High-Q | סימולציה 5

17

בחינה פסיכומטרית 5

1

סימולציה מס' 5

מטלת כתיבה

חשיבה

– מילולית

חשיבה מילולית – מטלת כתיבה

הזמן המוקצב הוא 30 דקות.

ק ראו בעיון את המטלה שבמסגרת וכ תבו את החיבור על גיליון הכתיבה. אורך החיבור הנדרש – 52

שורות לפחות. אין לחרוג מן השורות שבגיליון. אם אתם זקוקים לטיוטה, השתמשו במקום המיועד

לכך (הטיוטה לא תיבדק). לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף או להחליף את גיליון הכתיבה שבידכם. תבו כ בלבד , בסגנון ההולם כתיבה עיונית והקפידו על ארגון הכתוב ועל לשון תקינה ובהירה. כתבו את החיבור בעיפרון בלבד , ו הקפידו על כתב יד ברור ומסודר. אתם רשאים להשתמש במחק.

בעברית ת

מערכת החינוך היא הגוף העיקרי האמון על הקניית ידע לדור הצעיר בטרם הפיכתם לאזרחים בוגרים. התכנים הנלמדים במערכת מתחלקים לשני סוגים עיקריים: ידע מעשי – כזה שעשוי לשמש את התלמידים בחייהם הבוגרים והמקצועיים, החל מ כישורים בסיסיים כמו קרוא וכתוב ו וכלה בידע מקצועי הנלמד במגמות הכולל את נכסי צאן הברזל של התרבות האנושית בכלל והישראלית בפרט, ובא ליד י ביטוי במקצועות כמו היסטוריה, תנ"ך, ספרות , אמנות ו פילוסופיה . בתיכון כמו מחשבים, מסגרות וחשמלאות; ו ידע קנוני – ידע אותו

חשבון

בקרב אנשי חינוך קיימת דילמה בנוגע לסוג הידע עליו יש לשים דגש רב יותר במהלך שנות הלימוד. חסידי הידע המעשי טוענים כי למקצועות השונים יש טעם רק אם הם עשויים להביא תועלת קונקרטית ללומדים לאחר בית הספר , וכי התמקדות בידע מועיל ושימושי מגבירה את המוטיבציה ללמידה ומתאימה לאופייה התכליתי של החברה בימינו. מנגד, חסידי הידע הקנוני גורסים כי החינוך אינו הכשרה מקצועית, ותפקידו הוא לעצב את אופיים של הלומדים ולהקנות להם ערכים , ע"י עיסוק בתכנים עמוקים המ רחיבים את עולם המשמעות של האדם. לטענתם, היכרות עם ידע קנוני יוצר מכנה לאומי משותף ומאפשר הידברות בין חלקי החברה השונים.

ת

האם לדעתכם מערכת החינוך צריכה להתמקד יותר בהקניית ידע מעשי או ידע קנוני?

© High Q Global

2

סימולציה מס' 5

מטלת כתיבה

חשיבה

– מילולית

עמוד ריק

© High Q Global

3

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

4

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

5

סימולציה מס' 5

חשיבה כמותית – פרק ראשון

חשיבה כמותית

20

זה פרקב

אחד מעלות, מעלות שאלות.

הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. כם עלי לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. הערות כלליות

 סה רטוטים המצורפים ל כמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך אין הם מ ס ורטטים בהכ רח על פי קנה מידה. אין להסיק מ ס רטוט בלבד על אור ודלגעל , קטעים זוויות, ו על כיוצא . בהם

ך יתר ניצב

נראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.

 הקו

 כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת .  כאשר כתוב בשאלה a   0 a  , הכוונה היא לשורש החיובי של a .  0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.  0 הוא מספר זוגי  1 אינו מספר ראשוני. נוסחאות

a

a ,

x

אחוזים : a% -מ

b

10. שטח טרפז שאורך בסיסו ה

1.

הם: : לכל מספר משולש דרך זמן זמן

x

100

b , וגובהו h

אורך בסיסו ה

אחר מעגל

h

h)b a(  

a שונה מאפס ולכל n -ו m

: שלמים

חזקות

2.

הוא:

2

n m m

n

1

a

  a

n

a

a  ( m0,a 0  

)

ב.

א.

n

11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות: סכום הזוויות הוא ) 360 n180 ( 

a

ד. mn mn a )a(  

a a m n m n   

a

ג.

אם ה מצולע משוכלל גודל כל זווית פנימית הוא 360 180n 360 180 n n               

2 2

2

כפל מקוצר: b ab2 a b a    

3.

2 2 b a b ab a    



: עיגול

, מעגל

12.

מהירות =

בעיות דרך :

4.

שטח שרדיוסו r הוא 2 ( 3.14...) r   

א.

r

כמות עבודה

x 

הספק =

בעיות הספק:

5.

r

היקף ה מעגל הוא 2 r 

ב.

שטח גזרת מעגל בעלת זווית

ג.

   n! n n 1 n 2 2 1     

עצרת:

6.

2 x

r  

ראש x  הוא:

360

A

D

13. תיבה, קוב יה: י א.

פרופורציה אם : CF BE AD

7.

B

E

נפח תיבה שאורכה a , רוחבה b וגובהה c הוא cba  

AC AB 

DF DE

EF BC

DE AB  וגם

: אז

F

C

שטח הפנים תיבה השל הוא

ב.

2 2 2 ab bc ac  

משולש :

8.

שאורך בסיסו a

שטח

א.

מתקיים c b a 

הי בקובי

ג.

2 ha 

h

ואורך הגובה לבסיס זה h , הוא: 14. גליל: א. מעטפת ה שטח של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא 2  r h  ב. שטח הפנים השל גליל הוא   2 2 2 2    r r h r r h     . A a .ב משפט פיתגורס : במשולש ישר - זווית ABC כבסרטוט

מתקיים 2BC 2AB 2AC  

.

ניצב

במשולש ישר - זווית שזוויותיו ,30 ,60 ,90    אורך הניצב שמול הזווית  30 שווה לחצי אורך היתר.

 r h 2  .

נפח ה גליל הוא

ג.

C

B

נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h

15.

3 hr 2  

b

הוא

שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b , הוא: ba 

9.

a

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

6

סימולציה מס' 5

חשיבה כמותית – פרק ראשון

שאלות ובעיות (שאלות 1-8 ) 1 . איתן חתך חבל ,

230 , ס"מ

כך שהתקבלו שני חבלים קצרים. אורכו של אחד משני החבלים

שאורכו

הוא 70

שהתקבלו ס"מ.

ומה היחס בין האורכים של שני החבלים שהתקבלו ?

16 : 7 7 : 23 23 :14 14 :16

(1) (2) (3) (4)

2.

3 ?

פי כמה גדול 48 -מ

(4) 4

(3)

(2)

(1)

2

16

2

A

3. סב רטוט שלפניך DC הוא קוטר, ו - AD משיק למעגל. אם AB=5 , מהו אורכו של BC (בס"מ) ?

B

60

(1) 25 (2) 35 (3) 10 (4) 15

D

C

4. ידוע כי 07% מאוהדי נבחרת בנגליה נוהגים להכות שוטר לפני משחק נבחרתם וכי , 37% מאוהדי הנבחרת נוהגים להכות על חטא לפני משחק נבחרתם. כמה אוהדים ב נגלים אינם נוהגים להכות לא שוטר ולא על חטא לפני משחקי נבחרתם?

7%-47%

(4)

37%

(3)

7%-37% (2) 7%

(1)

5.

מרובע ABCD חסום בתוך מעגל. לפי הנתון ונתוני הסרטוט, ABC ? 

A

D

(1)

180  

(2)

 

(3) (4)

2  

180

2   

B

C

6. בכתה א' 1 ערכו תערוכת ציורים בנושא חגים. ידוע כי 37% מהילדים ציירו ציורים הקשורים לראש השנה, 27% ציירו ציורים הקשורים לפסח, והשאר - ציורים הקשורים לט"ו בשבט. 37% מהילדים שציירו צ יורים הקשורים לט"ו בשבט ציירו פרחים. אם 3 ילדים בכתה ציירו פרחים, כמה ילדים בכתה?

(4) 27

(3) 11

(2) 11

(1) 21

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

7

סימולציה מס' 5

חשיבה כמותית – פרק ראשון

7. z3y5.1x  

x , y -ו z ?

של הממוצע

. מהו

(4)

(3)

(2)

(1)

3z

2.5z

2z

1.5z

8.

x הוא מספר ת לת ספרתי המתחלק ב - 3 ללא שארית . נתון: y x 141   מה יכול להיות סכום הספרות של y ?

(1) (2) (3) (4)

14 18 26 39

הסקה מתרשים (שאלות 9-12 ) עיין היטב בתרשים שלפניך, וענה על ארבע השאלות שאחריו.

רשות שמורות הטבע העולמית ערכה בדיקה ב 16- השמורות שלה לגבי מספר הנמרים, מספר השפנים ומספר שיחי הגזר בכל אחת מהן. התוצאות רשו מות בגרפים שלפניך. עיגול מלא מציין שמורה בחצי הדרומי של כדור הארץ, ועיגול ריק מציין שמורה בחצי הצפוני. כך למשל יש בדיוק 2 שמורות בהן יש 9 שפנים, שתיהן נמצאות בחצי הכדור הצפוני, בשתיהן יש 2 נמרים, באחת מהן יש 9 שיחים ובשניה יש 8

שיחים.

שפנים

שיחים

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

נמרים

שפנים

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה, התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

השאלות 9. השלם את המשפט: בשמורה מסויימת הנמצאת בחצי מסויים של כדור הארץ, מספר השפנים הוא 8 .____ ,

מספר השיחים הוא 3 ומספר הנמרים הוא 3 מספר השיחים הוא 8 ומספר הנמרים הוא 4 מספר השיחים הוא 8 ומספר הנמרים הוא 3 מספר השיחים הוא 2 ומספר הנמרים הוא 4

(1) (2) (3) (4)

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

8

סימולציה מס' 5

חשיבה כמותית – פרק ראשון

11. מהו ההפרש הגדול ביותר הקיים בין מספר הנמרים למספר שיחי הגזר בשמורה מסויימת? (1) 0 (2) 1 (3) 1 (4) 4

11. כמה שיחי גזר יש בשמורה שבה מספר הנמרים הוא הגדול ביותר?

(4) 8

(3) 0

(2) 1

(1) 1

12. בכמה שמורות יש מספר זהה של שיחי גזר, שפנים ונמרים?

(4) 7

(3) 3

(2) 2

(1) 1

שאלות ובעיות (שאלות

13-27 )

13.

מוגדרת כ"הצמדת ספרות". $ הפעולה לדוגמא: 2$10 210  , 5$14 514  . a הוא מספר דו ספרתי. מה מהבאים אינו בהכרח נכון?

(1) (2)

a$0 10 a  

2$a 200 a  

(3) (4)

1$a a$1 

a$1 10 a 1   

2 a ay

3  4 

14. נתון:

2

2a 2y

3

a y ?  

(4) 4

(3) 1-

(2)

(1) 1-

-2y

2 x 3  סמ"ר חסום בתוך מעגל כמתואר ב רטוט. ס

15.

משולש שווה צלעות ששטחו מהו שטח העיגול (בסמ"ר) ?

2

2

(1)

  

x

3

2

2

(2)

  

x

3

4

2

(3)

  

x

3

4

2

(4)

  

x

3

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

9

סימולציה מס' 5

חשיבה כמותית – פרק ראשון

16. ? 2 2 2 2 3 2 3 2      

12.301

(4)

12.21

(3)

12.121

(2)

(1) 12

A

17. סב רטוט שלפניך, הנקודות A -ו B הן אמצעי צלעות הריבוע. אם אורך צ לע הריבוע הוא 8 ס"מ, מה שטח המשולש ABC ?

B

סמ"ר סמ"ר סמ"ר סמ"ר

(1) 11 (2) 24 (3) 32 (4) 48

C

18. x הוא מספר שלם וחיובי. x x 1 2x 4 4 4 ?    

x 2 4 5 4  

(1)

 

x x 4 5 4  

(2)

x x 4 1 x 4   

(3)

x 2 4 1 4x 4   

(4)

19.

- שווה ל

וסביבון אחד (שעליו 4 אותיות: נ, ג, ה, פ)

מספר התוצאות האפשריות בהטלת 3

מטבעות קוביות

מספר התוצאות האפשריות בהטלת 1 מטבעות מספר התוצאות האפשריות בהטלת 8 מספר התוצאות האפשריות בהטלת 2 יבונים סב

(1)

הוגנות

(2) (3) (4)

-ו 2 מטבעות

תשובות ( 1 (-) ו 3 ) נכונות

21. לשלומית יש קופסה בצורת תיבה, שמידותיה הן a ס"מ, b

- ס"מ ו 2 ס"מ (2 b a)   .

כמו כן, ברשותה עפרונות באורכים שו

נים.

שלומית מעוניינת להכניס את העפרונות לקופסה, כך שניתן יהיה לסגור אותה, כשהעפרונות בפנים. מה אורכו של העפרון הארוך ביותר שניתן להכניס לתוך הקופסה?

2 2 a b 2   ס"מ 2 (a b) 4   ס"מ

(1)

(2)

2 2 (a 2) b   ס"מ

(3)

2 2 a b 4   ס"מ

(4)

© High Q Global

10

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

11

סימולציה מס' 5

פרק ראשון

חשיבה – מילולית

23

זה פרקב

שאלות.

חשיבה מילולית בפרק זה שאלות מסוגים שונים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליך לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה , ולסמן את מספרה במקום המתאים בגליון התשובות. הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

אנלוגיות (שאלות 1-6 )

אלה, ובחר ו מתוך

מודגשות . מצא ו את היחס בין המשמעויות ה מילים ה של שתי

בכל שאלה זוג יש

מילים שרירותי

התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאת .ם מושי לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.

1.

התבקש : ביקש

התנער : ניער התאהב : אהב התלווה : ליווה התארח : אירח

(1) (2) (3) (4)

2.

נגר : עץ -

חייט : בגד סבל : מטען גלב : שיער נפח : מתכת

(1) (2) (3) (4)

3.

אוזן ערלה : להקשיב

יד קמוצה : לתרום

(1) (2) (3) (4)

רגל קלה : ללכת

לשון חלקה : לשכנע מצח נחושה : להתעקש

4.

שָריר : תוקף -

צנום : נפח

(1) (2) (3) (4)

: סיבה

תמוה : הסבר חזק : עוצמה

5.

באר : להשקות -

שדה : לקצור

(1) (2) (3) (4)

ים : לדוג

אסם : לאגור מחצבה : לבנות

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

12

סימולציה מס' 5

פרק ראשון

חשיבה – מילולית

6.

קוף : תפר

כתב : מחדד

(1) (2) (3) (4)

קת : חטב

: בצר

גת ניסו

אזמל : סיתת

שאלות הבנה והסקה (שאלות

7-18 )

7. ניסו סיפר לשמולי ק דבר מה ובתגובה אמר שמוליק: "מדוע אתה מוסיף לצלוח את הנה ר בשחייה, אם כבר בנית מעליו גשר ". מה יכול היה להיות הסיפור שסיפר ניסו לשמוליק?

ניסו קנה מחשב והוא כבר מחפש מחשב חדש לקנות

(1) (2) (3)

ניסו רכש מדיח כלים, אך עדיין רוחץ כלים בעצמו אחרי כל ארוחה קנה אוטו ונתן לאחיו לנסוע איתו יום יום לאוניברסיטה

ניסו נפרד מחברתו אך הוא ממשיך להיפגש איתה

(4)

8. השופט: "לאור העובדה כי אף אחד מהצדדים אינו טלית שכולה תכלת, אני סבור כי יש ללכת לתהליך של גישור ולא להרשיע את הנאשם בכל העבירות המיוחסות לו". הקטגור בתג ובה: "בסוגיה זו אני סבור כי כבודו טמן ראשו בחול וכך יצא שכרו בהפסדו. פסיקה זו שהינה לפנים משורת הדין, תביא להישנות מקרים אלו בעתיד".

למה התכוון הקטגור?

(1) השופט נמנע מהתמודדות אמיתית עם הסוגיה , ובכך הוא מאפשר פשיעה עתידית (2) השופט קיבל החלטה אמיצה במשפ ובכך ט, הוא ביסס את שלטון החוק ואת מעמדו (3) הלקוח של אינו נקי מכל רבב ולכן לזכותו לחלוטין במשפט

הקטגור אין ולכן

יש להחמיר עימו לפנים משורת הדין

הנאשם התעלם מתוצאות מעשיו

(4)

9. דנה קראה בספר: "האם הלבישה את ילדתה וסירקה את שיערה".

מה לא יכלה להבין דנה מהכתוב?

האם הלבישה את ילדתה אך לא סירקה אותה

(1) (2)

האם הלבישה וסירקה את ילדתה

האם סירקה את ילדתה אך לא הלבישה אותה

(3)

האם סירקה את שיערה שלה

(4)

11. למרות ההכנות המרובות של מדינת צ'ורבה לאירוויזיון , ולאחר הופעה בלתי נשכחת של הלהקה , ית הצ'ורב צ'ורבה ה פסידה ליוון בתחרות למרבה ההפתעה, מה שפורש על - ידי רבים כתוצאה של העדפת חבר השופטים את סגנון המוזיקה הים תיכונית, או על - ידי אחרים כבחירה פוליטית גרידא המגיבה על הברית בין הצ'ורבים לסירבקים.

מה לא משתמע מהקטע?

השיר שהציגה יוון היה בסגנון ים תיכוני

(1 )

(2 ) הברית בין הצ'ורבים לסירבקים היא אירוע פוליטי שסביר ששופטי האירוויזיון יבקרו (3 ) היה צפוי שצ'ורבה תנצח באירוויזיון, ולא יוון (4 ) יוון לא ערכה הכנות מרובות לאירוויזיון

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

13

סימולציה מס' 5

פרק ראשון

חשיבה – מילולית

11. מעדויות שונות במכלול הספרים שנכתבו ברומא עולה כי מלבד כתיבה היסטורית, כתיבה משפט ית וכתיבה פילוסופית, נכתבו גם ספרים בתחומים הנדסיים שונים. הספר היחידי ששרד והגיע אלינו בשלמותו הוא ספרו של ויטרוביוס על האדריכלות. בספרו זה אין ויטרוביוס מתאר ודן רק בדרך הקמתם של מבנים ומונומנטים שונים, אלא סוקר גם תחומים הנדסיים שונים. מעבר לחשיבותו ההי סטורית של הספר, הוא גם מאפשר מבט בוחן , ולו גם ראשוני , של עולם התוכן ההנדסי של תקופה זו מנקודת מבטו של המתכנן והבונה עצמו.

מה ניתן להבין מהקטע?

(1) הספר היחידי על נושאים הנדסיים שנכתב ברומא בשלמותו הוא ספרו של ויטרוביוס (2) ויטרוביוס היה אדריכל שתכנן ובנ ה מבנים בתקופת רומא (3) ספרו של ויטרוביוס הוא הספר היחיד ששרד מתקופת רומא (4) ספרו של ויטרוביוס על אדריכלות אינו מתאר את תהליך הבניה עצמו של מבנים ומונומנטים שונים

12. דניאלה גמרה אומר בליבה כי תאמץ כלב, אולם אמה הציבה שני תנאים לאימוץ: א. משקל הכלב יה יה לכל היותר 11

ק"ג.

ב. הכלב לא ישיל כלל שיערות בתחום הבית. דניאלה ניגשה לכלבייה העירונית לאיתור הכלב העונה על צרכיה. איזו מהעובדות הבאות תביא בהכרח לכדי המסקנה כי דניאלה לא תוכל למצוא כלב העונה על התנאים שהציבה אמה? (1 ) בכל מקום מלבד בכלבייה העירונית ני תן למצוא כלבים שאינם משילים שיערות במשקל של 10 ק"ג. (2 ) בכלבייה העירונית כל הכלבים המשילים שיערות שוקלים לכל היותר 10 ק"ג. (3 ) ככלל, משקלם המירבי של הכלבים המשילים שיערות בכל תחום מלבד הבית הוא 12 ק"ג. (4 ) משקלם המזערי של הכלבים הנמצאים בכלבייה העירונית הוא 17 ק"ג, במידה והם אינם משילים שיערות.

13-15 :

ההוראות הבאות נוגעות לשאלות

(או יותר ממשפט) שכמה חלקים ממנו חסרים, ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמת החסר.

בכל שאלה

יש משפט

עליכם לבחור באפשרות המתאימה ביותר להשלמת החסר.

13. ____ להבטחות לקידום בתפקיד, להן זכה מהמנכ"ל הקודם, ____ היה שבע רצון מתפקודו, ____ חיים לתפקיד מנהל הייצוא של החברה, ____ מועצת המנהלים למינוי.

(1) (2) בהתאם / ומכיוון שהמנכ"ל החדש לא / לא קודם / וזאת ככל הנראה בשל התנגדות בניגוד / ומכיוון שהמנכ"ל החדש לא / לא קודם / וזאת ככל הנראה ב של הסכמת (3) בניגוד / ולמרות שגם המנכ"ל החדש / לא קודם / וזאת ככל הנראה בשל התנגדות (4) בהתאם / ולמרות שהמנכ"ל החדש לא / קודם / וזאת ככל הנראה בשל אי הסכמת

14. שר האוצר הודיע מיד עם כניסתו לתפקיד, כי ____ קודמיו בתפקיד, שטענו כי בעיתות מיתון ____ את ה ריבית במשק. ____ כאשר פקד את המדינה מיתון כלכלי חריף, הורה שר האוצר לראשי הבנק המרכזי ____ את הריבית.

הוא תמים דעים עם / יש להוריד / לפיכך, קשה להבין מדוע / להוריד הוא מתנגד בתוקף לדעתם של / יש להעלות / אף על פי כן / להעלות

(1)

(2)

(3) הוא מתנגד מכל וכל ל דעתם של / יש להימנע מלהוריד / לפיכך, ברור מדוע / להימנע מלהוריד (4) הוא מסכים עם / יש להעלות / לאור דבריו, מפליא היה לגלות כי / להעלות

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

14

סימולציה מס' 5

פרק ראשון

חשיבה – מילולית

15. חבר הכנסת שפיגלמן הודיע בחדשות כי ____ חוק ____ מתן רישיון נהיגה כבר בגיל 16 והסביר: "הלא ידוע כי מפלגתי ____ גישה הגורסת כי ____".

הוא לא יצביע נגד ה / המתיר / תומכת ב / לצעירים אסור לנהוג

(1)

(2) מנוי וגמור עמו להתנגד ל / האוסר / תומכת ב / יש לאפשר מתן רישיון בגיל צעיר כפי שנהוג בארה"ב (3) הוא מתכוון להצביע בעד ה / המתיר / התנגדה מאז ומעולם ל / יש לאפשר מתן רישיון ב גיל צעיר כפי שנהוג בארה"ב (4) מנוי וגמור עמו להצביע בעד ה / האוסר / התנגדה מאז ומעולם ל / מתן רישיון נהיגה לצעירים שקול למתן רשיון להרוג 16. במחקר שערכה אוניברסיטת תל אביב נמצא כי רוב הגברים מעל גיל 10 העובדים בכור הגרעיני בדימונה הם קרחים. לאחר פרסום ה ממצאים טען פרופסור מנפרד גרין שהדבר נובע מהחשיפה הממושכת לקרינה מייננת הנפלטת מהכור, לעומתו טען פרופסור דגני כי הדבר נובע מגילם המבוגר של הגברים שנבדקו. איזה ניסוי צריך לערוך פרופסור גרין כדי להוכיח את טענתו? השוואה בין גברים מעל גיל 10 שעובדים בכור הגרעיני בדימונה, לבין גברים מתחת לגיל 10 שעובדים בכור הגרעיני בדימונה. השוואה בין גברים מעל גיל 10 העובדים בכור הגרעיני בדימונה, לבין גברים מתחת לגיל 10 השוואה בין גברים מעל גיל 10 העובדים בכור הגרעיני בדימונה, לבין גברים מעל גיל 10 שאינם עובדים בכור. (4) השוואה בין גברים קרחים בני 10 ומעלה העובדים בכור בדימונה, לבין גברים קרחים בני 10 ומעלה שאינם עובדים בכור בדימונה. (2) שאינם עובדים בכור. (3) (1)

17. חקלאים בתקופות שונות נקט ו שיטות שונות על מנת לשמור על פוריות הקרקע. העיקרון המשותף לכל השיטות הוא שימוש באותה חלקת שדה לשם גידול גידולים מתחלפים ללא חזרה על אותו גידול פעמיים במהלך המחזור. ברוב שיטות מחזורי הזרעים מקובל לשבץ גידול של על קטניות מנת להעשיר את הקרקע חנקן ב .

בקטע מדובר על טכניקה חקלאית שנועדה לפתור בעיה שכיחה. מה לא יכולה להיות ה בעיה שהטכניקה נועדה לפתור?

הידלדלות חומרי מזון בקרקע כתוצאה מגידול רציף של אותו הזן הצורך בהחזקת כלים חקלאיים שונים לקטיף ולאיסוף גידולים מסוגים שונים חלק מגידולי ם צורכים סיד רב ו עלולים לגרום לעליה בחומציות הקרקע

(1) (2) (3) (4)

בלבד

התרבות של מזיקים ומחלות האופייניים לגידולים מ

סוימים

18. גילי ואיתן רוצים לבחור שם לילדם שעומד להיוולד , אך הם אינם יודעים אם מדובר בבן או בבת.

איתן רוצה לקרוא לבן בשם שמתחיל באות א' ושאין בו את האות ת', ולבת הוא רוצה לקרוא בשם שמתחיל באות ג' ואין בו את האות ת'. גילי לעומת זאת מבקשת שאם מדובר ב בן הם יבחרו בשם בן 4 אותיות או פחות, ואם מדובר בבת הם יבחרו בשם בן 4 אותיות או יותר.

גילי ואיתן החליטו להתחשב בתנאים של כל אחד מהם. באיזה מהשמות הם יוכלו לקרוא לילדם?

אבינדב (שם לתינוק בן) גלי (שם לתינוקת בת) גלילה (שם לתינוקת בת) איתי (ש ם לתינוק בן)

(1) (2) (3) (4)

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

15

סימולציה מס' 5

פרק ראשון

חשיבה – מילולית

הבנת הנקרא (שאלות

11-23 )

על השאלות שאחריו.

ו קרא בעיון את הקטע הבא ו וענ ,

התעניינות והדאגה שמגלה הציבור בבריאות נבחריו , פוליטיקאים ואנשי מנהל מרכזיים היא מובנת וידועה. לא פחות מכך חייבים לדאוג לבריאות המטפלים ובראש וראשונה הרופאים. ויש סיבו ת טובות לכך. די אם נזכיר את מקרהו של פרופ' זאוארברוך בעל השם ה עולמי, שאפשר לראשונה ניתוחי ריאה. המשטר הקומוניסטי בגרמניה המזרחית "אימץ" אותו וגם כאשר עקב מגבלות של שיטיון עשה בניתוחיו שגיאות הרות אסון, העדיפו להעלים

את מחדליו וגרמו לנזק קשה לאורך שנים.

5

בארצות הברית פורסם ספר על הרופא החולה ונמצא, כי מלכתחילה אחוז האנשים הפגיעים מבחינה רגשית מהם נושרים מהמקצוע 10%- הפונים למקצועות הרפואה הוא גבוה יותר מאשר במקצועות האחרים. כמו כן, כ הרפואי לאחר שהשיגו את תוארם, כלומר, קיים כאן בזבוז של משאבים כספיים מן הסיבה הפשוטה, שבתי הספר לרפואה מתמקדים במצוינות אינטלקטואלית בעוד חוסן גופני או נפשי לא ממלאים בשיקוליהם תפקיד מרכזי. אולם מעבר לכך, רופאים חולים אלה גורמים גם נזק למטופליהם ולמקצוע הרפואי. עיקר בעיותיהם הן נפשיות- 10 פסיכיאטריות וההתמכרות לאלכוהול ולסמים בולטת במיוחד. מובן כי הגישה לסמים מקלה עליהם הן את ההתמכרות והן את הסתרתה. בשני העשורים האחרונים הצטרפו לרשימת המחלות האיידס ונגיפי דלקת הכבד המהווים כשלעצמם סיכון מקצועי והפיתוי להסתירם גדול. אם נתעלם מן הקבוצה שתוארה לעיל, הרי לכאורה אוכלוסיית הרופאים יכולה להיות המטופלת ביותר מכל בעלי המקצועות. ולא כך הדבר. יש לפחות שתי סיבות לכך. האחת היא פסיכו-סוציאלית. החולה הראשון שרופא-חולה 15 זה פגש כסטודנט לרפואה היה... הגופה במכון פתולוגי. אובייקט קר, ללא תגובה שמניח לאחרים לעשות בו כרצונם. רופא-סטודנט בריא זה עלה בסולם ההיררכיה יותר ויותר, בעוד חוליו, אמנם חיים ומגיבים, עדיין חייבים להיות ממושמעים וכנועים לתכתיביו, והנה לפתע פתאום חילוף תפקידים! הוא שכוב אפרקדן ומביטים עליו מגבוה - לא הוא נותן את ההוראות, אלא הוא מקבלן. למה הדבר דומה? לקצין בצבא שנופל בשבי. אמנם הקצין נותר קצין, אך נטול כל זכות הכרעה לא רק כלפי אחרים, אלא גם כלפי עצמו. אין כל בעיה לרופא לפנות 20 לרעהו בעניינו של חולה פלוני, אולם הדבר קשה, כאשר החולה איננו אלמוני אלא הוא עצמו. אולם, עוד קודם שניגש הרופא החולה לבקש עזרה, כבר קיימים קשיים. כיצד רופא מסוגל לתפקד בסביבה חולה? רק אם הוא מחסן את עצמו. ומה החיסון? החיסון מסתכם באוטוסוגסטיה קצרה ומתמידה - "לי זה לא יקרה". התוצאה היא מפתיעה לשני הכוונים, האחד התעלמות מסימנים של חולי המזדקרים לעיניים וכל סטודנט לרפואה יכול בקלות לאבחנם, השניה - התעסקות אובססיבית בבדיקות עצמיות, כדי לשלול משהו שקיים רק בדמיונו. 25 הסיבה השניה היא הרופא שהרופא-החולה פונה אליו. שני נימוקים מרתיעים את הרופא-רופא לטפל ברופא חולה. האחד: התחושה, שהוא עומד תמיד למבחן. הוא נבחן על הטכניקה של הבדיקה ועל הוראת הטיפול, אם מצוי סיבוך כלשהו בעולם של הבדיקה או הטיפול, הרי זה יקרה לרופא החולה, כי הלוא הוא יודע את כל הסיבוכים האפשריים ומדמיין אותם עוד לפני שהם קורים. הנימוק השני הוא כלכלי. בימינו עוד מצויים רופאים שהשבועה ההיפוקרטית היא נר לרגליהם ומטפלים בחברים 30 למקצוע ללא תמורה. אך הרופא החולה חש כי רופא שאינו לוקח כסף אינו רופא טוב: זאת גורס התלמוד. חולה שאינו משלם בעד שירותי רופא אינו מעריך אותם. הדבר עשוי להגיע לידי כך שרופאים מסתירים את זהותם המקצועית כדי לזכות ביחס "נייטרלי" ועומדים על כך שישלמו עבור הטיפול.

השאלות

19. תפקיד הפסקה הראשונה בקטע -

(1) ל הציג את הנושא ולתאר בקווים כלליים את דרך ההתמודדות עם הנושא בהמשך הקטע (2) לעניין את הקורא בנושא דרך דוגמא ולשאול שאלה שתשובה עליה תנתן בהמשך הקטע (3) לתת דוגמא רלוונטית לנושא הקטע, ולהתייחס אליה בהמשך הדיון (4) להציג את נושא הקטע ולתת דוגמא רלוונטית להמ חשת חשיבות הדיון

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

16

סימולציה מס' 5

פרק ראשון

חשיבה – מילולית

21.

המילה "לכך" (שורה 2 ) מתייחסת ל -

ההתעניינות שמגלה הציבור בבריאות אנשים בעלי עמדה ציבורית הדאגה שאמורים המטפלים לגלות כלפי עמיתיהם הדאגה שאמור כלל הציבור לגלות כלפי בריאות הרופאים

(1) (2) (3) (4)

דאגת הרופאים לכלל הציבור ונבחריו בראשם

21. מחלת האיידס ונגיפי דלקת הכבד המוזכרים בפסקה השניה משמשים כדוגמא ל -

נזקים הנגרמים ע"י רופאים למטופליהם

(1)

תוצאותיה החמורות ביותר של ההתמכרות לסמים והסתרתה ע"י הרופאים העדר חוסן גופני ונפשי בקרב המועמדים הפונים לבתי הספר לרפואה

(2) (3) (4)

מקצועיים להם נחשפים רופאים

מפגעים

22. מה עלולה להיות הסיבה לכך שרופא עלול להסתייג מלטפל בעמיתו הרופא החולה?

הפחד מביצוע טעות במהלך הבדיקה או הטיפול

(1) (2) (3)

החשש להפר את שבועת היפוקרטס

הידיעה שרופא - חולה זה הגיע אליו במטרה להעמיד אותו במבחן הרופא מע וניין לגבות תשלום תמורת הטיפול שבמקרה זה ניתן בחינם

(4)

23. הכותרת המתאימה ביותר לקטע היא:

יחסי רופא - חולה מנקודת המבט של החולה יחסי רופא - חולה מנקודת המבט של הרופא הרופא כחולה – מעברו השני של המתרס

(1) (2) (3)

הסיכונים ביחסי רופא חולה -

(4)

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

17

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

18

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

19

סימולציה מס' 5

פרק ראשון

– אנגלית

ENGLISH

This section contains 22 questions. The time allotted is 20 minutes.

The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatements and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completions (Questions 1-8) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence .

1. Nowadays, more and more people are doing their shopping ____ the internet rather than in normal, old-fashioned stores.

(1) despite

(2) without

(3) by

(4) via

2. Golf clubs, as simple as they may seem, incorporate ____ amount of technology.

(1) an amazing (2) a durable (3) a low (4) an insignificant

3. Despite the recent development in DNA testing, fingerprints are still the most widely ____ mean of identification.

(1) constructed (2) neglected (3) utilized

(4) cursed

4. Throughout Asia, ruling governments are coming under attack for their ____ to revive their economies.

(1) opportunity (2) failure

(3) success

(4) goal

5. Jamaica's tourist board has created a new program that pairs visitors with residents, to give them ____ taste of island life.

(1) an ugly

(2) a wonderful (3) a false

(4) a true

6. In 1532 A.D, the Spanish conquistadores arrived in Peru, ____ the leadership of Fancisco Pizarro.

(1) over

(2) under

(3) within

(4) among

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

20

סימולציה מס' 5

פרק ראשון

– אנגלית

7. Regardless of how hot the African weather might be, the temptation to cool off in lakes and streams should be resisted, because of crocodiles that might be ____ in the water.

(1) pioneering (2) lurking

(3) suppressing

(4) supervising

8. Jerusalem is the most ____ city on earth, a holy place for the three largest religions - Judaism, Islam and Cristianity.

(1) scared

(2) wanted

(3) effective (4) sacred

Restatements (Questions 9-12) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.

9. Historically, relations between Jordan and Syria have been tumultuous, but their new leaders will benefit by cooperating with each other.

(1) Since the relations between Syria and Jordan had always been tumultuous, now it seems that the new leaders have much to gain by cooperating with each other. (2) The new leaders of Jordan and Syria will not benefit by cooperation with each other unless they keep their relations tumultuous like it always had been. (3) Historically, relations between Jordan and Syria have been everything but tumultuous, but new leaders might change that if they cooperate with each other. (4) The new leaders of Jordan and Syria will benefit by cooperating with each other, although the relations between the countries had always been tumultuous.

10. Although having an asthmatic parent increases his child’s risk to suffer from asthma, there is a consensus among doctors that asthma results not only from genetic factors but from the child’s environment and lifestyle as well.

(1) Environment and lifestyle factors are the ones that determine the development of asthma in a child whereas the genetic factor has little influence. (2) An asthmatic child whose parents are also asthmatic is more likely to get sick from factors in his environment and lifestyle than an asthmatic child with non asthmatic parents. (3) The existence of asthma in parents is an important factor influencing whether or not a child will suffer from asthma, but it is agreed among doctors that the child’s environment and lifestyle also play a role in the development of the disease. (4) It is agreed that environment and lifestyle are not factors that influence whether or not a child will develop asthma, whereas his genetic make up is such a factor.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

21

סימולציה מס' 5

פרק ראשון

– אנגלית

11. The deafening noise and polluting emissions of diesel-powered U.S. Navy ships will one day be replaced by the hum and low emissions of the efficient and compact electric-drive technology, thanks to an alliance of the military and the scientific community. (1) The electric-drive technology should have replaced the U.S. Navy’s diesel-powered engines by now, since the military, along with the scientific community, has managed to make them more compact and efficient. (2) Although the scientific community and the military made possible a cleaner, quieter electric drive technology, the U.S. Navy is not yet ready to replace it’s noisy, polluting diesel engines. (3) The hum and low emissions of compact, efficient electric-drive technology will replace the deafening noise and polluting emissions of diesel-powered U.S. Navy ships, due to an alliance of the military and the scientific community. (4) The deafening noise and polluting emissions of the military’s diesel powered ships will replace the hum and low emissions of compact, efficient electric-drive technology made by the scientific community. 12. The African National Congress has been the dominant political force in South Africa since the abolition of apartheid in 1991, controling just less than two-thirds of the seats in parliament. (1) Because of the abolition of apartheid in 1991, the African National Congress has been the dominant political force in South Africa as it controls just less than two thirds of the seats in parliament. (2) After its abolition by the apartheid in 1991, the African National Congress, controling a little less than two-thirds of the seats in the parliament, became the major political force in South Africa. (3) Nowadays, the African National Congress controls just less than two-thirds of the seats in parliament, making it the dominant political force in South Africa, as it has been since the abolition of apartheid in 1991. (4) Although the African National Congress controls less than two-thirds of the seats in parliament, it still is the dominant political force in South Africa since the abolition of apartheid in 1991.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

22

סימולציה מס' 5

פרק ראשון

– אנגלית

Reading Comprehension This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, choose the most appropriate answer based on the text .

Text I (Questions 13-17)

Biologists like to blame Peter Benchley’s best-selling 1974 novel Jaws and the Steven Spielberg movie that followed for the shark’s fearsome reputation as a mindless, relentless, consummate predator. The truth is that people have always been terrified by sharks, probably since humans first ventured into the sea. 5 year, as many as 100 people may be attacked by sharks. Of those attacks, a small minority proves fatal. Far more people are killed by bees, poisonous snakes and elephants, as well as bathtub falls and lightning strikes. Humans, in short, have little to fear from sharks. The reverse, however, isn't close to being true. Fish of all kinds are being hauled from the sea faster than they can reproduce, 10 but until quite recently, sharks were exempt from this reckless harvest. Not anymore. Each year between 30 million and 100 million sharks are caught for their meat (boneless and mild-tasting), their jaws, which are worth thousands of dollars for collectors, and their internal body parts, that are made into everything from lubricants to cosmetics to "health" products of dubious value. 15 According to the U.N.'s Food and Agriculture Organization, at least one shark is accidentally killed for every one that is caught deliberately, usually by longlines set by shrimp and tuna boats. When you add it all up, each human who dies in the jaws of a shark is avenged roughly 6 million-fold. What most people don’t realize is that shark attacks almost never happen. In a bad

Questions

13. Shark attacks -

(1) are usually deadly (2) are very rare (3) are more dangerous than attacks by bees, snakes and elephants (4) kill approximately 100 people in a bad year

14. In a bad year -

(1) only a few people will die out of about a hundred shark attack incidents (2) there aren’t any shark attacks recorded (3) only about a hundred people will suffer fatal injury from a shark attack (4) there are less shark attacks than in a good year – resulting in less than 100 casualties

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

23

סימולציה מס' 5

פרק ראשון

– אנגלית

15. According to the third paragraph, humans should fear sharks -

(1) only when they are young (2) mostly because of their valuable jaws which are sold for thousands of dollars (3) much less th a n sharks should fear humans (4) because in numbers of between 30 to 100 million, sharks mean a serious threat for people who swim in the oceans

16. Which of the following is NOT true according to the passage?

(1) Sharks are seldom dangerous to humans (2) Sharks, as well as many other fish, are caught in excessive numbers (3) Millions of sharks are killed by humans for every human that is killed by a shark (4) Sharks are hunted for their jaws and internal body parts, but not for their mild-tasting meat

17. What is the main subject of the passage?

(1) The effect of books and movies about sharks on human behavior when it comes to sharks (2) The true story behind the natural fear of sharks (3) Sharks – a threat or being threatened? (4) Sharks and humans – a story of mutual fear and hate

Text II (Questions 18-22)

More out of necessity than inclination, Abraham Lincoln became one of the most active Presidents in American history, directly influencing and managing events in every field of operations during the American Civil War. Never before had a president been able to communicate his desires to far-off commanders as quickly as Lincoln was. He could do this because of recent inventions that speeded communication, most notably the telegraph. 5 Lincoln's active managerial style was most prominent in 1863. At the beginning of that year, the Union army, which represented the North, was ready on all fronts to take the offensive. In the West, its forces were preparing to move down the Mississippi River to capture Vicksburg, Miss., the last major port along that river not already in Union hands. When this was done, the Confederacy would be cut in two. In Tennessee, a Union force had 10 fought the Confederates to a draw at Stones River and was preparing to push them out of middle and eastern Tennessee. In the East, after suffering many defeats in 1862, Union forces had a new commander and were preparing to take the war deeper into Virginia.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

24

סימולציה מס' 5

פרק ראשון

– אנגלית

As promising as the Union outlook was at the beginning of the year, there were many problems and disappointments before 1863 ended. Lincoln was forced to deal with 15 numerous commanders who failed to understand that the main objective of the Union military machine should be defeating the Confederate armies, not merely occupying enemy territory. Lincoln often had to beg his commanders to take action, or relieve and replace a general when he failed to prosecute the war in an aggressive manner.

Questions

18. According to the first paragraph, Abraham Lincoln -

(1) influenced and managed events in every field of operations during the Civil War (2) aimed to be an influential president ever since the Civil War had started (3) could communicate his desires via telegraph only at the end of the civil war (4) volunteered to command in the Civil War

19. Which of the following is correct about the telegraph?

(1) It was the only recent invention that speeded up communication (2) It helped Lincoln to spread his orders

(3) It was the most important factor leading to the Union’s victory in the Civil War (4) It was the reason Lincoln wasn’t able to communicate his desires to far-off commanders

20. Why did the Union forces want to take Vicksburg?

(1) It was the capital of the Confederacy (2) It would split the Confederate forces (3) They needed a port along the Mississippi (4) It was Lincoln’s favourite town

21. According to the passage, many of Lincoln’s commanders -

(1) did not know how to use the telegraph (2) died in Virginia (3) disliked him (4) occupied teritories rather than defeating the confederate armies

22. What is the passage mainly about?

(1) The development of the telegraph (2) War tactics in the Civil War (3) The economic factors of the Civil War (4) Lincoln as a commander

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

25

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

26

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

27

סימולציה מס' 5

שני פרק

– אנגלית

ENGLISH

This section contains 22 questions. The time allotted is 20 minutes.

The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatements and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completions (Questions 1-8) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence .

1. In order to save endangered species, it is vital to protect their habitats and understand the ____ of each species within the earth's ecosystems.

)1) nature

(2) role

(3) habits

(4) swamp

2. The European commission forced Sweden to change its strict ____ on alcohol import.

)1) restrictions (2) juvenile

(3) candidates (4) reductions

3. Many Italians ____ the Savoys, who reigned over Italy from 1861 to 1946.

)1) persist

(2) purify

(3) innovate

(4) despise

4. Nine out of ten ____ in modern warfare are civilians.

)1) infants

(2) casualties

(3) families

(4) cavalry

5. In the 1840s a fungus hit Ireland’s potato crop, causing a ____ that killed more than a million people.

)1) reason

(2) dimension (3) spider

(4) famine

6. Sailors in past centuries heard Beluga Whales sing through the wooden ____ of their ships and called them sea canaries.

)1) poles

(2) hulls

(3) echoes

(4) boxes

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

28

סימולציה מס' 5

שני פרק

– אנגלית

7. Since 1945, shortly after the ____ of the mechanical cotton picker, more than 70 percent of the Mississippi Delta farm workers have been fired.

)1) unfolding

(2) success

(3) survey

(4) invention

8. In 1941, Joseph Stalin sent Russian “volunteers” and German prisoners of war to construct a huge ____ near Rybinsk.

)1) dam

(2) basin

(3) refugee

(4) marble

Restatements (Questions 9-12) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.

9. For most of its orbit, the tiny planet Pluto revolves farther from the sun than any of the other eight planets.

(1) The distance between the tiny planet Pluto and the sun changes very rapidly, compared to the other eight planets. (2) For most of what is known about the small planet Pluto it revolves farther from the sun than the other eight planets which revolve it. (3) Among the eight tiny planets which revolve around the sun Pluto is the most remote for most of its orbit. (4) Compared to the other eight planets that revolve around the sun the tiny planet Pluto is the most remote from the sun for most of its orbit.

10. 70,000 liters of beer were spilled by French factory workers protesting the proposed closure of the brewery that employed them.

(1) As a result of the proposed closure of the brewery that employed French factory workers, 70,000 litters of beer were spilled by them as a protest. (2) The factory workers spilled 70,000 liters of beer, thus causing the closure of the brewery in which they work. (3) Protesting the spillage of 70,000 liters of beer, the french workers decided to shut the brewery down. (4) Due to the expected closure of the brewery, a large amount of beer was spilled as a protest by the 70,000 french workers.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

29

סימולציה מס' 5

שני פרק

– אנגלית

11. In the third century B.C., the Emperor of China sent a mariner named Hsu Fu to search the Pacific for the drug of immortality, but unfortunately, on his second attempt Fu failed to return. (1) In order to find the drug of immortality, the Emperor of China in the third century B.C. set sail to comb the Pacific along with a sailor named Hsu fu, but unfortunately even on his second attempt he failed to find the drug. (2) Sailor Hsu Fu, sent by the Chinese Emperor in the third century B.C. to find the drug of immortality, did not succeed in completing his mission. (3) In the third century B.C., Hsu Fu, a sailor, was killed by the Emperor of China, after his second failure to find the drug of immortality. (4) The Emperor of China sent Hsu Fu, a mariner of the third century B.C., to search the Pacific for the drug that can turn people immortal, only to discover, after failing twice, that the drug did not exist.

12. Research has shown that big cats are not as wary of urban settings as had been thought and they do not necessarily develop an appetite for domestic livestock.

(1) Urban settings are thought to cause big cats to develop an appetite for domestic livestock but research has shown that it is not necessarily true. (2) Domestic livestock do not have much of an appetite but research has shown that big cats are perceived to be suspicious of urban settings. (3) Research on big cats has shown that they do not have much of an appetite as compared to domestic livestock and are thought to be very wary of urban settings. (4) Big cats, research has shown, do not necessarily acquire a taste for domestic livestock nor are they as wary of urban settings as had been thought.

Reading Comprehension This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, choose the most appropriate answer based on the text .

Text I (Questions 13-17)

Bigfoot and Mineworm sound like the names of cartoon characters. They are, in fact, the names of two mechanical giants designed to make people safer from the estimated 60 million land mines scattered around the world. Working in tandem, the pair destroys mines in ways that are faster, safer and more ecofriendly and costeffective than any system to date. 5 "By the end of this year, we will have the first two machines in Bosnia-Herzegovina" says inventor Bob French, from Leicestershire, England. There, with the continued assistance of the British government's Defence Evaluation and Research Agency (DERA), Bigfoot and Mineworm will help to destroy some of the estimated 1 million mines left over from the 1992-95 war. Mines continue to kill up to 10 people there each month. 10

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

30

סימולציה מס' 5

שני פרק

– אנגלית

The idea for Bigfoot and Mineworm began in early 1987, when French watched a television report of the Princess of Wales' trip to central Angola. As Diana inspected a minefield, wearing a flak jacket and face shield, French’s eye was drawn to those working nearby. “People were poking sticks in the ground," he recalls, using the same mine clearance methods he saw during his Royal Air Force service decades earlier, in Borneo 15 and Sarawak. "Mines are unsophisticated weapons and they need an unsophisticated method of dealing with," says French, who has a broad industrial background in electronics. After research and consultation with mine cleaners, he concluded that two remote-controlled and camera-equipped machines were needed. The first, Bigfoot, has piston-driven armored feet 20 that stamp every square centimeter of ground that the machine passes over, detonating any mine. Bigfoot has no need of minefield maps, and its system of shock absorption, blast deflection and energy dissipation prevents damage from antipersonnel devices. If larger, antitank mines damage one of the feet, a replacement can be installed in the field.

Questions

13. Bigfoot and Mineworm mentioned in line 1 are -

)1) two mine factories (2) cartoon characters (3) nick names for two different kinds of mines (4) machines that can destroy mines

14. Where were Bigfoot and Mineworm designed?

)1) France (2) Bosnia (3) United Kingdom (4) Angola

15. According to the third paragraph-

)1) Diana cleared a minefield during her trip to Angola (2) mines were invented decades ago (3) the princess of Wales was responsible for the invention of Bigfoot and Mineworm (4) mine-clearance methods in Angola haven’t changed in the last decades

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

Made with FlippingBook Learn more on our blog