High-Q | סימולציה 4

16

בחינה פסיכומטרית 4

1

סימולציה מס' 4

מטלת כתיבה

חשיבה מילולית –

חשיבה מילולית – מטלת כתיבה

הזמן המוקצב הוא 30 דקות.

ק ראו בעיון את המטלה שבמסגרת וכ תבו את החיבור על גיליון הכתיבה. אורך החיבור הנדרש – 52

שורות לפחות. אין לחרוג מן השורות שבגיליון. אם אתם זקוקים לטיוטה, השתמשו במקום המיועד

לכך (הטיוטה לא תיבדק). לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף או להחליף את גיליון הכתיבה שבידכם. תבו כ בלבד , בסגנון ההולם כתיבה עיונית והקפידו על ארגון הכתוב ועל לשון תקינה ובהירה. כתבו את החיבור בעיפרון בלבד , ו הקפידו על כתב יד ברור ומסודר. אתם רשאים להשתמש במחק.

בעברית וותר

מתגוררים בחו"ל להצביע בבחירות לכנסת ממקום מושבם עובדי ל פרט ,

מדינת ישראל אינה מאפשרת ה ה אזרחי ל

בשגרירו ת יו ישראל ברחבי העולם .

משפחותיהם ה , זכאים להצביע בקלפי

מדינה הנמצאים בשליחות בני ו

ות ךא

ה מי שחי ב , חווה את כלל

מדיניות זו נובעת מתפישה כי מי שמשפיע על החיים במדינת ישראל צריך להיות

חר לעזוב את הארץ, למעשה

תורם את חלקו לחברה. לפיכך, אזרח ובש

מעלותיה וחסרונותיה באופן יום ו יומי -

. מנהיגיה

זהות

על זכותו ל את קבוע

בוחר גם ל

יש הקוראים לשנות מצב זה, בטענה כי א זרחי ם רבים אמנם עוזבים את ישראל שומרים על הזיקה, התמיכה והאהבה שהם רוחשים כלפי , וה אפשרות להשתתף בבחירות ת דרבן אותם להיות מעורבים בחיים הישראליים בצורה משמעותית יותר. יתר ה מזאת , ישראלים רבים שוהים בחו"ל באופן זמני לצרכי לימודים, עבודה במגזר הפרטי או טיול, ואין זה הוגן למנוע מהם את זכותם להצביע מבלי שיזדקקו להגיע לארץ במיוחד לשם כך.

לדעתכם, האם יש לאפשר לאזרחים ישראלים השוהים בחו"ל להצביע בבחירות ? לכנסת

© High Q Global

2

סימולציה מס' 4

מטלת כתיבה

חשיבה מילולית –

עמוד ריק

© High Q Global

3

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

4

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

5

סימולציה מס' 4

חשיבה כמותית – פרק ראשון

חשיבה כמותית

20

זה פרקב

אחד מעלות, מעלות שאלות.

הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. כם עלי לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. הערות כלליות

 סה רטוטים המצורפים ל כמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך אין הם מ ס ורטטים בהכ רח על פי קנה מידה. אין להסיק מ ס רטוט בלבד על אור ודלגעל , קטעים זוויות, ו על כיוצא . בהם

ך יתר ניצב

נראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.

 הקו

 כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת .  כאשר כתוב בשאלה a   0 a  , הכוונה היא לשורש החיובי של a .  0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.  0 הוא מספר זוגי  1 אינו מספר ראשוני. נוסחאות

a

a ,

x

אחוזים : a% -מ

b

10. שטח טרפז שאורך בסיסו ה

1.

הם: : לכל מספר משולש דרך זמן זמן

x

100

b , וגובהו h

אורך בסיסו ה

אחר מעגל

h

h)b a(  

a שונה מאפס ולכל n -ו m

: שלמים

חזקות

2.

הוא:

2

n m m

n

1

a

  a

n

a

a  ( m0,a 0  

)

ב.

א.

n

11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות: סכום הזוויות הוא ) 360 n180 ( 

a

ד. mn mn a )a(  

a a m n m n   

a

ג.

אם ה מצולע משוכלל גודל כל זווית פנימית הוא 360 180n 360 180 n n               

2 2

2

כפל מקוצר: b ab2 a b a    

3.

2 2 b a b ab a    



: עיגול

, מעגל

12.

מהירות =

בעיות דרך :

4.

שטח שרדיוסו r הוא 2 ( 3.14...) r   

א.

r

כמות עבודה

x 

הספק =

בעיות הספק:

5.

r

היקף ה מעגל הוא 2 r 

ב.

שטח גזרת מעגל בעלת זווית

ג.

   n! n n 1 n 2 2 1     

עצרת:

6.

2 x

r  

ראש x  הוא:

360

A

D

13. תיבה, קוב יה: י א.

פרופורציה אם : CF BE AD

7.

B

E

נפח תיבה שאורכה a , רוחבה b וגובהה c הוא cba  

AC AB 

DF DE

EF BC

DE AB  וגם

: אז

F

C

שטח הפנים תיבה השל הוא

ב.

2 2 2 ab bc ac  

משולש :

8.

שאורך בסיסו a

שטח

א.

מתקיים c b a 

הי בקובי

ג.

2 ha 

h

ואורך הגובה לבסיס זה h , הוא: 14. גליל: א. מעטפת ה שטח של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא 2  r h  ב. שטח הפנים השל גליל הוא   2 2 2 2    r r h r r h     . A a .ב משפט פיתגורס : במשולש ישר - זווית ABC כבסרטוט

מתקיים 2BC 2AB 2AC  

.

ניצב

במשולש ישר - זווית שזוויותיו ,30 ,60 ,90    אורך הניצב שמול הזווית  30 שווה לחצי אורך היתר.

 r h 2  .

נפח ה גליל הוא

ג.

C

B

נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h

15.

3 hr 2  

b

הוא

שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b , הוא: ba 

9.

a

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

6

סימולציה מס' 4

חשיבה כמותית – פרק ראשון

הסקה מתרשים (שאלות 1-4 )

עיין היטב בתרשים שלפניך , וענה על ארבע השאלות שאחריו.

התרשים שלפניך מתאר מערכת של 3 סוגים של כבישי אגרה במדינה מסוימת, המחברים 11 ערים המסומנות באותיות A-K . הציר האופקי והציר האנכי מציינים מרחקים בקילומטרים. במקרא שמימין לתרשים מפו רט המחיר שיש לשלם בעבור כל קילומטר של נסיעה בכל אחד משלושת סוגי הכבישים. המרחק מעיר אחת לשנייה יחושב ממרכז העיגול המייצג את העיר האחת ועד למרכז העיגול המייצג את העיר האחרת. ידוע שעיר A היא עיר הבירה במדינה ועיר K היא עיר הנמל. כך למשל: המרחק הקצר ביותר מעי ר A לעיר J הוא 33 ק"מ ועלות הנסיעה במסלול זה הנה 03

ש"ח.

100

09

G

09

B

K

מקרא:

1 ₪ 2 ₪ 3 ₪

79

60

E

C

H

59

J

A

49

30

I

20

F

D

19

199 00 00 07 06 05 04 03 02 01

שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה, התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

השאלות 1. כמה ערים שונות מחוברות לכבישים שעלות הנסיעה בהם הנה 3 ש"ח לכל קילומטר?

(4) 4

(3) 5

(2) 0

(1) 7

2. אם ידוע שעיר A עולה בלהבות ולפיכך הגישה אליה נחסמה מכל הערים הסמוכות לה, דרך איזו עיר יעבור בוודאות אדם שירצה לנסוע מעיר B לעיר F ?

(4) K

(3)

(2)

(1)

C

G

J

3.

המרחק בין הערים ____ זהה למרחק בין הערים____.

A -ו J ; F -ו D

A -ו I ; F -ו I (4)

E ו K- ; B -ו A (3)

A -ו D ; A -ו E (2)

(1)

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחב רת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

7

סימולציה מס' 4

חשיבה כמ ותית – פרק ראשון

4. מתוכנן מיזם חדש לחיבור עיר הבירה לעיר הנמל בכביש ישיר, עלות השימוש בכביש זה מתוכננת -ל 5.2 ש"ח לקילומטר, כמה תעלה נסיעה בין שתי הערים בכביש החדש (בש"ח)?

(4) 152

115.2

(3)

(5) 155

(1) 25

שאלות ו בעיות (שאלות 5-20 )

5.

a , b -, ו c הם מספרים חיוביים. ידוע כי: 

 2 c ba    2 b ac    ? c ab  

(4) 4

(3) 5

(5) 5

(1) 1

6.

נתון משולש ישר זווית ושווה שוקיים ACD , כמתואר ב רטוט. ס

A

 . על פי הנתונים ונתוני הסרטוט, מה גודלה (במעלות) של זווית BAD ? , 8 AB 

24 AD

C

D

B

(4) 55

(3) 12

15.2

(5)

(1) 15

3

  

 

3 4

7.

4

X

? 

4 3

12 X

(4)

(3)

(5)

(1) 1

X

X

8.

נתונים ריבוע ושתי מקביליות, כמתואר ב רטוט. ס ידוע כי שטח הריבוע הוא 54 סמ"ר, וכי FC = BF על סמך נתונים אלה ונתוני הסרטוט, מה גודלו (בסמ"ר) של השטח המקווקו?

A

B

E

F

H

G

(1) 6 (5) 9 (3) 3 (4) 4

C

D

9. צריכת הדלק של מכונית היא 3 ק"מ לליטר בעליה, ו -2 ק"מ לליטר בירידה. מנחם נסע במכוניתו במהירות 65 קמ"ש במשך שעה וחצי בעלייה, ושעה וחצי נוספות בירידה, במהירות זהה. כמה ליטרים של דלק הוא שרף בנסיעתו?

(4) 44

(3) 42

(5) 45

(1) 45

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

8

סימולציה מס' 4

חשיבה כמותית – פרק ראשון

01.

חבילת עפרונות המכילה 60 עפרונות עולה 3 ש"ח. מה יהיה מחיר חבילת עפרונות אם מחיר כל עיפרון ירד ב - 20% וכמות העפרונות בחבילה תקטן -ל 40 ?

1.40 ש"ח 1.60 ש"ח 2.40 ש"ח 3.60 ש"ח

(1) (2) (3) (4)

A

00.

ידוע כי CD = . לפי הנתונים ונתוני הסרטוט, מה גודלה (במעלות) של זווית  ? AC = AB , וכי   40

22.2

(1)

(2) 22

32.2

(3)

(4) 32

D

B

C

01. a -ו b הם שני מספרים חיוביים שסכומם הוא 100 . מה מהבאים נכון בוודאות?

מכפלתם היא מספר שלם

(1)

2 2 2 a b 100  

(2)

התוצאה הקטנה ביותר עבור המכפלה a b  היא 99

(3)

- קטנה מ 2600

תוצאת המכפלה a b 

(4)

01. גילו של חיים גדול פי 2 מגילו של נחמן שגדול פי 3 מגילו של ביאליק. בעוד שנה יהיה גילו של חיים גדול פי 4 מגילו של נחמן שיהיה גדול פי 2 מגילו של ביאליק. בן כמה יהיה חיים בעוד שנה?

(4) 32

(3) 24

(2) 11

(1) 11

01. הוגדרה פעולה חדשה @ באופן הבא: X@ הוא השורש של המספר המתקבל מחיבור הספרות של 2 X . כך למשל 3 =@6 , שכן 36 6 2  , סכום הספרות של 66 הוא 9 -ו 39  .

13@ + 12@ + 11@ = ?

(4)

(3)

(2)

(1)

9

81

99

66

01.

הנקודה O היא מרכז המעגל שב רטוט. ס ידוע כי   80 . לפי הנתונים ונתוני הסרטוט, ? 

O

(1) (2) (3) (4)

 40  20  15  10

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q א ין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

9

סימולציה מס' 4

חשיבה כמותית – פרק ראשון

xy 2 

61.

הוא מספר שלם?

מה מהבאים יבטיח כי הביטוי

180

x מתחלק ב 3- -ו y מתחלק ב 10- המכפלה xy מתחלקת ב 30- x מתחלק ב 6- -ו y מתחלק ב 5-

(1) (2) (3) (4)

x + y מתחלק ב 90

הסכום

61.

את האלכסונים של -

שני קטרים באותו מעגל מהווים

בהכרח

מלבן דלתון ריבוע מעוין

(1) (2) (3) (4)

61. מקצועה של קובייה, שנפחה 44 סמ"ק, הוגדל ב - 22%. בכמה גדל שטח הפנים (בסמ"ר) של הקובייה?

סמ"ר

סמ"ר (4) 121

סמ"ר (3) 144

סמ"ר (2) 41

(1) 24

61. משכורתו של דני 11,111 ש"ח ומשכורתה של חיה 0111 ש"ח. דני מעביר לאבי 21% ממשכורתו וחיה מעבירה לאבי 42% ממשכורתה. כמה אחוזים מהווה הסכום שבידי אבי ממשכורתו של דני לאחר ההעברה?

01%

(4)

41%

(3)

24%

(2)

42%

(1)

02. בשאלה הבאה האותיות A , B , C , D -, ו E מחליפות כל אחת ספרה שונה בין 1 ל 9- .

; ACA  DDE ABA

מה מהבאים יכול להיות הסכום D+E ?

ידוע כי

(4)

(3)

(2)

(1)

18

16

13

12

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

10

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

11

סימולציה מס' 4

פרק ראשון

– אנגלית

ENGLISH

This section contains 22 questions. The time allotted is 20 minutes.

The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatements and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completions (Questions 1-8) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence .

1. The largest dinosaur ever to ____ the earth weighted approximately 35 tons and grew to be about 70 feet long.

(1) roam (2) leave

(3) roar

(4) rage

2. The Hubble Space Telescope has suffered technical problems, but it has, nevertheless, produced some ____ images since its launch in 1990.

(1) blur

(2) remarkable

(3) poor

(4) insignificant

3. Native Americans celebrate their ____ in traditional dazzling festivals of color and motion.

(1) heritage

(2) soul

(3) night

(4) banquet

4. Finding a reliable cure for cancer is among the most ____ challenges for future doctors and medical-researchers.

(1) weird

(2) contagious (3) unhealthy (4) significant

5. Archeologists have discovered ____ of cotton cloth more than 4,000 years old, in coastal Peru and at Mohenjo Daro in the Indus Valley.

(1) fringe

(2) fragments (3) frank

(4) fierce

6. New Zealand law ____ more than seven million distinct colonies of black coral.

(1) occupies

(2) pays

(3) builds

(4) protects

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

12

סימולציה מס' 4

פרק ראשון

– אנגלית

7. It is believed that only the most competent wizards can ____ dragons from the underworld at their will.

(1) resolve

(2) overlook (3) summon (4) tolerate

8. Doctors are meeting in South Africa to combat a ____ ravaging the continent, but there are disputes over the right strategy to be taken.

(1) fire

(2) military (3) plague

(4) refugee

Restatements (Questions 9-12) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.

9. Not wanting to lose the war, the general preferred giving up the battle for the city, thus sparing the lives of many soldiers, which later fought and won in the final battle.

(1) Because the general preferred saving the lives of his soldiers, he lost the battle for the city, but eventually he won the war. (2) The general did not want to lose the war, thus he spared no efforts in winning the battle for the city, which cost him the lives of many soldiers. (3) Rather than losing many soldiers in the battle for the city, the general gave it up, as he did later when he fought the final battle. (4) The general, who did not want to lose the war, preferred saving the soldiers for the final battle, in which they won, by giving up the battle for the city.

10. The microscope has given us a window on the vast world that stretches just beyond our unaided vision - a world inhabited by countless billions of tiny creatures.

(1) The microscope, more than any other invention, has given us an opportunity to see the world that stretches beyond our limited visions in which live countless billions of tiny creatures. (2) The microscope prevents us from seeing the huge world that stretches just under our very eyes - a world occupied by many little creatures. (3) Unless we had the microscope we wouldn’t be able to see the vast world that stretches just beyond our unaided vision-a world of tiny creatures which we can’t count. (4) Due to the microscope, we have the possibility to see the vast world that lies just beyond our normal eyesight - a world in which countless billions of very small creatures live.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

13

סימולציה מס' 4

פרק ראשון

– אנגלית

11. As last summer’s floodwaters rose to record levels in the Midwest, so did the fears of those who care for the region’s historical and archeological sites.

(1) Those who cared for the historical and archeological sites of the Midwest did all they could to prevent last summer’s floodwaters, which rose to unprecedented levels. (2) Whenever floodwaters cover substantial parts of the Midwest, archeologists are afraid of the consequences regarding the affects on the historical and archeological sites. (3) Just like last summer’s floodwaters rose to unprecedented levels in the Midwest, rose the fears of those who care for the Midwest’s historical and archeological sites. (4) Last summer’s floodwaters rose to record levels in the Midwest, since those who care for the region’s historical and archeological sites were afraid. 12. An unmanned, Earth-orbiting satellite is designed to test two of Einstein's predictions about the nature of space and time, and how they are warped and twisted by other bodies. (1) The nature of space and time is designed to test Einstein’s predictions about how other bodies warp and twist an unmanned Earth-orbiting satellite. (2) Bodies that warp and twist Einstein’s predictions about the nature of space and time will be tested by a specially designed Earth-orbiting satellite that is unmanned. (3) Two of Einstein’s predictions about the nature of space and time and how other bodies affect them will be tested by an unmanned Earth-orbiting satellite. (4) An unmanned, Earth-orbiting satellite will be designed to warp and twist the nature of space and time in order to test two of Einstein’s predictions.

Reading Comprehension This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, choose the most appropriate answer based on the text .

Text I (Questions 13-17)

Our fellow creatures on this earth include about 2500 species of snakes. To understand a snake's life is to encounter some of the most amazing adaptations in the world of nature. A snake never closes its eyes: it has no eyelids. A snake can engulf prey far bigger than its mouth; giant snakes such as Asia's pythons are capable of swallowing a deer. Some poisonous snakes, like the African mamba, are so deadly that men have died from a bite in 5 less than one minute. The harmless snakes of our fields and gardens have such odd endowments as a stomach that can digest bones and a yellow eye lens that gives sharpened vision by filtering out ultraviolet rays.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

14

סימולציה מס' 4

פרק ראשון

– אנגלית

It is hardly surprising that creatures so curious and startling should be the subjects of more myths and misunderstandings than any other animal under the sun or moon, for many 10 snakes are most active at night. It is not true that snakes are "slimy"; their skin is dry and exceptionally clean. No snake has a poisonous sting in its tail. No snake rolls like a hoop or hypnotizes birds. Snakes' flicking, "wicked-looking" tongues are harmless. Killing a snake will not bring its mate seeking vengeance. It is not true that a mortally injured snake retains life until sundown. Nine tenths of all species are harmless. Few are agressive toward man. 15 They don't suck milk from cows. And they are not charmed by snake-charmers' music; snakes are deaf. The real facts about snakes are more remarkable than any fables. Everything about a snake is designed around the key fact that it has no arms or legs. Yet it is not a primitive or simple being like a worm (to which it is unrelated), but a highly developed, complex one. It 20 breathes by a lung. It has a three-chambered heart. Its internal processes involve an intricate physiology of liver, gall bladder and kidneys. And it must catch prey, defeat or evade enemies, reproduce its race, while confined inside its own elongated skin, like a man straitjacketed and hobbled. To meet this unique problem, nature has given it an array of specialized equipment and some peculiar skills 25

Questions

13. According to the text what are snakes not capable of?

(1) Swallowing a goat sized animal (2) Killing a man in less than one minute (3) Sleeping with their eyes closed (4) Filtering ultraviolet rays

14. What, according to some myths, might happen when a person kills a snake?

(1) The snake's mate will come to eat its corps (2) Other snakes will be afraid to come near (3) The snake's mate will avenge the snake’s death (4) The snake's mate will hypnotize the snake's killer

15. What is unlikely to happen, according to the text?

(1) A snake will leave your hands dry if you touch it (2) A snake will flick a harmless tongue at you (3) A snake, passing by a cow, will leave her with no harm (4) A snake will be hypnotized by pipe music

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

15

סימולציה מס' 4

פרק ראשון

– אנגלית

16. What is the purpose of the second paragraph?

(1) To explain why snakes are the subject for many myths (2) To explain why snakes are curious and startling (3) To make us fond of snakes (4) To shatter incorrect myths regarding snakes

17. What is the best title to this text?

(1) The Snake - Once a Traitor, Always a Traitor (2) What Snakes Are Really Like (3) The Snake - an Impressive Killer (4) Snakes - They Are Not So Bad After all

Text II (Questions 18-22)

When you see lightning, it has already missed you. When you hear thunder, relax; the show is over. The noise is just the audience rushing for the exits. One of the great figures in thunderstorm exploration, the late Dr. Karl B. McEachran, used to reassure nervous laymen that way. If a big stroke were to hit you, you'd never know it. In the meantime, enjoy the spectacle. 5 Lightning is one of the most dramatic examples in nature of the ill wind that blows good. It is true that it kills more people in the United States than any other natural disaster: an average of 400 dead and 1000 injured yearly. It destroys 37 million dollars' worth of U.S. property annually - and this figure does not include the losses from some 8000 forest fires started by lightning. Yet it is also true that without lightning, plant life could not exist. 10 Eighty percent of our atmosphere is nitrogen - an essential food for plants. About 22 million tons of this nutriment float over each square mile of earth. But in its aerial form nitrogen is insoluble, unusable. before plants can take life from it, it must undergo what our food undergoes in our digestive machinery: a series of chemical reactions. Lightning touches off the series. 15 This extraordinary process was described by Dr. M. F. Fogler, formerly executive vice-president of the nitrogen division of an American chemical and dye corporation. Air particles are made white-hot by lightning. They reach temperatures as high as 30,000 0 C . Under this intense heat, the nitrogen combines with the oxygen in the air to form nitrogen oxides that are soluble in water. The rain dissolves the oxides and carries them down to 20 earth as dilute nitric acid. You can smell this acid - the pungent, tingly odor that hangs in the rainy air of a thunderstorm. Reaching the earth, the nitric acid reacts with minerals there to become nitrates on which plants can feed. Here is a wander, indeed: Lightning, which meteorologists estimate to be bombarding the earth at a rate of more than 100 times a second, transforms the upper air into fertilizer for plants! 25

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

16

סימולציה מס' 4

פרק ראשון

– אנגלית

Questions

18. Which of the following is not mentioned in the second paragraph as a consequence of lightning?

(1) Destruction of forests (2) Death of approximately 400 people a year in the United States (3) Existence of plants (4) Generation of great winds

19. What is the problem mentioned in the passage regarding nitrogen?

(1) It is scarcely seen (2) It floats in the atmosphere, thus it’s unreachable (3) It can’t be used by plants in its aerial form (4) There’s too much Nitrogen in our atmosphere

20. What is the purpose of the third paragraph?

(1) To explain why lightning is essential (2) To explain why nitrogen is insoluble (3) To explain the significance of nitrogen (4) To explain the complexity of the atmosphere

21. What do we smell after a thunderstorm, according to the fourth paragraph?

(1) Soiled ground (2) Nitrates (3) Nitric acid (4) Nitrogen

22. What is the best title for this article?

(1) The Lightning - a Destructive Force (2) The Miracle of Lightning (3) The Nitrogen - Homemade Fertilizer (4) Thunderstorm - the Best Fertilizer

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

17

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

18

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

19

סימולציה מס' 4

שני פרק

חשיבה כמותית –

חשיבה כמותית

20

זה קפרב

אחד מעלות, מעלות שאלות.

הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. כם עלי לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. הערות כלליות

 סה רטוטים המצורפים ל כמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך אין הם מ ס ורטטים בהכ רח על פי קנה מידה. אין להסיק מ ס רטוט בלבד על אור ודלגעל , קטעים זוויות, ו על כיוצא . בהם

ך יתר ניצב

נראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.

 הקו

 כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת .  כאשר כתוב בשאלה a   0 a  , הכוונה היא לשורש החיובי של a .  0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.  0 הוא מספר זוגי  1 אינו מספר ראשוני. נוסחאות

a

a ,

x

אחוזים : a% -מ

b

10. שטח טרפז שאורך בסיסו ה

1.

הם: : לכל מספר משולש דרך זמן זמן

x

100

b , וגובהו h

אורך בסיסו ה

אחר מעגל

h

h)b a(  

a שונה מאפס ולכל n -ו m

: שלמים

חזקות

2.

הוא:

2

n m m

n

1

a

  a

n

a

a  ( m0,a 0  

)

ב.

א.

n

11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות: סכום הזוויות הוא ) 360 n180 ( 

a

ד. mn mn a )a(  

a a m n m n   

a

ג.

אם ה מצולע משוכלל גודל כל זווית פנימית הוא 360 180n 360 180 n n               

2 2

2

כפל מקוצר: b ab2 a b a    

3.

2 2 b a b ab a    



: עיגול

, מעגל

12.

מהירות =

בעיות דרך :

4.

שטח שרדיוסו r הוא 2 ( 3.14...) r   

א.

r

כמות עבודה

x 

הספק =

בעיות הספק:

5.

r

היקף ה מעגל הוא 2 r 

ב.

שטח גזרת מעגל בעלת זווית

ג.

   n! n n 1 n 2 2 1     

עצרת:

6.

2 x

r  

ראש x  הוא:

360

A

D

13. תיבה, קוב יה: י א.

פרופורציה אם : CF BE AD

7.

B

E

נפח תיבה שאורכה a , רוחבה b וגובהה c הוא cba  

AC AB 

DF DE

EF BC

DE AB  וגם

: אז

F

C

שטח הפנים תיבה השל הוא

ב.

2 2 2 ab bc ac  

משולש :

8.

שאורך בסיסו a

שטח

א.

מתקיים c b a 

הי בקובי

ג.

2 ha 

h

ואורך הגובה לבסיס זה h , הוא: 14. גליל: א. מעטפת ה שטח של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא 2  r h  ב. שטח הפנים השל גליל הוא   2 2 2 2    r r h r r h     . A a .ב משפט פיתגורס : במשולש ישר - זווית ABC כבסרטוט

מתקיים 2BC 2AB 2AC  

.

ניצב

במשולש ישר - זווית שזוויותיו ,30 ,60 ,90    אורך הניצב שמול הזווית  30 שווה לחצי אורך היתר.

 r h 2  .

נפח ה גליל הוא

ג.

C

B

נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h

15.

3 hr 2  

b

הוא

שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b , הוא: ba 

9.

a

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

20

סימולציה מס' 4

חשיבה כמותית – פרק שני

שאלות ובעיות (שאלות

1-11 )

1.

ABC הוא משולש שווה שוק םיי

(AB AC) 

A

BD הוא גובה לצלע AC . 25    לפי נתונים אלה ונתוני הסרטוט, BAC ? 

?

30  50  60  65 

(1)

(2)

D

(3)

C

B

(4)

2. בכיתה של שושנה שליש מילדי הכיתה הם בנים. רבע מהבנות בכיתה בלונדיניות. איזה חלק מהוות הבנות הבלונדיניות מ תוך כל התלמידים ב כיתה?

2 3

1 6

1 3

1 4

(4)

(3)

(2)

(1)

3.

A , B -ו C הם שלושה מספרים עוקבים כך ש: A B C   . 2 A C B ?   

(4)

(3)

(2)

(1)

0

1-

2

1

n 

4.

- מתחלק ב 3 ללא שארית. לפיכך בוודאות -

. ידוע כי הביטוי x 3

n הוא מספר שלם הגדול מ -11

x זוגי

(1) (2) (3) (4)

x זוגי -אי

x מתחלק ב 3- ללא שארית

x אינו מתחלק ב 3

5.

. לפיכך מחירו כעת מהווה ____ ממחירו ההתחלתי.

, ולאחר מכן התייקר ב - 22%

מוצר הוזל ב - 11%

12%

(4)

11%

(3)

21%

(2)

42%

(1)

6.

a b  מספר זוגי . a -ו b מספרים שלמים. מה מהבאים מתחייב?

2a b  מספר זוגי

(1) (2) (3) (4)

b מספר זוגי

2 2 a b  מספר זוגי

0 a b  

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

21

סימולציה מס' 4

חשיבה כמותית – פרק שני

7.

הממוצע של a , b -ו c הוא X . X קטן מהממוצע של b -ו c . מהב מה אים נכון בהכרח?

(1) (2) (3) (4)

a b  b c  c a 

אף אחת מהתשובות הנ"ל איננה מתחייבת

B

8. נתון דלתון ABCD , בו האלכסון הקטן מחלק את האלכסון הגדול ביחס של 2:2 . AO =1 ס"מ, DO =21

ס"מ. דקות

מך נתונים אלה ונתוני הסרטוט, מהו שטח המשולש ABC (בסמ"ר) ?

על ס

O

A

C

(1) 61 (2) 22 (3) 44 (4) 31

D

9.

בתוך ריבוע נחסמו 4 עיגולים זהים, כמתואר ב רטוט. ס מהו היחס בין שטח הריבוע לבין סכום שטחי העיגולים?

(1) (2) (3) (4)

 :2

 :2

 :22

 :4

1

1

11.

? 1n 

1n

n2

2 2 

(4)

(3)

(2)

(1)

n

1

2 

1 n

1 n

11. מחיר סריג של החברה הספרדית המפורסמת JARA היה 412 ש"ח. בעקבות גל חסר תקדים של קונים עלה מחי ר הסריג ב - 22% ולאחר שבוע ב - 21% נוספים. מה מחירו של הסריג?

הנוכחי ש"ח דקות

ש"ח

(4) 114

ש"ח (3) 112

(2) 112

(1) 113

ש"ח דקות

12. ביום א' נסע שמעון לעבודתו במהירות 11 קמ"ש, ונסיעתו ארכה 111 דקות. ביום ב' נסע שמעון לעבודתו במהירות 21 קמ"ש, וכך הלאה, כאשר בכל יום הוא נוסע במהירות הכפולה ממהירותו ביום הקודם. כמה זמן תארך נסיעתו של שמעון לעבודה ביום ד' באותו שבוע?

22.2 דקות

(4)

(3) 12

12.2

(2)

(1) 11

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

22

סימולציה מס' 4

חשיבה כמותית – פרק שני

13. ידוע כי 1 y )1y(x 2   . בנוסף ידוע כי 0x  וכי 1y  . מה מהבאים ? מתחייב

(1) 1yx  (2) 1yx  (3) )y( x  (4) y x 

14. דן, מיכל, איה וענת רוצים להסתדר בתור לקופת הקולנוע. בכמה דרכים שונות יוכלו לעמוד, אם ידוע כי דן אינו מוכ ן להיות האחרון בתור?

(4) 12

(3) 14

(2) 21

(1) 24

15. נתונה קוביה אשר אורך האלכסון של כל אחת מפאותיה הוא 2 ס"מ. מה נפח הקוביה?

(4)

(3)

(2)

(1)

4

2

22

2

16. a , b -ו c הם מספרים שלמים וחיוביים. מה מ הבאים יבטיח כי הביטוי bc a הוא

שבר?

בהכרח

זוגי - הוא אי

a + b הוא זוגי ו - c

הסכום הסכום הסכום הסכום

(1) (2) (3) (4)

זוגי - הוא אי

a + b - זוגי ו - הוא אי

c

זוגי - הוא אי

b + c הוא זוגי ו - a

זוגי - הוא אי

b + c - זוגי ו - הוא אי

a

הסקה מטבלה (שאלות

12-21 )

עיין היטב בארבע הטבלאות שלפניך , וענה על ארבע השאלות שאחריהן.

נד" הוחלט על מדיניות אכיפה וענישה חדשה, לצורך כך הוצעו ארבעה ֶּ על ַ ש ֶּ בעקבות גל פשיעה שפקד את מדינת "פ מודלים שונים לטיפול בבעיית הפשיעה: A , B , C -ו D הנבדלים זה מזה בחומרת העונשים המוטלים על עבריינ ים וכמות השוטרים הסמויים המשוטטים ברחובות העיר בכל רגע נתון. בטבלאות שלפניך מתוארים מספר מקרי הפשיעה החמורים המתרחשים בכל יום לפני ואחרי יישום המודל

ם של שומו של

נד המסומנות באותיות א' ֶּ על ַ ש ֶּ פ ו' .–

בכל אחת מ -1 הערים הגדולות של מדינת

מודל A בעיר א' התרחשו בה 2 מקרי פשיעה חמורים בכל יום, ואילו לאחר יישום

י לפני י

כך למשל:

המודל ירד מספר מקרי הפשיעה המתרחשים בכל יום ל -2 . שים לב : בתשובתך לכל שאלה התעלם מהנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

א' ב' ג' ד' ה' C

A

ו'

ו'

א' ב' ג' ד' ה'

13 10 11

9 6

7 5

33 31 33

2 1

9 5

7 2

לפני

2 1

לפני

10

9

6

9

5

7

אחרי

אחרי

א' ב' ג' ד' ה' D

B

ו'

ו'

'ג ד' ה'

א' ב'

33 31 33

2 2

9 5

7 6

לפני

33 31 33

2 3

9 7

7 6

לפני

7

3

9

אחרי

7

6

8

אחרי

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

23

סימולציה מס' 4

שני פרק

חשיבה כמותית –

שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה, התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

השאלו ת

17. מהו סך כל מקרי הפשיעה החמורים שהתרחשו ב -1 הערים המרכזיות במהלך יום אחד לפני יישום ארבעת המודלים?

(4) 46

(3) 32

(2) 22

(1) 46

18. ידוע שככל שעיר גדולה יותר מספר מקרי הפשיעה החמורים אשר נחסכים בכל יום בעקבות מודל D הולך וגדל, מה מהבאים יכול ל היות דירוג גדלי הערים מהגדולה לקטנה?

ד', ו', א', ב', ה', ג' ה', ו', ב', ד', א', ג' ה', ו', ד', ב', ג, א' ו', ה', ד', ב, א', ג'

(1) (2) (3) (4)

19. איזה מבין הגרפים הבאים מתאר את ההפרש בין מספר הפשעים החמורים לפני ואחרי יישום מודל C בכל - אחת מ 1 ? הערים

(4)

(3)

(2)

(1)

1 2 4 2 3

1 2 4 2 3

1 2 4 2 3

1 2 4 2 3

(2

(2

(2

4 3 2 1 5

4 3 2 1 5

4 3 2 1 5

4 3 2 1 5

)

)

)

ו

ה

א

ו

ה

א

ו

ה

א

ו

ה

ב

א

ד

ב ג

ד

ב ג

ד

ב ג

ד

ג

ו ה ד ג ב א

ו ה ד ג ב א

ו ה ד ג ב א

ו ה ד ג ב א

21. בכמה אחוז גדול מספר הפשעים החמורים שבוצעו בכל יום בעיר ה' לפני יישום מודל B ממספר הפשעים החמורים שבוצעו בכל יום אחרי יישומו של מוד ל זה?

1 3 33 %

2 3 66 %

(4)

(3)

(2)

(1)

40%

60%

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

24

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

25

סימולציה מס' 4

חשיבה מילולית – פרק ראשון

23

זה פרקב

שאלות.

חשיבה מילולית בפרק זה שאלות מסוגים שונים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליך לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה , ולסמן את מספרה במקום המתאים בגליון התשובות.

הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

אנלוגיות (שאלות 6-1 )

אלה, ובחר ו מתוך

מודגשות . מצא ו את היחס בין המשמעויות ה מילים ה של שתי

בכל שאלה זוג יש

מילים

התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאת .ם מושי לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.

1.

נחיל : דבורה -

יומן : יום ציור : צבע

(1) (2) (3) (4)

תזמורת : נגן מדורה : גץ

2.

מותר : רשות -

אכזרי : אכזריות מסוכן : הסתכנות יומיומי : הסתגלות אפשרי : אפשרות

(1) (2) (3) (4)

3.

פמליה : ללוות -

לפרוח : חממה

(1) (2) (3) (4)

נווטל: מפה

התקהלות : להפגין

: תעמולה לשכנע

4.

- הגירה

להגלות :

: לשסות תקיפה

(1) (2) (3)

לגמגם : בלבול להגיב : תגובה

מיאוס

(4) : השניא ל

5. - מערה : כוך

: עיפרון עט נובע

(1) (2) (3) (4)

אחו : גינה

: מגרפה מחרשה

: חשבוניה מחשב

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

26

סימולציה מס' 4

חשיבה מילולית – פרק ראשון

6.

עקב אכילס : חוסן

נווה מדבר : יובש

(1) (2) (3) (4)

בכי תמרורים : שמחה

אבן נגף : מכשול יד ברזל : חולשה

שאלות הבנה והסקה (שאלות

11-1 )

7. שני הבוטנאים, ד"ר צמח ופרופ' אילן, התווכחו ביניהם מדוע עצי הקוסקוס נפוצים יותר באזורים הצפוניים של מדינת חרירה מאשר עצי הפלאפל. ד"ר צמח טוען שכיוון שעצי הקוסקוס גבוהים יותר, הם מסתירים את עצי הפלאפל ומנצלים יותר את אור ה שמש, המועט גם ככה באזורים אלו. פרופ' אילן טוען שהסיבה נעוצה בכך שזרעי עץ הפלאפל קשים מאוד, והגרבילים, הנפוצים בצפון חרירה, אינם מסוגלים לעכל אותם ולכן לא מפיצים אותם. מה מהבאים מחליש את טענות שניהם?

תושבי חרירה נוהגים לכרות עצי קוסקוס רבים למטרות הסקה ממשלת חרירה שותלת מאות - אלפי עצי קוסקוס מדי שנה בצפון הארץ

(1) (2) (3) (4)

גרבילים ניזונים רק מזרעים של עצים גבוהים

בדרום חרירה יש כמות זהה של עצי קוסקוס ועצי פלאפל

11-8 :

ההוראות הבאות נוגעות לשאלות

(או יותר ממשפט) שכמה חלקים ממנו חסרים, ול אחריו ארבע אפשרויות להשלמת החסר.

בכל שאלה

יש משפט בפתרון

עליכם לבחור באפשרות המתאימה ביותר להשלמת החסר.

8. "אל תרתום את העגלה לפני הסוסים" ____ להקדים פתרון לבעיה שטרם נוצרה ____ "אין לירות בתותחים על זבובים" ____ שלא צריך ____ בעיה זניחה.

(1) הוא ביטוי שמשמעותו היא שיש / ומשמע ותו מנוגדת לביטוי / שכוונתו היא / לחסוך משאבים יקרים

(2) אין משמעותו היא שצריך / ואין שום קשר בין ביטוי זה לביטוי / שמשמעותו היא / להשתמש במשאבים יקרים לפתרון (3) איננו ביטוי שמשמעותו היא / והוא זהה במשמעותו לביטוי / שפירושו הוא / לחסוך משאבים יקרים בפתרון (4) אינו ביטוי שמשמעותו היא / והוא דומה אך למראית עין / שאיננו גורס / להשתמש במשאבים יקרים לפתרון

9. למרות ____ של ראש הממשלה ____ הפעולה הצבאית המתוכננת, הוא ____ הטענה כי הסיכויים להצלחה ____.

/ אישורו לביצוע / הסכים עם / גדולים במיוחד / אישורו לביטול / לא הסכים עם / גדולים במיוחד התנגדותו / לביצוע / הסכים עם / קטנים עד מאד התנגדותו / לביטול / הסכים עם / קטנים עד מאד

(1) (2) (3) (4)

11. לדעתו של הפסיכולוג הנודע עמית אמנון, הרגלי הקריאה של אדם בוגר נקבעים על פי ____ . לפיכך, כאשר סיפרה לו ידיד תו מיכל, הידועה לכל כ - ____, שבילדותה מעולם לא ____, ענה עמית בתגובה " ____ ". (1) הגיל בו התחיל לקרוא ספרים / חובבת ספרים / קראה ולו ספר אחד / אינני מופתע כלל (2) כמות ה סיפורים הקצרים אותם כתב בילדותו / שונאת קריאה מושבעת / כתבה ס יפור קצר / אני מופתע מאוד (3) כמות הספרים אותם קרא בילדותו / חובבת קריאה / קראה ולו ספר אחד / אני מופתע מאוד (4) כמות הציורים אותם צייר בילדותו / חובבת ספרים אמיתית / ציירה ולו ציור אחד / אינני מופתע כלל

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

27

סימולציה מס' 4

חשיבה מילולית – פרק ראשון

11. גורי: "_____, תסכימי להצטרף אלינו?" אורנה: "גם אז אסרב, הרי כידוע לך אני בדיאטה לקראת הניתוח ולכן שומרת בקפידה על כל מה שאני אוכלת. אמנם בחירת המסעדה הייתה יכולה לעזור אך בעצם בכל מקום לא ניתן לדעת בוודאות מהם המרכיבים של כל מנה וכמויותיהם בכל אחת. כמו כן, הייתי מעדיפה שלא לבזבז כסף היכן שאיני חייבת." גורי בצורה ההגיונית ביותר? איזה מהאפשרויות הבאות תשלים את דבריו של (1 ) ואם נשלם עלייך כך שלא תצטרכי להוציא כסף (2) ואם ניתן לך לבחור את המסעדה (3 ) ואם נזמין את האוכל אלינו הביתה (4 ) ואם נצא רק בעוד שעתיים

12. לעיתים

, משמעת אולם

ויפתחו

להתנהג

ילדיהם בנוקשות כדי , רבה

את מחנכים

כראוי התנהגות מרדנית הוראות בתקווה לקבל לנצח ולכן התאכזב

שילמדו מפתחים ילדיו שסיכוייו

הורים משה חיים חיזר אריק עובד רן התאמן במקום

ומשולחת . רסן

בהתבגרותם

להתנהגות ההורים ,

נגד כתגובת

, הילדים

? דומה

מקרים מה ולבאי

הבאות מתקיים עקרון הארון אחר נעמי בשנה האחרונה לילות רבות לקראת תחרות

, ההרכבה ולאחר מכן גילה הבריג ש

את לקרוא

מבלי " איקאה "ב שקנה

את הרכיב

(1)

, החלקים כך שהוא צריך להרכיב את הארון מחדש

אחד

את נכון לא

בגלל

ו פרחים מכתבי ם והתקשר אליה כמה פעמים ביום אך ,

נמרצות , לה שלח

(2)

נענתה לחיזוריו

שנעמי חשבה שהוא מגזים ואובססיבי, לא היא

אך , קידום

בעבודתו ,

פרויקט שובח

על כימים

(3)

ואת אשתו

את רואה

ולא כמעט

כתוצאה הוא מכך

כשסיים רק

גבוהים ,

, הריצה והאמין

(4)

החמישי , בשעה שחברו סיים במקום הראשון

13. יותם מתכנן לצאת עם הדר לטיול חלומותיה בחו"ל, אך יש להדר מספר תנאים לכך: א. הטיול יארך לא יותר מחודש ולא פחות משבוע. ב. אם ורק אם נוסעים ליותר ממדינה אחת צריך לטייל עם אוהל. ג. אם משך הטיול הינו יותר משבועיים חובה לבקר בשלוש מדינות לפחות. מה מהבאים יכול להיות טיול חלומותיה של הדר? (1) טיול של שבוע וחצי במדינת קניה ללא אוהל (2) טיול למדינת הודו לחודש שלם עם אוהל (3) טיול של שבועיים וחצי במדינות צרפת וספרד עם אוהל (4) טיול של חודש וחצי במדינות ברזיל, בוליביה וארגנטינה ללא אוהל

14. המוזיקאי ג'וש ביתילי אמנם נולד בטקסס, אך הוא מזוהה כ חלוץ זרם ה"סטונל" שהתפתח דווקא באזור קליפורניה, והוא מאופיין במוזיקה איטית מאוד ובגיטרות חשמליות. מעריצי זרם זה רואים באמן הרוק הכבד עוזי אוסבול אב מוזיקלי, ובביתילי את בנו המורד, שהאט את קצב התופים והכניס אלמנטים של רוק פסיכודלי וכך יצר את סגנון המוזיקה ח דש "סטונל". מה ניתן להסיק מהטקסט? (1) ג'וש ביתילי החל את הקריירה המוזיקלית שלו לפני עוזי אוסבול (2) ג'וש ביתילי הוא לא הראשון שיצר מוזיקת "סטונל" (3) המוזיקה של עוזי אוסבול איטית יותר משל ג'וש ביתילי (4) עוזי אוסבול אינו שייך לזרם ה"סטונל"

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

28

סימולציה מס' 4

חשיבה מילולית – פרק ראשון

15. השנה חוגג משקה הדיאט קולה של חברת קוקה קולה 30 שנה להמצאתו. תחילה קראו ל משקה "טאב", משום שלא רצו להוסיף לו את המילה דיאט וליצור תדמית של שלילת תענוגות, אך מאוחר יותר, עם התפתחות התודעה הציבורית בנושא הדיאטה והבריאות, ו על מנת לזהותו עם משקה הקולה הפופולאר ,י שינו את שמו של ה משקה "ל דיאט קולה " . מאז, הפך ה משקה הדיאטטי להצלחה מסחרית ולמותג משגשג.

המילה משקה מוזכרת בקטע 5 פעמים. באיזו מהפעמים המילה מציינת משקה שאף אחת מהפעמים האחרות בהן הוזכרה המילה, לא התייחסה אליו?

הפעם ה חמישית

(1) (2) (3) (4)

הפעם ה שניה

ית לישש הפעם ה הפעם ה

ית רביע

16. הציווי ההלכתי לקבורת נפטר נלמד מהפסוק " לֹא - תָלִין נִבְלָתוֹ עַל - - הָעֵץ, כִי קָבוֹר תִקְבְרֶנּוּ בַיּוֹם הַהוּא" (ספר דברים), אך צורת הקבורה היהודית בישראל, ללא ארון, מושפעת רבות מהפסוק "כִי - עָפָר אַתָה, וְאֶל עָפָר - תָשׁוּב" (ספר בראשית), כאשר הרבנים מסבירים כי קבורה בארון מרחיקה את האדם מן העפר. עם זאת, לפי פסקי ההלכה, בתנאי שהארון נקבר בעצמו באדמה, אין זו עבירה לקבור בתוך ארון, ואף בגולה נוהגים לקבור יהודים בארון, ככל הנראה כדי שיהיה קל להביא אותם לקבורה בישראל בשלב מאוחר יותר.

ע לפי הקטע , מה נכון לומר?

קיים איסור הלכתי לקבור אדם יהודי בארון בישראל, אך זה מותר בגולה

(1)

(2) לפי ההלכה, מומלץ לא לקבור בארון, אך גם אם עושים זאת יש לטמון אותו באדמה (3) כאשר מביאים יהודי שנק בר בגולה לקבורה בארץ, יש להוציא את גופתו מהארון (4) הפסוק "אל עפר תשוב" הוא הסי בה שבגללה אסור לקבור בארון בישראל

17. חוקרים רצו לדעת האם אנשים מעדיפים לקרוא חדשות באינטרנט או בעיתונים. הם לקחו שתי קבוצות של אנשים: קבוצה אחת עברה ניסוי והקבוצה השנייה עברה סקר. בניסוי ביקשו מהאנשים לבחור ולהציג כתבה המעניינת אותם מתוך המחשב או מתוך ע יתון. בסקר שאלו את האנשים היכן הם מעדיפים לקרוא חדשות – באינטרנט או בעיתון? רוב האנשים בניסוי העדיפו לחפש באינטרנט, ורוב האנשים בסקר השיבו שהם מעדיפים לקרוא חדשות בעיתון.

כיצד ניתן ליישב את תוצאות הסקר והניסוי?

(1) חיפוש אחר כתבה ספציפית קל יותר לבצע מול מחשב. לעומת זאת, למצוא כתבה ספציפית בעיתון זה מסובך יותר ולוקח יותר זמן (2) ניסוי נוסף שנעשה מראה כי אנשים מכל הגילאים מע דיפים מחשבים על פני ספרות כתובה כיוון שהם מתעדכנים כל הזמן (3) המחקר לא חילק שווה בשווה את שתי הקבוצות שעברו סקר או ניסוי, ובקבוצה של היו יותר

הניסוי

מבוגרים שידוע שהם מעדיפים לקרוא בעיתון ולא באינטרנט

(4) האנשים שבחרו לחפש במחשב הם אנשים שע ברו סקר קודם, וגם בסקר הקודם הם השיבו שהם מעדיפים לחפש במחשב ולא בעיתון

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

29

סימולציה מס' 4

חשיבה מילולית – פרק ראשון

הבנת הנקרא (שאלות

23-11 )

על השאלות שא חריו.

ו קרא בעיון את הקטע הבא ו וענ ,

הרים רבים בסין. חלקם גבוהים ותלולים, חלקם עגולים, חלקם מקובצים, חלקם פזורים. אלפי שנות תרבות, אגדות ומסורות קישרו בין ההרים לתרבות הסינית, והפכו אותם לחלק בלתי נפרד מאתרי התרבות המפורסמים של ארץ זו. הטבע אינו "פראי", הוא אינו מתקיים בנפרד מן התרבות . ההבחנה המערבית המוכרת לנו, בין טבע לתרבות, זרה ללב הסיני. ההר - על מצוקיו, מפליו, עציו, שיחיו, המנזרים שנבנו עליו והנזירים החיים בהם - הוא אתר תרבות. מכוח גישה זו הרבו יוצריה הרוחניים של סין לצאת ולשוטט בהר, להתבונן בסלעים, בעצים 5 ובחרקים. התבוננות זו בהר מוניה של הקיום הביאה אותם לתובנות, אותן ניסחו בשירים מפורסמים, בסיפורים בני אלמוות ובעיקר בציורים. הדעה הרווחת בסין באופן מסורתי היא כי ציירים הם "משוטטים מועדים". בתרבות הסינית אלו תכונות זהות כמעט, והקשר בין נוודות לאומנות הוא כמעט עניין מהותי. הציירים ה סינים הקלאסיים יצאו לשוטט בהרים אך מעולם לא הנציחו את הטבע במהלך השוטטות. הציור הוא הרושם העמוק ביותר, חוויה פנימית של הווית הטבע, 10 אך הוא נוצר בסטודיו, במנותק מההתבוננות הישירה. ניסיון ליצור "העתק" של הטבע נחשב למעשה נחות. משום כך רבים מהציירים הסינים ראו בציור המערבי ציור נחות, כיוון ששאף להיות "העתק" המציאות. לגישתם, רק ציור ה"מפרש" את החוויה ומעביר אותה, הוא הציור הטוב - ציור שנוצר מתוך תובנה, המשולבת בטכניקה המורכבת של הציור הסיני - השליטה המושלמת במכחול. התרבות בה צמח הציור (תרבות סינית דרומית או צפונית) והנוף המתואר בו, לבין מבנה הציור, הקומפוזיציה שלו ומבנה משיכת המכחול. ציירי האסכולה הצפונית עסקו בעיקר בציור הרים גבוהים, אימתניים וצפופים במשיכות מכחול קט נות, רבות וצפופות, בשכבות, תוך שימוש בקשת צבעים שנעה מאפור מהול, לשחור דחוס. זהו ציור איטי, מיומן, בנוי ומתון. ציירי האסכולה הדרומית, לעומת זאת, פיתחו את ציור הקו הבודד ואת המשיכה הבודדת של המכחול. בציורים ניתן לראות גבעות שטוחות, מים, ערפילים וסירות. הציו ר הדרומי הוא 20 מאוורר, בהיר יותר ומהיר יותר, עם משיכות מכחול חד משמעיות וארוכות. הקשר בין הנוף לטכניקות הציור מתבטא ב"גן זרעי החרדל", קובץ ההדרכה הקלאסי (מתקופת המינג) לציור הסיני. בקובץ מופיע פרק ובו פירוט סוגי משיכות המכחול המתאימות לתיאורם של הרים מסוימים , וייחודו בכך שהוא מונה לראשונה בצורה סדורה הן טכניקות "צפוניות" והן "דרומיות". חשיבות ספר זה נגזרת בין היתר מחשיבות השליטה בקו ובמכחול בציור הסיני. הקו הוא היסוד הבסיסי של שפת הציור הסיני, ועל כן שעות רבות 25 מושקעות בעיצוב "הקו הנכון" לסוגיו. מיומנות זו נרכ שת ע"י אימון בכתיבת סימניות (קליגרפיה), וע"י העתקת ציוריהם של המאסטרים תוך חקירה מעמיקה של סוגי הקווים. רק בשלב מאוחר יותר, יחבר הצייר בין המיומנות אותה רכש בסטודיו לבין חוויית הטבע שלו עצמו ויוכל לצייר את "הציור המושלם" - זה המלכד מיומנות "משיכת מכחול" וח וויית ההר. הצייר והחוקר הסיני דונג צ'י - צ'אנג (בן תקופת המינ -ג 1555-1636 ) היה הראשון שהצביע על הקשר בין אופי 15

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker