ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

539

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 45 ׀ שנה 539 ׀ גיליון 2021 אוגוסט ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם ואילך 2022 היכונו לשינויי המיסוי המתוכננים לשנת המס מועד החיוב להירשם כעוסק מורשה במרשמי מע"מ (הלכת בן דוד) ומושגי יסוד במשבר הקורונה בהיבט 2021 תיקוני חקיקה החל מיולי הביטוח הלאומי הגשת תביעת פיצויים למס רכוש בגין מבצע"שומר חומות"

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

539 ' מס 2021 אוגוסט

דבר העורך קוראים יקרים,

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

ועדות הערר לענייני מענק הקורונה מציגות גמישות הן כלפי עוסקים והן כלפי רשות המסים. בין היתר נקבע כי מי שמבצע "עבודות ממושכות" ויצליח לשכנע שהירידה במחזורו

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

נגרמה בשל משבר הקורונה, עשוי להיות זכאי למענק, אף על פי שעסקים מסוג זה אינם זכאים למענק לפי חוק תכנית הסיוע. במקרה אחר פסקה ועדת הערר כי על רשות המסים להגדיל את "מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות" ככל שיש הצדקה לכך, ובהתאם להגדיל את מענק ההשתתפות בהוצאות המגיע לעוסק. ועדת הערר פסקה כי ייתכן מצב שבו משכיר נכס נדל"ן יהיה זכאי למענק, אם יוכיח שוויתור על תשלום שכר דירה מקורו בשיקול עסקי (חשש מבריחת לקוח). באשר לעיכוב החלטה בדבר זכאות למענקים מעבר למועד הקבוע בחוק, נפסק כי עיכוב בבדיקת זכאות למענק אין משמעותה כי תביעת העוסק התקבלה אוטומטית. ככלל קבעו ועדות הערר בחלק מההחלטות שלהן, שהנוסחה שנקבעה בחוק אינה ברורה דיה ואינה מקימה חזקה חלוטה. על כן חשוב שבעלי עסקים אשר בקשתם לפיצוי בעקבות משבר הקורונה נדחתה, יפעלו ללא דיחוי למיצוי זכויותיהם, בין היתר על ידי הגשת השגה מאוחרת ובמקרה הצורך גם על ידי הגשת ערר.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל מורן צור

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 : טלפון מרכזיה 03-5680891 : פקס מערכת meira@hashavim.co.il : דוא"ל מערכת WWW.HASHAVIM.CO.IL : אינטרנט

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12- דמי חתימה ל (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2021 אוגוסט 539 ידע למידע

כתבו החודש

עו"ד (רו"ח) ארויו רונן עו"ד ארז שי עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד אשרוב לילך רו"ח בר רונית עו"ד, רו"ח ג'אנה שוקי

הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח עו"ד, רו"ח חונוביץ' ניר רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן, חיים עו"ד ורו"ח טבח שלמה טסלר נדב רו"ח (משפטן) יזרעאלי אלי עו"ד ורו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי עו"ד ורו"ח ישועה יוסי רו"ח כרמי אייל רו"ח לבקוביץ' אפי עו"ד, רו"ח לובודה שגיא עו"ד מאיה לוברטובסקי כרמי ד"ר (עו"ד) ליבוביץ' אריה

רו"ח מורד מני רו"ח מנדלאוי אייל עו"ד מרציאנו קרן עו"ד נוה בועז

רו"ח ומשפטן סנדו אייל עו"ד, רו"ח עמפלי מאורי עו"ד (רו"ח) פרידמן אבי רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד ורו"ח צרפתי קובי עו"ד קוך אורית רו"ח קירו עופר מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי רו"ח שמש רוזט רו"ח (משפטנית) שני ענבל עו"ד, רו"ח שרים הדס

עו"ד גבע שוש עו"ד גבע משה עו"ד גולדמן שלי עו"ד גולדמן אורי רו"ח (משפטן) גורנשטיין אלי יועץ מס גל מיכאל רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל עו"ד וגנר עומר עו"ד, רו"ח זריהן מאיר

משתתפים:

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד אריה רמי, עו"ד, רו"ח גוז לביא רחלי, עו"ד, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) הילמן טובה, רו"ח

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח

פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוזנבאום אבי מומחה פנסיוני רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2021 אוגוסט 539 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה ואילך 2022 היכונו לשינויי המיסוי המתוכננים לשנת המס

12

עו"ד רו"ח רמי אריה

הכנסות חייבות ופטורות ומחילת חובות לתושב חוזר ותיק

16

עו"ד רו"ח רמי אריה

רווח הון – חישוב המס במכר מניות שנרשמו למסחר, וחשיבות תכנון

23

רו"ח רונית בר מבנה עסקה (הלכת ריזמן)

26

רו"ח (משפטנית) ענבל שני ביטול הסכם הפצה, פיצוי הוני או פירותי

הגשת ערר על מענקי קורונה - דע את זכויותיך רו"ח אפי לבקוביץ'; עו"ד, רו"ח מאורי עמפלי

30

32

נדב טסלר מהו קיבוע זכויות ואיך הוא יכול לחסוך לכם כסף בפנסיה

העליון: הכוח המשפטי לסווג עסקאות מחדש ראוי שיישאר בידיהן

37

עו"ד שוש גבע פס"ד ריזמן של רשויות המס -

נדחה ערעור נישום- לא עמד בנטל המוטל עליו להסביר את גידול ההון

42

עו"ד שוש גבע פס"ד אבו גודה -

נדחה ברובו ערעור מורשע בניהול בתי הימורים - חובה על הנישום

46

עו"ד שוש גבע פס"ד ברגיג לנהל ספרים –

נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים: תיקנה את

51

עו"ד שוש גבע - פס"ד אברהמוביץ התקלה ביוזמתה

בית המשפט העליון דחה ערעור נישום שהורשע בפעילות שיטתית ומתוכננת

56

עו"ד שוש גבע פס"ד זוהדי להונאת רשויות המס –

בג"ץ ביטל בשל חוסר סמכות החלטת וועדת הכספים

59

עו"ד שוש גבע פס"ד יחד שלא להכיר בעמותה לצורך הטבת מס -

תוכן עניינים

6 2021 אוגוסט 539 ידע למידע

סיפורי בדים: נדחה ערעור נישום בעל חנות בגדים על פסילת ספריו

64

עו"ד שוש גבע פס"ד דרעי -

מיסוי בין-לאומי

מיסוי בין-לאומי: זיכוי עקיף אינו חל על חברה משפחתית

69

רו"ח אייל כרמי

מיסוי מקרקעין

השבת קרקעות למינהל עקב שינוי הייעוד אינו בגדר הפקעה המזכה

72

עו"ד שוש גבע - פס"ד יבנה דר בהטבת מס

העליון: החיוב במס שבח בעסקת קומבינציה חלקית אינו כולל רווח

76

עו"ד שוש גבע - פס"ד יקותיאלי יזמי עתידי

לפקודת מס הכנסה ייעשה 2' העליון: חישוב מס הרכישה לפי חלק ה לפי שווי המקרקעין ולא לפי שווי מניות החברה המוכרת –

81

עו"ד שוש גבע פס"ד בריטיש ישראל השקעות

מס ערך מוסף

מועד החיוב להירשם כעוסק מורשה במרשמי מע"מ (הלכת בן דוד)

86

רו"ח (משפטן) ישי חיבה

כל הנוצץ זהב? היבטי המע"מ במסחר בתכשיטי זהב משומשים

89

עו"ד קרן מרציאנו

העליון: גדרי הביקורת שיפוטית בערעור על החלטות מנהל מע"מ רחבים

97

עו"ד שוש גבע פס"ד לון אורן מבהליך מינהלי -

ש"ח נגזרו על מורשע בעבירות 50,000 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך 11

101

עו"ד שוש גבע פס"ד וסאם ניכוי מס תשומות -

מיליון ש"ח 2.8- חודשי מאסר בפועל הושתו על נאשם שניכה מס של קרוב ל 22

105

עו"ד שוש גבע פס"ד אל צאנע מחשבוניות כוזבות -

נדחה ערעורם של מורשעים בעבירות מס: יסודות העבירות הוכחו

109

עו"ד שלי גולדמן פס"ד רענן בית טבע בע"מ -

תוכן עניינים

2021 אוגוסט 539 ידע למידע 7

ביטוח לאומי

ומושגי יסוד במשבר הקורונה 2021 תיקוני חקיקה החל מיולי

112

רו"ח אורנה צח-גלרט בהיבט הביטוח הלאומי

עובדים 180 למעסיקים מעל 2021 דיווחים מקוונים ופרטניים מחודש מאי רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה

135

דיווח לביטוח לאומי על עובדים בחל"ת בעד חודש יולי ואילך,

136

רו"ח אורנה צח-גלרט כולל תיקון קבוע בחוק

שאלות ותשובות מס הכנסה העברת הפקדות לקופת גמל לקצבה בין בני זוג לטובת זיכוי במס

137

רו"ח עופר קירו לבן הזוג שלא ניצל את ההטבה

פתיחת תיק ודיווח לרשויות המס בישראל לתושב ישראל הסוחר בניירות ערך

138

עו"ד, רו"ח ניר חונוביץ' בארצות הברית

טיפול בהחזר ניכוי במקור ששולם בטעות בהעברה לחו"ל דרך

139

עו"ד אורי גולדמן בנק בישראל

)Relocation( מיסוי רווחים מאופציות לעובדים בניוד

140

רו"ח ומשפטן אייל סנדו

אישור לניכוי מס לקצבה אחרי קיבוע זכויות - האם יש לבקש כל שנה?

141

מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום

היבטי מס בהעברת זכויות בשותפות לחברה בבעלות אותם שותפים

142

עו"ד ורו"ח סיימון יניב

מלגה שמקבלת ישראלית בארצות הברית על פי אמנת מס בין ישראל קובי צרפתי, עו"ד ורו"ח (ארה"ב, ישראל) לארצות הברית שנים 6- ג המאפשר פריסה ל 8 סתירה בין סעיפי פקודת מס הכנסה: סעיף עו"ד משה גבע שנים אחורה 6- והסעיפים המתירים החזר מס ל

144

147

התייחסות בהצהרת הון להחזקת מניות בשליחות בידי נאמן עבור עובד/

149

עו"ד, רו"ח הדס שרים נותן שירותים בחברה

תוכן עניינים

8 2021 אוגוסט 539 ידע למידע

מס הכנסה ומע"מ בהעברת השקעה בבנייןשביצע אדם בהיותו עצמאי

150

עו"ד ורו"ח יוסי ישועה לחברה בבעלותו

מבחן התושבות לצורך דיווח ומיסוי בישראל לעוסק עצמאי שעבר לחו"ל

151

עו"ד (רו"ח) אבי פרידמן באמצע השנה

מכירת מניות על ידי בעל מניות בחברת מעטים לבעל המניות השני בחברה

154

רו"ח (משפטן) ישי חיבה כשיש רווחים ראויים לחלוקה

יועץ מס מיכאל גל מכסת עדר צאן לפתיחת תיק במס הכנסה

155

ניכוי הוצאות לתושב חוץ שהשקיע בישראל במו"פ על פי חוק האנג'לים

156

רו"ח יוסי ירון

- SAFE דיווח לרשות המסים בישראל על השקעה בחברה באמצעות הסכם

157

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס הלוואה המירה למניות

אירוע מס בהעברת מניות של חברה ישראלית מאח עולה חדש לאחיו

158

עו"ד (רו"ח) רונן ארויו תושב איטליה

פנסיה תקציבית לבעלי מניות והעברת עובדים מחברה לחברה

161

רו"ח רוזט שמש

חישוב סכום אינפלציוני חייב על רווח ממכירתדירה בחו"ל – רו"ח (משפטן) אלי יזרעאלי לפקודה 168 טרם תיקון

164

) לפקודת מס הכנסה 1(. א 105 קבלת אישור לחברה מתפצלת לפי סעיף

165

עו"ד, רו"ח מאיר זריהן

חובות דיווח למס הכנסה החלה על נאמן בהתייחס לקיומן של נאמנויות

166

עו"ד, רו"ח שגיא לובודה

דרישת מס הכנסה לתשלום מקדמות על החלק מפריסת פיצויי פרישה עתידיים רו"ח אייל מנדלאוי ) לפקודה לצמיתות 5(9 לנכה שיקבל אישור לפי סעיף

167

עו"ד לילך אשרוב מיסוי פדיון פוליסת ביטוח חיים אמריקאי לאזרח ישראלי

168

מיסוי מקרקעין דמי רכישה לרשות מקרקעין ישראל בגין הגדלת זכויות בנייה עו"ד שי ארז בנחלה חקלאית שנמכרה לחוק 50 התנאים לקבלת אישור פרטני ליזם שאינו קבלן רשום לפי סעיף אלי גורנשטיין M.B.A. ) רו"ח (משפטן 50 מיסוי מקרקעין – טופס

169

170

תוכן עניינים

2021 אוגוסט 539 ידע למידע 9

הליך הגשת בקשה לפריסת מס שבח בעסקת מקרקעין לפקיד השומה

172

עו"ד מאיה כרמי לוברטובסקי ולמנהל מיסוי מקרקעין

אישור לתשלום חוב מס רכוש לצורך מכירת נכס מקרקעין

173

עו"ד, רו"ח שוקי ג'אנה

הכרה בהוצאות עלות בניית בית מגורים בחברת מעטים שבעל השליטה

174

עו"ד ורו"ח שלמה טבח בה מייעד חלק מהדירה לקליניקה

העברת זכויות במקרקעין לבעלת מניות שבעלה נפטר לעניין פטור

176

עו"ד אורית קוך ממס שבח

מס ערך מוסף

178

עו"ד עומר וגנר מבשלת בירה - עוסק פטור

ביטוח לאומי חיוב דמי ביטוח מעצמאי שלא עונה להגדרה ומקבל דמי אבטלה בגין עבודתו

180

מערכת כל מס כשכיר בעבר

חברות, עמותות, מלכ"רים הליכי הצהרה בידי נאמן שמונה בחברה פרטית שהחליטה על פירוק מרצון

181

ד"ר (עו"ד) אריה ליבוביץ'

דרישת מילוי פרטי חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה - בדוח

עו"ד בועז נוה לרשם העמותות

182

כספים וחשבונאות

183

רו"ח מני מורד מיזם של קורסים

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה לפקודת מס הכנסה - 11 הטבת מס לתושבי ישוב מוטב - סעיף רשות המסים בישראל עדכון בנוגע להוראת השעה נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות 2021 מיליון ש"ח עבור החודשים מאי-יוני 400 לעסקים עם מחזור של עד

184

184

רשות המסים בישראל

תוכן עניינים

10 2021 אוגוסט 539 ידע למידע

מענק הוצאות לעסק קטן ומענק לעצמאים ובעלי שליטה

186

רשות המסים בישראל לעצמאים 2021 נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי מאי -יוני רשות המסים בישראל ובעלי שליטה ולעסקים קטנים 2021- תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי שותפויות), התשפ"א משרד האוצר - אתר החקיקה הממשלתי הודעה על הארכת מועד הגשת הבקשות למענק שימור עובדים משרד הכלכלה והתעשייה בדיקת זכאות למענקי סיוע ואפשרות להשבת מענקים ששולמו ביתר רשות המסים בישראל נפתחה מערכת המאפשרת להשיב כספי מענקי סיוע לתקופת הקורונה רשות המסים בישראל לראשונה מייצגים יוכלו לפרוס באופן מקוון את התשלום התקופתי למע"מ רשות המסים בישראל עבור לקוחותיהם החבות במע"מ בשל סכומים המשולמים ע"י משרד הבינוי והשיכון 2910/20 החלטת מיסוי כתוספת סבסוד הוצאות פיתוח - החלטת מיסוי שאינה בהסכם רשות המסים בישראל החבות במע"מ בשל סכומים המשולמים ע"י משרד הבינוי והשיכון 0451/20 החלטת מיסוי כתוספת סבסוד הוצאות פיתוח - רשות המסים בישראל ששולמו ביתר לעצמאים ולעסקים מס ערך מוסף

188

190

191

192

194

דחיית מועד לדיווח ותשלום דוחות מקוונים ומפורטים למע"מ

195

195

196

199

החלטת מיסוי שאינה בהסכם רשות המסים בישראל

ביטוח לאומי עדכונים למובטלים ונשים בהיריון על המשך תשלום קצבה

202

המוסד לביטוח לאומי

תוכן עניינים

2021 אוגוסט 539 ידע למידע 11

מס רכוש וקרן פיצויים פיצויים בשל נזק עקיף לניזוק שעסקו באזור המיוחד לתקופה (מבצע "שומר חומות") 21.5.2021 ועד 10.5.2021 שמיום קרן פיצויים 2/2021 ' הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס

211

רשות המסים בישראל

חקיקה

חוקים

240

2020- - הוראת שעה), התשפ"א 224 ' חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס

תקנות צו הביטוח הלאומי (הארכת התקופה הקובעת לפטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק שעובדו שהה בחופשה ללא תשלום בתקופת

241

2021- משבר הקורנה), התשפ"א

צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו מקופת גמל לקצבה לעמית עצמאי

241

2021- במצב אבטלה כהכנסה לעניין ניכוי במקור), התשפ"א

תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקעים בסרט ישראלי)

242

2020- (הוראת שעה), התשפ"א

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)

242

2020- ), התשפ"א 6 ' (תיקון מס

מדדים ושערי מט"ח

243

2021 מדדים לחודש יוני

244

2021 שערים יציגים לחודש יולי

ידע במספר

245

מראה מקום

248

12 2021 אוגוסט 539 ידע למידע

מס הכנסה

היכונו לשינויי המיסוי המתוכננים ואילך 2022 לשנת המס עו"ד רו"ח רמי אריה

חבר בני אדם שמחזור הכנסותיו בשנה ולמעט ₪ מיליון 10 - נמוך מ חבר בני אדם העוסק במשלח יד מיוחד כהגדתו בצו מס הכנסה (קביעת משלח יד מיוחד, התשס"ג .2003  - בעיקר: בעלי מקצועות חופשיים המפורטים בצו, העוסקים בסוגים שונים של ייעוץ ושירותים. ובתנאי שבעלי המניות בחבר בני האדם גם עובדים בו בפועל.   יחיד או חבר בני אדם שאינו חייב   1.2 - יוכלו בדיווח מצטבר כאמור לעיל לדווח על בסיס מצטבר או על בסיס מזומן לפי בחירתם – למעט, על הכנסות ממכירת מלאי או הכנסות אחרות שלא ניתן לדווח עליהם לפי בסיס מזומן – והם ידווחו על בסיס מצטבר.

בהתאם לטיוטת חוק ההסדרים של משרד שינויים 2022 האוצר, צפויים בשנת המס מהותיים ורבים בהוראות המס, לרבות, במס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין ובחוק המזומן, אשר כפי שתראו להלן עומדים בחלקם ליצור שינויים דרמטיים באופן הדיווח ובחבויות המס של חברות ויחידים לרשויות המס. כדאי להתחיל כבר ללמוד ולהתכונן לקראתם, ויפה שעה אחת קודם. תמצית השינויים דנן, בהתאם להצעת מחליטים שהגיש שר האוצר לאישור הממשלה, של חוק ההסדרים האמור להיות מאושר יחד עם אישור תקציב המדינה בכנסת, עם פרשנות מסוימת שלנו, הם כלדהלן: שינויי חקיקה במס הכנסה 1 . דיווח על בסיס מצטבר או על בסיס מזומן למס הכנסה כל חבר בני אדם יחוייב בדיווח על   1.1 – למעט, בסיס מצטבר לצורכי מס

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

2021 אוגוסט 539 ידע למידע 13

אשר מחזור ההכנסות שלהם נמוך לכל אחת משנות ₪ מיליון 20 - מ המס שבמחלוקת, או שסכום המס מיליון 20 - השנוי במחלוקת נמוך מ לפחות.   ₪

מעבר בין שיטות הדיווח יותר רק   1.3 ולא מבסיס מזומן לבסיס מצטבר להפך. הפרשי המעבר ייפרסו על פני שלוש שנים משנת המעבר ואילך. 2 . - יחיד ניכוי מס יסף מהכנסות גבוהות אשר הכנסותיו הכוללות עולות על המינימום הקבוע בפקודת מס הכנסה ) חייב במס ₪ 647,640 – 2021 (בשנת ) – מוצע לקבוע כי תשלום 3%( יסף ליחיד כזה יחוייב גם בניכוי במקור בגין מס היסף. כך כל תשלום ליחיד בגין עבודה, שירותים או נכסים (מכירת נכס) – לשכיר או לעצמאי או לאדם פרטי, אשר מהווה הכנסה חייבת בידיו – יחויב גם בניכוי מס יסף, בנוסף לניכוי במקור החל עליו כיום לפי תקנות המס.   3 . חובת דיווח כללית על כל קבלת הכנסה - גם בסכום מהשכרת דירות מגורים הנמוך מתקרת הפטור ממס על הכנסת מהשכרת דירה למגורים. 4 . חובת תשלום מס עם קבלת שומה סופית   תחול חובה לתשלום מיידי בשיעור 4.1 מחבות מס לפי שומה 30% של סופית לאחר השגה, אשר תופק על ידי פקיד שומה, מנהל מע"מ או מנהל מיסוי מקרקעין. זאת, בניגוד למצב כיום, לפיו אין חובת תשלום חבות מס בכלל, בגין שומות שהופקו על ידי רשויות המס, עד הכרעה של בית המשפט המחוזי בערעור המס. מחבות המס 30%   החובה לתשלום 4.2 במחלוקת, לא תחול על נישומים

5 . הגברת הפיקוח על שימוש במטבע  - לקבוע כי מי שהחזיק ביום וירטואלי  אחד או יותר בשנת המס, ישירות או שנים, מטבע 18 באמצעות ילד שגילו עד או יותר, ₪ 200,000 וירטואלי בשווי של או רכש מטבע כזה בעלות זו, יחויב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה באותה שנה. 6 . העברת נתונים פיננסיים לרשות – הבנקים, נותני אשראי, המיסים חברות ביטוח, חברות סליקה, חברות להעברת תשלומים דיגטליים וחברות העוסקות בהמרת מט"ח, יחוייבו בהעברת מידע, באופן מקוון לרשות המיסים של כל הפעולות הכנסות והוצאות, בחשבונות העסקיים שהם מנהלים עבור הלקוחות שלהם. לרבות, מידע על פעולות בעו"ש, תוכניות חיסכון, קרנות נאמנות, פיקדונות, חשבונות מט"ח וכדומה. שינויי חקיקה במס ערך מוסף 7 . חיוב תושבי חוץ במע"מ בגין מתן שירותים דיגטליים ומכר טובין פטורים ממכס לתושבי ישראל , תושב חוץ הנותן שירות דגיטלי   7.1 לרבות, אספקת תוכנות, מוצרי בידור, ספרים, מוזיקה, הגרלות, משחקים ושירותי תקשורת לאדם ושירותי רדיו וטלווזיה

מס הכנסה מאמרים

14 2021 אוגוסט 539 ידע למידע

   לא יהיה ניתן לנכות מס תשומות 8.2 בשל חשבונית שאינה חשבונית 5,000 מקוונת, בגין עסקה שמחירה או יותר. ₪    מנהל מע"מ יהיה רשאי לסרב 8.3 לבקשה להוצאת חשבונית מס מקוונת, במידה ומצא שהמבקש מעורב בהפצת חשבוניות מס שלא כדין, או בשימוש בהן. 1.1.2023    הוראות אלו יחולו מיום 8.4 ואילך. 9 . חובת תשלום מס עם קבלת שומה סופית    תחול חובה לתשלום מיידי בשיעור 9.1 מחבות מס לפי שומה 30% של סופית לאחר השגה, אשר תופק על ידי פקיד שומה, מנהל מע"מ או מנהל מיסוי מקרקעין. זאת, בניגוד למצב כיום, לפיו אין חובת תשלום חבות מס בכלל בגין שומות שהופקו על ידי רשויות המס , עד הכרעה של בית המשפט המחוזי בערעור המס. מחבות המס 30%    החובה לתשלום 9.2 במחלוקת, לא תחול על נישומים אשר מחזור ההכנסות שלהם נמוך לכל אחת משנות ₪ מיליון 20 - מ המס שבמחלוקת, או שסכום המס מיליון 20 - השנוי במחלוקת נמוך מ לפחות.   ₪

 שאינו עוסק, מוסד כספי או פרטי מלכ"ר – יהיה חייב בעצמו בתשלום מע"מ בגין עלות השירות. , תושב חוץ הנותן שירות דגיטלי     7.2 שירותי תקשורת ושירותי רדיו מוסד כספי  , לעוסק וטלוויזיה,  – לא יהיה חייב בעצמו או מלכ"ר בתשלום מע"מ בגין עלות השירות, אלא מקבל השירות יהיה חייב בתשלום המע"מ – כפי המצב החוקי כיום (חשבונית עצמית). תושב חוץ המוכר טובין בעלי ערך    7.3 (הפטורים ממכס ו/או עד נמוך לאדם ) באמצעות חנות מקוונת $75  שאינו עוסק, מוסד כספי או פרטי מלכ"ר – יהיה חייב בעצמו בתשלום מע"מ בגין עלות הטובין. תחול חובת רישום ודיווח על    7.4 המספק שירותים תושב חוץ דיגטליים או מוכר טובין מוחשיים בעלי ערך נמוך. תושב החוץ יהיה חייב ברישום במע"מ ובדיווח על העסקאות. אולם, הוא לא יחויב בפתיחת חשבון עסקי בתאגיד בנקאי בישראל, לא יחויב בנציגות מקומית ולא יחויב בפתיחת חברה בישראל. 8 . הקצאת חשבוניות מס אוטומטיות רק באמצעות רשות המיסים    כל עוסק יהיה חייב לפנות לרשות 8.1 המיסים כדי לקבל הקצאתמספרים לחשבוניות מס מקוונות בעסקאות או יותר. ₪ 5,000 שמחירן

מס הכנסה מאמרים

2021 אוגוסט 539 ידע למידע 15

ידי פקיד שומה, מנהל מע"מ או מנהל מיסוי מקרקעין. זאת, בניגוד למצב כיום, לפיו אין חובת תשלום חבות מס בכלל בגין שומות שהופקו על ידי רשויות המס, עד הכרעה של בית המשפט המחוזי בערעור המס. מחבות המס 30%   החובה לתשלום 13.2 במחלוקת, לא תחול על נישומים אשר מחזור ההכנסות שלהם נמוך לכל אחת משנות ₪ מיליון 20 - מ המס שבמחלוקת, או שסכום המס מיליון 20 - השנוי במחלוקת נמוך מ לפחות. ₪ חברות עליהן חל חוק עידוד השקעות הון, יהיו זכאיות בהוראת שעה לשנה אחת, לחלק דיבידנדים מהכנסותיהן הצבורות הפטורות,  וליהנות משיעור מס מוטב בגין מס החברות על הכנסות אלו, שיש לשלמו עם חלוקת הדיבידנדים. בכפוף לתנאים שייקבעו, לרבות התנאי כי החברה תשקיע במפעל תעשייתי, בתקופה של חמש שנים, לשם רכישת נכסים יצרניים. למעט: בניינים, השקעה במחקר ופיתוח בישראל, או תשלום שכר עבודה לעובדים חדשים שנוספו למפעל ביחס למספר העובדים שהועסקו במפעל בתום .2021 שנת המס

שינויי חקיקה במיסוי מקרקעין .1 0 הגבלת פטור לינארי מוטב בשיחלוף א לחוק, 48 - לתקן את סעיף בית קרקע כך שמי שרכש קרקע לבניית דירת מגורים ומוכר דירת מגורים אשר בנה עליה לא יוכל להינות מחישוב מוטב של מס השבח (לינאריות חדשה), אלא אם הוציא היתר בנייה לדירה, עד ליום   .31.12.2024 .1 1 קיצור התקופה לשחלוף מכירת דירות - לקצר את מגורים לשנה אחת בלבד ) לחוק, בה יראו 1( ג 49 התקופה בסעיף את הדירה הנמכרת כדירת מגורים יחידה בבעלות המוכר, גם אם יש לו בנוסף על הדירה הנמכרת, דירת מגורים 12 - שנרכשה כתחליף לדירה הנמכרת ל חודשים כיום, לאחר 24 חודשים. במקום פקעה הוראת השעה 6.7.2021 שביום חודשים. 18 - שקיצרה את התקופה ל .1 2 קיצור התקופה לשחלוף רכישת דירות - לקצר מגורים לשנה אחת בלבד ) לחוק, 2() ג 1 (ג 9 את התקופה בסעיף בה יראו את הדירה הנרכשת כדירת מגורים יחידה בבעלות המוכר, גם אם יש לו בנוסף על הדירה הנרכשת, דירת חודשים. במקום 12 - מגורים אחרת - ל 6.7.2021 חודשים כיום, לאחר שביום 24 פקעה הוראת השעה שקיצרה את חודשים. 18 - התקופה ל חובת תשלום מס עם קבלת שומה סופית   תחול חובה לתשלום מיידי בשיעור 13.1 מחבות מס לפי שומה 30% של סופית לאחר השגה, אשר תופק על .1 3

שינויי חקיקה בחוק עידוד השקעות הון . 1 4

מס הכנסה מאמרים

16 2021 אוגוסט 539 ידע למידע

 לתת סמכות לרשות המיסים להטיל קנסות מינהליים על הפרות החוק, כאמצעי אכיפה, בנוסף לעונשי המאסר ועיצומים כספיים החלים בגין הפרת החוק. נציין, כי מדובר בשינויים מהותיים ומשמעותיים ביותר, אשר עלולים להביא לחבויות מס ותשלומי מס גבוהים בכל מישורי המס. ראוי לשקול, ללמוד ולהיערך לאפשרות כי שינויים אלו יינכסו לתוקף, כחלק מההיערכות ואילך.  2022 לשנת המס

.1 7

שינויי חקיקה בחוק לצמצום השימוש במזומן

.1 5 הקטנת הסכום המירבי לתקבול/ 6,000 תשלום עסקי במזומנים לסך של כיום), החל מיום ₪ 11,000 (במקום ₪ ואילך. 1.8.2022 הקטנת הסכום המירבי לתקבול/תשלום במזומנים בין אנשים פרטיים לסך של כיום), ₪ 50,000 (במקום ₪ 15,000 למעט לגבי תשלום שמבצע אדם פרטי לאדם פרטי אחר, בגין רכב פרטי עד סך .1.8.2022 , החל מיום ₪ 50,000 של .1 6

הכנסות חייבות ופטורות ומחילת חובות לתושב חוזר ותיק עו"ד רו"ח רמי אריה

סוגיה זו נדונה בבית המשפט המחוזי , אדוארד 61908-01-19 בעניין בבחנוב (ע"מ בבחנוב נ' פקיד שומה גוש דן, ניתן ביום ), אשר הגיש ערעור על שומות 28.4.2021 , שבמסגרתן 2014-2013 מס הכנסה לשנים ייחס פקיד השומה תוספת הכנסה, כדלקמן:

התחייבויות לספקים העומדות ללא תשלום זמן רב ייחשבו הכנסות חייבות במס, למעט כאשר מדובר בהתחייבויות שנוצרו בחו"ל לגבי "תושב חוזר ותיק" במשך עשר שנים מאז שחזר לישראל. המבחנים לזיהוי מקום התושבות אינם פשוטים, ודאי כאשר נטען כי מדובר בתושב חוץ, אך עסקיו בישראל.

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

2021 אוגוסט 539 ידע למידע 17

דולר, הכנסה 591,326 חו"ל, בסך של בסך של 2013 ממחילת חוב בשנת ש"ח החייבת במס לפי 2,052,492 (ב) לפקודה. 3 סעיף . תיאוםהוצאותמימון שנדרשו כהוצאה 3 - הוצאות המימון של בבחנוב לשנים 13,465 הסתכמו לסך של 2013-2014 דולר, בהתאמה. פקיד 10,660- דולר ו השומה מצא כי נטילת ההלוואות שימשו למשיכותיו 2007 החל משנת מהעסק, מעבר לרווחי העסק. לעמדת פקיד השומה, הואיל והוצאות המימון נבעו ממשיכות מעבר לרווחי העסק, אין לראות בהן הוצאות בייצור לפקודה. 17 הכנסה כאמור בסעיף הוצאות המימון תואמו כך שנוספה ש"ח 46,737 לבבחנוב הכנסה בסך של ש"ח 36,708 , ובסך של 2013 לשנת .2014 לשנת . תיאום הוצאות נסיעה לחו"ל שנדרשו 4 דרש 2013 כהוצאה - בדוח לשנת המס בבחנוב הוצאות נסיעה לחו"ל בסך של דולר. פקיד השומה לא התיר 8,994 את ההוצאות כיוון שבבחנוב לא סיפק כל מסמך המאמת את סכום ההוצאה ואת היותה של הנסיעה נסיעה עסקית, לפקודה ולפי 17 כנדרש לפי סעיף לתקנות מס הכנסה (ניכוי 6 תקנה הוצאות מסוימות). הוצאות הנסיעה לחו"ל תואמו באופן שנוספה לבבחנוב ש"ח לשנת 31,218 הכנסה בסך של .2013

. הכנסה ממחילת חוב בגין חוב לספקי 1 2013 חו"ל – פקיד השומה מצא בשנת יתרת חוב בכרטיס ספקי חו"ל בסך דולר, אשר אופסה ביום 100,800 של . כיוון שהיתרה הקודמת 1.1.2014 ,31.12.2010 בכרטיס אופסה ביום הסיק פקיד השומה כי יתרת החוב .2011 לספקי חו"ל נוצרה משנת לשיטת פקיד השומה, מדובר ביתרה שלא הוכח כי 2011 שמקורה בשנת נפרעה ובבחנוב נהג בחוב כאילו נמחל לו. לפיכך, יש לראות בסכום יתרת החוב לספקי חו"ל כהכנסה ממחילת ש"ח החייבת 349,887 חוב בסך של ) לפקודת מס 1() (ב 3 במס לפי סעיף הכנסה. מחילת החוב נקבעה לשנת , משום שבה ניתן ללמוד על 2013 התנהגות מתמשכת של הצדדים כי החובות נמחלו. . הכנסה ממחילת חוב בגין חוב 2 ללקוחות חו"ל – פקיד השומה מצא 2015- בכרטיס לקוחות חו"ל לשנים 634,726 יתרה בזכות בסך של 2009 . מהרישום 28.4.2011 דולר נכון ליום בכרטיס לקוחות חו"ל עולה כי מקור יתרת החוב ללקוחות חו"ל הוא לכל .2009 המאוחר בשנת דיווח בבחנוב כי 2014 בדוח לשנת דולר מתוך יתרת 191,376 פרע סך של החוב ללקוחות חו"ל. פקיד השומה קיבל את טענותיו רק בנוגע לפירעון דולר, וקבע כי יש 43,400 סכום של לראות בסכום יתרת החוב ללקוחות

מס הכנסה מאמרים

18 2021 אוגוסט 539 ידע למידע

לטענתו, המבחן העיקרי לקביעת התושבות הוא מבחן מרכז החיים, ולמבחן זה מסייעת חזקת הימים הקבועה בפקודה ) להגדרת "תושב ישראל" 2() (פסקה (א (כולל), שהה 2008-2004 ). בשנים 1 בסעיף ימים בכל שנה מחוץ לישראל. 300- כ חלה עליו חזקת הימים, 2004 אמנם בשנת שלפיה יראו אדם כתושב ישראל אם שהה ימים לפחות וסך 30 בישראל באותה שנה כל תקופת שהייתו בישראל באותה שנה ) לא 2004-2002( ובשנתיים שקדמו לה ימים - אולם חזקה זו נסוגה 425- פחת מ מפני המבחן המהותי של "מרכז החיים", שלשיטתו היה באותה שנה ברוסיה. מנגד טען פקיד השומה כי בבחנוב לא שינה את תושבותו ונותר תושב ישראל, לכן אין לראות בו "תושב חוזר ותיק". מכל מקום, תושב חוזר ותיק זכאי לפטור ממס בגין הכנסותיו הפירותיות שהופקו בחו"ל, ואילו בענייננו, הפקת ההכנסה ממחילת חוב הייתה בישראל. בית המשפט קבע כי לא ניתן לומר כי לבבחנוב לא היה מרכז חיים בישראל , כיוון שלא ניתק את 2008-2004 בשנים קשריו האישיים והעסקיים עם ישראל. לפיכך, לא ניתן לראותו כמי שחדל להיות "תושב ישראל", או כמי שהיה ל"תושב חוץ". על כן אינו יכול להיחשב "תושב ואילך. 2009 חוזר ותיק" משנת בית המשפט התייחס גם למקרה שבו אילו היה קובע כי היו אינדיקציות מסוימות היה 2008-2004 עשויות ללמד כי בשנים

בבחנוב כפר בתוספות ההכנסה שיוחסו לו, והעלה שתי "טענות מקדמיות", המצדיקות לשיטתו את דחיית שומת פקיד השומה, כדלקמן: . טענה כי היה "תושב חוץ" בשנים 1 (כולל) ולכן היה זכאי 2008-2004 בשנים הרלוונטיות לערעור לפטור ממס על הכנסותיו כ"תושב חוזר ותיק". . טענה כי השומות בעניין מחילות החוב 2 התיישנו. ועד 2003 לגישת בבחנוב, החל מסוף שנת (כולל) לא היה "תושב ישראל", 2008 שכן מרכז חייו היה מחוץ לישראל, בעיר יקוטיה שברוסיה, שם ניהל את קשריו העסקיים והאישיים, לרבות ניהול מערכת יחסים זוגית עם גב' שרסנויבה תושבת יקוטיה, ומגורים יחדיו עם בנה הצעיר, ניהול חיים משותפים ומשק בית משותף בדירה שנשכרה על ידו. 2009- בבחנוב טען כי עם חזרתו ארצה ב קיבל מעמד של "תושב חוזר ותיק", הזכאי לפטור ממס בגין הכנסותיו שהופקו מחוץ לישראל למשך תקופה של עשר שנים ובכללן שנות המס שבערעור. לחלופין טען שיש לפצל את הכנסותיו מפעילות מעורבת לפי היחס בין מספר ימי העסקים שבהם שהה בישראל למספר ימי העסקים שבהם שהה בחו"ל. בחינת מעמדו של בבחנוב כ"תושב חוזר ותיק" בשנים שבמחלוקת

מס הכנסה מאמרים

2021 אוגוסט 539 ידע למידע 19

לאומי ולקבל קצבאות, המשיך את חברותו בקופת חולים בישראל וצרך בה שירותים רפואיים. לבבחנוב דרכון ישראלי בלבד, אין לו תעודת תושב ברוסיה, אין לו אישור תושבות לצורכי מס בשום מדינה מלבד ישראל, מקום עסקיו הקבוע ומקום האינטרסים הכלכליים שלו נותרו בישראל, הוא הקפיד לחזור לישראל לחגים ולחופשות, כשהגיע לישראל המשיך להתגורר בביתו הקבוע עם משפחתו, לא העביר מישראל לרוסיה מיטלטלין אישיים וכאשר שב לישראל לא הביא עמו מכולה לחפציו. כמו כן, בבחנוב העיד כי ביקוטיה שברוסיה לא היה לו בית קבע. כדי ליהנות ממעמד מוטב של "תושב חוזר ותיק", היה על בבחנוב להוכיח לא רק את קיומו של מרכז חיים ברוסיה אלא גם את היעדרו של מרכז חיים בישראל. ואולם, הוא לא עמד בכך. מבחינת הפן הסובייקטיבי, נקבע כי הגם שאינו נושא משקל מכריע בבחינת מקום תושבותו של אדם, אין בו כדי לשנות את המסקנה העולה מחומר הראיות כי בזמן אמת בבחנוב לא סבר, אף לא לרגע, כי הוא אינו תושב ישראל, אלא המשיך לראות עצמו ככזה, לכל דבר ועניין. כך למשל, בבחנוב הגיש בזמן אמת דוחות מס ) ובהם הצהיר 2008-2003 בישראל (לשנים כי הוא תושב ישראל. לסיכום, בית המשפט קבע כי בבחנוב לא הוכיח כי היה לו מרכז חיים ברוסיה, ולא הוכיח כי לא היה לו מרכז חיים בישראל, נתון קריטי שבלעדיו לא ניתן לבסס מעמד

לבבחנוב מרכז חיים גם ברוסיה, לא היה בכך לסייע לו לבסס את מעמדו כ"תושב חוזר ותיק", שכן מחומר הראיות עולה כי לבבחנוב היה מרכז חיים גם בישראל בשנים האמורות ולכן לא ניתק את הזיקות האישיות והכלכליות לישראל. את הדיון העוסק בשאלת ניתוק תושבותו הישראלית יש לכרוך עם שאלת מקום הפקת ההכנסות ממחילת חוב, שכן הכנסות אלה לא הופקו מחוץ לישראל. משכך אף אם בבחנוב היה נחשב ל"תושב חוזר ותיק" בשנות המס שבערעור, לא היו מתקיימים לגביו תנאי הפטור החלים רק על הכנסות שהופקו/ שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל. 2004 אין מחלוקת בין הצדדים כי בשנת התקיימה החזקה המספרית שבפסקה (א) )(ב) להגדרת "תושב ישראל", דהיינו, 2( בבחנוב שהה בישראל באותה שנה מעל ימים וסך כל תקופת שהייתו בישראל 30- ל באותה שנה ובשנתיים שקדמו לה היה ימים. לפיכך, קיימת חזקה 425- למעלה מ מרכז חייו היה בישראל ועליו 2004 שבשנת מוטל הנטל לסתור ובראיות משכנעות, אולם הוא לא עמד בכך. נקבע כי לגבי השנים עולה מחומר הראיות כי מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים של בבחנוב נותר בישראל, הן מבחינה אובייקטיבית והן מבחינה סובייקטיבית. מבחינה אובייקטיבית, בבחנוב המשיך להחזיק ברכב בישראל, לשלם דמי ביטוח ,2008-2004

מס הכנסה מאמרים

20 2021 אוגוסט 539 ידע למידע

מנגד טען פקיד השומה כי בשנות המס שבערעור הפעיל בבחנוב את עסקו בישראל והכנסותיו הופקו בישראל באמצעות לקוחות ישראלים, ספקים ישראלים ועובדים ישראלים. בבחנוב לא הוכיח שמקור החובות שנמחלו הוא בשנים שבהן היה תושב חוץ ובפעילות עסקית שלו בחו"ל. א לפקודה קובע את "מקום הפקת 4 סעיף ההכנסה" בקשר לכל הכנסה. עם זאת, לצד הוראות ברורות ומפורטות בנוגע לסוגי הכנסות שונים, סעיף זה שותק בנוגע למקום הפקת ההכנסה ממחילת חוב ודרכי קביעתו. בית המשפט קבע כי בנסיבות שבהן ההכנסה ממחילת החוב מקורה בחוב שנובע מהוצאה שניכויה הותר בבירור, בכל מקרה יש לראות בהכנסתו החייבת ) לפקודה) הכנסה 1() (ב 3 של הנישום (סעיף שהופקה בישראל. במקרה שבו נרשם החוב כהוצאה והנישום ניכה אותו מהכנסתו החייבת בישראל, אך מן ההיגיון הוא שאם אותו חוב שנוכה כהוצאה נמחל, יש מקום לרשום את המחילה כהכנסה בישראל, שתאזן את אותה הוצאה. כל תוצאה אחרת תביא לרווח ולהתעשרות לא הוגנת של הנישום. בנוגע להכנסה ממחילת חוב בכרטיס לקוחות חו"ל נקבע כי בבחנוב לא הוכיח שאותם סכומים ניתנו דווקא בקשר לפעילותו בחו"ל ולא פורטה הפעילות המעורבת בנוגע לחוב הספציפי שנמחל. כך,

של תושב חוזר ותיק. כל עוד לא נותק החוט המקשר בינו ובין ישראל, לא ניתן לראות בו תושב חוזר ותיק. מקום הפקת ההכנסה ממחילת חוב (א) לפקודה קובע בין היתר 14 סעיף כי תושב חוזר ותיק יהיה פטור ממס רק על הכנסותיו "שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל". בבחנוב טען כי ההכנסות ממחילות החוב הופקו מחוץ לישראל, ובייחוד זאת הנוגעת למחילת החוב לספק הרוסי. בבחנוב מתייחס למקום הפקת ההכנסה כאל המקום שבו נעשו הפעולות של ייצור ושיווק היהלומים. לטענתו, יש לבחון את מקום איתור ורכישת הסחורה, מקום ליטוש הסחורה, מקום יצוא הסחורה, האם הסחורה יובאה לישראל ומיקום הלקוחות. לשיטתו, כל אלה מעידים כי הכנסתו הופקה מחוץ לישראל. לחלופין נטען בכל הנוגע ליתרת ההכנסה הנטענת ממחילת חוב שאינה קשורה לספק הרוסי כי יש להתייחס להפקת ההכנסה כאל "פעילות מעורבת" ולפעול 1/2011 ' בהתאם לחוזר מס הכנסה מס – בדבר הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים. דהיינו, יש לייחס מההכנסות כהכנסות שהופקו 90%- כ מההכנסות כהכנסות 10%- בחו"ל וכ שהופקו בישראל, בהתאם לימי שהייתו בחו"ל באותה תקופה.

מס הכנסה מאמרים

2021 אוגוסט 539 ידע למידע 21

נמחל החוב, שהיא השנה הפתוחה. מיסוי מחילת חוב נעשה לאחר חלוף הזמן ממועד יצירת החוב, לאחר שמסתבר מהתנהגות הצדדים כי החוב לא נפרע ויש לראות בו כנמחל. בית המשפט דחה את טענת ההתיישנות, וקבע כי יש לזקוף את ההטבה כהכנסה במועד התהוותה של אותה הטבה, ובענייננו, המועד שבו התגבשה מחילת החוב הנטענת במפורש או במשתמע. מחילת החוב הנטענת לא התגבשה ולא הייתה יכולה להתגבש במועד היווצרות החוב, אלא רק במועד מאוחר יותר, המועד שבו נעשה הוויתור בפועל על החוב. לפיכך, בבואנו לבחון אם ההכנסה ממחילה על החוב התיישנה, יש לתור אחר המועד שבו נעשתה המחילה ולא אחר המועד שבו )1() (ב 3 נוצר החוב. זוהי גם לשונו של סעיף לפקודה. יש להפריד בין שני "סוגים" של מחילות חוב - מחילת חוב שבאה לידי ביטוי בספרים ובכרטסות - כאשר יתרת החוב מתאפסת או מופחתת; ומחילת חוב שלא באה לידי ביטוי בספרים ובכרטסות, אבל בפועל לא נדרש עוד להחזיר את החוב. בענייננו, בכל הנוגע ליתרת החוב המופיעה בכרטיס ספקי חו"ל, מועד התגבשות ההכנסה הנטענת הוא ברור ובא לידי ביטוי בספרים עצמם - מועד איפוס יתרת החוב .1.1.2014 מיום

מלבד החוב לספק הרוסי, בבחנוב לא פירט למי הוא חייב, מנין הגיעו הכספים ולאיזה צורך. , על הנישום לציין 2011 כמו כן, לפי חוזר במדויק את מספר ימי העסקים שבהם שהה בחו"ל, ביחס לכלל ימי העסקים בשנה, ולדווח כי חלוקת ההכנסה המעורבת ותוצאותיה בוצעו בהתאם לחוזר. מלבד טענה כללית, בבחנוב לא חישב באופן מדויק את הימים ולא דיווח על חלוקת ההכנסות. לפיכך, לא ניתן לקבל בנסיבות אלה את טענותיו בדבר מקום הפקת ההכנסה. האם שומת פקיד השומה ביחס להכנסה ממחילת חוב התיישנה? בבחנוב טען כי השומות בגין ההכנסות המיוחסות לו ממחילות החוב לספקי חו"ל וללקוחות חו"ל, התיישנו. לדבריו, בפסיקה נקבע שאם ניתנה הטבה כלשהי לנישום, יש לזקוף את ההטבה כהכנסה במועד התהוותה של אותה הטבה. לחלופין, יש לייחס את חלק היתרות הפתוחות, כפי שהוא מופיע בכרטסות הנהלת חשבונות, גם לשנים סגורות, וזאת בהיקש לעניין ייחוס הפרשי הון בלתי מוסברים גם לשנים סגורות. מנגד, פקיד השומה טען כי ההוצאות שנתבעו והמקדמות שהתקבלו בעסק יצרו חוב לספקים וללקוחות, והקביעה ולפיה החוב נמחל נעשית בהגדרה במועד מאוחר יותר ממועד יצירת החוב. אירוע המס התרחש במועד המחילה, בשנת המס שבה

מס הכנסה מאמרים

22 2021 אוגוסט 539 ידע למידע

שלא הרים את הנטל והוכיח את טענתו כי הקיזוזים שנרשמו בכרטסות אכן שימשו לפירעון החובות. עם זאת, נקבע כי יש להפחית מהחוב התלוי ועומד, שנזקף כהכנסה ממחילת חוב על ידי פקיד השומה, את החוב לאחד מהספקים. באשר להוצאות המימון קבע בית המשפט כי קיים ספק גדול אם כלל המשיכות שימש לצורך העסק ולא להוצאות פרטיות. לפיכך לא ניתן לקבל את טענות בבחנוב כי מדובר בהוצאות אשר הוצאו למימון המשך פעילותו העסקית ומותרות בניכוי לפי סעיף לפקודה. 17 באשר להוצאות חו"ל קבע בית המשפט כי אין לקבל את טענת בבחנוב כי מדובר בהוצאות שהוצאו במסגרת נסיעותיו 17 העסקיות המותרות בניכוי לפי סעיף לפקודה, שכן בבחנוב לא הציג אסמכתאות המאמתות את סכום ההוצאה בקשר לנסיעותיו לחו"ל, או כי שימשו לייצור הכנסה.

בכל הנוגע ליתרת החוב בכרטיס לקוחות חו"ל, יש לחלקו לשניים, כפי שאכן חולקה דולר שנטען כי 191,376 השומה - סך של 443,350 נפרע והופחת מהיתרה וסך של דולר שנטען כי לא נפרע ולא הופחת דולר, 191,376 מהיתרה. לגבי הסכום של נקבע כי יש ליחסו כהכנסה נכון למועד הפחתת החוב, בדומה לאמור בשאלת התיישנות יתרת החוב בכרטיס ספקי חו"ל. בכל הנוגע ליתרת החוב שלא הופחתה דולר, יש לברר מבחינה 443,350 בסך של עובדתית באיזה שלב מחל הנושה למערער על חובו זה, אם בכלל, כדי שניתן יהיה לקבוע כי החוב אכן נמחל בשנים שהתיישנו. בית המשפט קבע כי יש מקום לקבל באופן חלקי את טענות בבחנוב בקשר לחוב התלוי ועומד. לא השתכנעתי כי החוב התלוי ועומד ללקוחות חו"ל נמחל בכללותו, ולכן לא רק שהוא לא התיישן, אלא שעדיין לא הגיע המועד לזקוף אותו כהכנסה. באשר לייחוס הכנסות ממחילת חוב, נקבע כי אין לקבל את גרסת בבחנוב בכל הנוגע לפירעון החובות לחלק מהספקים, כיוון

מס הכנסה מאמרים

2021 אוגוסט 539 ידע למידע 23

רווח הון – חישוב המס במכר מניות שנרשמו למסחר, וחשיבות תכנון מבנה עסקה (הלכת ריזמן) רו"ח רונית בר

ניתן בבית המשפט העליון 14.6.2021 ביום )1938/19 פס"ד בעניין ריזמן שלמה (ע"א (להלן: "ריזמן"). בית המשפט העליון הפך את קביעת בית המשפט המחוזי בשתי הסוגיות שעל הפרק, וערעור פקיד השומה התקבל פה אחד במלואו (אף שהייתה שונות בהנמקות של השופטים). שתי סוגיות נבחנו בערעור בבית המשפט העליון: הראשונה, שאלת פרשנות הוראת המעבר 147 ) לתיקון 2() (ט 80 שנקבעה בסעיף ואופן חישוב המס במכירת מניות שנרשמו .1.1.2006 למסחר לפני יום השנייה, סיווג חלק מהתמורה כמכר מוניטין אישי של ריזמן, כטענת ריזמן. לפקודה, 101 : סעיף בסוגיה בראשונה , קובע כי רישומה למסחר 147 לאחר תיקון 1.1.2006 בבורסה של חברה שנעשה לפני יום לפקודה), 147 (יום התחילה של תיקון מהווה אירוע מס בידי בעל המניות, ולפיו "נמכרו" מניותיו בחברה הפרטית והוא "רכש" מניות בחברה הנסחרת בבורסה (מפאת קוצר היריעה לא נתייחס לתקופה ). בפני בעל המניות עמדה 132 שלפני תיקון הזכות לבחור מבין שלוש אפשרויות:

,))1() (א 101 . מסלול מיסוי מידי (סעיף 1 לפיו בעל המניות משלם מס שולי 121 ביום הרישום למסחר, לפי סעיף על שווי המניות שנקבע על פי מחיר המניה שלאחר ההנפקה (לא נעסוק בקביעת המחיר). שווי זה נחשב עלות, ובעת מכירת המניות, מוסה בעל 25%/20%/15% המניות במס בשיעור על הרווח שנצמח בתקופת החזקת המניות כמניות נסחרות. (א) 101 . מסלול מיסוי "דחוי" (סעיף 2 )), כהגדרת בית המשפט, לפיו בעת 3( ההנפקה בעל המניות בוחר לדחות את מועד אירוע המס, אולם במועד מכירת המניות הוא חוזר בו, משלם את המס, כנקבע במסלול המיידי, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, ועל עליית השווי בתקופת המסחר בבורסה, מס .25%/20%/15% בשיעור . מסלול "הישיבה על הגדר" (סעיף 3 )), כהגדרת בית המשפט, לפיו 2() (א 101 בעת ההנפקה, בעל המניות בחר לדחות את מועד אירוע המס, ובמועד מכירת המניות, הוא בוחר לשלם את המס לפי שווי המניה בעת מימוש בפועל.

WWW.AHEC TAX.CO.IL הכותבת - מהפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ -

מס הכנסה מאמרים

24 2021 אוגוסט 539 ידע למידע

), עשה תיקון 2() (א 101 במסלול שבסעיף בסעיף זה שינוי טכני בלבד, ואילו לגבי 147 שני המסלולים האחרים ולאור ביטול חלק , ורק לגביהם, נדרשה הוראת המעבר 3 ה 2- ו 1( לגבי נישומים שבחרו במסלולים אלו לעיל) בלבד, וכדי למנוע החלת שכבת המס השולי – שתהווה מס עודף עבורם. קבעו השופטים פה אחד בסוגיה השנייה כי יש לקבל את הערעור של פקיד השומה ולדחות את טענות הנישום שלפיהן יש לסווג חלק מהתמורה כתמורה ממכירת מוניטין, אולם הם חלוקים בדעתם בנוגע לטיעונים: כבוד השופט שטיין קבע כי לנישום אין זכות לסווג את עסקאותיו מחדש וזכות זו שמורה לפקיד השומה בלבד. עם זאת, במקרים חריגים יותר לנישום לסווג מחדש עסקה שביצע ובמקרה שכזה יהא חייב בראיות ברורות ומשכנעות להוכחת הסיבה ומהותה האמיתית של העסקה. במקרה זה הכריעה את הכף לרעת הנישום העובדה שהמחיר שנקבע למניה לריזמן היה זהה למחיר שנקבע לבעלי המניות האחרים, שלא מכרו מוניטין לאלביט. כבוד השופט קרא קובע כי אכן רק לפקיד השומה שמורה זכות הסיווג מחדש של גם העסקה ככלי אנטי תכנוני, אולם, לנישום שמורה הזכות לבקש את מיסוי : העסקה לפי מהותה, ולא לפי צורתה "לדידי, ריזמן אינו מבקש 'לסווג מחדש' את העסקה, אלא שהוא מבקש כי היא תמוסה בהתאם למהות תוכנה...

אופן המיסוי בבחירה באופציה השלישית נמצא במוקד הדיון בחלקו הראשון של פסק 147 הדין. במסגרת הוראות המעבר לתיקון המחיר ":)2() (ט 80 לפקודה, נקבע בסעיף המקורי ויום הרכישה של נייר ערך שיום רכישתו קדם ליום התחילה ייקבעו כפי שהיו נקבעים אילו נמכר נייר הערך ביום ; הוראות סעיף 2005 האחרון של שנת המס ) לפקודה לא יחולו לגבי נייר ערך 1 (ב 91 " (ההדגשה אינה במקור – ר"ב). כאמור. בית המשפט המחוזי קיבל את טענת ריזמן ולפיה נוסחו של הסעיף ברור ובשם האחידות והפשטות שעמדו במרכזו של ) הקובע 1 (ב 91 , לא יחול סעיף 147 תיקון ליניאריות מלאה לכל התקופות, לרבות שכבה של מס שולי. אי לכך ובהתקיים אי 20% ), יחול מס בשיעור 1 (ב 91 תחולת סעיף לפי העניין, על כל רווח 30% ו/או 25% ו/או ההון שנצמח במכירת המניות. בית המשפט העליון קיבל את הערעור פה אחד וקבע כי הוראות המעבר אינן באות בחלל ריק והן נועדו להסדיר את המעבר מהסדר משפטי ישן להסדר משפטי חדש. במהותן, הוראות מעבר אינן באות ליצור לנישומים הטבת מס או הקטנת מס רטרואקטיבית, אלא למנוע פגיעה רטרואקטיבית בזכויות הקיימות. קבלת פסיקת בית המשפט המחוזי בנושא זה משמעה אפליה לטובה של נישומים שבחרו במסלול השלישי ביחס לשני המסלולים האחרים (שלגביהם נקבע מיסוי הנישום במס שולי עד לשווי ההנפקה, כקבוע ). בית המשפט מנתח את נוסח 101 בסעיף ומגיע 147 בתיקון 101 תיקונו של סעיף למסקנה כי לגבי נישום כריזמן, שבחר

מס הכנסה מאמרים

2021 אוגוסט 539 ידע למידע 25

בבחינת מהות העסקה ומהות התקבול העודף שקיבל ריזמן, קובע השופט קרא כי היא מובילה למסקנה כי מדובר במכירת התחייבות לאי תחרות לארבע שנים, שאינה מהווה במקרה זה "גדיעת העץ" ולפיכך מדובר בהכנסה פירותית ולא הונית, החייבת במס שולי, (ורק משום שפקיד השומה לא טען זאת, לא קבע השופט מס שולי על רכיב זה). כבוד השופט סולברג קובע כי צדדים חופשיים לבחור במבנה העסקה המיטיב עימם, אולם משבחרו בקונסטרוקציה משפטית מסוימת של עסקה (בענייננו, עסקת מיזוג של רכישת מניות לפי מחיר אחיד לריזמן ולציבור), הם מחויבים לה, לטוב ולרע: "מכל מקום, דעת לנבון נקל, כי צדדים לעסקה חופשיים להסדיר את מערכת היחסים ביניהם במסגרת המשפטית המתאימה לצרכיהם, ולאחר שמבין שלל האפשרויות שלפניהם בחרו בקונסטרוקציה המשפטית המטיבה עמהם – הרי שכשם שיהנו מהטבותיה, כך יאלצו לקבל את מגרעותיה". מקריאת פסיקת בית המשפט העליון בהלכת ריזמן (בעניין המוניטין) עולה מסקנה אחת חד משמעית, והיא כי קיימת חשיבות עליונה לתכנון העסקה באופן מיטבי עבור הצדדים לה, תוך מתן דגש למבנה משפטי נכון, ולניסוח מדויק שמציג את תוכנה הכלכלי העסקי, כך שימקסם את טובת הצדדים. בית המשפט העליון מבהיר כי אין הזדמנות שנייה.

...בעוד ש'סיווג מחדש' של העסקה הוא כלי אנטי-תכנוני המצוי בגדר סמכויות רשויות המס להתעלם ממלאכותיות של עסקה, סיווג העסקה לפי מהות תוכנה ולא לפי הצורה או הכינוי שניתן לה על ידי הצדדים הוא עקרון מהותי. זהו עקרון כללי אשר חוצה את דיני המס..." כבוד השופט קרא קבע כי אין להיתפס לכותרת ההסכם בלבד אלא לבחון את מהותו: ● התקבל כממצא עובדתי בבית המשפט המחוזי כי הצדדים לעסקה סיכמו שריזמן יעמיד את המוניטין האישי שלו לרשות אלביט, וזו לכאורה שילמה בעבור המוניטין, ובהסכם המיזוג אף נכתב כי העסקה כללה את העמדת המוניטין של ריזמן לרשות אלביט. ● העסקה עוצבה כפי שעוצבה כדי להימנע ממכשולים עתידיים ומהכשלתה על ידי בעלי מניות המיעוט (במבנה הקיים נדרש אישור ריזמן בלבד לאישור העסקה). ● מעלה ספק אם "בפעם הבאה" כתיבה מפורשת על ידי הנישום תספק את פקיד השומה. ● "יוצא, לשיטתי, כי יישום אמות המידה להחלת החריג לכלל שביקש להתוות חברי, השופט שטיין, מוביל דווקא למסקנה כי ניתן לראות בחלק מהתמורה שקיבל ריזמן במקרה דנן כתקבול עבור מכר 'מוניטין אישי'."

מס הכנסה מאמרים

26 2021 אוגוסט 539 ידע למידע

ביטול הסכם הפצה, פיצוי הוני או פירותי רו"ח (משפטנית) ענבל שני

ההתקשרות עם צמל, ולהעביר את זכויות 2009 ההפצה לסניף הישראלי שלה. ביוני דולר 375,000 הציעה מדטרוניק לצמל בתמורה לסיום הסכם ההפצה. צמל דחתה הצדדים 2009 את ההצעה ובחודש אוגוסט הגיעו להסכמה לפיהצמל תהא זכאית דולר בגין ביטול 2,000,000 לתשלום של הסכם ההפצה (להלן: "התשלום"). צמל דיווחה על התשלום כרווח הון, ועל כך הוצאו צווים. בית המשפט המחוזי קבע שזכויות ההפצה מרווחיה של צמל, 15% תרמו להפקת שאורך חיי ההסכם שלוש שנים ושההסכם לא היה מהותי לעסק – ולכן מדובר בפיצוי פירותי. על כך ערערו היחיד והחברה לבית המשפט העליון. דיון טענות המערערים: ) הרווח הגולמי 1( : א. כימות הפרצה מהרווח 66% ממכירת המוצר היווה )2( . הגולמי של חטיבת הקרדיולוגיה מהונה 50%- התשלום היווה למעלה מ העצמי של הקבוצה.

רקע עובדתי צמל מדיקל בע"מ בבעלות יהושע כץ מחזיקה חברות העוסקות ביבוא ובהפצה של ציוד רפואי. פעילותה מתמקדת בעריכת הסכמי התקשרות עם יצרני הציוד הרפואי ובהענקת זכויות הפצה לחברות הבנות שלה. Corevalve התקשרה צמל עם 2008 בשנת (להלן: "קורוולב") – חברה אמריקאית המייצרת מסתמי לב. קורוולב העניקה לצמל זכות בלעדית להפצת מוצריה בישראל למשך שלוש שנים (בפועל, ההפצה נעשתה על ידי צמל יעקובסון בע"מ, חברה נכדה של צמל מדיקל). הסכם ההפצה קבע כי צמל לא תהא רשאית להעביר או למכור את זכויות ההפצה לשום גורם אחר ללא הסכמתה של קורוולב; ואילו קורוולב תהא רשאית להמחות את זכויותיה לגורם אחר בכל דרך ללא הסכמתה של צמל. בתום שלוש שנים – המפיץ חייב להעביר לקורוולב את כל שברשותו ביחס להסכם, לרבות לקוחות ורישיונות וכל דבר נחוץ. באפריל מדטרוניק, שביקשה לסיים את התמזגה קורוולב עם 2009

WWW.AHEC-TAX.CO.IL הכותבת - ממשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2021 אוגוסט 539 ידע למידע 27

של הנישום בתחום, ומבחן הנסיבות. ג. אין מבחן ממצה אחד, מדובר במבחן רב-משתנים. כל הכנסה צריכה להיבחן על פי אמות המידה שלה, בהתאם לנסיבות. (ג) לפקודה – כאשר 89 ד. סעיף מתקיים מצב מאוזן של פירותי והוני – פירותי עדיף. וזאת מדוע? המידע שבידי הנישום לגבי התקבול אינו נחלת הכלל. פקיד השומה אינו יודע על הנישום את מה שיודע הנישום עצמו. הנישום הוא "הצד החזק". במצב של מידע א-סימטרי, יכול הנישום לנצל לרעה את היתרון שבידיו כדי לחמוק מתשלום מס אמת. (ג) לפקודה מעמיד משקל 89 סעיף נגד ליתרון שיש לנישום בקבעו כי בהתעורר צורך בשובר שוויון בהבחנה בין "הון" ל"פירות" תהא ידו של פקיד השומה על העליונה. . סיווגו של "פיצוי" בדיני המס – 2 "עיקרון הפרצה" א. האם התשלום שהתקבל היה תמורה בגין מכירת זכויות ההפצה, או שמא פיצוי בגין אובדן הכנסות. בית המשפט המחוזי קבע כי אין חשיבות לסיווג התשלום כתמורה בגין מכירה או כפיצוי והעליון קבל זאת – התשלום נגזר מן ההכנסות שצמל אמורה להפיק מניצול הזכויות ומשיווק

ב. מהות התשלום – תשלום חד פעמי של פיצוי בגין אובדן התרומה הכוללת של זכות ההפצה לעסקי צמל. ג. זכות ההפצה הבלעדית היא "עץ" המצמיח פירות, ואילו העמלות מכוחה של זכות ההפצה הן "הפירות" המופקים מהעץ. מכירת זכות הפצה בלעדית על ידי מי שאוחז בה כמוה כמכירת נכס הון – דבר הנכון במקרה שבו הזכות נמכרת למפיץ אחר ובמקרה שבו הזכות מוחזרת לידי היצרן. הניסיון לסווג את התשלום כדמי רכישה שבעל המוצר משלם בעד הזכות להפיץ את מוצריו שלו הוא מלאכותי. המשיב טוען כי ההסכם בא לבטל את הסכם ההפצה שהיה בידי צמל, ולא להקנות לבעל המוצר מדטרוניק את הזכות הבלעדית להפיץ את מוצריו שלו בישראל. עיקרי פסק הדין . הכנסה פירותית או הכנסה הונית? 1 א. המבחן המרכזי הוא "מבחן העץ והפירות". מכירת "העץ" היא הונית, ואילו ההכנסות הנובעות מ"פירות העץ" – הן פירותיות. ב. מבחנים נוספים – טיב הנכס, תדירות העסקאות, סיכון עסקי, מימון העסקה, מנגנון כלכלי, תקופת ההחזקה בנכס, ידענותו טענות רשות המסים:

מס הכנסה מאמרים

28 2021 אוגוסט 539 ידע למידע

אלו הפירות, להבדיל מהעץ אשר לא היה שייך לצמל. מדטרוניק אחזה בעץ תוך שהיא מרשה לצמל לקטוף את פירותיו ולמכרם בישראל. ג. המערערים טוענים כי לפי ההסכם יכולה הייתה צמל לקבל דולר, אך צמל הסכימה 375,000 לסיים את ההסכם תמורת פיצוי דולר. מכאן 2,000,000 בסך מבקשים להסיק שסכום העולה על הפיצוי 500%- בלמעלה מ הפירותי מהווה פיצוי הוני. טענה זו לא התקבלה על ידי השופט א' שטיין שאמר כי העובדה שהפיצוי גדל בסכומו אינה הופכת את הפיצוי להוני. ד. חוזה ההפצה אמור היה להתפרש לאור דיני מדינת קליפורניה – לפיהם נשללת אפשרות של מתן צו אכיפת הסכם לטובת המפיץ. כל מה שהמפיץ זכאי לו הוא פיצויים בגין אובדן רווחים, אשר מכסים את הנזק הפירותי. ה. עיקר מול-טפל – הסכם ההפצה היה אחד מההסכמים של צמל, ולא היה בגדר "נשמת אפה", נתון שגם מכוחו יש לסווג את התקבול כפירותי. ו. גם עם מרב ההנחות שניתן להניח לטובת המערערים כדי ליצור מצב של כפות מאזניים מעויינות – ממילא יש להפעיל את הכלל "הוני או פירותי – פירותי הוא".

בישראל. במקרה שבו תקופת ההפצה הייתה באה לקיצה – מדטרוניק הייתה חופשיה למכור את המוצר בישראל ולא הייתה משלמת דבר לצמל, ולכן התשלום היווה תמורה בעד ויתור על זמן ההפצה שנותר לנצל. ב. עיקר וטפל – האם ביטול החוזה מחסל את העסק או שהעסק יכול להמשיך להתקיים בזכות חוזים אחרים. א. הסכם ההפצה קבע כי לאחר שלוש שנים – זכויות ההפצה שהיו בידי צמל תתפוגגנה, דבר המראה כי הסכם ההפצה מעיקרו לא העניק לצמל נכס הוני. הזכות לא הייתה בגדר בעלות ואף לא שכירות, אלא רשות להשתמש בשמה ובמוצריה בתקופת הבלעדיות. בסיומן – המוניטין, רשימות הלקוחות ועוד, עוברים לידי קורוולב חינם אין כסף. ב. אדם יכול למכור או להעביר לאחר רק את מה שיש לו, ואינו יכול למכור או להעביר את אשר אינו בידו. בידי צמל מעולם לא הייתה זכות הונית, פרט לזכות להפקת הכנסות בתקופת ההסכם. ערכה הכלכלי של זכות זו נכבד, אך התשלום ששולם על ידי מדטרוניק לצמל הוא פירותי ולא הוני.

. מן הכלל אל הפרט 3

מס הכנסה מאמרים

2021 אוגוסט 539 ידע למידע 29

לשווייה של זכות ההפצה. יתרה מזו, אף שצמל לא הביאה ראיה לגבי גובהה של התמורה, שקלה השופטת אם היה מקום ברק 4710/12 (בדומה למה שנעשה ב-ע"א גז סוכנויות בע"מ) לבצע את החלוקה בדרך של הערכה. לסיכום בפסק נקבע כי כל מקרה צריך להיבחן על פי אמות המידה המתאימות לו – וייתכן כי במקרה שבו פרק הזמן יהיה ארוך יותר ויהיה ניתן לזהות סממנים של ענפים ואף של עץ, ויהיה מדובר בחוזה מהותי עבור העסק ואף תיעשה הערכת שווי לזכות – הוא יוכל להוביל לסיווג הוני של הפיצוי במלואו או בחלקו. אנו מצטרפים לדבריו של כבוד השופט מלצר – ראשית, אין להסיק כלל גורף (ג) ולקבוע שפירותי 89 לגבי יישום סעיף עדיף על הוני; שנית, הסכם יכול להיות מורכב ממספר רכיבים, חלקם הוניים חלקם פירותיים, ואף יכול להיות שהערכה לחלוקה זו מספקת. אין לדעתנו כל ספק כי במשק ובעולם כולו ישנן חברות ענקיות העוסקות בשיווק ובהפצה וכלל אינן בעלות המותג או הזכות למוצר עצמו. הללו הן ודאי בעלות "יער של עצים". מכל מקום, כל דבר לגופו, ובמצבים דומים טוב יעשה הנישום אם ייערך בהתאם ומבעוד מועד.

חשובים הם דבריו של כבוד השופט מלצר בסיום הפסק

א. התפיסה "פירותי והוני – פירותי עדיף" מבוססת על ההנחה שהנישום יבקש לראות הכנסה כהונית, ואילו פקיד השומה יבקש לסווגה כפירותית. הנחה זו אינה מדויקת מאחר שקיימים מקרים שבהם כל צד יעדיף סיווג הפוך, ומכוח התפיסה הלא מדויקת הניסיון להתחקות אחר תכליותיו (ג) לפקודה חורג מענייננו, 89 של סעיף והשופטת הציעה להותירו בצריך עיון. ב. העמדה הפסקנית ולפיה זכויות רשות שימוש אינן נכללות בהגדרת "נכס" עלולה להיות בעלת השלכות לא רצויות – למשל נישום המחזיק בנחלה כבר רשות ומקבל פיצוי בגין ויתור על החזקתו. האפשרות כי חלק מהסכם ההפצה כלל רכיבים הוניים – אין לשלול את האפשרות כי להסכם הפצה תיתכן חשיבות כ"נכס הון גולמי" שתכליתו נוגעת לליבת העסק, ומכירתו עלולה להוביל "לגדיעת העץ": חברה בעלת הסכם הפצה בלעדי, אשר מהווה גורם מפתח למעמדה של החברה בשוק, ליכולתה להתקשר עם ספקי משנה, ולמוניטין שיש לה בבואה לחתום על הסכמי הפצה נוספים. במקרים אלה ייתכן כי נטילתו של הסכם ההפצה ישפיע לא רק על אובדן הפירות, אלא אף על אמצעי הייצור של החברה בעתיד. ייתכן שהפיצוי כאן היה מעורב: הוני ופירותי. היה מצופה מצמל להביא ראיות

מס הכנסה מאמרים

30 2021 אוגוסט 539 ידע למידע

הגשת ערר על מענקי קורונה - דע את זכויותיך רו"ח אפי לבקוביץ'; עו"ד, רו"ח מאורי עמפלי

החקיקה שעמדה בבסיס הפיצוי קבעה כי מי שלא קיבל מענק בהתאם לבקשתו רשאי להגיש השגה, ואם השגתו לא התקבלה קמה לו הזכות להגיש ערר לוועדת ערר שהוקמה במיוחד לנושא זה. ועדת הערר מורכבת מאנשי פרקטיקה, שופטים לשעבר, רואי חשבון ועורכי דין. בחודשים האחרונים החלו להתפרסם החלטות ועדת הערר בנושא המענקים. עיון בהחלטות אלו מגלה כי חלק מהעררים התקבל, ולפיכך עסקים שנשללה בקשתם לקבלת מענקים על ידי רשות המסים באופן מלא או חלקי, קיבלו לבסוף את המענקים - בעקבות החלטת ועדת הערר. להלן נפרט כמה דוגמאות להחלטות הערר שפורסמו עד כה ואשר ממחישות את הבעייתיות אשר קיימת בפרשנות לחוק בדבר המענקים. הדרך שבה יש לחשב את מחזור הבסיס לעניין המענקים - האם בהתאם לדיווח לרשויות מע"מ או בדרך כלכלית? בהחלטת ועדה נקבע כי מבחן המחזורים שקבוע בחוק ולפיו יש לבדוק את יחסי המחזורים של החודשים בתקופת הקורונה אל מול , אינו 2019 החודשים המקבילים בשנת מהווה חזקה חלוטה ובמקרים חריגים

מדינת ישראל היא כנראה אחת המדינות הראשונות אשר נפתחה שוב לחיים נורמליים לאחר המשבר הכלל עולמי שגרם וירוס הקורונה. עם זאת, הפגיעה הכלכלית הקשה עדיין ניכרת ועסקים רבים עדיין נאבקים על הישרדותם. כזכור, החל בראשית המשבר נענתה לכאורה המדינה לזעקתם של העסקים ויצאה בתוכנית מענקים לציבור העוסקים ובמרכזה מתן פיצוי על ההוצאות הקבועות שהמשיך העסק להוציא במהלך המשבר, וחושב בהתאם לירידה במחזור העסק לעומת השנה הקודמת. 2020 בשנת אמנם הרעיון נשמע לא מורכב במיוחד, אך בפועל נבחרה נוסחה מסורבלת לחישוב הפיצוי, והבחינה אם הירידה במחזור העסק נבעה מההגבלות על המשק שהוטלו בעקבות וירוס הקורונה, או נגרמה דווקא מסיבות אחרות, שאינן תלויות בקורונה, הושארה לשיקול דעתם של פקידי המס. דברים אלו גרמו לכך שבקשות רבות לקבלת מענקים נדחו על ידי פקידי המס או צומצמו בצורה ניכרת. ההגדרות בחוק אינן תמיד ברורות ועל כן קיימות פרשנויות אשר גורמות לחוסר הסכמה בין רשות המסים לבעלי העסקים והמייצגים שלהם, רואי החשבון ועורכי הדין.

הכותבים - רו"ח אפי לבקוביץ', שותף מנהל משרד לבקוביץ' ושות' רואי חשבון; עו"ד, רו"ח מאורי עמפלי, ממשרד עמפלי עריכת דין מיסים

Made with FlippingBook - Online magazine maker