ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

543

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 45 ׀ שנה 543 ׀ גיליון 2021 דצמבר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם 2021 הטבות מס בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה בשנת המס לעצמאים, שכירים 2021 הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס ובעלי שליטה תיקונים בחוק הביטוח הלאומי בתוכנית הכלכלית החדשה – 2020 עדכון נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס יחידים הסדר האורכות למייצגים רשות המסים תרחיב את פריסת התשלומים בהחזרת מענקים על ידי עסקים שנפגעו בתקופת הקורונה

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

543 מס' 2021 דצמבר

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

רשות המסים מנסה לקדם חבילת שינויים במיסוי בין-לאומי ובמיסוי עולים ותושבים חוזרים, ולהרחיבאתחובתדיווח. לאחרונה פורסמו המלצות הוועדה שהוקמה לצורך יצירת רפורמה במיסוי הבין-לאומי. בין ההמלצות:

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

● שינוי בהגדרת תושב ישראל: מבחן מספר ימי השהייה ישתנה ויגבר ברוב המקרים על מבחן מרכז החיים, ויובא בחשבון מספר ימי השהייה של כל אחד מבני הזוג. ● שינוי ב"מס יציאה": מי ששווי נכסיו עולה על שלושה מיליון ש"ח לא יוכל לדחות את תשלום מס היציאה עד המכירה בפועל, מי ששווי נכסיו נמוך משלושה מיליון ש"ח ומבקש לדחות את תשלום מס היציאה יצטרך להפקיד ערבות. ● חובת דיווח על נכסים בחו"ל, לרבות מטבעות דיגיטליים מיליון היום). 1.8 מיליון ש"ח (במקום 1 שערכם עולה על ● שינוי בזיכוי מסי חוץ לרבות הרחבת "סלים" והגבלת זיכוי מול מדינות שאין לישראל הסכם החלפת מידע אתן. ● חובת דיווח על קבלת מתנות בחו"ל. ● ביטול פטור מדיווח לעולים ותושבים חוזרים ותיקים. בד בבד עם השינויים שלעיל, קיימת הצעה להקלות מס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים (לרבות אלה ששהו תקופה קצרה בחו"ל) במקצועות ההייטק, במטרה לגרום להם לחזור לישראל. אנו מברכים על פעילות הוועדה מאחר שגיבושם של כללים ברורים, חזקות מספריות וחוקים המגדירים תושבות בישראל יביאו לוודאות, שהיא עיקרון חשוב מאוד בעולם המסים.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל מורן צור

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2021 דצמבר 543 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח מלכה הילה עו"ד מרציאנו קרן

עו"ד רו"ח זריהן מאיר רו"ח (משפטן) חיבה ישי עו"ד (רו"ח) חייבטוב גרצן רו"ח חסונה אחמד עו"ד (רו"ח) טיקוצקי ירון טסלר נדב עו"ד רו"ח יזרעאלי אלי עו"ד ורו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי רו"ח ישועה יוסי רו"ח (משפטן) כהן בועז עו"ד כהן יוני רו"ח כרמי אייל רו"ח לבקוביץ אפי עו"ד מאיה לוברטובסקי כרמי

רו"ח (משפטן) אבוחצירא יובל

עו"ד רו"ח ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד בבדז'נוב ראובן עו"ד בן יהודה מיכל

עו"ד (רו"ח) ד"ר נס שלמה עו"ד (רו"ח) עמפלי מאורי עו"ד (רו"ח) פרידמן אבי רו"ח פרידמן צבי עו"ד רו"ח פרנקל יועד רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד קוך אורית עו"ד רו"ח קורן יוסי עו"ד קליפי בני מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי עו"ד רוזנברג יגאל

עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש עו"ד גולדמן שלי רו"ח, עו"ד גולדשטיין יניב יועץ מס גל מיכאל רו"ח גנדלמן אליק עו"ד ורו"ח דהן יעקב עו"ד דורון אלי רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל

עו"ד רוטמן גיא עו"ד שלו שלומי רו"ח שמש רוזט רו"ח שרים הדס

רו"ח הילמן טובה רו"ח הררי שלמה עו"ד וגנר עומר

עו"ד לוי פזית מועלם שלומי עו"ד מלכא אבישי

משתתפים:

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח גבע משה, עו"ד גוז לביא רחלי, עו"ד, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוזנבאום אבי מומחה פנסיוני רוטמן גיא, עו"ד שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2021 דצמבר 543 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה 2021 הטבות מס בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה בשנת המס

רו"ח אליק גנדלמן לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה 2021 הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס

12

רו"ח אליק גנדלמן הטבות מס בתזכיר החוק לעידוד תעשיות עתירות ידע -

18

רו"ח יוסי ירון חוק האנג'לים החדש קשה להאריך מועד לפתיחת שומה שנדחתה, אף שנתגלה שהיה פטור ממס

21

רו"ח (משפטן) ישי חיבה חובת ההנמקה המוטלת על רשות המסים - מענקי קורונה

25

עו"ד רו"ח רמי אריה

28

נדב טסלר הפנסיה שלך היא בעצם מקלט מס העליון בדיון נוסף: כספי מלגות שקיבלו פרופסורים ממוסדות מחקר עו"ד שוש גבע - פס"ד קרצמר ואח' בארצות הברית חייבים במס נדחה ברובו ערעור נישומים בטענה כי גידול הון מיליון ש"ח מקורו בכספים שקיבלו במתנה - 3 בלתי מוסבר של כ- עו"ד שוש גבע פס"ד להיאני " באזור יהודה ושומרון C עמותה הרשומה בישראל אך פועלת ב"שטח - פס"ד עמותת ועידת המדעים אינה זכאית לפטור ממס בישראל

30

34

39

עו"ד שוש גבע וההשכלה האסלמית

43

מיסוי בין-לאומי

אדם שעבר להתגורר בחו"ל ומשפחתו בחרה להישאר בישראל יכול

עו"ד אלי דורון, עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי, להיחשב לתושב חוץ

ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עו"ד יגאל רוזנברג

48

תוכן עניינים

6 2021 דצמבר 543 ידע למידע

רו"ח אייל כרמי שיעור מס חברות מינימלי גלובלי השקעה בחברות זרות מהווה חלוקת "רווחים כלואים" ממסלול חלופי רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא זיכוי מס זר מחברה זרה הנחשבת כישראלית עקב שליטה וניהול

52

55

רו"ח, עו"ד יניב גולדשטיין

58

מיסוי מקרקעין

סקירת החידושים בחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום

- 2021 ), התשפ"א- 2022 ו- 2021 המדיניות הכלכלית לשנות התקציב בתחומי התחדשות עירונית ושכירות למגורים עו"ד מאיה כרמי לוברטובסקי מס רכישה שיחול ברכישת זכות לדירה בקבוצת רכישה עו"ד רו"ח רמי אריה פיצול תקופות מיסוי במקרקעין שהוחזקו במשפחה שנים רבות עו"ד רו"ח רמי אריה - אגודה שיתופית אינה זכאית לפטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין עו"ד שוש גבע פס"ד אלעזר כפר שיתופי קהילתי דתי רכישת דירה לשימוש אברך על ידי הישיבה אינה מזכה בהקלה במס רכישה - מס ערך מוסף סדק באפלה - על פסק הדין בעניין ג'י אף איי בכל הקשור לזכאות במע"מ בשיעור אפס בגין מתן שירות לתושב חוץ עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד שלומי שלו נדחתה טענת קיבוץ כי עיקר הפיצוי שקיבל בגין הפקעה הוא בשל עו"ד שוש גבע פס"ד קיבוץ להב ירידת ערך ופטור ממס ערך מוסף - נדחה ערעורה של חברת אחזקות: לא נפל פגם בהחלטת מנהל מע"מ לשלול ניכוי מס תשומות מחשבוניות שהוצאו לה שלא כדין - עו"ד שוש גבע פס"ד ישיבת קרית שמונה

60

63

66

70

73

78

86

עו"ד שלי גולדמן פס"ד גמא הוד שירותים ואחזקה

91

תוכן עניינים

2021 דצמבר 543 ידע למידע 7

ביטוח לאומי תיקונים בחוק הביטוח הלאומי בתוכנית הכלכלית החדשה רו"ח אורנה צח-גלרט 2020 הפרשי דמי ביטוח וגמלאות בעקבות שומות לשנת רו"ח אורנה צח-גלרט עובד, שקיבל שבץ מוחי עת קרא מייל מפתיע מעליב ומרגיז ממעסיקו, פס"ד ניסים דיין הוכר כזכאי לדמי פגיעה מביטוח לאומי - עו"ד פזית לוי התקבל ערעור המל"ל על ההחלטה לבטל חיוב דמי ביטוח לאומי שקיבל פס"ד מנחם כרמל בעל חברה - לא הוכח כי מדובר בהלוואה אמיתית - עו"ד שלי גולדמן פס"ד ברוך יונה אירוע מוחי שעבר עובד הוכר כתאונת עבודה - שאלות ותשובות מס הכנסה מיסוי תשלום למתנדבים בקהילה - שנת שירות בתנועה הקיבוצית רו"ח הילה מלכה זיכוי ממס זר בחלוקת דיווידנד מחברה בת שנמצאת בגרמניה אך השליטה עו"ד רו"ח מאיר זריהן והניהול שלה מישראל לחברת האם בישראל ניכוי הוצאות בחו"ל לבני זוג שעברו להתגורר בחו"ל כנגד הכנסות ממשכורת ממעסיק בחו"ל בשנה שבה הגישו דוח בישראל עו"ד ראובן בבדז'נוב

95

103

107

109

112

114

116

עו"ד (רו"ח) אבי פרידמן פתיחת תיק ניכויים ודיווח על תשלום ליו"ר בעמותה רו"ח טובה הילמן הגדרת "חברת בית" לחברה ישראלית שאחד מבעלי מניותיה

118

119

רו"ח אייל כרמי אמריקאי LLC הוא

120

עו"ד גיא רוטמן חלוקת נכסים וכספים שנעשים אגב גירושין

121

תוכן עניינים

8 2021 דצמבר 543 ידע למידע

דין אי עמידת רשות המסים בתחומי הזמן לקבלת החלטה על השגה שהוגשה רו"ח אפי לבקוביץ ועו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי בגין מענקי קורונה מיסוי ומועד הדיווח בגין רכישת חברה ישראלית בידי חברה אמריקאית תמורת העברת מניות מהחברה האמריקאית לחברה הישראלית עו"ד רו"ח יועד פרנקל ושלומי מועלם מיסוי מכירת מוניטין מעסק לחברה בבעלותו של בעל העסק והפחתתו עו"ד רו"ח אלי יזרעאלי לאורך שנים דרישת פקיד שומה לתשלום מס בגין אי גילום שווי ארוחות בשנות מס סופיות עו"ד רו"ח רונן ארויו שנסגרו בהן שומות בהסכם סוגיית חובת הגשת דוח כספי מבוקר על ידי רואה חשבון לשותפות מוגבלת רו"ח צבי פרידמן הגדרת "מפעל מועדף" לחברה שעוסקת ברכישת גרוטאות ברזל בארץ רו"ח יוסי ירון ומייצאת לחו"ל לאחר עיבוד ואריזה הפסד הון לתושב ישראל מהשקעותיו מחוץ לישראל לא יקוזז כנגד הכנסה רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס פסיבית מחוץ לישראל קבלן מבצע וקבלן בונה - חלוקת הכנסה מעבודות שמשך ביצוען עולה על שנה עו"ד רו"ח יוסי קורן מיסוי משיכת כסף מחברה כהלוואה בידי בעל מניות יחיד בה - שתוחזר רו"ח הדס שרים שנים 20 במהלך שהוקמה בידי תושב LLC חובת דיווח לרשות המיסים בישראל על חברת רו"ח (משפטן) בועז כהן ישראל והפכה משקופה לאטומה ג לפקודה 104 העברת מניות של חברה נכדה מחברה בת לחברה אם – סעיף רו"ח רוזט שמש משיכה מקופת גמל להשקעה בידי יורש של נפטר פטור ממס על קצבת שאירים שמקבלת תושבת ישראל מביטוח לאומי רו"ח אחמד חסונה בארצות הברית כמה שנים אחורה מתחשבים בפיצויים פטורים בקיבוע זכויות? רו"ח יוסי ישועה

124

126

128

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום

140

תוכן עניינים

2021 דצמבר 543 ידע למידע 9

דיווח על הכנסות של חבר קיבוץ מתחדש שעובד כשכיר וכעצמאי יועץ מס מיכאל גל חוץ לקיבוץ הגשת בקשה לפקיד השומה לבחינה מחודשת של הגדלת ניכוי מס במקור עו"ד משה גבע לחברה ולבעל המניות בה ריבית בגין הלוואה מחברה בישראל לחברה זרה שהיא חברה נכדה עו"ד בני קליפי הכרה בהוצאות פיתוח מוצר בלתי מוחשי לחברה מזמינת העבודה ובהכנסות

141

142

143

עו"ד ורו"ח סיימון יניב אצל מבצע העבודה

144

קבלת מידע בגין עיקול חשבון בנק של נישום שנמצא בחקירה של מס הכנסה

עו"ד ורו"ח יעקב דהן חישוב עלות מניות שהתקבלו כנגד שכר טרחה בעת מכירת מניה בבורסה רו"ח עו"ד מאיר זריהן העמדת נכס שיש לבעל מניות לרשות חברה שהקים - ללא תמורה

145

146

עו"ד (רו"ח) גרצן חייבטוב

147

עו"ד משה גבע סנקציות לחברה בגין פסילת ספרים

148

מיסוי מקרקעין חובת מס שבח בהעברת דירה במתנה מאח לאח כשלאחד מהם זכות שימוש עו"ד יוני כהן והחזקה בה עד סוף ימיו ניתן ליהנות ממדרגות מס רכישה כדירה יחידה על אף שלרוכשת דירה נוספת שהתקבלה בירושה וחלקה אינו עולה על מחצית מהזכויות בה עו"ד אורית קוך לחוק מיסוי מקרקעין במכירת זכות במקרקעין 61 קבלת אישור לפי סעיף רו"ח שלמה הררי למוסד ציבורי סוגיית היטל השבחה שחל על הקונה – האם יתווסף לשווי המכירה עו"ד אבישי מלכא והאם יותר כניכוי סוגיית פטור ממס שבח למי שמחזיק בשתי דירות מגורים שאחת הועברה

149

150

151

152

עו"ד מיכל בן יהודה אליו ללא תמורה מקרוב

153

תוכן עניינים

10 2021 דצמבר 543 ידע למידע

מס ערך מוסף הטלת מע"מ על טיפול פסיכולוגי שמוענק בזום מישראל לתושב ישראל עו"ד קרן מרציאנו השוהה כמה שנים בחו"ל מיסוי מענק מהבית לסולידריות חברתית שקיבל עוסק כתמיכה בעקבות רו"ח (משפטן) ישי חיבה משבר נגיף הקורונה מע"מ על מס קנייה לפי החוק החדש ברכישת כלים חד פעמיים

154

156

עו"ד עומר וגנר

158

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה

– 2020 עדכון נוהל מתן אורכות ליחידים להגשת דוחות לשכת רואי חשבון הסדר ארכות למייצגים – 2020 עדכון נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס יחידים הסדר האורכות למייצגים רשות המסים בישראל יוארך תוקפה של הטבת המס לתושבי יישובי עזה רשות המסים בישראל רשות המסים תרחיב את פריסת התשלומים בהחזרת מענקים על ידי עסקים שנפגעו בתקופת הקורונה

159

160

161

רשות המסים בישראל מהלכים לשלילת פטור מניכוי מס במקור

162

רשות המסים בישראל

163

ביטוח לאומי שינוי מעמד בעלי שליטה בחברה בע"מ משכיר לעצמאי

המוסד לביטוח לאומי

164

תוכן עניינים

2021 דצמבר 543 ידע למידע 11

חקיקה

חוקים

171

2021 ), התשפ"ב- 3 חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע (תיקון מס' חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 2021 ), התשפ"ב- 2022 ו- 2021 לשנות התקציב

175

פרקים נבחרים מהחוק

196

2021 ), התשפ"ב- 98 ' חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס

תקנות תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - צמצום השימוש במזומן), 2021 התשפ"ב צו לצמצום השימוש במזומן (תיקון התוספת הראשונה לחוק),

197

198

2021 התשפ"ב

מדדים ושערי מט"ח

199

2021 מדדים לחודש אוקטובר

200

2021 שערים יציגים לחודש נובמבר

ידע במספר

201

מראה מקום

204

12 2021 דצמבר 543 ידע למידע

מס הכנסה

הטבות מס בגין הפקדות לקופת גמל 2021 לקצבה בשנת המס רו"ח אליק גנדלמן

בעל שליטה (להלן: "הפקודה"), 1961 ) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 2 )(א)( 9 ( 32 על פי סעיף מוגבל סכום ההפרשה לפיצויים בעבור חבר (כהגדרתו בסעיף) המוכרת לחברה בשנת המס תנאי ההפרשה 2012 ש"ח בשנה). החל בשנת 12,340 , אך לא יותר מ- 8.33% – 2021 (בשנת לקופת גמל לקצבה בעבור בעל שליטה זהים לאלה של עובדים רגילים. "חבר" - בעל שליטה שיש לו לבדו או יחד עם בן-זוגו, או שיש לבן-זוגו, במישרין או בעקיפין, מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או מהזכות להחזיק או לרכוש כל אחד 5% לפחות מאלה או מהזכות לקבל רווחים; ובלבד שלא יובאו בחשבון לעניין זה זכויותיו של בן-זוג שנרכשו לפני הנישואין או שנתקבלו בירושה; סוגי העמיתים מלבד ההבחנה הבסיסית בין עמית שכיר (שמעבידו מפקיד בעבורו לקופ"ג) ועמית עצמאי (שייתכן שהוא שכיר, אולם המעביד אינו מפקיד בעבורו לקופ"ג, והעובד מפקיד בעבור עצמו בקופ"ג), ישנה הבחנה בין עמית מוטב לעמית שאינו עמית מוטב. עמית מוטב הוא כל עמית שנעשתה בעבורו הפקדה לקופת גמל לקצבה 2021 בשנת המס מהשכר הממוצע במשק. 16%- בסכום שלא פחת מ

ש"ח לחודש. 10,551 – 2021 השכר הממוצע במשק בשנת 10,551 X 12 X 16% = ש"ח 20,258 : בחישוב שנתי

הכותב – מומחה במיסים. עורך מקצועי אתר המידע האינטרנטי במסים "כל מס" וירחון "ידע למידע"

מס הכנסה מאמרים

2021 דצמבר 543 ידע למידע 13

חובת הפרשה לקופת גמל לקצבה לעצמאים מחויבים עצמאים להפריש לעצמם לקופת גמל לקצבה לפי השיעורים 2017 החל בשנת הבאים: 4.45% – עד חצי השכר הממוצע 12.55% – בין חצי השכר הממוצע עד השכר הממוצע – 2021 לפיכך סכום ההפקדה חובה המרבי (למי שמרוויח שכר ממוצע ומעלה) בשנת ש"ח. 10,762 אם העצמאי הוא גם שכיר, מסכום ההפרשה חובה המחושב לפי הנוסחה שלעיל מנכים הפרשה במעמד שכיר (חלק העובד וחלק המעסיק). נקבע 2017 (בהוראת מעבר מ- 60 חובת ההפרשה לקופת גמל לקצבה היא לעצמאים עד גיל פטור מחובת הפרשה לקופת גמל לקצבה). 1/1/2017 ב- 55 כי עצמאי שהיה בן ביולי) אינו חייב להפקיד 1 מי שפתח תיק עצמאי במחצית השנייה של השנה (החל מיום בגין אותה שנה. ש"ח בגין אי הפרשה לקופת גמל לקצבה למעט 500 יוטל קנס בסך של 2018 החל משנת בעלי הכנסה הנמוכה משכר המינימום. עמית מוטב יוכל ליהנות מניכוי בגין הפקדות ששילמו הוא או בן זוגו לקופת גמל לקצבה 18 לטובת העמית המוטב, וכמו כן בגין סכומים ששילם לטובת ילדו, שגילו בשנת המס שנים ומעלה. עמית שאינו עמית מוטב ייהנה מניכוי (בהתקיים תנאים מסוימים) בגין ההפקדות שלו או של בן זוגו בלבד לטובת אחד מהם (כלומר ניתן להעביר הפקדה בין בני זוג, בהתקיים תנאים מסוימים). . הניכוי לעמית מוטב 1 ) לפקודה: 1 (ב 47 פרמיה לניכוי - סעיף ניכויים וזיכויים – שכירים ועצמאים לפקודה 47 ניכוי בגין הפקדה לקופות גמל לקצבה– סעיף

מס הכנסה מאמרים

14 2021 דצמבר 543 ידע למידע

רובד ראשון ש"ח לחודש) בניכוי הכנסה 8,700( ש"ח לשנה 104,400 מהכנסה עד 11% ניכוי בשיעור מבוטחת. רובד שני מ"הכנסה נוספת" שהיא הנמוכה מבין: 7% ש"ח לשנה. 104,400 סך ההכנסה החייבת שאינה הכנסה מבוטחת עד לסכום של ● ש"ח לשנה, בניכוי הכנסה מבוטחת או 261,000 סך ההכנסה החייבת עד לסכום של ● ש"ח, לפי הגבוה ביניהם. 104,400 ש"ח (סכום 20,258 ברובד השני ניתן לקבל ניכוי רק על תשלומים העולים על סכום של ההפקדה הדרוש כדי להיות עמית מוטב). יותר 12% מההכנסה הנוספת, בשל החלק העולה על 12% אם הסכומים ששולמו עולים על .11% - . ניכוי מרבי ברובד השני 4% ניכוי נוסף של עד ש"ח בשנה) - לא מגיע ניכוי על 261,000 ש"ח לחודש ( 21,750 אם השכר המבוטח עולה על הפקדה במעמד עצמאי. ש"ח ומעלה: 208,800 סכום ההפקדה המרבי לצורך ניכוי לעמית מוטב בעל הכנסה של 36,962 = X16%) 104,400 + 12X10,551 ( (ב) 47 . הניכוי לעמית שאינו עמית מוטב – סעיף 2 עצמאי ללא הכנסת עבודה 147,600 מהכנסה שאינה הכנסת עבודה, עד תקרה של 7%- הסכום ששולם, אך לא יותר מ ש"ח. יותר ניכוי 12% מההכנסה, בשל החלק העולה על 12% אם הסכומים ששולמו עולים על ש"ח). 16,236 = ש"ח 147,600 מתקרה של 11% (ניכוי מרבי 4% נוסף של עד או עצמאי הניכוי לא יעלה על: / לשכיר ו ● ש"ח 147,600 מהכנסה עסקית, עד תקרה של 7%- הסכום ששולם, אך לא יותר מ ש"ח, לפי הנמוך. אם הסכומים ששולמו עולים 104,400 בניכוי הכנסה מבוטחת, או .4% יותר ניכוי נוסף של עד 12% מההכנסה, בשל החלק העולה על 12% על

מס הכנסה מאמרים

2021 דצמבר 543 ידע למידע 15

● הנמוך מבין: ש"ח. 104,400 ממשכורת לא מבוטחת עד תקרה של 5% . 1 ש"ח לשנה בניכוי הכנסה 261,000 מהכנסה חייבת ממשכורת עד תקרה של 5% . 2 מבוטחת. , זכאי לניכוי 50 או לפני כן מלאו לו 01/01/2020 עמית שאינו עמית מוטב, אשר ביום בשיעורים מוגדלים כפוף לתקרות. ש"ח בשנה) - לא מגיע ניכוי. 261,000 ש"ח לחודש ( 21,750 אם השכר המבוטח עולה על א 45 זיכוי בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה- סעיף עמית מוטב יכול לקבל זיכוי בגין הפקדה בקופ"ג לקצבה גם בעבור ילדו, אם ילדו מעל גיל .18

כל העמיתים יכולים לקבל זיכוי גם בגין הפקדה בעבור בן זוג. הזיכוי ניתן רק מהחלק שלא ניתן זיכוי בגינו למישהו אחר. א(ה) 45 . עמית מוטב - סעיף 1 הגבוה מבין: ש"ח. 2,028 . 1 . הנמוך מבין: 2 סכומים שהופקדו או

208,800 מן ההכנסה עד תקרה של 5% , א. אם לא הייתה לעמית הכנסה מבוטחת ש"ח. ב. אם הייתה לעמית הכנסה מבוטחת, אזי סיכום של: מהכנסתו המזכה שהיא הכנסה המבוטחת עד למקסימום של 7% . 1 ש"ח. 104,400 ש"ח, 208,800 מהכנסתו שאינה הכנסה מבוטחת, עד לסכום של 5% . 2 ש"ח, או סכום הכנסתו המבוטחת כנמוך, 104,400 בניכוי סכום של בתנאי שהייתה הפקדה באופן עצמאי (כעמית עצמאי).

.35% - גובה הזיכוי

מס הכנסה מאמרים

16 2021 דצמבר 543 ידע למידע

א(ד) 45 . עמית שאינו עמית מוטב 2 הגבוה מבין: ש"ח. 2,028 . 1 . הנמוך מבין: 2 סכומים שהופקדו או ש"ח 147,600 עד לתקרה של 5% - א. בגין הפקדה כעמית עצמאי שאינו גם שכיר לשנה. ש"ח והכנסה 104,400 מהכנסת עבודה עד תקרה של 7% - ב. עצמאי שהוא גם שכיר ש"ח או הכנסת עבודה - כנמוך. 104,400 ש"ח בניכוי 147,600 מעסק עד .35% - גובה הזיכוי א(ו) 45 . זיכוי נוסף – סעיף 3 א(ו). הזיכוי ניתן רק בגין הכנסה מעסק או משלח 45 ניתן לקבל זיכוי נוסף על פי סעיף יד ורק במקרה שלא נדרש ניכוי בגין ביטוח אובדן כושר עבודה. זיכוי יינתן בגין הפרשה נוספת, דהיינו מעל הפרשה שבגינה קיבל זיכוי לפי סעיפים קודמים. תקרת ההפרשה ש"ח בשנה) בניכוי ההכנסה המבוטחת. 208,800 מהכנסה עסקית (עד 0.5% - לזיכוי . לא ניתן להעביר הפקדה לבן/ בת זוג לצורך זיכוי לפי סעיף זה. 35% - שיעור זיכוי זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח חיים ובעד ביטוח שאירים הזיכוי לעמית מוטב מהכנסה חייבת, כפוף לתקרה של: 5%- הזיכוי בגין ביטוח חיים מוגבל ל ● ש"ח לעצמאי 208,800 ● ש"ח בניכוי 208,800 ש"ח והכנסה לא מבוטחת עד 104,400 סכום הכנסה מבוטחת עד ש"ח או הכנסה מבוטחת, לפי הנמוך. 104,400 מההכנסה המזכה. 1.5% הזיכוי בגין תשלום לביטוח קצבת שאירים לא יעלה על

מס הכנסה מאמרים

2021 דצמבר 543 ידע למידע 17

הזיכוי לעמית שאינו עמית מוטב לגבי מי שלא הייתה לו הכנסת עבודה, הזיכוי בגין תשלומים עבור ביטוח חיים מוגבל ש"ח. הזיכוי בגין תשלום לביטוח 147,600 מההכנסה המזכה, כפוף לתקרה של 5%- ל מההכנסה המזכה. 1.5% קצבת שאירים לא יעלה על 5%- לגבי מי שהייתה לו הכנסת עבודה, הזיכוי בגין תשלומים עבור ביטוח חיים מוגבל ל ש"ח בניכוי הכנסת 147,600 ש"ח בתוספת הכנסה עסקית עד 104,400 מהכנסת עבודה עד לפי הנמוך. הזיכוי בגין תשלום לביטוח קצבת שאירים לא יעלה על 104,400 עבודה או מההכנסה המזכה. 1.5% מההכנסה המזכה. 5% הסכום הכולל לביטוח חיים וקצבת שאירים לא יעלה על .25% - גובה הזיכוי בגין ביטוח חיים .35% - גובה הזיכוי בגין ביטוח קצבת שאירים א ניתן על הפקדה לגמל או לביטוח חיים, כלומר אם נוצל מלוא הזיכוי 45 זיכוי לפי סעיף בגין הפקדה לגמל לא ניתן לקבל זיכוי גם בגין הפקדה לביטוח חיים. אם הופקד גם לגמל . יתרת 35% וגם לביטוח חיים עדיף לנצל קודם את הזיכוי בגין גמל שמקנה זיכוי בגובה .25% התקרה תנוצל לזיכוי ביטוח חיים שמקנה זיכוי בגובה ביטוח מפני אובדן כושר עבודה מדיניות רשות המסים בדבר התרת ניכוי בגין פרמיה המשולמת לתוכנית ביטוח מפני אובדן כושר עבודה לשכיר שמעבידו אינו רוכש אותה בעבורו, היא כדלקמן: א. עובד שכיר, שמעבידו אינו רוכש בעבורו פוליסה בגין אובדן כושר עבודה רשאי ליהנות מהטבת מס בגין פרמיות ששילם לפוליסה כאמור. ממשכורתו (שאינה 3.5% ב. הטבת המס היא התרת הוצאה בניכוי בשיעור של עד מבוטחת, כאמור בסעיף א' לעיל), תקרת המשכורת לצורך הפקדה היא פעמיים וחצי ש"ח 923 פרמיה מרבית של = 2021 ש"ח לחודש בשנת 26,377 השכר הממוצע במשק. אזי הניכוי לאובדן 4% לחודש. אם על אותה המשכורת מפריש המעסיק לגמל מעל .4% פחות שיעור הפרשת המעסיק העולה על 3.5% כושר יהיה בשיעור של ג. תוכנית הביטוח לא תוכר כקופ"ג, ולא תותר בגין הפרמיה הטבת מס נוספת באמצעות לפקודה. 47 א לפקודה, או ניכוי לפי סעיף 45 זיכוי לפי סעיף ד. ההוצאה תותר בניכוי כפוף להגשת דוח לפקיד שומה על הכנסות המבוטח.

מס הכנסה מאמרים

18 2021 דצמבר 543 ידע למידע

ה. הכנסות המתקבלות על פי הפוליסה או הנספח לביטוח מפני אובדן כושר עבודה, (א) לפקודה, ובדרך כלל נחשבות להכנסה מיגיעה אישית. 3 חייבות במס לפי סעיף ) לפקודה, הסכום המרבי שאותו רשאי המעביד להפריש לעובד למרכיב 3 (ה 3 ו. לפי סעיף התגמולים ולאובדן כושר עבודה גם יחד, בלי שהעובד יהיה חייב במס במועד ההפקדה, >= ) ש"ח 26,377 מהשכר עד פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק ( 7.5% הוא בשיעור ש"ח לחודש. דהיינו, פרמיה זו כוללת גם הפרשה למרכיב 1,978 פרמיה מרבית של .)3.5% התגמולים וגם הפרשה לביטוח מפני אובדן כושר עבודה (עד ז. כללי ההפקדה בביטוח מפני אובדן כושר עבודה לעצמאי ולבעל שליטה זהים למפורט לעיל. ח. משכורת לעניין זה, למעט שווי שימוש ברכב.

2021 הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה רו"ח אליק גנדלמן

א. קרן השתלמות לעצמאי 4.5% עצמאים מקבלים ניכוי בגין הפרשה לקרן השתלמות החל מהשקל הראשון עד ש"ח. לפיכך הסכום המרבי לקבלת ניכוי 263,000 מהכנסה הקובעת ועד תקרה של ש"ח. 11,835 ומעלה הוא 263,000 לעצמאי בעל הכנסה שנתית של אם הנישום הוא גם שכיר וגם עצמאי, ועל הכנסתו כשכיר שילם לו מעבידו לקרן השתלמות, יהיה סך ההכנסה לצורכי הניכוי הנמוך מבין אלה: . הכנסת הנישום מעסק או ממשלח יד. 1 . סכום התקרה, בניכוי המשכורת שבעבורה שילם המעביד לקרן השתלמות. 2 לדוגמה (הסכומים בש"ח):

הכותב – מומחה במיסים. עורך מקצועי אתר המידע האינטרנטי במסים "כל מס" וירחון "ידע למידע"

מס הכנסה מאמרים

2021 דצמבר 543 ידע למידע 19

ש"ח 70,000 ש"ח וכשכיר 250,000 הכנסת הנישום כעמית עצמאי - סכום ההכנסה המרבי שבעבורו מותר ניכוי לקרן השתלמות

. 1

263,000 70,000 193,000

פחות הסכום, שבעבורו שילם המעביד לקרן השתלמות

-

 . 2

193,000

2 ל- 1 סכום התקרה - הנמוך בין חישוב הניכוי: סכום ששולם 193,000 מ- 4.5% הגבלת הניכוי עד

8,000 8,685

685

סכום שלא נוצל לניכוי 

ש"ח. 8,000 הסכום שבגינו יקבל ניכוי הוא (להלן: "הפקודה") 1961 ב) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 16 ( 9 בסעיף נקבע פטור ממס לסכומים שמשך יחיד עצמאי מקרן ההשתלמות שלו, ובכלל זה סכומי הריבית, הפרשי ההצמדה ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה מוטבת (בשנת ש"ח לשנה). זאת בנסיבות ובתנאים מסוימים, כלהלן: 18,480 - 2021 ● לאחר שלוש שנים ממועד התשלום הראשון - אם שימשו הכספים לצורך ההשתלמות של העצמאי, וכן אם היחיד הגיע לגיל פרישה. ● לאחר שש שנים ממועד התשלום הראשון - ללא כל תנאי. ● ללא הגבלת תקופה ממועד התשלום הראשון - אם הסכום נמשך בידי הזכאים לקבלת סכומים של היחיד בעל החשבון, שנפטר. הפטור ממס על רווחים ניתן ללא קשר לגובה הכנסה של עצמאי (ובהתאם ללא קשר א) לפקודה), לכן כדי ליהנות מהטבה זו כדאי להפקיד 5 ( 17 לניכוי שקיבל במסגרת סעיף ש"ח אף אם לא מקבלים ניכוי 18,480 בקרן השתלמות בגובה "הפקדה מוטבת" של בגין מלוא סכום שהופקד. סכומים שמשך עצמאי מקרן ההשתלמות, אשר לא נתקיימו בהם התנאים שבסעיף ב) לפקודה, יהיו חייבים במס כהכנסה מעסק או ממשלח-יד בעת קבלתם, למעט 16 ( 9 הסכומים שהפריש העצמאי לקרן השתלמות, ולא הותרו בניכוי לאור הוראת סעיף ) לפקודה. 2 (ה 3 ב. קרן השתלמות לעובד סכומים שמשך עובד מקרן השתלמות, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים, א) לפקודת מס הכנסה יהיו פטורים 16 ( 9 שמקורם בהפקדה מוטבת כהגדרתה בסעיף ממס:

מס הכנסה מאמרים

20 2021 דצמבר 543 ידע למידע

אם נמשכו לאחר שלוש שנים מיום התשלום הראשון לחשבון, ובלבד שישמשו לצורך השתלמותו או אם העובד הגיע לגיל פרישה; או אם נמשכו לאחר שש שנים, ללא כל תנאי. כמו כן, אם נפטר העובד, הזכאים לסכומים מקרן ההשתלמות רשאים למשוך אותם בפטור ממס, ללא הגבלה בנוגע לזמן המשיכה. סכומים שמשך עובד מקרן השתלמות שלא בתקופות ובנסיבות כאמור יחויבו במס, למעט סכום הקרן שמקורו בתשלומי העובד. ש"ח 15,712 המשכורת המרבית שבגינה ניתן להפקיד ללא זקיפת שווי לעובד היא ,7.5% - ). שיעור ההפקדה המרבי הוא: הפרשת המעביד 2021 לחודש (בשנת המס . ניתן להפקיד בשיעורים נמוכים יותר. חלק העובד אמור להיות 2.5% - הפרשת העובד ייזקף שווי לעובד. 7.5% לפחות שליש מחלק המעסיק. אם חלק המעסיק עולה על 2021 קרן השתלמות תיאור סכום (בש"ח) משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה 15,712 הכנסה קובעת (קרן השתלמות לעצמאי) לשנה 263,000 ג. קרן השתלמות לבעל שליטה ) לפקודה, מותר לחברה שבשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם 2 )(א)( 9 ( 32 לפי סעיף לפקודה, לנכות בעבור חבר בה (כהגדרתו בסעיף) תשלומים שמשלמת 76 כמשמעותה בסעיף ממשכורת החבר עד 4.5%- החברה כאמור לקרן השתלמות בעבור החבר. סכום זה מוגבל ל .) 2021 ש"ח לחודש בשנת 15,712 לתקרה הקבועה בסעיף ( "חבר" - בעל שליטה שיש לו לבדו או יחד עם בן-זוגו, או שיש לבן-זוגו, במישרין או בעקיפין, מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או מהזכות להחזיק או לרכוש כל אחד 5% לפחות מאלה או מהזכות לקבל רווחים; ובלבד שלא יובאו בחשבון לעניין זה זכויותיו של בן-זוג שנרכשו לפני הנישואין או שנתקבלו בירושה; בשל תשלומים לקרן השתלמות 2021 הסכום המרבי שיכולה חברה לנכות מהכנסתה בשנת 2,828 ש"ח); זאת, אם החבר ישלם לקרן 188,544- מ 4.5%( ש"ח 8,485 בעבור חבר בה הוא ש"ח), אשר הרווחים עליהם יהיו פטורים ממס (יש 8,484- מ 1/3 = 1.5%( ש"ח לפחות להדגיש כי אחרי שש שנים גם חלק המעסיק פטור ממס), אם ישולמו לו בתנאי הפטור א) לפקודת מס הכנסה (בדרך כלל בתום שש שנים מפתיחת החשבון). 16 ( 9 שלפי סעיף

מס הכנסה מאמרים

2021 דצמבר 543 ידע למידע 21

ש"ח ומטה לא יותרו 188,544 ממשכורת בסך 7.5% ועד 4.5%- הפרשות בשיעור שמ כהוצאה בידי המעביד ולא ייחשבו להכנסה בידי בעל השליטה, אך המשיכה תהיה פטורה א), קרי לאחר שש שנים או שלוש שנים 16 ( 9 ממס (כולל רווחים) אם נמשכו בתנאי סעיף בגיל פרישה או לצורך השתלמות. ואולם דבר זה מותנה בתשלום מקביל של בעל השליטה ש"ח. 188,544 X 2.5% = 4,714 בסך של קרן השתלמות לבעל שליטה - סכומים ושיעורים להפקדה

תשלומי העובד

תשלומי מעביד-תקרת הוצאה

משכורת קובעת

שנת מס

סכום 2,828 2,828

%

סכום 8,485 8,485

%

1.5% 1.5%

4.5% 4.5%

188,544 188,544

2020 2021

הטבות מס בתזכיר החוק לעידוד תעשיות עתירות ידע - חוק האנג'לים החדש רו"ח יוסי ירון

לעידוד השקעות הון, הטבות המס שנקבעו 21 (ידוע כחוק האנג'לים) ו- 20 בסעיפים 2011 בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 (תיקוני חקיקה), התשע"א- 2012 ו- ), הטבות חוק המדיניות הכלכלית (להלן - מסוימות הקבועות בפקודת מס הכנסה וכיו"ב.

תזכיר חוק לעידוד תעשיות 2021- עתירות ידע, התשפ"ב

מדינת ישראל פועלת מזה שנים לסיוע ועידוד צמיחתן של חברות היי-טק, גדולות וקטנות, באמצעות מתן הטבות ותמריצים מגוונים ובהם מענקי מדינה, הקלות והטבות במס. מבין הטבות המס ניתן למנות את ההטבות המפורטות בחוק

הכותב - יוסי ירון רו"ח, לשעבר מנהל תחום עידוד השקעות הון בהנהלת רשות המיסים. מייסד ובעלים של משרד מומחה בתחומי הטבות ותמריצי מס, עידוד השקעות הון וכד'.

מס הכנסה מאמרים

22 2021 דצמבר 543 ידע למידע

למעשה התיקון ממיר את ההטבה מניכוי לזיכוי ומגביל את סכום ההשקעה המזכה ₪ מיליון 3.5 על ידי משקיע לסכום של לחברה. במנגנון הקודם של ניכוי, ההטבה שניתנה למשקיע הייתה כפולה – הקדמת ההכרה בהוצאה ואפשרות ניכוי הוצאה הונית אל מול הכנסה בשיעור מס שולי. במנגנון הזיכוי המוצע בתזכיר, במועד ההשקעה יינתן למשקיע זיכוי ממס בסכום ההשקעה בחברת המו"פ כשהוא מוכפל בשיעור המס על רווח ההון. סכום ההשקעה יופחת מהמחיר המקורי במכירת המניות בעתיד. באופן זה, ההטבה הניתנת היא הקדמת מגן המס בגין עלות ההשקעה במניות, אולם שווי ההטבה מוגבל לשיעור המס על רווח הון. התזכיר מרחיב את הגדרת המשקיע אשר זכאי להטבה וכולל יחיד, חברת מעטים לפקודת מס הכנסה 76 כמשמעותה בסעיף או שותפות כהגדרתה בתזכיר. זאת בשונה מחוק האנג'לים הקודם בו המשקיע כלל יחיד ושותפות בלבד. התזכיר קובע הגדרה חדשה ל"חברת מו"פ" ולא מאמץ את הגדרות "חברת מטרה" ו"חברה מתחילה" שנקבעו בחוק האנג'לים הקודם. חברת מו"פ היא חברה שהתאגדה ונרשמה בישראל, שעיקר פעילותה בישראל, שאיננה בת חברה כמשמעותה לפקודת מס הכנסה, ומתקיימים 76 בסעיף בה כל אלה: ) מיום התאגדותה לא היה רשום נייר 1 ( ערך כלשהו שלה למסחר בבורסה.

חוק המדיניות הכלכלית קבע סוגים שונים של הטבות מס אשר נקבעו כהוראת שעה . השקעות 31/12/2019 שהסתיימה ביום 2021 ו- 2020 שבוצעו במהלך שנות המס כבר לא יכלו ליהנות מההטבות לפי חוק זה. לאחרונה פורסם תזכיר חוק לעידוד (להלן 2021 תעשיות עתירות ידע, התשפ"ב- ), אשר אמור להיכנס לתוקף התזכיר – ויחול, כהוראת שעה, עד 1/1/2022 ביום . התזכיר קובע הטבות 31/12/2025 ליום מס שונות שלכל אחת הן מטרות שונות, כמפורט להלן: חוק האנג'לים החדש התזכיר קובע הוראת שעה חדשה לגבי חוק האנג'לים, במטרה לעודד השקעות בחברות טכנולוגיות בשלבים הראשוניים של פעילותן. ההוראה קובעת הטבת מס למשקיע בגין השקעתו המזכה בחברת מו"פ, אשר בשלה הוקצו לו מניות, לרבות זכויות לרכישת מניות. חוק האנג'לים הקודם קבע הטבת מס למשקיע בצורה של ניכוי סכום ההשקעה המזכה שביצע בחברת מטרה או בחברת מתחילה כנגד הכנסתו החייבת מכל מקור, .₪ מיליון 5 ועד לתקרת ניכוי בסך של התזכיר קובע הטבה המס למשקיע בצורה של זיכוי מס, בגובה סכום ההשקעה המזכה כשהוא מוכפל בשיעור המס על רווח ההון שאותו משקיע היה חייב בו לפי חלק ה' לפקודה, באותה השנה שבה בוצע ההשקעה. בתיקון הופחת סכום ההשקעה .₪ מיליון 3.5 המזכה בהטבה לסך של

מס הכנסה מאמרים

2021 דצמבר 543 ידע למידע 23

ממוסד יוצר על פי התנאים המפורטים בהגדרה. התזכיר קובע הגדרות ותנאים שונים לצורך הזכאות להטבה, חלקם מפנים להגדרות ותנאים הקבועים בחוק לעידוד השקעות הון. כמו כן חלק מהתנאים יחולו במועד ההשקעה וחלק מהם יחולו במהלך כל אחת מהשנים שבתקופת ההטבה. בשונה מחוק האנג'לים הקודם, ההוראה החדשה אינה מחייבת קבלת אישורים מאת הרשות לחדשנות לגבי הוצאות המו"פ של חברת המו"פ, אולם מחייבת קבלת אישור מאת רואה חשבון על עמידה בתנאים השונים. מומלץ לשים לב לכל התנאים וההגדרות, לרבות אלה שמפנים להגדרות ולתנאים המפורטים בחוק לעידוד השקעות הון. בנוסף, התזכיר קובע חובת דיווח למשקיע ולחברת המו"פ במקרה של אי עמידה באחד או יותר מהתנאים, לרבות הוראות בעניין חלוקת האחריות ביניהם וסנקציה במקרה של אי דיווח. שחלוף מניות התזכיר קובע הטבה ליחיד בדרך של דחיית מס רווח הון אם ימכור מניות של חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי ברווח הון במהלך תקופת הוראת השעה. זאת החודשים שלאחר 12 אם ביצע במהלך המכירה, השקעה בחברת מו"פ בדרך של הקצאת מניות. מטרת הסעיף לתמרץ משקיעים יזמים להשקיע בחברות מו"פ בתחילת דרכן ולהביא מניסיונם העסקי והניהולי לחברות אלה.

) עד 2 ) מתקיים בה האמור בפסקאות ( 2 ( ) להגדרת "חברה מועדפת" שבסעיף 5 ( לחוק לעידוד השקעות הון. 51 ) היקף ההכנסות הטכנולוגיות הכולל 3 ( של החברה מיום התאגדותה עד לתום 4.5 שנת המס הקודמת לא עלה על .₪ מיליון ) היקף ההשקעות בחברה וההלוואות 4 ( שניתנו לה מיום התאגדותה, אינו .₪ מיליון 12 עולה על ) 2 ) מתקיים בה התנאי הקבוע בפסקה ( 5 ( שבהגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" כד לחוק לעידוד השקעות 51 בסעיף הון וכן ההוצאות המסווגות כהוצאות מחקר ופיתוח של החברה בשלוש השנים שקדמו לשנת המס או ממועד הקמתה אם הוקמה במהלך שלוש שנות המס האמורות, היו בשיעור לפחות בממוצע מסך הכנסות 7% של החברה. לפחות מהוצאות החברה, 70% ) 6 ( מיום התאגדותה עד תום שנת המס הקודמת, הוצאו, במישרין או בעקיפין, לשם פיתוחו של נכס לא מוחשי מוטב המבוסס על מחקר ופיתוח שבוצעו .) המוצר בפיתוח בחברה (בהגדרה זו – ) המוצר בפיתוח וכל הזכויות הנובעות 7 ( ממנו הם בבעלות החברה מיום היווצרו; לעניין זה, תנאי זה יתקיים גם אם החברה רכשה או קיבלה את מלוא הזכויות במוצר מיחיד או

מס הכנסה מאמרים

24 2021 דצמבר 543 ידע למידע

ידע גדולות במשק. ההנחה שעמדה בבסיס הסעיף הייתה כי ביצוע רכישות כאמור תביא לכך שפעילותן של החברות הרוכשות תורחב באמצעות הסינרגיה שתיווצר, וכתוצאה מכך אף תישמר פעילותן של החברות הנרכשות בישראל, הקניין הרוחני שלהן יישאר בבעלות ישראלית ובעיקר פעילות המחקר והפיתוח שלהן. לחוקהמדיניות 21 מאחר ומאז חקיקתסעיף הכלכלית כמעט ולא היה שימוש בו, התזכיר 21 קובע סעיף חדש שדומה במהותו לסעיף כאמור, שמטרתו להקל על התנאים לקבלת ההטבה ולהביא לכך שחברות רבות יותר ינצלו אותה. הסעיף החדש קובע כי סכום הרכישה הנקי ששילמה חברה רוכשת לרכישת אמצעי השליטה בחברה מזכה, יותר לה ניכויו בשיעורים שנתיים שווים במשך תקופת ההפחתה, בכפוף לקיום כל התנאים המפורטים בסעיף. בנוסף לשינויים שנקבעו בתנאים המזכים בהטבה ועל מנת לאפשר צמיחה והתעצמות של חברות הייטק ישראליות, התזכיר מרחיב את ההטבה גם עבור רכישת חברות הייטק זרות, בכפוף להתקיימותם של תנאים שונים, ובהם דרישה לצירוף עסקיה של החברה הזרה לעסקיה של החברה הישראלית בעלת המפעל הטכנולוגי בתוך חודשים מיום הרכישה. 12 פטור מריבית למוסד פיננסי זר התזכיר קובע פטור ממס למוסד פיננסי זר על הכנסתו מריבית, דמי ניכיון או הפרשי הצמדה שהוא נדרש לשלם בישראל בשל

המשקיע יהיה רשאי לבקש כי בחישוב רווח ההון כאמור, תופחת מהתמורה שקיבל עלות ההשקעה שביצע בחברת המו"פ עד לגובה רווח הון הריאלי שנבע מהמכירה .₪ מיליון 5 ולא יותר מ כאשר היחיד ימכור בעתיד את המניות המוקצות בחברת המו"פ, יופחת המחיר המקורי שלהן כל סכום של רווח הון שהיה במכירה הקודמת ולא נתחייב במס בגלל תביעתו של המשקיע. משמעות ההטבה היא דחיית מס רווח הון ככל שההשקעה בחברת המו"פ תצליח בעתיד, או השתתפות המדינה בהפסד אם חברת המו"פ תיכשל ולא תגיע למימוש רווחים. על מנת ליהנות מההטבה כאמור המשקיע נדרש לעמוד במספר הגדרות ותנאים שנקבעו. מניעת כפל הטבות נקבע כי משקיע יוכל לבחור בין ההטבה לפי חוק האנג'לים לבין ההטבה בשחלוף מניות ולא יוכל ליהנות משתיהן בשל אותה ההשקעה. התרת השקעה במניות כהוצאה לחוק המדיניות הכלכלית התיר 21 סעיף השקעה במניות כהוצאה עבור חברה טכנולוגית ישראלית גדולה או בינונית אשר ביצעה רכישה של חברה טכנולוגית ישראלית שעיסוקה בתחום תעשייה עתירת ידע, בתנאים אשר פורטו בסעיף. מטרתהסעיף הייתה ליצור תנאיםשיתמרצו את הצמחתן וביסוסן של חברות עתירות

מס הכנסה מאמרים

2021 דצמבר 543 ידע למידע 25

האשראי של חברות טכנולוגיות ישראליות ולספק אלטרנטיבה לאפיק גיוסי ההון ודילול המחזיקים.

הכנסתו ממתן הלוואה לחברה טכנולוגית ישראלית העומדת בתנאים שנקבעו בסעיף. מטרת ההטבה להוריד את עלויות גיוס

קשה להאריך מועד לפתיחת שומה שנדחתה, אף שנתגלה שהיה פטור ממס רו"ח (משפטן) ישי חיבה

לאחר כמה שנים מונה לעוררת מנהל מיוחד אשר בדק בין השאר את עניין מכירת הנכס, ואז התגלה כי היה בידי העמותה אישור לפי (אישור לזיכוי תרומות), המקנה 46 סעיף לחוק מיסוי 61 פטור ממס שבח לפי סעיף מקרקעין. 2019 לאור זאת הוגשה בקשה בשנת לחוק), 107 לקבלת הארכת מועד (לפי סעיף לחוק 85 ולבקשת פתיחת השומה לפי סעיף (המאפשר בנסיבות מסוימות פתיחת שומה בתוך ארבע שנים) . הבקשה נדחתה לאור חלוף כשבע שנים מאפשר 107 מיום העסקה ובטענה שסעיף הארכת מועדים טכניים ולא מועדים מהותיים כמו אותן ארבע שנים לעניין .85 פתיחת שומה לפי סעיף

ניתן פסק דין בוועדת 29.9.2021 ביום הערר בעניין עמותת הביטוח הרפואי לבני הישיבות (להלן: "העוררת") ובו נדחתה בקשת העוררת להאריך מועד ולפתוח שומת מס שבח שהתיישנה, אף שנתגלה 46 לה (באיחור) כי יש לה אישור לפי סעיף לפקודה, אשר מעניק פטור ממס שבח, לפי לחוק מיסוי מקרקעין. 61 סעיף תמצית העובדות הרלוונטיות בקליפת האגוז מכרה העוררת מקרקעין 2012 בשנת תמורת כשבעה מיליון ש"ח. הוגש מס שבח, הוצאה שומה לפי מיטב השפיטה, נערכו דיונים והוצאה שומה סופית שעל פיה שולם מס שבח בסך של מיליון ש"ח. 1.5- כ

WWW.AHEC-TAX.CO.IL הכותב - שותף בפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

26 2021 דצמבר 543 ידע למידע

המנהל המיוחד, ובשל כך אי ההגשה במועד נעשתה בתום לב. נטען כי לאחר בירור נמצא כי רואה החשבון של העמותה סבר 2012 שהגיש את דוח כי ניתן יהיה לבקש פטור במסגרת הדוח לפקיד השומה - אלא שהדבר לא נסתייע, וכי ההגשה המאוחרת נעוצה בטעות של מי שייצג את העמותה בזמנו. המנהל טען מנגד בין השאר כי: "ההצהרה למיסוי מקרקעין על העסקה הייתה הצהרה משותפת של המוכרת (העוררת) ושל הרוכשת, כאשר האחרונה ביקשה פטור ממס רכישה כמוסד ציבורי, דבר שהיה צריך להאיר את עיני העוררת בסוגיית הפטור". כמו כן צוין כי בא כוח העוררת הוא בנו של עורך הדין ששימש בעל תפקיד בעמותה וכי שניהם בקיאים במיסוי מקרקעין. פסק הדין "מה שעולה ממסכת העובדות בערר זה הוא שהיה על העוררת להיות מודעת לזכותה לקבל פטור מתשלום המס, הן בעצמה והן באמצעות מיצגיה (רואה החשבון ועורך דינה). הטענה כי העוררת פעלה בתום לב אין בה כשלעצמה כדי להוות 'סיבה מספקת' בנסיבות מקרה זה, בו ניתן לאפיין את המחדל של העוררת לבקש את הפטור מהמשיב כרשלנות. אין ביתר הנסיבות שצוינו כדי להוות, לדעתי, סיבה מספקת להארכת המועד המבוקשת". הערר נדחה.

על כך הוגש הערר דנן. לאחר הגשת ערר זה, הגיע עניין הארכת לחוק בעניין מיטל 107 מועדים לפי סעיף אביבי רייך להכרעה בבית המשפט העליון, היא הוראה 107 ונקבע כי הוראת סעיף גורפת ומאפשרת למנהל להאריך כל מועד, לרבות מועדים מהותיים, ולרבות לעניין לאחר חלוף ארבע שנים, ובלבד 85 סעיף שמצא כי הייתה סיבה מספקת לאי הגשת בקשת תיקון השומה בתוך ארבע השנים הנקובות בסעיף. ועדת הערר קובעת כי בשיקולי בחינת "סיבה מספקת" יש להתחשב בכמה שיקולים: הראשון – משך התקופה שחלפה מתום ארבע השנים. השני – "האם התקיימו אילוצים שמקורם בנסיבות חיצוניות, שאינן בשליטת המבקש, 85 שגרמו להחמצת המועד הקבוע בסעיף לחוק, או שטעמי האיחור נעוצים במבקש עצמו, או במיצגיו". השלישי – "האם מקור הטעות נובע מרשלנות או הזנחה, שנישום סביר לא היה נכשל בהן. ככל שמדובר ברשלנות או בהזנחה, הנטייה הינה שלא להכיר בכך כסיבה מספקת". בענייננו, הבקשה לתיקון הוגשה שבע שנים לאחר מועד העסקה. העוררת טוענת כי לא ידעה על זכאותה לפטור וכי זו נודעה לה רק עם בדיקת

מס הכנסה מאמרים

2021 דצמבר 543 ידע למידע 27

מצבו ואושפז, נודע לו מקריאה בחוברת של ביטוח לאומי כי לפי המצב הרפואי שלו ואחוזי הנכות שהיו לו בזמן רכישת הדירה, הוא היה זכאי להקלה משמעותית במס הרכישה, כנכה. אי לכך הגיש בקשה לתיקון השומה שלו. הכרעת הרוב בוועדה הייתה חד וחלק: חוגי הוא "האזרח המסכן", אי ידיעתו על זכאותו להקלה במס הרכישה ותום ליבו, הם סיבה מספקת לעניין החלת הארכת , ובעקבותיה, פתיחת 107 המועד לפי סעיף השומה וקבלת הערעור (!)

הערותינו על תוצאת הפסק ציון הוועדה כי "חלף זמן רב מאוד" עד הגשת הבקשה לתיקון השומה הוא קיצוני, שכן אין מדובר על איחור של עשרות שנים כי אם שלוש שנים בסך הכול לאחר חלוף המועד החוקי הרגיל. כמו כן, במקרה קיצוני שכזה שבו נתגלה שהיה לנישום פטור ממס, אלא שלא ידע על כך בזמן אמת - לא ראוי שהמדינה תצא נשכרת מטעותו של נישום שכזה. מעבר לכך ראוי וחשוב לציין כי זה לא מכבר ניתנה הכרעה בוועדת ערר אחרת בעניינו של מר אפי חוגי, במקרה דומה מאוד: ושילם מס 2011 חוגי רכש דירה בשנת לאחר שהוחמר 2018 רכישה כחוק. בשנת

מס הכנסה מאמרים

28 2021 דצמבר 543 ידע למידע

חובת ההנמקה המוטלת על רשות המסים - מענקי קורונה עו"ד רו"ח רמי אריה

לטענת החברה, נימוקי ההחלטה בהשגה לקוניים ביותר. ההחלטה נעדרת נימוקים כלשהם לעילות להפחתת סכום המענק. מנגד, רשות המסים טענה, כי קיים פער בין סכום המענק המבוקש, לבין גובה ההוצאות הקבועות של החברה. חלה ירידה 2020 משמעותית בהוצאות הקבועות בשנת 2020 . וכן, בחודש פברואר 2019 לעומת דיווחה החברה על מחזור עסקאות בשיעור אפס. בשל האמור, הפעילה הרשות את סמכותה, ושינתה את מקדם ההוצאות הקבועות שהתקבל מהנוסחה. הסוגיות העומדות בבסיס הערר היו: . סוגית סמכות המנהל לשנות מקדם 1 ההשתתפות בהוצאות הקבועות, במקרים בהם שוכנע כי שיעור מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות אינו משקף את ההוצאות הקבועות של העסק, . סוגית אופן הפעלת הסמכות על ידו. 2

רשות המסים אינה יכולה לסטות כרצונה מנוסחת החישוב של מענקי קורונה. ככל שהיא רוצה לסטות מנוסחת החישוב הקבועה בחוק, חלה עליה חובת ההנמקה להסביר ולהוכיח את העילות שלה לשינוי מהנוסחה שנקבעה ואת מהותיות השינוי. סוגיה זו נדונה בוועדת הערר לענייני קורונה , פלונית 1555-21 בעניין חברת פלונית (ערר .)29.10.2021 נ' רשות המסים, ניתן ביום על החלטת רשות המסים בעניין דחיית בקשתה לקבלת מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים מרץ – אפריל , 5015 מכח החלטת הממשלה מס' 2020 .₪ 126,757 בסך של מדובר בחברה פרטית העוסקת בביצוע עבודות עבור גופים ממשלתיים ורשויות מקומיות. החברה טענה, בין היתר, כי בשל התפשטות נגיף הקורונה, וייעוד תקציבים של משרדים ממשלתיים לצורך טיפול במגפה, חלה ירידה ניכרת בהכנסותיה בתקופת הזכאות.

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

2021 דצמבר 543 ידע למידע 29

מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות שהתקבל כתוצאה מהשימוש בנוסחה ומה המקדם שקבע המנהל במסגרת השימוש בסמכותו. הרשות לא פירטה מהן ההוצאות הקבועות שנלקחו בחשבון בחישוביה ולא ציינה מהו סכום ההוצאות הקבועות של החברה אשר לטענתה עולה על סכום המענק. לפיכך, נקבע כי לא הוצגו לחברה השיקולים שהונחו בפני המנהל עת השתכנע כי עליו להפעיל את סמכותו, ולא הוצגו נתונים אשר הובילו את הרשות לקבוע את סכום המענק שנקבע. כמו כן, ובשים לב לקביעת , ד.ק. 1121-21 הוועדה בעניין סדנאות (ערר סדנאות בע"מ נ' רשות המסים), הרשות מבקשת לסטות מהנוסחה לחישוב המענק, אך לא עמדה בנטל מוגבר להצדקת עמדתה. לסיכום, ועדת הערר קבעה כי בנסיבות אלו, ההחלטה בהשגה לוקה בחוסר סבירות, ועל כן דינה להתבטל. החברה זכאית למענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות בסך .₪ 83,446 גילוי נאות: רמי אריה, עו"ד רו"ח, הינו שותף בכיר במחלקת המיסים במשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס עמית גרוס ושות'. העוררת יוצגה ע"י עו"ד עמית משה כהן, שותף ממחלקת המיסים במשרד.

ועדת הערר התייחסה להחלטה בעניין מרפז מרפז - סחר ותעשיות בע"מ 1227-21 (ערר ,)3.10.2021 נ' רשות המסים, ניתן ביום אשר יוצגה ע"י עו"ד עמית משה כהן, שותף ממחלקת המיסים במשרדנו, באשר לסמכות המנהל לסטות מהנוסחה, ע"י השימוש בסמכות שהוענקה לו לשנות את מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות, ולהתאימו להוצאות הקבועות של העוסק, אם שוכנע כי המקדם שהתקבל אינו משקף את ההוצאות בפועל בסוג עסקו של העוסק. בעניין מרפז, נקבע כי ההחלטה לסטות מהנוסחה ולקיים בחינה פרטנית היא החלטה מנהלית, הכפופה לנורמות הנוהגות במשפט המנהלי. ההחלטה מתי לסטות מהנוסחה אינה יכולה להיות שרירותית, וצריכה להיות סיבה נאותה לבחינת הוצאותיו הקבועות של העסק. רשות המסים לא גיבשה מסמך מנחה כגון נוהל או הוראת ביצוע, במסגרתם מנתה מה הם השיקולים ואמות המידה להפעלת הסמכות, לפיו ניתן היה לבחון אם מנגנון הפעלת הסמכות על ידה נעשה באופן סביר, בהתאם לשיקולים מנחים ברורים וקבועים, והאם ההחלטה על שינוי המקדם הייתה סבירה בנסיבותיו של כל עוסק ועוסק. בעניינינו, קבעה ועדת הערר, כי ההחלטה בהשגה ניתנה ללא נימוקים מבלי להצביע על הטעמים שעמדו בבסיסה, לא צוין מדוע נבדקו דיווחי החברה על העסקאות וההוצאות בתקופת הזכאות, לא צוין מה

מס הכנסה מאמרים

30 2021 דצמבר 543 ידע למידע

הפנסיה שלך היא בעצם מקלט מס נדב טסלר

הפנסיה שלך היא בעצם מקלט מס מאת: נדב טסלר

המדינה מחייבת אתכם לחסוך לפנסיה אך היא גם נותנת לכם לא מעט הטבות מס לאורך כל תקופת החיסכון ואפילו בפרישה. גם אם אתם לא מעוניינים למשוך קצב ה מהכספים נצברו עדיין באפשרותכם לנצל את הטבות המס. רבים מסתכלים על החיסכון לפנסיה בעין עקומה, סוג ש ל מס שהמדינה מחייבת אותנו לחסוך תחת רגולציה קשיחה ללא הבטחה שנקבל את כולו במועד הפרישה. הפעם אני רוצה שנסתכל על החיסכון לפנסיה בצורה קצת שונה, לא עוד מס אלא מקלט מס שייעניק לנו הרבה יותר בסוף הדרך. כדי להבין איך פועל מקלט המס שנקרא החיסכון הפנסיוני נבחן אותו לאורך כל השרשת החל משלב ההפקדה, דרך תקופת החיסכון ועד למועד משיכת הכספים.

הטבת המס ניתנת כבר בשלב ההפקדה המדינה מחייבת אותנו, שכירים או עצמאים, לחסוך לפנסיה. אך מייד לאחר מכן ממהרת לתגמל אותנו בדמות הטבות מס. שכירים יראו את ה טבת המס בתלוש השכר מדובר בהטבה מסוג זיכוי ממס והיא מקטינה את מס ההכנסה שאתם נדרשים לשלם בכל

חודש. ש"ח. הכנסה. ש"ח.

לדוגמה, בני מ רוויח שכר של 15,000 ש"ח בחודש ומפקיד לפנסיה 6% מהשכר החודשי – 900

ההטבה שהוא זכאי לה עומדת על 213 ש"ח – והיא מקטינה מידי חודש את תשלומי מס

הכנסה. ה

במידה ובני לא היה מפקיד לפנסיה הוא היה משלם בכל חודש עוד 213 ש"ח מס

שימו לב כי הטבת המס מוגבלת בתקרה. במידה ואתם מרוויחים בשנת 2021 מעבר ל – 8,700 ש"ח ומפקידים לפנסיה יותר מ – 609 ש"ח לא תקבלו הטבת מס גבוהה יותר מ - 213 גם עצמאים זכאים לה טבות מס על ההפקדה לחיסכון הפנסיוני, אצלם ההטבה קצת יותר מורכבת והם יקבלו את הכספים חזרה רק לאחר שיגישו דוח שנתי באמצעות רואה החשבון. אצל ההעצמאים ההטבה הראשונה לה הם זכאים היא הטבה מסוג ניכוי ממס , הטבה שמקטינה את ההכנסה החייבת במס. במקרה זה גובה הטבת המס י היה בהתאם למדרגת המס בה אתה נמצא. הפקדה שלא מזכה בהטבת מס – תהייה פנסיה פטורה ממס ראינו כי הטבות המס מוגבלות בתקרה, במידה ואתם מפקידים לפנסיה משכר שלא מזכה אתכם בהטבות מס או שהמעסיק מפקיד לכם לפנסיה והפקדה יוצרת לכם זקיפת הכנסה וחייבת במס. הפקדות אלו יהפכ ו בעתיד לקצבת זקנה הפטורה ממס – קצבה מוכרת.

הכותב הוא מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה J :\ פנים מחלקתי \ ברקת \ \ מא רים מאמר פנסיה. doc

מס הכנסה מאמרים

2021 דצמבר 543 ידע למידע 31

הטבת המס הגדולה ביותר – דחיית מס אנחנו נוטים להסתכל על ההפקדות החודשיות שלנו אל קרן הפנסיה אבל האמת היא שעיקר החיסכון לפנסיה מגיע מהריבית דריבית. הרווחים על ההפקדות החודשיות והחיסכון הקיים בקרן. בניגוד לחסכונות א חרים בשוק ההון, בקרן הפנסיה לא נשלם מס רווחי הון על הרווחים שנצברו. אנחנו נמשיך לצ בור את הרווחים גם במעבר בין מסלולי השקעה, גם במעבר בין קרנות הפנסיה. בעוד שהטבת המס על ההפקדה שווה בחודש 213 ש"ח ובשנה 2,556 ש"ח ועל פני 10 שנים 25 אלף ש"ח הטבת המס על דחיית המס שווה מאות אלפי שקלים. לדוג' נניח וחסכנו בקרן הפנסיה 100,000 ש"ח והקרן שלנו משיגה תשואה ממוצעת של 8% בשנה אנחנו נכפיל את החיסכון שלנו בתוך 9 . שנים כלומר כעבור 9 שנים יהיו לנו כבר 200,000 ש"ח גם אם נפסיק להפקיד. בעוד 9 שנים יהיו לנו 400,000 ש"ח ובעוד 9 נים כבר ש 800,000 ש"ח. כ שבוחנים את התשואה הממוצעת של קרנות הפנסיה במסלול לחוסכים עד לגיל 50 רואים כי התשואה הממוצעת בחמש השנים האחרונות עולה (במרבית הקרנות) על 8% בשנה. התש ואה הממוצעת בקרנות הפנסיה

\ מאמרים מאמר פנסיה. doc

J :\ פנים מחלקתי \ ברקת \

מס הכנסה מאמרים

32 2021 דצמבר 543 ידע למידע

הטבות מס בשלב המשיכה לאורך השנים חסכנו לפנסיה, בשלב ההפ קדה קיבלנו הטבת מס, ניצלנו דחיית מס בשווי מאות אלפי שקלים לאורך כל תקופת החיסכון ועדיין יש כאלה שסבורים שפנסיית הזקנה תהייה פטורה ממס. פנסיית הזקנה היא הכנסה החייבת במס כמו כל הכנסה אחרת, אך המדינה (שוב) באה לקראת החוסכים ומעניקה מספר הטבות מס לכל פורש ופורש. חשוב לזכור כי בפרישה אנו לא חייבים למשוך את כל הכספים שחסכנו כקצבה חודשית וכך כל פורש יכל להחליט כיצד הוא רוצה לנצל את הטבות המס ה מגיעות לו. פטור ממס על קצבת הזקנה כל פורש ופורשת זכאים להטבת מס על קצבת הזקנה, גובה הפט ור מגיע השנה ל - 4,399 ש"ח. לדוג' גובה קצבת הזקנה הוא 10,000 ש"ח גובה הקצבה החייבת במס יהיה 5,601 על קצבה זו יהיה ניתן לנצל פטורים אחרים או נקודות זיכוי. הטבת המס הזאת עתידה עוד לעלות בשנת 2025 וצפויה להגיע ל – 5,600 ש"ח אך היא תלויה במשיכת כספי פיצויי ם פטורים שביצעתם לאורך השנים. במידה וניצלתם את

ש"ח. בדומה

הפטור על כספי הפיצויים הפטור שלכם על קצבת הזקנה יפגע. יתר כספי הקצבה יהיו חייבים במס שולי (ולא מס רווחי הון)

קצבת זקנה פטורה ממס זוכרים את ההפקדות לפנסיה שלא זיכו אתכם בהטבות מס? כספים אלה יכולים להפוך כעת ל קצבת זקנה פטורה ממס – קצבה מוכרת. ההפקדות וכל הרווחים עליהם יהיו פטורים ממס במידה ותבחרו לקבל מהם קצבת זקנה.

לא חייבים למשוך את כל הקצבה אחד החששות של החוסכים לפ נסיה הוא שהם לא יספיקו לנצל את מלא הכספים שחסכו ובמקרה של מוות הכספים ילכו לאיבוד. אך לא חייבי ם למשוך את כל הכספים כקצבה חודשית, במידה והבטחתם לעצמכם קצבה שעולה בשנת 2021 על 4,498 ש"ח תוכלו למשוך את יתרת הכספים כסכום חד פעמי. לדוגמה, חוסך שצבר שני מליון ש"ח בחיסכון הפנסיוני יכל לבחור לקבל מיליון אחד כקצבה חודשית ואת היתרה למשוך כסכום חד פעמי.

לקצבה שפטורה ממס ניתן לנצל את הטבת המס על הקצבה כהטבה למשיכת

אלף ש"ח ועל הקצבה נוכל

הסכום החד פעמי. במקרה זה גובה ההטבה יהיה כ - 791

לנצל את הטבות המס. להחלטה כיצד לנצל את הטבת המס כסכום חד פעמי או כקצבה חודשית קוראים קיבוע זכויות ומבצעים אותה באמצעות טופס 161 ד לאחר קבלת קצבת הזקנה הראשונה.

\ מאמרים מאמר פנסיה. doc

J :\ פנים מחלקתי \ ברקת \

מס הכנסה מאמרים

2021 דצמבר 543 ידע למידע 33

הטבת המס בהורשת הכספים במועד היציאה לפנסיה כחלק מתכנון הפרישה יש להחליט איזה כספים נמיר לקצבה חודשית, איזה כספים נמ שוך כסכום חד פעמי ואיזה כספים נעביר בהורשה. בדומה לפטור על הקצבה גם כספים שעוברים בהורשה עשויים להיות פ טורים ממס במקרה של מוות. בצורה פשטנית הכספים אותם ניתן להוריש מתחלקים לשלושה חלקים, כספים עליהם קיבלנו הטבת מס במעמד ההפקדה, כספים עליהם לא קיבלנו הטבת מס במעמד ההפקדה וכספי פיצויים.

פיצויים

ספי כ

כספי תגמולים – קצבה מוכרת

כספי תגמולים - קצבה מזכה

חייבים ס ממ

חייבים במס

פטורים במס

המטרה שלנו בתכנון הפרישה היא לקבל קצבה מהכספים הפטורים ממס (או מכספים שיהיו חייבים במס בהורשה) ולהעביר לדור הבא כספים הפטורים ממ ס.

בשורה התחתונה המדינה נותנת לכם הטבות מס כדי לעודד אתכם לחסוך לפנסיה, נצלו אתכם בחכמה גם אם אתם לא מעוניינים לקבל מכל הכספים שנצברו פנסיית זקנה.

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה פסקי דין

34 2021 דצמבר 543 ידע למידע

העליון בדיון נוסף: כספי מלגות שקיבלו פרופסורים ממוסדות מחקר בארצות הברית חייבים במס - פס"ד קרצמר ואח' עו"ד שוש גבע

7480/18 תקציר דנ"א העליון בבית המשפט: כב' השופטים אסתר חיות, ניל הנדל, לפני: עוזי פוגלמן, ג'ורג' קרא, יוסף אלרון קרצמר ואח' המבקשים: פקיד שומה ירושלים המשיב: 31.10.2021 : ניתן ביום

פרופסורים למשפטים ואחד פרופסור להיסטוריה, קיבלו כספים ממוסדות מחקר אקדמיים בארצות הברית. בערעורים התעוררה שאלת מיסוים של סכומים אלה. פקיד השומה הוציא שומות בצו בנוגע לכספים שקיבלו המבקשים מהמוסדות בשנות מס הרלוונטיות וקבע בנוגע לכל אחד מהמבקשים כי מדובר בהכנסה חייבת במס לפי כמה חלופות. כך נקבע שמדובר ) לפקודת מס 1 ( 2 בהכנסה חייבת לפי סעיף הכנסה, מאחר שהכספים ניתנו במסגרת משלח ידם ו/או במסגרת עיסוקם תוך "מתן שירות כלשהו". לחלופין, מדובר בהכנסה ) לפקודה שכן הכספים שולמו 7 ( 2 לפי סעיף עבור שימוש בשמם, בידע ובמוניטין האישי של המבקשים. לחלופי חילופין, הסכומים ) לפקודה, 10 ( 2 חייבים במס מכוח סעיף בהיותם "השתכרות או ריווח מכל מקור

בית המשפט העליון פסק בדיון נוסף כי מלגות שקיבלו פרופסורים ממוסדות מחקר בארצות הברית הן בבחינת הכנסה ממשלח יד החייבת במס הכנסה. נקבע כי הפרופסורים נתנו למוסדות המחקר שירותים הנובעים ממשלח יד כאנשי אקדמיה וכחוקרים, ועל כן ניתן למסות את התקבולים שניתנו להם על ידי מוסדות המחקר.

השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

השאלה שניצבת במוקד הדיון הנוסף היא אם כספים שקיבלו המבקשים ממוסדות מחקר אקדמיים בארצות הברית חייבים במס. בפסק הדין נשוא הדיון הנוסף נדונו שלושה ערעורים שעסקו במסכת עובדתית דומה: שלושת המערערים, שניים מהם

מס הכנסה פסקי דין

2021 דצמבר 543 ידע למידע 35

הגדרתו המקובלת של מס היא תשלום כספי שרשות ציבורית גובה מתושביה כתשלום חובה שאין בצדו תמורה ישירה ושוות ערך. תכליות גביית המס הן מתן שירותים שונים לאזרחי המדינה, צמצום אי השוויון בחברה והכוונת התנהגות. הגשמתן של התכליות השונות היא עניין שבמדיניות, והיא מבוססת על הכרעות ערכיות וחברתיות שבהתאם להן מעוצבת ארכיטקטורת מערכת המס. קיים קושי ניכר במציאת הגדרה ממצה למונח "הכנסה". אף מבחינה כלכלית לא קיימת תמימות דעים בשאלה מהי הכנסה. במוקד מיסוי הכנסתו של אדם בישראל מצויה פקודת מס הכנסה. ההגדרה החוקית שנקבעה בפקודה אינה הגדרה ממצה. הדין הישראלי צעד כברת דרך מתורת המקור בגרסתה הקלאסית שזוהרה הועם. בכך יש הטוענים כי שיטת המיסוי בישראל קרובה יותר לשיטה המיסוי הנהוגה בארצות הברית, ולפיה כל התעשרות שלא זכתה לפטור מפורש חייבת במס. עם זאת, תורת המקור היא עדיין השלטת בישראל. במוקד מיסוין של הכנסות במדינת ישראל ניצבים לפקודה ורשימת המקורות הקבועה 2 סעיף בו. בפסק הדין נשוא הדיון הנוסף נחלקו השופטים בשאלה אם תנאי למיסויה לפקודה הוא כי 2 של הכנסה לפי סעיף יתקיימו בה, בהכרח, מאפיינים עסקיים. נקבע כי הפסיקה הקיימת אינה דורשת כתנאי סף למיסויה של הכנסה כי יתקיימו בה מאפיינים עסקיים במובן של פעילות מסחרית. תנאי "עסקיות" המקורות אינו לפקודה. 2 מופיע ואינו מעוגן בלשון סעיף

), אך 9 ) עד ( 1 אחר שאינו כלול בפסקאות ( לא הוצא מהם בפירוש ולא ניתן עליו פטור בפקודה זו או בכל דין אחר". המבקשים ערערו על השומות וטענו כי הכספים שקיבלו מהמוסדות אינם צריכים להיכלל בבסיס המס. בית המשפט המחוזי דחה את הערעורים וקבע כי הכספים הם ) לפקודה. 1 ( 2 הכנסה ממשלח יד לפי סעיף דעת הרוב בערעור שהוגש על פסק הדין הותירה את פסק דינו של בית המשפט המחוזי על כנו, ונקבע כי הכספים הם בבחינת משלח יד החייב במס לפי סעיף ) לפקודה. 1 ( 2 המבקשים טענו כי ההלכה שנקבעה בפסק הדין, שלפיה הכספים שקיבלו הם הכנסה בעלת מקור, עומדת בסתירה לפסיקה ארוכת שנים של בית המשפט העליון שדרשה הצבעה על שירות כתנאי למיסויה של הכנסה כמשלח יד. פקיד השומה מנגד, סמך ידו על פסק הדין נשוא הדיון הנוסף. לטענתו, בניגוד לעמדת המבקשים, פסק הדין לא ביטל את שיטת המקור, ולמעשה עמדת המבקשים היא זו שמבקשת לסטות מההלכה הפסוקה. כנטען, פסק הדין צועד בתלם הפסיקה בכל הנוגע למיסוי משלח יד. בית המשפט פסק: כב' השופט ע' פוגלמן פסק (בדעת רוב כנגד דעתו החולקת של כב' השופט י' אלרון) כי השאלה שניצבת במוקד הדיון הנוסף היא האם יש לראות בתקבולים שקיבלו המבקשים הכנסה חייבת במס.

Made with FlippingBook - Online magazine maker