חוה זינגבוים | הנבחרת העסקית - מכירות

05 פרק המבנה הפיננסי של העסק

: הכנסות . הכנסות כספיות שהעסק שלכם מייצר : הוצאות . עלויות קבועות ומשתנות של העסק שלכם : רווח נטו . הכנסות פחות הוצאות : רווח גולמי . הכסף שאתם מרוויחים עבור המוצרים והשירותים שלכם : תזרים . הכסף שזורם בעסק בפועל

11

Made with FlippingBook Online newsletter creator