו דיה, ____ למראה הישגיה של הנבחרת השבדית.

/ המצויין לא הופתעתי

/ בניגוד יכולת יוצאת מן הכלל / / בהתאם יכולת עלובה למדי / / בניגוד יכולת יוצאת מגדר הרגיל /

(1) (2) (3) (4)

/ העלוב הופתעתי

/ המוזנח הופתעתי

/ המעולה לא הופתעתי

/ בהתאם יכולת גרועה למדי /

12. ____ התנגדותו העקרונית לחוק ____ הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, בשלב ההצבעה הסופית ____ חבר הכנסת שמעיה להצביע ____.

/ סירב / בעד התרת תחבורה שכזו

בעקבות / האוסר על

(1) (2) (3) (4)

/ החליט / נגד התרת תחבורה שכזו

עקב / האוסר על

למרות / המתיר / החליט / בעד התרת הצעת החוק על אף / המתיר / החליט / נגד התרת הצעת החוק

13. באוניברסיטת "יחדיו" ממוצע ציוני התלמידים הוא הגבוה ביותר בארץ. נשיא האוניברסיטה מתגאה בעובדה זו ומסביר את התופעה בכך שבאוניברסיטת "יחדיו" המרצים מצוינים ומשתמשים בשיטות לימוד מתקדמות. מתנגדיו של הנשיא טוענים שאמנם ממוצע הציונים של התלמידים באוניברסיטת "יח דיו" הוא הגבוה ביותר בארץ, אך הסיבה לכך היא לא המרצים ולא שיטות הלימוד.

מה יכולה להיות הסיבה לממוצע הציונים הגבוה באוניברסיטת "יחדיו", לפי המתנגדים של נשיא האוניברסיטה?

באוניברסיטת "יחדיו" המרצים מקבלים משכורת גבוהה יותר גם בשנה שעברה הממוצע באונ יברסיטת "יחדיו" היה הגבוה ביותר שיטות הלימוד שונו על ידי נשיאה הקודם של אוניברסיטת "יחדיו" המבחנים באוניברסיטת "יחדיו" ידועים ברמתם הנמוכה

(1) (2) (3) (4)

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

22

סימולציה מס' 8

פרק

חשיבה

ראשון מי תהום טבעיים

– מילולית

14. לפני כשני מיליארד

באזור של מרבצי

, שנים בתקופת ה פרוטרוזואיקון התחתון , , ון גבּ מדינת שב קלו או פעל ב

יטרונים המהירים שנפלטו מ גרעיני

מקומיים שימשו להאטת הני

, אורניום כור גרעיני טבעי .

בקיע ה איזוטופ

, מאז דעך ריכוז ה

האורניום בהתפרקות רדיואקטיבית וגרמו ל תגובת שרש רת גרעינית .

שכאלה פסקו לפעול. כיום, נוהגים להעשיר אורניום על מנת ליצור

235 , ו כורים גרעיניים

- אורניום

תגובת שרשרת בכור גרעיני מלאכותי . מה מהבאים משתמע מהקטע?

הוא שאיפשר את התגובה הגרעינית בכור באוקלו

ריכוז גבוה של האיזוטופ אורניום - 235

(1)

עתידה להתרחש פעילות גרעינית באזורים בהם ניתן למצוא כמויות גדולות של אורניום

(2) (3) (4)

העשרת אורניום בצורה מלאכותית פחות אפקטיבית מהעשרה טבעית נוכחות של מי תהום הכרחית לפעילותו של כור גרעיני טבעי

15. עדי, חברתה נופר ואחותה ביקרו בגן החיות.

מי ביקרה בוודאות בגן החיות ?

אחותה של עדי נופר ואחותה

(1) (2) (3) (4)

עדי ואחותה

עדי וחברתה של עדי

16. הדיאטנית הראשית בחברת "מרזי - משקל" הציגה את העקרונות לפיהם פועלת החברה בבניית תוכנית העבודה ללקוחותיה, במטרה שירדו במשקל ויגיעו לסף תקין:

"אנו ב'מרזי - משקל' מקפידים לתת דגש רב לפעילות גופנית רבה, בתדירות קבועה וגבוהה, וזאת תוך מתן עדיפות בעיקר לפעילות אירובית, שכן זו הפעילות היחידה שגורמת לתוצאות של ממש בהרזיה. יש לשלב זאת כמובן עם תפריט מסודר הנבנה על - ידי תזונאית מוסמכת, אשר כולל הפחתה בשומנים ובסוכרים, גורמי השמנה ידועים, ולעומתם עלייה במינון הירקות והפירות. כמובן שמנגד יש להקפיד על תזונה מאוזנת הכוללת את כל אבות המזון, שאין לוותר על אף אחד מהם, על מנת שלא לפגוע ב חילוף החומרים התקין של הגוף, שכאשר הוא נפגע הוא גורם לעלייה חדה במשקל. התזונה המאוזנת אפקטיבית אך ורק בשילוב עם פעילות גופנית מספקת, על מנת לאפשר לגוף לנצל בצורה נכונה את האנרגיה שהוא צורך מהמזון." מי מהמשפטים מהבאים יכול לתאר תוכנית עבודה שקיבל ירון, לקו ח בחברת "מרזי - משקל"? (1) תזונה הכוללת פירות וירקות בלבד ופעילות גופנית אירובית (2) תזונה הכוללת את כל אבות המזון ופעילות גופנית אירובית (3) תזונה הכוללת פירות וירקות בלבד ופעילות גופנית אנ - אירובית (4) תזונה הכוללת את כל אבות המזון ופעילות גופנית -אנ אירובית

17 . מספר חברים שיחקו במשחק באופן הבא: הראשון הטיל את הסכום 7 בשתי קוביות והרים קלף מהערימה. השני הטיל את הסכום 9 והרים אף הוא קלף. השלישי הטיל את הסכום 6 והתקדם על לוח המשחק. הרביעי

את הסכום 5 והתקדם אף הוא. מה יכולות להיות הוראות המשחק?

הטיל

(1) אם שחקן הרים קלף, גם זה שאחריו ירים קלף; אם שחקן התקדם על הלוח, גם זה שאחריו יתקדם על הלוח (2) אם שחקן הטיל את הסכום הגבוה ביותר עד כה במשחק, עליו לבצע את הפעולה שביצע קודמו; אם הטיל את הסכום הנמוך ביותר עד כה במשחק, עליו לבצע פעולה שונה מזו שביצע קודמו (3) אם שחקן הטיל סכום גדול מזה של השחקן הקודם, עליו לבצע את אותה פעולה; הטיל ם א סכום נמוך מזה של השחקן הקודם עליו להתקדם על הלוח (4) אם שני שחקנים ברצף ביצעו אותה פעולה, השחקן הבא חייב להטיל סכום גבוה יותר משניהם, אחרת הוא נפסל מיד ויוצא מן המשחק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

23

סימולציה מס' 8

פרק

חשיבה

ראשון

– מילולית

הבנת הנקרא (שאלות

23-18 )

על השאלות שאחריו.

ו קרא בעיון את הקטע הבא ו וענ ,

תרבות יוון ורומא הכתה שורשים בארצות דוברות אנגלית בכל העולם ובמיוחד בבריטניה ובארצות הברית. עד לפני כמה עשרות שנים הלימוד של יוונית ולטינית היה יסוד עיקרי בחינוך שניתן בבתי הספר הטובים הבריטיים; בבית הנבחרים האנגלי ציטטו, הכירו ואף הבינו את הוראציוס; דמוסתנס וקיקרו עוררו רגשי אהדה כמעט כאילו היו בני תקופתנו. ההבדל היה כה מטושטש עד שנהגו להציב פסלים של מדינאים ומלכים לבושים בטוגות רומיות. באמריקה, האבות המייסדים של הרפובליקה של ארצות הברית נועצו בהתלהבות בכתבי הסופרים הקלאסיים 5 בחברם את חוקתם; שמות של מקומות קלאסיים, כגון סיראקוסי, אוטיקה, רומא, קרתגו, אתונה ואיתקה, נפוצו למכביר ברחבי ארצות הברית, ואל ג'ורג' וושינגטון התייחסו כאל קינקינטוס מודרני הנקרא ממשקו להנהיג את צבאות ארצו. מעט מזעיר נשאר מכל זאת כיום. מסלול הלימודים בבית הספר המודרני משתרע על קשת רחבה של נושאים חדשים, אך רק מעטים באופן יחסי לומדים לקרוא את המחברים הקלאסיים במקור. בכל זאת, באורח 10 פרדוקסלי, ההתעניינות בהישגים של חיי היום יום ביוון וברומא מעולם לא הייתה גדולה יותר בקרב הציבור התרבותי. למצב זה סיבות אחדות ברורות. ראשית כל, כיום להרבה יותר אנשים מאשר בעבר ניתנת ההזדמנות לבקר -, אלא גם 18 בארצות התרבות הקלאסית - לא רק באזורי איטליה שהיו יעד ה"סיור הגדול" לג'נטלמנים במאה ה באתרים רחוקים יותר, ביוון, סיציליה, תורכיה, צפון אפריקה, מצרים וארץ ישראל, שלא להזכיר את צרפת 15 שנית, התוספות האחרונות הרבות למידע הפכו את העולם של התרבות הקלאסית לתחום חי ומלהיב הן ללימוד והן למחקר. לשם הדגמה ניתן לציין את התגליות הארכאולוגיות הנוספות והולכות ללא הפסק כתוצאה ממקרה או מחפירה שיטתית, ואת העדות המוחשית של כתובות שנמצאו לאחרונה או של פפירוסים שנחשפו במצרים או בלוחות מינואים ומיקניים, אשר B במערות של מדבר יהודה, והפענוח כצורה קדומה של יוונית, של כתב לינאר 20 יכולים להאיר את הארגון החברתי של יוון וכרתים באלף השני לפנה"ס. דברים כגון אלה הפיצו בקרב הציבור הכללי ניצוצות של עניין בחברה, אשר בזמנים מסוימים של התפתחותה ומבחינות מסוימות כה קרובה לחברתנו למען האמת אנו נובעים ממנה - ויחד עם זאת הינה נבדלת באופן מכריע הן באמונותיה ובערכיה והן ברמתה הטכנולוגית ובמבנה החברתי. לבסוף, איש אינו יכול להתעניין, אלא ברמה שטחית, בספרות אנגלית או בספרות מודרנית כלשהי, אלא אם יזכור 25 בקביעות את החוב שחייבים כותבים כה רבים של עברנו לספרות היוונית והרומית, לא רק באשר לנושאים אלא גם באשר לעצם המבנה של עבודתם, שלא לציין את המיתוסים והאגדות הנזכרים תכופות ברמז. - וספרד, ארצות שבהן השאירו הרומאים והיוונים הרבה עקבות רבות רושם של שליטתם.

השאלות 18.

"ההבדל" המוזכר בשורה 4 מתייחס ל - (1) הבדל בין דמוסתנס לבין קיקרו (2) הבדל בין מדינאים לבין מלכים (3)

הבדל בין התקופה הקלאסית לבין ימינו הבדל בין סגנונות הלבוש העתיקים והמודרנים

(4)

19. לפי הנאמר בפסקה השניה, נושאי הלימוד בתקופה המודרנית – (1) עוסקים מעט יחסית בכתבים הקלאסיים המקוריים (2) סובבים סביב התקופה העתיקה יותר מאשר התקופה המודרנית (3)

גורמים להתעניינות פרדוקסלית בהישגים של חיי היום יום ביוון וברומא עוסקים במגוון תחומים, החל מקשתות רחבות עתיקות ועד לנושאים חדשים

(4)

20.

"מצב זה" (שורה 13 ) מתייחס ל - (1)

הירידה בקרנם של המחברים הקלאסיים במסלול הלימודים המוד רני ההתעניינות המפתיעה של הציבור התרבותי בהישגי העולם הקלאסי

(2)

(3) היכולת הקיימת כיום לבקר בארצות התרבות הקלאסית, ובכללן גם הרחוקות, כגון יוון ושכנותיה (4) ההערצה לה זכו הסופרים הקלאסיים בבריטניה ובארצות הברית המתפתחת

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

24

סימולציה מס' 8

פרק

חשיבה

ראשון

– מילולית

21. הפענוח של כתב לינאר B (שורה 20 ) מוזכר כדוגמה ל - (1)

תגלית ארכיאולוגית חדשה שנוספה כתוצאה מגילוי מקרי

(2 ) הבדלים הרבים, בערכים וברמת הטכנולוגיה, בין התקופה הקלאסית לימינו אנו (3) תוספת אינפורמציה מאוחרת שהפיחה רוח חיים במחקר ובלימוד של עולם התרבות הקלאסית (4) מקורות היכולים ל האיר את הארגון החברתי ביוון בתקופות קדומות

22. -על

פי סופו של הקטע ניתן להסיק כי –

אמונותיה וערכיה של החברה היוונית דומים לאלו של ימינו הספרות המודרנית שואבת רבות מהספרות היוונית והרומית כל הספרות האנגלית מושתתת על המיתוסים היוונים אין כ ל סיבה להתעניין בתקופה העתיקה, מפאת חוסר הרלוונטיות שלה

(1) (2) (3) (4)

23. הנושא בו דן קטע זה הוא – (1)

הירידה בקרנה של התרבות הקלאסית בבריטניה ובארה"ב של המאה ה -20

הזיקה בין תרבות יוון ורומא לבין התרבות המודרנית

(2) (3)

הפיענוח של כתב לינאר B כבסיס המחקר המודרני של העת העתיקה ההתעניינות בתקופה הקלאסית כיום, סיבותיה ותוצאותיה

(4)

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

25

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

26

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

27

סימולציה מס' 8

שני פרק

חשיבה כמותית –

חשיבה כמותית

20

זה קפרב

אחד מעלות, מעלות שאלות.

הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. כם עלי לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. הערות כלליות

 סה רטוטים המצורפים ל כמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך אין הם מ ס ורטטים בהכ רח על פי קנה מידה. אין להסיק מ ס רטוט בלבד על אור ודלגעל , קטעים זוויות, ו על כיוצא . בהם

ך יתר ניצב

נראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.

 הקו

 כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת .  כאשר כתוב בשאלה a   0 a  , הכוונה היא לשורש החיובי של a .  0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.  0 הוא מספר זוגי  1 אינו מספר ראשוני. נוסחאות

a

a ,

x

אחוזים : a% -מ

b

10. שטח טרפז שאורך בסיסו ה

1.

הם: : לכל מספר משולש דרך זמן זמן

x

100

b , וגובהו h

אורך בסיסו ה

אחר מעגל

h

h)b a(  

a שונה מאפס ולכל n -ו m

: שלמים

חזקות

2.

הוא:

2

n m m

n

1

a

  a

n

a

a  ( m0,a 0  

)

ב.

א.

n

11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות: סכום הזוויות הוא ) 360 n180 ( 

a

ד. mn mn a )a(  

a a m n m n   

a

ג.

אם ה מצולע משוכלל גודל כל זווית פנימית הוא 360 180n 360 180 n n               

2 2

2

כפל מקוצר: b ab2 a b a    

3.

2 2 b a b ab a    



: עיגול

, מעגל

12.

מהירות =

בעיות דרך :

4.

שטח שרדיוסו r הוא 2 ( 3.14...) r   

א.

r

כמות עבודה

x 

הספק =

בעיות הספק:

5.

r

היקף ה מעגל הוא 2 r 

ב.

שטח גזרת מעגל בעלת זווית

ג.

   n! n n 1 n 2 2 1     

עצרת:

6.

2 x

r  

ראש x  הוא:

360

A

D

13. תיבה, קוב יה: י א.

פרופורציה אם : CF BE AD

7.

B

E

נפח תיבה שאורכה a , רוחבה b וגובהה c הוא cba  

AC AB 

DF DE

EF BC

DE AB  וגם

: אז

F

C

שטח הפנים תיבה השל הוא

ב.

2 2 2 ab bc ac  

משולש :

8.

שאורך בסיסו a

שטח

א.

מתקיים c b a 

הי בקובי

ג.

2 ha 

h

ואורך הגובה לבסיס זה h , הוא: 14. גליל: א. מעטפת ה שטח של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא 2  r h  ב. שטח הפנים השל גליל הוא   2 2 2 2    r r h r r h     . A a .ב משפט פיתגורס : במשולש ישר - זווית ABC כבסרטוט

מתקיים 2BC 2AB 2AC  

.

ניצב

במשולש ישר - זווית שזוויותיו ,30 ,60 ,90    אורך הניצב שמול הזווית  30 שווה לחצי אורך היתר.

 r h 2  .

נפח ה גליל הוא

ג.

C

B

נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h

15.

3 hr 2  

b

הוא

שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b , הוא: ba 

9.

a

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

28

סימולציה מס' 8

חשיבה כמותית – פרק שני

הסקה מתרשים (שאלות 4-1 ) עיין היטב בתרשים שלפניך וענה על ארבע השאלות שאחריו.

התרשים שלפניך מתאר את העונשים הנגזרים על נהגים שנתפסו בביקורת משטרתית, לפי מהירות נסיעתם וריכוז האלכוהול בדמם. הנח, כי כל הנהגים שנבדקו נסעו במהירות שבין 50 -ל 100

קמ"ש.

: שימו לב בתשובתכם לכל שאלה, התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

100%

80%

60%

תליה

מאסר בפועל

40%

מאסר על תנאי

20%

ריכוז אלכוהול בדם

זכאי

0%

50

60

70

80

90 100

מהירות נסיעה בקמ

ש"

השאלות

1. דני נתפס כשהוא נוסע במהירות 60 קמ"ש, ובדמו נמדדו 80% אלכוהול. מה יהיה עונשו? (1) תלייה (2) מאסר בפועל (3) מאסר על תנאי (4) ייצא זכאי

2. אהרון נוהג במהירות 50 קמ"ש וריכוז האלכוה ול בדמו הוא 0% . כמה כוסיות וודקה עליו לשתות כדי שאם יתפס, יגזר עליו מאסר על תנאי, אם ידוע כי כל כוסית וודקה מעלה את ריכוז האלכוהול בדם -ב 25% ? (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

3. מנחם נתפס ונידון למאסר בפועל. הוא חישב ומצא, כי גם אם ריכוז האלכוהול בדמו הי שהוא כעת, הוא בכל זאת היה נידון למאסר בפועל. באיזו מהמהירויות הבאות יתכן שנהג? (1) 50 קמ"ש (2) 70 קמ"ש (3) 80 קמ"ש (4) 100 קמ"ש

-ב ה נמוך 30% מכפי

4. שמעון נתפס ונידון לתלייה. בערעור שהגיש הסתבר כי ריכוז האלכוהול בדמו היה נמוך -ב 31% מכפי שנמדד בתחילה , ובעקבות כך יצא שמעון זכאי. באיזו מהמהירויות הבאות יתכן שנהג? (1) 50 קמ"ש (2) 60 קמ"ש (3) 70 קמ"ש (4) 80 קמ"ש

שאלות ובעיות (שאלות

20-5 )

5. מחירם הכולל של 2 כובעים ו 6- עניבות הוא 80 ש"ח. מה מחירם הכולל של 5 כובעים ו 15- עניבות?

240 ש"ח

(4)

200 ש"ח

(3)

150 ש"ח

(2)

100 ש"ח

(1)

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q © High Q Global

להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

אין

29

סימולציה מס' 8

חשיבה כמותית – פרק שני

6. בקומונה קטנה בגליל יש 5 חברים: שיר המעשנת 5 סיגריות ביום, גבעול המעשן 11 סיגריות ביום, שמש המעשנת 12 סיגריות ביום, צוף המעשן 14 סיגריות ביום, וקשת המעשנת 13 סיגריות ביום. אם גבעול יעזוב את הקומונה, אזי מספר הסיגריות הממו צע שמעשנים חברי הקומונה ליום -

יקטן ב 2

(4)

יקטן ב 1-

(3)

לא ישתנה

(2)

יגדל ב 1-

(1)

7.

נתון מחומש משוכלל. לפי נתוני הסרטוט, ? 

(1) (2) (3) (4)

 108 112   120  150

8. a -ו b הם מספרים ראשוניים , שונים זה מזה וגדולים מ 1- . הביטוי a b 2 2 יכול

- להיות

(4)

(3)

(2)

(1)

144

105

81

100

9.

נתון ריבוע שצלעו a ובו חסומים 4 עיגולים זהים המשיקים זה לזה, כמתואר ב רטוט. ס A -ו B הם מרכזי שניים מהעיגולים. מה אורך הקטע AB ?

a

A

2a

(1)

2

B

(2)

a2

(3)

a 2

אין לדעת מהנתונים

(4)

01. שלמה עובר את הדרך מנהריה לנתניה הלוך וחזור 3 פעמים בשבוע. אם הוא נוסע בסך הכל 41 שעות בשבוע במהירות של 90 קמ"ש, מה המרחק בין שתי הערים?

000 ק"מ

(4)

100 ק"מ

(3)

040 ק"מ

(2)

401 ק"מ

(1)

00. A מהווה 80% -מ B .B מהווה 25% -מ C . איזה אחוז מהווה C -מ A ?

(4)

(3)

(2)

(1)

500%

520%

210%

105%

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q © High Q Global

להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

אין

30

סימולציה מס' 8

חשיבה כמותית – פרק שני

12.

המשולשים ABC -ו DEF הם משולשים חופפים. נתון: 2 180    

A

D

איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח ?

(1)

60   

(2) (3) (4)

DF AB 

המשולשים ישרי זווית המשולשים שווי שוקיים

F

B

C

E

13.

נתון: 0 a 1   , b 1   . מי מה ביטויים הבאים הוא הגדול ביותר?

a b

(1)

3

a b

(2)

3

3 b a

(3)

b a

(4)

14. נתון משולש ישר - זווית ושווה - שוקיים שאורך כל אחד מניצביו 2 ס"מ. מה היקף המעגל החוסם את המשולש?

2  ס"מ

(1) (2) (3) (4)

2 2  ס"מ

 ס"מ 2 ס"מ

15. מכפלתם של שני מספרים שווה לסכומם. אם אחד המספרים הוא 5 , מהו המספר השני?

4 5

5 4

(4)

(3)

(2)

(1)

0

1

16.

4 y 7   . איזה מבין אי - השוויונים הבאים נכון?

נתון: 10 x 5    ;

(1) (2) (3) (4)

y 12 x   y 6 x    x y 12   x y 6   

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אי ן להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

31

סימולציה מס' 8

חשיבה כמותית – פרק שני

17. לבנין מסויי ם הוסיפו 2 קומות, ולאחר מכן הרסו חמישית מהמבנה, והסתבר כי קיבלו את המבנה המקורי. כמה קומות היו בבניין ? המקורי

(4)

(3)

(2)

(1)

5

6

8

10

18. בכל 3 דקות בדיוק נכנס אדם לחנות, ובכל 0 דקות בדיוק יוצא אדם מהחנות. בשעה 15:55 נכנס אדם אחד לחנות, ואדם אחר יצא, ומיד לאחר מכן נכחו בחנות 22 אנשים. כמה אנשים היו בחנות בשעה 15:21 ?

אנשים אנשים אנשים אנשים

(1) 20 (2) 20 (3) 21 (4) 20

19. בשרטוט נתון מלבן. x=?

x

(1) (2) (3) (4)

 10  20  30  40

 10

x

21. הוגדרה פעולה חדשה #, כך ש - a#b הוא סכום הספרות של המספר המתקבל מהכפלת a -ב b . (3#4)#7=?

(4) 4

(3) 3

(2) 12

(1) 0

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אי ן להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

32

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

33

סימולציה מס' 8

שני פרק

חשיבה

– מילולית

23

זה פרקב

שאלות.

חשיבה מילולית בפרק זה שאלות מסוגים שונים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליך לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה , ולסמן את מספרה במקום המתאים בגליון התשובות. הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

אנלוגיות (שאלות 6-1 )

אלה, ובחר ו מתוך

מודגשות . מצא ו את היחס בין המשמעויות ה מילים ה של שתי

זוג מ

בכל שאלה

יש ילים

התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאת .ם לב: מושי יש חשיבות לסדר המילים בזוג.

1.

להתרכך : נוקשה -

להתבלבל : מוטעה להתמלא : גדוש להשתדל : מו צלח להתערפל : ברור

(1) (2) (3) (4)

2.

מחליא : חולה -

מסכים : מוכן

(1) (2) (3) (4)

מפשיט : מעורטל מייעץ : מבולבל

מעריץ : נפלא

3.

- אשתו

: בעלי

: מרשי פרקליטו

(1) (2) (3) (4)

: יעדי מטרתו

סבתו : סבי

: מפקדי מפקדו

4.

להניס : לברוח -

להציץ : לראות להקים : לשבת להקניט : לשנוא להשיב : לחזור

(1) (2) (3) (4)

5.

להמיר : החלפה -

להפליג : השטה להחליט : קבלה לשרש : השרשה להתיק : הזזה

(1) (2) (3) (4)

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכת ב מחברת High Q .

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online