ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

515

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 43 ׀ שנה 515 ׀ גיליון 2019 אוגוסט ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

בית המשפט העליון הכריע כי שווי שימוש ברכב צמוד יהיה רק על פי התקנות רווח ממכירת ביטקוין חייב במס רווחי הון לא תותר פריסת שבח לחברה לא ניתן להעתיק שומת פשרה במס הכנסה ניכויים לשומת ניכויים ביטוח לאומי נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכ ת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגו ים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

515 ' מס 2019 אוגוסט

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

ישראלים רבים שלא דיווחו על הכנסות שהופקו בחו"ל פונים להליך גילוי מרצון אשר מבטיח חסינות מפני תביעה פלילית. רשות המסים מבקשת למסות הכנסות שהופקו לפני יותר מעשר שנים ואף מבקשת למסות קרן שממנה הופקו הכנסות. לאחרונה אושרה גישה זו בפס"ד נוקראי. התובע ניסה לארגן תביעה ייצוגית נגד רשות המסים בטענה כי רשות המסים ממסה הכנסה שהופקה בתקופה שבתחום ההתיישנות הפלילית (עשר שנים). בית משפט סירב לאשר תביעה ייצוגית הן מבחינת פרוצדורלית (לא נמצא אף נישום שהסכים להיות תובע ייצוגי) והן מבחינה מהותית. בית המשפט קבע כי למרות ההתיישנות הפלילית אין התיישנות על גביית מס אם הנישום מעולם לא הגיש דוח, וכמו כן נקבע כי דרישת דיווח על הכנסות בשנים "שהתיישנו" היא דרישה סבירה כאשר נישום מבקש לקבל חסינות מהליך פלילי. לפיכך נדחתה הבקשה לאישור תביעה ייצוגית. נראה כי כמו תמיד, לא כדאי להיות עבריין.

משנה לעורך מאירה טולדו

מדור שאלות ותשובות רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

יו"ר שי מגל

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 : טלפון מרכזיה 03-5680891 : פקס מערכת meira@hashavim.co.il : דוא"ל מערכת WWW.HASHAVIM.CO.IL : אינטרנט

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12- דמי חתימה ל (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2019 אוגוסט 515 ידע למידע

כתבו החודש

עו"ד כהן קובי רו"ח מורד מני

הורנשטיין ניר, עו"ד (חשבונאי) הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) כהן שראל עו"ד מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס עו"ד רו"ח זריהן מאיר עו"ד, רו"ח, חונוביץ' ניר רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים עו"ד, רו"ח טיקוצקי ירון רו"ח יזרעאלי אלי רו"ח ירון יוסי עו"ד, רו"ח ישראלי קרן רו"ח כהן אברהם רו"ח כהן אריק עו"ד רו"ח כהן יובל עו"ד כהן יוני עו"ד (חשבונאות) הורנשטיין ניר עו"ד (רו"ח) הלל בירנצויג איילת רו"ח הררי שלמה רו"ח ויסמן גבי עו"ד זינאתי רימון

עו"ד אטקין מוסקוביץ ג'ני עו"ד רו"ח אטרש אברהים רו"ח (עו"ד) אלימי גדי רו"ח (עו"ד) אלמקייס חגי עו"ד רו"ח אסנפי איתן עו"ד ארז שי עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד בן משה טל יועץ פנסיוני בן-ארויה איציק רו"ח ברגב עופר

עו"ד מלכא אבישי רו"ח מנדלאוי אייל

עו"ד נהרי אורי עו"ד נוה בועז

רו"ח (משפטן) סנדו אייל רו"ח יועץ פנסיוני עזרא ישראל עו"ד (רו"ח) עלימי ראניה עו"ד פינק דני עו"ד רו"ח פרנקל יועד רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד רו"ח צרפתי קובי

משתתפים: אבירם רויטל, עו"ד (רו"ח) אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד גורנשטיין אלי, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) דואני ענת רו"ח עו"ד, רו"ח ברגר אהרון עו"ד רו"ח ג'אנה שוקי עו"ד גבע משה רו"ח גולדברג מייקל עו"ד גולדמן אורי עו"ד גולדמן שלי יועץ מס גל מיכאל עו"ד, רו"ח גרוס חגי

רו"ח קירו עופר עו"ד קליפי בני עו"ד רוטמן גיא עו"ד רון שגיב רו"ח שטרק איריס עו"ד שיכמן רונן

מיניביצקי יהושע, רו"ח עמפלי מאורי, עו"ד (רו"ח) פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות ● . בכל דרך אחרת בחומר המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2019 אוגוסט 515 ידע למידע 5

תוכן עניינים מאמרים ופסקי דין מס הכנסה בית המשפט הורה לפקיד השומה לתקן שומה שהוצאה לאדם שעסק בניכיון שיקים עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) ראניה עלימי בית המשפט העליון הכריע כי שווי שימוש ברכב צמוד יהיה רק על פי עו"ד רו"ח רמי אריה התקנות מפתחי תוכנות ויצרנים אחרים ישלמו מס מופחת משמעותית עו"ד רו"ח רמי אריה על אף חוק המזומן – ניתן יהיה להסב שיק שלוש פעמים לגופים איציק בן-ארויה U.L.C יועץ פנסיוני היוון קצבה לתקופה קצובה נדחתה גישת פקיד השומה שייחס יתרות חובה של בעלי חברה לשנים פס"ד זהבה לוי מאוחרות מהשנים שבהן נוצרו ושונתה קביעת המחוזי פס"ד נועם קופל רווח ממכירת ביטקוין חייב במס רווחי הון נדחו ערעוריו של סוחר מתכות על החלטת פקיד השומה לפסול את ספריו – פס"ד בכור אליהו ניהל את חשבונותיו בסטייה מהותית מהוראות הדין בית המשפט קבע ששכיר הפעיל עסק לא מדווח לניכיון צ'קים, פס"ד אורן מרסיאנו אך עם זאת הקטין את השומה בצו מיסוי העברת מניות בחברה בתמורה מכוח הסכם פשרה - נדחה ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי כי אחד הצדדים הפר את הסכם הפשרה פס"ד אסכנדר ג'יבאלי ואח' פקיד שומה קבע את הכנסתו החייבת של מנהל משחקי הימורים אסורים על סמך עדויות ומחברות שנתפסו ונרשמו בהן סכומים שנמשכו עו"ד אורי גולדמן פיננסיים מפוקחים

12

14

16

18

20

21

24

26

28

29

פס"ד טוני ברגיג מרווחי הימורים

33

תוכן עניינים

6 2019 אוגוסט 515 ידע למידע

נדחתה תביעה לפיצוי בגין רשלנות מקצועית בתחום המס נגד שותפות רואי חשבון ועורכי דין שניסחה את הסכם מכירת המניות של התובעת פס"ד שאנקול מנהל תיקי השקעות יפצה את לקוחו לאחר שניהל את כספו תוך חריגה פס"ד מיכאל משנברג מהסכמה ובניגוד לדין נדחה ערעורה של חברה המפעילה מוסד גריאטרי על חיובה בתשלום היטל פס"ד עמל בשרון בע"מ עובדים זרים עבור עובדיה שלא קיבלו היתר עבודה

34

36

39

מיסוי בין-לאומי

עו"ד רו"ח איתן אסנפי הרהורי תושבות – בעקבות פרשת בר רפאלי מיסוי "הקרן" בידי רשות המיסים במסגרת הליך גילוי מרצון - לגיטימי

42

רו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס

55

עו"ד דני פינק ורו"ח (עו"ד) גדי אלימי אמנת מס עם אוסטרליה

57

מיסוי מקרקעין לא תותר פריסת שבח לחברה (הלכת טוונטי האנדרד)

רו"ח (משפטן) ישי חיבה

59

פס"ד טוונטי האנדרד ואח' הזכות לפריסת מס שבח נתונה ליחיד בלבד תשלום מס רכישה עבור רכישת זכויות חכירה במתחם בעפולה - ועדת הערר הכריעה בשאלה האם יש לכלול בשווי הרכישה את התשלומים שהתחייבה הרוכשת לשלם עבור הוצאות הפיתוח

62

פס"ד אמרלד בנין ופיתוח בע"מ

64

מס ערך מוסף

עו"ד רו"ח רמי אריה חיוב במע"מ בגין מכר מניות באשראי נדחה ערעורו של נישום על החלטת מנהל מע"מ כי אין לדון בהשגתו מחמת איחור – לא נתן סיבה מספקת המצדיקה את הארכת המועד

68

פס"ד סרסור איימן

70

תוכן עניינים

2019 אוגוסט 515 ידע למידע 7

הטלת כפל מס במע"מ מחייבת מבט כולל ושיקול דעת גם כאשר מדובר פס"ד פסטובסקי סרגי במחדל מוכח נדחה ערעורה של חברה לאספקת עבודות אבן – החשבוניות שעל בסיסן קיזזה 74 פס"ד גני ירושלים בע"מ מס תשומות לא הוצאו כדין נדחה ערעורה של חברה לפינוי פסולת – לא הייתה רשאית לנכות מס תשומות 76 פס"ד פינוי ר.ע.מ בע"מ מהחשבוניות מושא הערעור אין לפנות לבתי המשפט בסוגיות מיסוי טרם מוצו כל הליכי השומה והדיון 78 פס"ד משתלות בני דרור בע"מ המופיעים בחוקי המס נדחה ערעורה של חברה העוסקת באספקת עובדי ניקיון על החלטת מנהל מע"מ ב"ש לפסול את ספריה, להטיל עליה קנס ולחייבה בכפל מס נוכח קביעתו 80 פס"ד סיטי טאור שניכתה מס תשומות שלא כדין נדחתה בקשתו של מורשע בעבירות מס לחזור בו מהודאתו כשבעה חודשים לאחר שנחתם גזר דינו וכחצי שנה לאחר שהוגשה הודעת הערעור שעסקה פס"ד עסאם חרחש בערעור על חומרת העונש בלבד קיזוז מס תשומות בידי חברת ניקיון ושאלת החשבוניות בגין קבלני משנה 72 83

פס"ד אמיע"ד או עובדיה פועלי הניקיון - אופן ההכרה בנשייה בגין מס תשומות שנוכה ביתר בחברה חדלת פירעון

87

פס"ד ספורט ורטהיימר

88

ביטוח לאומי לא ניתן להעתיק שומת פשרה במס הכנסה ניכויים לשומת ניכויים ביטוח לאומי. יש להפעיל שיקול דעת רו"ח אורנה צח גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה הועסק על ידי אחיינו כשנה ופוטר – זכאי לדמי אבטלה

91

חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה ניכוי דמי ביטוח לאומי מדמי לידה נעשה כדין ואינו רק עבור ענף "אימהות"

95

פס"ד מורן כהן ואהובה לוי

98

תוכן עניינים

8 2019 אוגוסט 515 ידע למידע

שאלות ותשובות מס הכנסה

התנאי לקיזוז הפסד מפרדס הוא שההכנסה מהפרדס היא מעסק

יועץ מס מיכאל גל ששולמה לישראלי ע"י משלם LLC שיעורי מס על ריבית מהשקעה בחברת אמריקאי וחובת הדיווח בארה"ב ובישראל

101

רו"ח עופר ברגב ועו"ד, רו"ח קובי צרפתי

102

עו"ד בני קליפי פתיחת חברה ישראלית על ידי חברה אמריקאית מיסוי חלוקת דיווידנדים לבעלי שליטה שפיצלו פעילות חברתם לשתי חברות

103

עו"ד, רו"ח, ניר חונוביץ' לפקודת מס הכנסה 75 מיסוי נאמנות לפי צוואה על פי סעיף

104

עו"ד (רו"ח) איילת הלל בירנצויג רשות המיסים סירבה לפתוח תיק במס הכנסה לאישה בשל עבירות מס

106

עו"ד גיא רוטמן של בעלה

108

111 רו"ח אלי יזרעאלי הכרה בהוצאות ריבית על הלוואות המירות אזרח ישראלי בחו"ל - מועד ניתוק תושבות וחבויות מס בארץ עו"ד רו"ח יועד פרנקל ועו"ד אורי נהרי השנים מיום עלייתו 10 עולה חדש שרכש מניות של חברה זרה בתקופת עו"ד רו"ח אברהים אטרש לישראל – פטור מהגשת דוח מבחנים לקביעת מועד ניתוק תושבות וחובת הגשת דוח למס הכנסה בישראל 116 רו"ח מייקל גולדברג ורו"ח אברהם כהן למי שעבר למדינה אחרת באמצע השנה חישוב מועד התרת הוצאות ריבית, הוצאות הנהלה והוצאות כלליות 118 עו"ד שגיב רון 38 אצל קבלן הבונה פרויקטים למגורים ותמ"א א לפקודה לחברה 20 אישור עמידה בחוק האנג'לים וסעיף 112 115

רו"ח יוסי ירון שאינה נתמכת על ידי המדען הראשי

120

רו"ח עופר קירו חיוב במס על פנסיה תיקון בקשה לביצוע פריסת פיצויים לפורשת מצבא קבע

121

רו"ח יועץ פנסיוני ישראל עזרא

122

תוכן עניינים

2019 אוגוסט 515 ידע למידע 9

רו"ח אייל מנדלאוי א אם בוצע היוון קצבה 9 לא יינתן פטור לפי סעיף תושב חוץ שעובד בישראל - פתיחת תיק במס הכנסה לצורך החזר מס

123

עו"ד משה גבע

124

רו"ח גבי ויסמן הקצאת אופציות לדירקטור

125

עו"ד רו"ח יובל כהן אופן חיוב יתרות חובה בידי בעל מניות מהותי בקשה לפטור מניכוי מס בעת ביצוע רילוקיישן וניתוק תושבות עו"ד קובי כהן פיקדונות שמקבלת עמותה אינם נכללים בהגדרת "מחזור" לעניין דוחות כספיים שחייבת להגיש, בתנאי שעומדים בעוד תנאים מצטברים עו"ד רו"ח מאיר זריהן (ד) לפקודה לנישום שבונה נכסים להשכרה 18 תנאי כניסה לסעיף עו"ד, רו"ח ירון טיקוצקי ועו"ד רימון זינאתי חברה שעוסקת במתן הלוואות – האם תחשב כמוסד כספי לעניין חוק איסור הלבנת הון, חוק מע"מ וחוק הבנקאות עו"ד אורי גולדמן רו"ח שלמה הררי חישובי מס הכנסה וביטוח לאומי לעולה חדשה המתעתדת להקים רו"ח (משפטן) אייל סנדו ומר חיים חיטמן עסק בישראל שנים בישראל 10 חובת דיווח לרשות המסים בישראל לעולה חדש לאחר

126

127

128

129

130

132

עו"ד טל בן משה

133

מיסוי מקרקעין בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לבני זוג ידועים בציבור עם הסכם

עו"ד שי ארז ממון להפרדה רכושית כשבן הזוג נכה

134

עו"ד (חשבונאות) ניר הורנשטיין פיצול שבח בין בני זוג מכוח חזקת השיתוף הקלות המס בפירוק של איגוד מקרקעין שבמסגרתו נמכרו מקרקעין עו"ד, רו"ח חגי גרוס מהאיגוד לבעלי מניותיו והשלכותיו של תהליך זה המועד הקובע לעניין יום הרכישה ברכישת דירה "על הנייר" ומועד

137

138

עו"ד יוני כהן התרת ניכוי ההוצאות בגין הרכישה

142

תוכן עניינים

10 2019 אוגוסט 515 ידע למידע

מס רכישה מופחת ברכישת דירה נוספת בידי יתום מנפגעי פעולות איבה עו"ד רו"ח שוקי ג'אנה רכישת מחסן בנפרד לאחר רכישת דירה אינה חוסה תחת הפטור

143

עו"ד אבישי מלכא ממס רכישה לדירה יחידה

144

מס ערך מוסף חבות מע"מ בעסקאות דרופ שיפינג תיבחן על פי מערכת ההסכמים עו"ד, רו"ח קרן ישראלי בין היצרן, החברה והלקוח קיזוז מס תשומות מהוצאות לינה לעובדים שלנים במקום קרוב עו"ד ג'ני אטקין מוסקוביץ לעבודתם באירוע חד פעמי הפרשי שער לעניין מע"מ בין סכום החשבונית לתקבול כאשר מחיר רו"ח אריק כהן ועו"ד ג'ני אטקין מוסקוביץ העסקה הוא במט"ח

145

146

149

עו"ד, רו"ח אהרון ברגר מועדי הגשת בקשה להחזר בלו על סולר

152

חברות, עמותות, מלכ"רים חברה לתועלת הציבור שאינה רוצה להגיש דוח כספי מבוקר

רו"ח איריס שטרק עמותה רשאית לנהל עסק שמניב תזרים מזומנים לקופתה ובלבד שיש בכך

153

עו"ד בועז נוה לתרום לקידום מטרותיה

154

כספים וחשבונאות הצגת עתודה לחופשה או הבראה בדוחות כספיים של חברה

רו"ח מני מורד

155

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל

רשות המסים בישראל

156

רשות המסים בישראל דף מידע לנערים עובדים (לרבות בחופשת הקיץ) 2019 הבחירות לכנסת העשרים ושתיים שיתקיימו בספטמבר

157

רשות המסים בישראל

158

תוכן עניינים

2019 אוגוסט 515 ידע למידע 11

הודעה על הפסקת פעילות בתיקי מס הכנסה וניכויים רשות המסים בישראל 8/2019 ה"ב בקשה לפתיחת תיק באופן מקוון (מע"מ, מס הכנסה וניכויים)

163

רשות המסים בישראל 10/2019 ה"ב

171

מס ערך מוסף מערכת מקוונת לרישום עוסקים להסדר הסולר על ידי מייצגים

רשות המסים בישראל

180

ביטוח לאומי דווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות

המוסד לביטוח לאומי 9/2019 בחודש 22- לכנסת ה חובת תשלום דמי ביטוח הכנסות מפנסיה מוקדמת ו/או אובדן כושר עבודה

182

המוסד לביטוח לאומי

186

מיסוי מקרקעין רשות המסים השיקה מערכת קשר מקוונת בין עורכי הדין רשות המסים בישראל לבין משרדי מיסוי מקרקעין

191

מדדים ושערי מט"ח

192

2019 מדדים לחודש יוני

193

2019 שערים יציגים לחודש יולי

מראה מקום

194

ידע במספר

195

השתלמויות וכנסים

198

12 2019 אוגוסט 515 ידע למידע

מס הכנסה

בית המשפט הורה לפקיד השומה לתקן שומה שהוצאה לאדם שעסק בניכיון שיקים עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) ראניה עלימי

למערער נטען כי המערער הפעיל עסק עצמאי של ניכיון שיקים ולא דיווח על ההכנסות שנבעו לו מעסק זה. טענות הצדדים המערער טען כי ראה עצמו כ"שליח" מטעם החברה, השתכר שכר חודשי נמוך וקבוע ולעיתים קיבל "טיפ" או "מתנה" סמלית מלקוחות, וכל עבודתו הסתכמה באיסוף שיקים לניכיון מידי הלקוחות, הבאת השיקים למשרדי החברה ומסירת תמורת השיקים לידי הלקוחות. המערער טען כי כלל לא קיבל עמלה עבור ניכיון השיקים, ולחלופין, הגיש לבקשת המשיב דוחות שנתיים שבהם חישב את הכנסתו החייבת לשיקים 0.25% לפי שיעור עמלה של לשיקים דחויים. 2.5% מזומנים ושיעור של מנגד סבר המשיב כי המערער, במקביל לעבודתו כשכיר בחברה, הפעיל באופן פרטי עסק בתחום ניכיון שיקים, עבור לקוחות שהביא לחברה לשם פריטת

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל באופן חלקי ערעור (ע"מ 4.7.2019 ביום ) שהגישו אורן מרסיאנו ואח' 1337-04-13 (להלן: "המערער") כנגד שומות שהוציא לו פקיד שומה - היחידה הארצית לשומה (להלן: "המשיב") בעניין ניכיון שיקים, 4% ובמסגרתן ייחס למערער הכנסה של עמלה בגין ניכיון שיקים - שלא דווחה, ומבלי ששולם המס בגין הכנסה זו. רקע כללי עבד המערער 2010-2008 במהלך שנות המס כעובד שכיר בחברה העוסקת בתחום שירותי מטבע בשם "עמית ליאם מסחר ואחזקות בע"מ" (להלן: "החברה"), העוסקת בין היתר בניכיון שיקים, והשתכר ממשכורת חודשית נמוכה ששולמה לו על ידי החברה. עבודתו של המערער בחברה כללה הבאת לקוחות המעוניינים בפריטת שיקים. פעולות הניכיון שבוצעו על ידי החברה נרשמו בספריה והודפסו קבלות בגין השיקים שנפרטו. בשומה שהוציא המשיב

הכותבים - ממשרד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן & עמית גרוס

מס הכנסה מאמרים

2019 אוגוסט 515 ידע למידע 13

מהפעילות של 50%- היווה למעלה מ החברה. נתון זה כשלעצמו סותר את גרסתו של המערער כי היה עובד זוטר בחברה. נוסף על כך בחן בית המשפט את העדויות שנאספו מקרב לקוחותיו של המערער, שהעידו כי המערער גבה מהם עמלות שונות בהתבסס על מועד פירעון השיקים, וכן התייחס לכספת שנפתחה עבורו בבנק, ובה השתמש המערער באופן תדיר, וקבע כי גרסתו של המערער כי לא פרט שיקים אינה מהימנה. לאחר שנקבע כי המערער קיבל עמלות מניכיון השיקים, בחן בית המשפט את שיעורי העמלות שאותם ככל הנראה קיבל המערער. נקבע כי עסקינן בשלושה סוגי שיקים ולהם שיעורי עמלות שונים שגבה המערער: לגבי שיקים במזומן עמלה; לגבי שיקים 0.66% – המערער גבה לטווח ביניים של כמה שבועות - המערער עמלה; ולגבי שיקים דחויים 2% גבה לתקופה של חודש ומעלה – המערער גבה עמלה. נקבע כי איחוד כלל המספרים 4% מעמיד את העמלה הממוצעת שקיבל לכל העסקאות, 2.22% המערער לכדי וזאת בניגוד לשומה שהוציא המשיב ובה עמלה לכל 4% ייחס למערער הכנסה של העסקאות יחד. תוצאה לאור ממצאים אלו ואחרים שפורטו בפסק הדין, הורה בית המשפט למשיב לתקן את השומה שהוצאה למערער.

שיקים. לשיטת המשיב, המערער היה מביא לקוחות המעוניינים בשירותי פריטת שיקים לחברה שהייתה פורטת את השיקים בתמורה לעמלה, ונוסף על העמלה שגבתה החברה, גם המערער מצדו היה גובה עמלה מכל השיקים שעברו דרכו. על הכנסות אלו מפריטת שיקים המערער לא דיווח ולא שילם מסים כמתחייב. מאחר שהמערער לא ניהל ספרים, ערך המשיב למערער שומת מס הכנסה לפי מיטב השפיטה המבוססת בעיקר על נתונים כלכליים של החברה לגבי אותם לקוחות שהופנו על ידי המערער וקבע על סמך הערכה כי כל פעילות ניכיון 4% השיקים הניבה למערער עמלה בגובה מסכום כל שיק שנפרט. דיון והכרעה בית המשפט המחוזי בתל אביב, מפי כב' השופט הרי קירש, בחן את חומר הראיות שהוצג בפניו וקבע כי המערער לא ניהל ספרים בקשר להכנסותיו מעמלות שגבה בעבור ניכיון השיקים ועל כן נטל ההוכחה רובץ על כתפיו להוכיח כי השומה שערך המשיב אינה מבוססת או סבירה. בית המשפט לא קיבל את גרסתו של המערער לעניין היותו "נער שליח" שהסתפק בשכר חודשי צנוע, שכן מחומר הראיות עולה כי בתקופה שקדמה לתחילת עבודתו של המערער בחברה, עסק הוא בניכיון שיקים בשם חברה אחרת, כאשר עמית ליאם שימשה עבורו כ"צ'יינג'". עוד צוין לעניין זה כי בעל מניות בחברה העיד כי המערער

מס הכנסה מאמרים

14 2019 אוגוסט 515 ידע למידע

בית המשפט העליון הכריע כי שווי שימוש ברכב צמוד יהיה רק על פי התקנות עו"ד רו"ח רמי אריה

אשר העמידה לחלק מעובדיה כלי רכב אשר שימשו אותם בעבודתם וכן לנסיעות פרטיות מחוץ לשעות העבודה. חכם התקינה בכלי הרכב יומן ממוחשב ". המערכת SAVE TAX הידוע בכינויו " נועדה לצורך מעקב ורישום הנסיעות ברכב באופן המאפשר להבחין בין נסיעות לצורכי עבודה לבין נסיעות פרטיות של המנהלים, כך לטענת חכם. פקיד השומה סבר כי חכם לא זקפה את שווי השימוש כנדרש, משום שאין מקום להתחשב בנתונים אשר עלו מהמערכת. חברת אור חי היא חברה העוסקת בעבודות שיפוץ ותחזוקה של מבנים. במסגרת פעילותה נדרשת החברה לספק שירותי תיקון ותחזוקה סביב השעון. לשם כך העמידה כלי רכב צמודים לחלק מעובדיה אשר שימשו אותם בעבודתם וכן בנסיעות פרטיות מחוץ לשעות העבודה. גם חברת אור חי התקינה בכלי הרכב את מערכת היומן הממוחשב. בהתאם לנתונים אשר עלו לטענתה מהמערכת, זקפה אור חי שווי שימוש נמוך ביחס לחלק מהרכבים, וביחס לחלק האחר לא זקפה כלל שווי

כל הניסיונות לגבש התאמה של חיוב שווי רכב צמוד לעובדים למידת השימוש העסקי או הפרטי ברכב הצמוד מהמעסיק, נדחו על ידי בית המשפט העליון

בהכרעה אשר קובעת סופית כי תקנות שווי השימוש ברכב הן סופיות ואין לערער עליהן, למרות העיוותים הרבים שהן יוצרות, כפי שפורטו במאמרנו בנושא. כך קבע בית המשפט העליון בעניין חברת , חכם את אור-זך 4096/18 "א חכם (ע , ניתן ביום עורכי דין נ' פקיד שומה עכו ) כי היעילות, הפשטות והוודאות 23.5.2019 בגביית המס גוברות על העיוותים הקיימים בתקנות שווי רכב צמוד, ואף על פי שבמקרים מסוימים יש בתקנות אלו כדי לפגוע ביעילות הכלכלית של משק המדינה. מדובר בשני ערעורים: האחד, של חברת עורכי הדין חכם, אשר העמידה כלי רכב לשני עורכי דין המשמשים מנהליה. כלי הרכב שימשו את עורכי הדין במסגרת עבודתם ולצורכיהם הפרטיים. הערעור השני הוא של חברת אור חי הנדסה בע"מ,

עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, www.ralc.co.il מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

2019 אוגוסט 515 ידע למידע 15

" רכב עבודה שימוש בטענה כי מדובר ב" הפטור מזקיפת שווי שימוש. בית המשפט העליון אשר דן לראשונה בסוגיה זו, קבע כי התקנות מורות על נוסחה " ואין שווי השימוש ברכב קבועה לחישוב " הן מאפשרות דרכים נוספות לחישוב שווי שימוש זה. אין מדובר בניסוח המצביע על חזקה, או בניסוח המותיר פתח לאפשרויות חישוב חלופיות. בית המשפט קבע כי אין מקום להידרש לשאלה האם הצמדת הרכב נעשתה לשם הנאת העובד או לשם טובת המעסיק. לשיטתו, הסדרת אופן החישוב בדרך של נוסחה אחידה וברורה יש בה כדי לקדם את היעילות, הפשטות והבהירות בגביית מס ובכך להביא לקידום התכלית שעניינה מניעת העלמת מס. נוסחה זו מגבירה את הוודאות המשפטית. בית המשפט העליון קבע כי אכן השימוש בכללים ובחזקות חלוטות מעורר חשש מס לפגיעה בעקרון היסוד של גביית " ", אולם אין בחשש זה, כדי לבטל את אמת יעילות וסופיות משקלם של שיקולי ודאות, העומדים בבסיס דיני המסים. בענייננו מדובר בטובת הנאה, אשר קיים קושי של ממש לעמוד על ערכה הכלכלי כפי שהיא משתקפת בעיני כל נישום ונישום. כך למשל שוויה של אפשרות נסיעה בלתי קצובה ברכב, שוויו של טיפול הרכב על ידי אחר, כמו גם העברתו במבחן הרישוי השנתי. לפיכך נקבע כי אין מנוס מלקבוע מחיר ממוצע המשקף את ערכה המשוער של טובת הנאה זו.

בית המשפט העליון קבע כי אין עוגן לטענה חזקה כי הכלל הקבוע בתקנות יוצר " ". שכן, עסקינן בשוויה הניתנת לסתירה של טובת הנאה כפי שזו מוערכת בעיני העובד ואין הדבר עומד בזיקה להוצאות אותם שילם המעסיק. בית המשפט הוסיף וקבע כי אין עוגן סטטוטורי לכך שרכב המשמש גם להסעת ." רכב עבודה נוסעים, יכול להיחשב כ" בנסיבות שבהן כלי רכב מצוי בידי עובד ימים בשבוע, כולל 7 , שעות ביממה 24 סופי שבוע וחגים לצרכיו האישיים והמשפחתיים, כאשר בזמנים אלו העובד עושה ברכב כרצונו ומשתמש בו כבעלים לכל דבר ועניין, קשה להלום את הטענה שהרכב הוא בבחינת "רכב עבודה". זאת בשונה מכלי רכב שייעודו הבלעדי הוא כזה, דוגמת משאית הובלה ומערבל בטון. שווי שימוש כפי שציינו במאמרנו בנושא " לרכב צמוד לעורכי דין הנוסעים ישירות ", נראה כי גם הפעם, ציבור לבתי המשפט העובדים אשר עושה שימוש עבודה אמיתי ברכב המעביד, לצורך העבודה, רכבים שבחלקם הם ישנים, אך לפי התקנות ישלמו שווי כאילו מדובר ברכב חדש, רכבים שבחלקם גדולים כנדרש לצורך העבודה, ישלם מס מופרז ומוגזם, בשם היעילות, הוודאות והפשטות המשפטית. אנו חווים מהפכה של מדיניות שיפוטית שחלה בשנים האחרונות, בניגוד למדיניות המשפטית שהייתה נהוגה על ידי בית המשפט העליון אך לפני כעשר שנים, בזמנם של הנשיא לשעבר אהרון ברק וממשיכיו.

מס הכנסה מאמרים

16 2019 אוגוסט 515 ידע למידע

מפתחי תוכנות ויצרנים אחרים ישלמו מס מופחת משמעותית עו"ד רו"ח רמי אריה

לצורך קבלת הטבת המס, נדרשים שני תנאים: . היות החברה בעלת "מפעל תעשייתי" – 1 דהיינו: עוסקת בפעילות ייצורית. בין שהיא מייצרת מוצרים מוחשיים ובין שהיא מייצרת מוצרים לא מוחשיים, כגון: תוכנה, אפליקציות וכדומה. מהכנסות 25% . ייצוא לחו"ל של לפחות 2 מיליון 14 החברה, לשוק שגודלו מעל תושבים. עד היום עמדת רשות המסים הייתה כי מפעל תעשייתי חייב להעסיק עשרה עובדים כך, כפי שציינו במאמרנו מיום לפחות. 45987- (ע"מ בעניין ויסינק ,31.10.2018 , ויסינק סירקיטס בע"מ נ' פקיד 06-16 ). בית 23.10.2018 ניתן ביום שומה עפולה, המשפט קיבל את עמדת רשות המסים, אך המליץ בהתאם למקובל בתעשייה המודרנית, לאפשר את הטבות המס גם לחברות קטנות אשר בהן פחות מעשרה עובדים. פרסמה רשות המסים 10.4.2019 ביום בנושא מפעל 6003/19 את החלטת מיסוי

,10.4.2019 לפי החלטת מיסוי חדשה מיום מעתה, ואולי גם רטרואקטיבית לשנים קודמות, חברות קטנות של מפתחי אפליקציות, מפתחי תוכנה, סרטוני יוטיוב ויצרנים בכל תחום, אשר לפחות מההכנסות שלהם נובעות ממכירות 25% בחו"ל, יהיו זכאים לשיעורי מס מופחתים משמעותית על רווחיהם, לעומת חברות אחרות בישראל. מדובר בהפחתת מס חברות על הרווחים בחברה רגילה - לשיעור 23% משיעור של לחברה במרכז הארץ. 12% או 16% של חברות כאלו, אשר ממוקמות באזור פיתוח מס על הרווחים (במקום 7.5% א ישלמו רק .)23% נוסף על כך, בעלי החברות ישלמו מס על הדיווידנדים שהם מושכים מהן, בשיעור כרגיל. 30% במקום 20% של בהתאם לחוק עידוד השקעות הון והחלטת 10.4.2019 מיסוי חדשה שפורסמה ביום בנושא מפעל 6003/19 החלטת מיסוי - יינתנו תעשייתי הפועל בתחום התוכנה, הטבות מיסוי אלו גם לחברות המעסיקות פחות מעשרה עובדים.

עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, www.ralc.co.il מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

2019 אוגוסט 515 ידע למידע 17

במסגרת החלטת המיסוי נקבע, בין היתר, כדלקמן: ," מפעל תעשייתי . מפעל החברה הוא " 1 זאת בהתבסס על פעילותה של החברה אשר היא פעילות ייצורית של פיתוח תוכנה. ," הכנסה מועדפת . הכנסות החברה הן " 2 זכות מאחר שהן נובעות ממתן " " בתוכנה. שימוש אנו מברכים על החלטה זו, התואמת את עידן התעשייה המודרנית, אשר תאפשר גם לחברות סטארט-אפ קטנות וחברות יצרניות אחרות, ליהנות מהטבות המס המשמעותיות הקבועות בחוק. בהתאם להלכה המקובלת, ככלל, תחולת פרשנות חדשה לדיני המס היא באופן רטרואקטיבי, כך שבהחלט קיימת האפשרות להגיש את הדוח השנתי לשנת לפי החלטה זו, וגם לשנים קודמות 2018 לכאורה.

תעשייתי הפועל בתחום התוכנה, אשר בה נקבע כי הטבות המס לפי חוק עידוד השקעות הון יינתנו גם לחברות קטנות המעסיקות מתחת לעשרה עובדים. החלטת המיסוי ניתנה לחברה פרטית תושבת ישראל, אשר עוסקת בפיתוח תוכנה המאפשרת ללקוחותיה בכל העולם לבצע בדיקות לקמפיינים של פרסום. הכנסותיה נובעות מדמי שימוש בתוכנה, הנגזרים מהיקף שאילתות המידע אותו הלקוח מעוניין לקבל מהתוכנה. עובדי 3 עובדים, מתוכם 6 החברה מעסיקה עובדים נוספים 3- פיתוח במשרה מלאה ו העוסקים השיווק ותפעול. כל העובדים פועלים ממשרדים ייעודיים של החברה. כל הציוד המשמש את הפעילות הייצורית של החברה נמצא בבעלותה ורשום בספריה, החל מתחילת פעילותה. כמו כן, הקניין הרוחני הנובע מפיתוח התכנה, לרבות מלוא הסיכונים והסיכויים הנובעים ממנו, נמצא בבעלות החברה.

מס הכנסה מאמרים

18 2019 אוגוסט 515 ידע למידע

על אף חוק המזומן – ניתן יהיה להסב שיק שלוש פעמים לגופים פיננסיים מפוקחים עו"ד אורי גולדמן

ומסייע לחברות ולעסקים שמתקשים לקבל אשראי בבנקים. עם פרשנות זו, עוד בטרם נכנסה הפעימה השנייה לתוקף, פנה הכותב לבנק ישראל, וקיבל תשובה בעקבות בירור שנערך עם משרד המשפטים ועל דעת רשות המסים (ראו ציטוט למטה). עוד אישרו הרשויות בעקבות פניית הכותב כי "הפקדת שיק בבנק לצורך פירעונו בלבד (לגוביינא) אינה נמנית במניין ההסבות המותרות לפי החוק". תגובתו של הכותב היתה: אנשים רבים כלל אינם מבינים כי השוק החוץ בנקאי בישראל מגלגל מאות מיליוני ש"ח בשנה. בשל חוק המזומן, עסקים רבים עלולים היו למצוא את עצמם ללא מענה של אשראי, שלא תמיד מאושר על ידי הבנקים. אנו שמחים שבנק ישראל, רשות המסים ומשרד המשפטים קיבלו את הפרשנות שהוצעה להם, וכך יוכלו הגופים הפיננסיים הגדולים להמשיך לדאוג לאותם עסקים וגופים קטנים יותר הזקוקים לאשראי זה כמו אוויר לנשימה. להלן אישור בנק ישראל ככתבו וכלשונו, כפי שנשלח לכותב:

זריקת מרץ לגופים הפיננסיים החוץ בנקאיים הגדולים ולכל השוק העסקי הנעזר בגופים אלה, בעקבות ערנותו של עו"ד אורי גולדמן (להלן "הכותב").

ערב כניסתה לתוקף של הפעימה השנייה של החוק לצמצום השימוש במזומן - החל , שם נקבע כי לא ניתן להסב 1.7.2019 ביום ש"ח יותר מפעם אחת, הרי 10,000 שיק מעל על אף שהחוק אוסר על יותר מהסבה אחת ש"ח, גופים פיננסיים 10,000 בשיקים מעל מפוקחים יכולים להסב אותם פעמיים. הכותב עלה על כך שמשילוב פרשני של שני סעיפי חוק המזומן, אין מניעה שההיסב הראשון יהיה לגוף פיננסי מפוקח. לטענתו, האמור, בין היתר, הוא כדי שנותני שירותים פיננסיים לא יופלו לרעה לעומת כל נסב אחר, כגון עוסק. מאחר שאותו גוף פיננסי מפוקח יכול להסב פעמיים לגוף פיננסי מפוקח אחר, בפועל יהיה ניתן להסב שלוש פעמים לגופים אלה. מדובר בבשורות טובות לשוק החוץ בנקאי בישראל המגלגל מאות מיליוני ש"ח בשנה

הכותב - מומחה למיסוי ואיסור הלבנת הון המלווה נותני שירותים פיננסיים רבים, חבר צוות השולחן העגול של הוועדה ליישום חוק צמצום השימוש במזומן ברשות המסים

מס הכנסה מאמרים

2019 אוגוסט 515 ידע למידע 19

שלום רב, בהמשך לשאלתך, אכן אין בחוק המזומן איסור לפיו המוטב בצ'ק יסב את ההסבה הראשונה לגוף פיננסי מפוקח (נותן שירותים פיננסי). בהתאם לבירור שנערך מול משרד המשפטים ועל-דעת רשות המיסים – יובהר כי: 2018- בצירוףהתוספתהשנייהלחוקלצמצוםהשימושבמזומן, התשע"ח 5 בהתאםלסעיף .1 ("החוק"), היסב ראשון יכול שיהיה לגוף פיננסי מפוקח כהגדרתו בחוק, כלומר ייתכנו היסבים לגופים פיננסיים מפוקחים. 3 עד הפקדת שיק בבנק לצורך פירעונו בלבד (לגוביינא) אינה נמנית במניין ההסבות המותרות .2 לפי החוק. בברכה, תמר תמר שטרצר-פישר

| מדור מדיניות מערכות תשלומים | אגף מערכות תשלומים וסליקה בנק ישראל | חות"ם

מס הכנסה מאמרים

20 2019 אוגוסט 515 ידע למידע

במאמר זה נעסוק ב'היוון קצבה' - אחד הכלים שאנו משתמשים בהם בטיפול 62 – בלקוחות הפורשים בגיל הפרישה החוקי לגבר. 67 , לאישה היוון כספים לקצבה בפטור ממס, הינו כלי למשיכת כספים קצבתיים בסכום חד פעמי, וזאת על חשבון הפטור על הקצבה. כך למשל, ניתן להוון כספי פיצויים קצבתיים יחד עם כספי תגמולים קצבתיים מקופת גמל. כמוכן, ניתן להוון תגמולי קצבה של שכיר או עצמאי הצבורים בקופת גמל ועוד... יצוין כי לא ניתן להוון כספי פיצויים בנפרד מכספי התגמולים. היוון כספי פיצויים אפשרי, כאשר הסכום להיוון כולל גם כספי תגמולים הצבורים באותה קופה. סכום ההיוון מקטין את "יתרת ההון הפטורה", ממנה נגזרת יתרת הקצבה הפטורה, במסגרת נוסחת הקיזוז. בהיוון לכל החיים, הקטנת יתרת ההון הפטורה הינה מוחלטת. אולם מה קורה בלבד 25% כאשר פורש מבקש להוון חודשים, מקרן 60 מהקצבה, לתקופה של ותיקה שבהסדר או מקרן מקיפה (חדשה)? מה דין הקטנת יתרת ההון הפטורה ויתרת הקצבה הפטורה במקרה זה? האם בחלוף תקופת ההיוון הקצובה, יקבל הפורש פטור גבוה יותר על הקצבה? ובכן, התשובה היא: לא רלוונטי. היוון קצבה לתקופה קצובה איציק בן-ארויה C.L.U יועץ פנסיוני

מדוע תקופת ההיוון לא רלוונטית? כיוון ההתייחסות להיוון היא לסכום 190 שבתיקון המהוון, ולא לשיעור או לתקופת ההיוון. 60- ל 1,000 נדגים, אם נהוון בקרן ותיקה חודש, הרי ש"שווי ההיוון" יהיה מכפלת ש"ח. 53,000 = 53 ש"ח במקדם ההיוון 1,000 ש"ח לכל החיים 1,000 לעומת זאת, אם נהוון , הרי 134 ומקדם ההיוון בקרן וותיקה הוא 134,000 ש"שווי ההיוון" במקרה זה עומד על ש"ח. מה עושים וכיצד מתייחסים לסכומים האמורים? מקטינים אותם מתקרת ההון ), כך שהפגיעה 2019- ש"ח ב 747,936( הפטורה בקצבה הפטורה הנגזרת מתקרת ההון הפטורה, מקטינה באופן יחסי את הפטור, בהתאם לסכום המהוון, ללא קשר לשיעור ההיוון, וללא קשר לתקופת ההיוון. וחישוב 190 מה למדנו? שהוראות תיקון נוסחת הקיזוז לגבי היוון קצבה, מתייחסות לסכום המהוון ולא לשיעור או לתקופת ההיוון. כך לגבי היוון פנסיה, וכך לגבי "היוון תגמולי קצבה בקופת גמל". בבואנו לבחון את שווי הפגיעה בפטור על הקצבה בביצוע היוון, יש להציב בנוסחת הקיזוז את הסכום המהוון. התוצאה היא 'יתרת ההון הפטורה', ולקבל את 'יתרת 180- אותה יש לחלק ב הקצבה הפטורה', ואת שיעור הפטור ביחס ש"ח 8,480 ל'תקרת הקצבה המזכה' – סך של .2019- ב

הכותב - יועץ פנסיוני, בעלים של ''איציק בן ארויה ליווי פנסיוני בע''מ'', חברה העוסקת בייעוץ פנסיוני לחברות ולפרטיים, וכן בהדרכות מקצועיות בתחום הביטוח, הפנסיה והגמל. מנהל אקדמי בהכשרת יועצים ומשווקים פנסיוניים בגופים מוסדיים ונמנה עם מומחי חברת ''חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע''מ"

מס הכנסה פסקי דין

2019 אוגוסט 515 ידע למידע 21

נדחתה גישת פקיד השומה שייחס יתרות חובה של בעלי חברה לשנים מאוחרות מהשנים שבהן נוצרו ושונתה קביעת המחוזי עו"ד משה גבע 8616/15 תקציר ע"א העליון בבית המשפט: כב' השופטים: א. חיות, י. עמית, ע. גרוסקופף (כותב פסה"ד) לפני: פלוני ז"ל (ע"י נאמן נכסי העיזבון) המערער: פקיד שומה כפ"ס, זהבה לוי ז"ל, ארז לוי, אורי לוי המשיב: 3.6.2019 : ניתן ביום

פרץ סכסוך עם 1999 משכורות. בשנת הספקיות ובגינו הוגשו תביעות הדדיות . במהלך אותן 2009 שהתבררו עד לשנת שנים הועברה פעילות החברה לחברה אחרת בבעלות קרובי משפחה ובניהול המערער והמשיבה, בדרך שהיוותה המשך ישיר לחברה שנסגרה. גם בין המערער והמשיבה פרץ בהמשך סכסוך שהוביל לעזיבת המשיבה ולהתמוטטות כלכלית גם של החברה החדשה. שומות פקיד השומה מתייחסות לשני סוגים של חובות של המערער והמשיבה כלפי החברה: תחילה חייב אותם בגין 2006 יתרות החוב לחברה החדשה בשנת ) בצירוף 2(2 כהכנסת עבודה לפי סעיף (ט). המערער לא 3 ריבית רעיונית לפי סעיף טען כנגד עצם החיוב הזה אלא על החלק שיוחס לו יחסית למשיבה והצביע על

בית המשפט העליון קיבל את הערעור בחלקו וביטל חלק מהחיוב בגין יתרות חובה שנותרו בחברה למערער ולמשיבה ששימשו בה מנהלים ובעלי מניות. בית המשפט לא קיבל את דרך הייחוס של פקיד השומה שתחת חיוב בשנים הרלוונטיות, החליט להתעלם מפקודות יומן, להשיב יתרות חוב לספרי החברה ולחייבן במועד מאוחר יותר בצירוף ריבית רעיונית, כך שלמעשה נעקפה ההתיישנות בשנים האמורות. עובדות המקרה וטענות הצדדים (גב' זהבה לוי ז"ל, 2 המערער ומשיבה להלן: "המשיבה"), שנפטרו במהלך ההליכים, היו בעלי מניות בחברת אופנה שייבאה בגדים של מותג מספקים שונים ומכרה אותם. המערער והמשיבה עבדו בתפקידי ניהול בחברה ומשכו ממנה

מס הכנסה פסקי דין

22 2019 אוגוסט 515 ידע למידע

מביטול זיכויים שבוצעו לטובת המערער והמשיבה בכרטיסי הנהלת החשבונות של ופקיד השומה 2002-1999 החברה בשנים ראה אותו כהכנסה שהתקבלה על ידי .2009 המערער בשנת חוב זה נוצר, על פי הנטען, בעקבות שלוש פקודות יומן שבוצעו בכרטיסי החו"ז של המערער והמשיבה אצל החברה. פקיד השומה טוען כי כנגד פקודות היומן הללו לא ניתנה כל תמורה של ממש על ידי המערער והמשיבה, ואם אכן כך, הרי יש לראות בהן הכנסה החייבת במס אצל המערער והמשיבה כהטבה שניתנה להם על ידי החברה, בין שמכוח היותם עובדים (הכנסת עבודה) ובין שמכוח היותם בעלי מניות (דיווידנד). ואולם הטבה זו ניתנה 2002- לכאורה למבקש ולמשיבה בשנים , ועל כן אף אם צודק פקיד השומה 1999 בטענתו, היה מקום לייחס אותה לשומות של השנים הללו, שומות אשר אף פקיד השומה אינו טוען כי היה באפשרותו עת נעשו השומות. 2011 לפתוח באוגוסט כדי להימנע מהתוצאה ולפיה מדובר בהטבה שיש ליחסה לשנות מס שהשומות בגינן אינן ניתנות לפתיחה, נקט פקיד המס את המהלך הבא: הוא סיווג את שלוש פקודות היומן האמורות כפעולות למראית עין שאין מאחוריהן כל פעולה אמיתית וממשית, ואשר כל תכליתן להפחית באופן מלאכותי את חובם של המערער והמשיבה לחברה. על כן קבע שיש להתעלם מפעולות אלה, ולהחזיר ליתרת חובם של המערער והמשיבה לחברה את הסכומים הללו, בתוספת ריבית רעיונית

טעות עובדתית בכך שהתייחסו אליו ואל המשיבה כבני זוג לעניין חזקת השיתוף, דבר שלא היה נכון. נוסף על כך, בעקבות ממצאים שעלו בדיוני בית המשפט שדן בתביעת הספקיות, נודע לפקיד השומה כי יתרת החוב של המערער והמשיבה לחברה הראשונה הוקטנה ללא אסמכתה מתאימה. פקיד 1999 בשנת השומה הוסיף את הסכום האמור ליתרת החוב של המערער והמשיבה כלפי החברה. כיוון שפקיד השומה לא ידע כיצד נעשו המשיכות בפועל בין המערער למשיבה, וכיצד יש לחלק ביניהם את הסכומים, הוא ייחס את מלוא הסכומים בגין כל האמור למערער ולמשיבה יחדיו. על קביעות פקיד השומה הגישו המערער והמשיבה ערעורים במגוון טענות, ובכלל זה טען המערער להתיישנות בכל הקשור .1999 לשנת הכרעת בית המשפט פקיד השומה ייחס למערער ולמשיבה הכנסה בגין שתי יתרות חוב כלפי החברה, אשר לשיטתו לא נפרעו על ידיהם. לגבי סוג החוב הראשון, אשר עצם קיומו אינו שנוי במחלוקת, אלא רק דרך חלוקתו בין המערער והמשיבה, החליט בית המשפט שלא להתערב בהחלטת המחוזי ולדחות את הערעור בעניין זה. הוא נימק את החלטתו שאין להתערב בקביעת בית המשפט קמא בעניינים שבעובדה. לגבי סוג החוב השני ראה בית המשפט כי גם עצם קיומו שנוי במחלוקת. חוב זה נובע

מס הכנסה פסקי דין

2019 אוגוסט 515 ידע למידע 23

ראיות שהובאו באותו הליך לראיות קבילות בהליך הנוכחי. עדות שנשמעה בהליך אחד היא, במקרה הרגיל, בגדר "עדות שמיעה" בהליך אחר, וקושי זה אינו בא על פתרונו. סוף דבר בית המשפט דחה כאמור את הערעור בקשר לעניין הראשון שדן בחיוב לשנת שקבע פקיד השומה. בעניין השני 2006 קבע שלפני בית המשפט קמא לא עמד בסיס ראייתי מספק לתמוך בקביעת פקיד השומה כי פקודות היומן שניתנו בשעתו היו בדויות וחסרות כל משמעות, ועל כן לא היה מקום להתעלם מהן, ולהעמיד את חוב המערער והמבקשת על הסכום שהיה עומד בו אילו לא ניתנו. מכאן שאף אם מדובר בהטבה שקיבלו המבקש והמשיבה מהחברה, הרי לא ניתן היה לייחס הכנסה , כפי שנעשה. 2009 זו לשומה לשנת בנסיבות העניין של קבלת הערעור בחלקו, לא פסק בית המשפט הוצאות, ואף הורה להשיב את ההוצאות שהשית בית המשפט קמא על המערער במסגרת פסק דינו.

(ט) לפקודת מס הכנסה. מאחר 3 לפי סעיף שחוב זה לא נפרע מעולם, החליט פקיד השומה לראות בו הכנסה ממשכורת של . בית המשפט 2006 המערער בשנת המס קבע כי דרך הילוכו של פקיד השומה מעוררת קושי. בית המשפט הסכים עם בית המשפט קמא כי משמעותה של מחיקת חובות שכזו היא מתן טובת הנאה למערער ולמשיבה, בין כדיווידנד ובין כהכנסת עבודה, אך כיוון שכך קבע גם שהפעולה הייתה חייבת במס בשנת המס שבה בוצעה. הקביעה כי ניתן להתעלם כליל מפקודות היומן מניחה שהן לא רק מלאכותיות, אלא בדויות – דהיינו, לא די שהן מסוות את מהותה האמיתית של הפעולה שנעשתה, אלא יש לקבוע שמדובר בפעולות למראית עין מהסוג של "סימולציה מלאה", כך שמאחוריהן אין עומדת כל ממשות. מכיוון שבית המשפט קמא התבסס על דברים שעלו בדיון משפטי אחר קבע בית המשפט כי ניסיון להתבסס על ממצא מסוים הכלול בפסק דין אחר אינו הופך

מס הכנסה פסקי דין

24 2019 אוגוסט 515 ידע למידע

רווח ממכירת ביטקוין חייב במס רווחי הון עו"ד משה גבע

11503-05-16 תקציר ע"מ המחוזי מרכז-לוד בבית המשפט: כב' השופט שמואל בורנשטיין לפני: נועם קופל המערער: פקיד שומה רחובות המשיב: 19.5.2019 : ניתן ביום

ערך של שער חליפין הפטורה ממס. לחלופי חלופין ביקש המערער לראות בביטקוין "נכס" המוצמד לשער הביטקוין כך שבמכירתו לא נוצר רווח חייב במס. לסיום טענותיו גם העלה המערער טענת "הסתמכות" בהתבסס על כך שרשות המסים פרסמה לראשונה את עמדתה .2017 בנושא רק בינואר הכרעת בית המשפט המערער הראה כי ישנה מגמה ברחבי העולם ובבנקים השונים ללמוד את הנושא ואולי גם להכיר בביטקוין כמטבע בעתיד. למרות זאת קבע בית המשפט שהביטקוין אינו יכול להיחשב מטבע, אך הדגיש שלא מן הנמנע כי מציאות זו תשתנה בעתיד. בקביעתו בדק בית המשפט את עמידת הביטקוין בהגדרת "הילך חוקי" שפירושה מטבע שחייבים לקבלו כתמורה לפירעון חוב, ולכן משמשת אבן בוחן להגדרת "מטבע". בית המשפט הסביר שאף על פי

בית המשפט דחה את הערעור וקבע כי הביטקוין אינו עומד בהגדרת "מטבע" כך שהרווחים שהניבה מכירתו אינם בגדר "הפרשי שער" פטורים ממס, אלא מדובר בנכס שהרווח ממכירתו חייב במס רווחי הון כטענת פקיד השומה. עובדות המקרה וטענות הצדדים ומכר 2011 המערער רכש ביטקוין בשנת מיליון ש"ח. 8.2- ברווח של כ 2013- אותו ב פקיד השומה טען שמדובר ברווח הון מעצם היותו של הביטקוין "נכס" החייב במס רווחי הון על פי פרק ה' לפקודת מס (להלן: 1961- הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א "הפקודה"). זאת, בניגוד לטענת המערער שיש לראות בביטקוין "מטבע חוץ" שרווחיו הם בגדר הפרשי שער פטורים ממס מכוח ) לפקודה. 13(9 סעיף לחלופין טען המערער כי יש להתייחס לביטקוין כ"נייר ערך" שצמוד לשער הביטקוין שעליית הערך שלו היא עליית

מס הכנסה פסקי דין

2019 אוגוסט 515 ידע למידע 25

הביטקוין כנייר ערך או כנכס הצמוד לשווי שלו עצמו, וראה בכך סוג של אוקסימורון מעצם הניסיון להגדיר דבר על ידי אותו הדבר עצמו. לסיום דחה בית המשפט גם את טענת "ההסתמכות" שהעלה המערער וקבע שגם אם רשות המסים פרסמה את עמדתה , אין 2017 בנושא לראשונה רק בינואר בהיעדר מדיניות ונקיטת עמדה חד- צדדית על ידי המערער בכדי לבסס טענת הסתמכות. סוף דבר בית המשפט קבע שהביטקוין אינו "מטבע" לצורך משפטי, כלכלי או לצורכי מיסוי, כך שרווחי מכירתו אינם פטורים ממס, וזאת אגב נקיטת לשון "לעת הזו" בקשר להחלטתו, כך שלא מן הנמנע לשיטתו כי מציאות זו עשויה להשתנות בעתיד. התקבלה עמדת פקיד השומה כי מדובר בנכס שהרווח ממכירתו חייב במס רווחי הון. הערעור נדחה. המערער יישא בהוצאות ש"ח. 30,000 המשיב בסך

שאין הביטקוין נחשב "הילך חוקי" במדינה כלשהי בעולם, אין ללמוד מכך שהשימוש בו אינו חוקי. בית המשפט מציין שהמערער לא הצליח להוכיח שהביטקוין משמש תחליף של ממש לכסף או כמטבע לצורכי מס במדינות אחרות בעולם, תוך ציון ארצות הברית ואנגליה כמדינות שקבעו שמדובר בנכס כטענת פקיד השומה. לא נסתר מעיני בית המשפט גםהשימוש הנפוץ שנעשה בביטקוין להימורים וסחר במוצרים לא חוקיים כגון סמים ונשק, וזאת עקב האנונימיות היחסית שהוא מעניק למשתמשים בו. בית המשפט התרשם שהביטקוין אינו משמש "יחידת חישוב ערך", אינו משמש אמצעי תשלום ולא נהוג לנקוב בו למחירי מוצרים ושירותים עקב האמון הנמוך בו ורמת התנודתיות הגבוהה שלו. לגישתו, הפטור להפרשי הצמדה ניתן כדי למנוע מיסוי הכנסה שאינה משקפת גידול בכוח הקנייה של הכסף, אך הוא בוודאי לא נועד לפטור רווחים המהווים התעשרות ברורה ומובהקת. כמו כן, דחה בית המשפט את הטענות החלופיות שניסו להציג את

מס הכנסה פסקי דין

26 2019 אוגוסט 515 ידע למידע

נדחו ערעוריו של סוחר מתכות על החלטת פקיד השומה לפסול את ספריו – ניהל את חשבונותיו בסטייה מהותית מהוראות הדין עו"ד שלי גולדמן

4724-03-14 תקציר ע"מ המחוזי בבאר שבע בבית המשפט: כב' השופט גד גדעון לפני: בכור אליהו המערער: פקיד שומה אשקלון המשיב: 4.6.2019 : ניתן ביום

משומשות. פקיד השומה מצא כי פנקסי אינם 2007-2006 המערער לשנות המס לפקודת מס הכנסה 130 קבילים, על פי סעיף (להלן: "הפקודה"). לשיטתו, המערער ניכה הוצאות באמצעות חשבוניות, ללא רכישה או קבלת שירות בגינן. המערער השיג על החלטת הפסילה, אך השגתו נדחתה. המערער טען כי הקביעה בדבר שימוש בחשבוניות פיקטיביות אינה מבוססת. לטענתו, החשבוניות משקפות עסקאות אמת שבוצעו בפועל. כך באשר לחשבוניות המס שהוצאו על ידי חברות שמהן רכש פסולת. לטענת המערער, פקיד השומה העמיס את כל הליקויים אצל הספקים על גבו והסיק כי מדובר בחשבוניות פיקטיביות, אף על פי שלא חקר מי מהספקים. המערער הוסיף וטען בנוגע לשומה שהוצאה לו כי אין לקבוע שיעור רווח גולמי אחיד באופן גורף לכל העוסקים בענף, אלא יש להתחשב בנתוני כל עסק. לטענת המערער, פקיד

בית המשפט המחוזי דחה ערעורים שהגיש סוחר מתכות על החלטת פקיד השומה לפסול את ספריו ולקבוע את הכנסתו החייבת בשומה לפי מיטב השפיטה. נקבע כי הסוחר לא הפריך את המסקנה המסתברת בדבר השימוש בחשבוניות כוזבות כעולה מן הראיות העומדות נגדו או בדבר ניהול חשבונותיו בסטייה מהותית מהוראות הפקודה או הנוהל. על כן, בדין נפסלו ספריו של הסוחר לשנות המס הרלוונטיות. עסקינן בשני ערעורים שהדיון בהם אוחד, על החלטות המשיב (להלן: "פקיד השומה") לפסול את ספרי המערער ולקבוע את הכנסתו החייבת בשומה בצו לפי מיטב וכן 2007- ו 2006 השפיטה, בשנות המס .2011-2008 בשנות המס המערער עסק בשנות המס הרלוונטיות במסחר סיטונאי בפסולת ברזל ובמתכות השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

מס הכנסה פסקי דין

2019 אוגוסט 515 ידע למידע 27

להוציא שומה מבוססת ומדויקת, ולהצדיק את שומתו לכל פרטיה. פקיד השומה רשאי לקבוע את השומה לא רק על פי עובדות מוכחות ונתונים בדוקים, אלא גם על פי אומדנים, הערכות וניסיון אישי. במקרים אלה, על הנישום הראיה להוכיח את הטענה כי שומה כאמור היא מופרזת, בלתי סבירה או שגויה. מן הכלל אל הפרט, נקבע כי לו סבר המערער שבידיו נתוני שומה ראויים מאלה שבהם בחר פקיד השומה, שומה היה עליו להציגם בעת הדיון, ולהוכיח את עדיפותם על אלה של פקיד השומה. אלא שהמערער לא הציג בהליך הקודם בעניינו, ואף לא בהליכים הנוכחיים, חוות דעת כלכלית נגדית. על כן, במצב דברים זה נקבע כי אין להתערב במרכיבי השומה שהתבססו על חוות דעתו של כלכלן מטעם רשות המסים. עוד נקבע כי הנטל להוכיח את שיעור הרווח וההוצאות רובץ על המערער, ודאי לאחר שנקבע כי בדין נפסלו ספריו. לפיכך, כאשר אין לדחות את חוות הדעת של פקיד השומה ובהיעדר ראיה סותרת מטעם המערער - יש לקבוע כי המערער לא הרים את הנטל המוטל עליו לעניין זה, וכי אין מקום להתערב במסקנות פקיד השומה גם לעניין שיעור הרווח הגולמי ששימש בסיס לשומתו. תוצאה הערעורים נדחו. נקבע כי אין להתערב באיזו מהחלטות פקיד השומה מושא הערעור. המערער ישלם לפקיד השומה ש"ח. 60,000 הוצאות משפט בסך

השומה לא לקח בחשבון את העובדה כי תהליך ההפקה של המתכות מתוך הסחורה שנרכשה משתנה מחומר גולמי לאחר ומופעל על ידי כוח אדם משתנה. פקיד השומה טען מצדו כי המערער הצהיר 2006 בשנת 5.7% על שיעור רווח גולמי של בשנת 6.3% ועל שיעור רווח גולמי של . שיעורי רווח אלו נמוכים משמעותית 2007 משיעור הרווח הגולמי המוערך על ידי חוות דעת כלכלן מטעם רשות המסים ועומד על . כמו כן, שיעור הרווח הגולמי המדווח 22% אינו תואם את הקביעה בפסק דין חלוט בעניינו של המערער, בנוגע לשנות מס קודמות שבהן עסק באותה פעילות עסקית. בית המשפט קבע: כב' השופט ג' גדעון פסק כי המערער לא הפריך את המסקנה המסתברת בדבר השימוש בחשבוניות כוזבות, כעולה מן הראיות העומדות נגדו; או בדבר ניהול חשבונותיו בסטייה מהותית מהוראות הפקודה. על כן, בדין נפסלו ספריו של המערער לשנים הרלוונטיות. טענותיו של המערער נטענו בעלמא. מדובר בעדות יחידה של בעל דין, שהיא כללית ביותר ובלתי מפורטת. הסבריו, בחלקם, היו בגדר עדות כבושה. כמו כן, יש לזקוף לחובת המערער במאזן הראיות, את הימנעותו מהעדת ספקים, עובדים, או הצגת כל ראיה אחרת שיש בה כדי לתמוך בטענתו לעסקאות אמת. עוד נקבע כי נישום אשר ספריו נפסלו, ונערכה לו כתוצאה מכך שומה על פי מיטב השפיטה, אינו רשאי לדרוש מפקיד השומה

מס הכנסה פסקי דין

28 2019 אוגוסט 515 ידע למידע

בית המשפט קבע ששכיר הפעיל עסק לא מדווח לניכיון צ'קים, אך עם זאת הקטין את השומה בצו עו"ד משה גבע

1337-04-13 תקציר ע"מ המחוזי בתל-אביב בבית המשפט: כב' השופט הרי קירש לפני: אורן מרסיאנו המערער: היחידה הארצית לשומה המשיבה: 4.7.2019 : ניתן ביום

כי הוא אכן מנהל עסק כטענת המשיב, יש להביא בחשבון "צ'קים חלופיים" שהחליפו צ'קים שניתנו קודם לכן (ולכן נכללים פעמיים במחזור), וכן לעניין "חובות אבודים" בגין ניכיון צ'קים שניסיונות גבייתם לא צלחו. המשיב טען משום כך כי יש לראות בפעילותו של המערער מול הלקוחות עסק שלא דווח ולכן גם לא נוהלו ספרים כנדרש. על פי אומדן מחזור הצ'קים שעברו תחת ידו של המערער קבע לו המשיב שומות מהמחזור המשוער. 4% ובהן הכנסה של כשומה חלופית התבסס המשיב על הפרשי הון לא מוסברים שנבעו מהשוואות הונו של המערער באותן שנים. הכרעת בית המשפט בית המשפט קיבל את טענות המשיב כי עסקינן בעסקי חלפנות שניהל המערער

בית המשפט קבע שהמערער שהוצג כשכיר בצ'יינג' ניהל עסק משלו שלא דווח, וסתר את טענותיו כי שימש בורג קטן במערכת שקיבל "טיפים" ו"בונוסים" מהצד. עם זאת התערב בית המשפט בחישובי המשיב והקטין את ההכנסה שיוחסה למערער. עובדות המקרה וטענות הצדדים המערער עבד כשכיר בחברה שעסקה בצ'יינג' ובניכיון צ'קים. שכרו היה נמוך אך התברר לפקיד השומה כי למעשה לא עבד עבור החברה כשלוח שלה, אלא החברה עבדה עבורו: הוא הביא לה צ'קים לניכיון ובמקביל גבה אחוז משתנה מהלקוחות עבור השירות שלו. התברר שבדרך זו סיפק מהיקף פעילותה 50%- המערער לחברה כ בניכיון צ'קים, דבר שהעיד על חשיבותו לחברה שאינו עולה בקנה אחד עם טענותיו כי הוא שכיר זוטר (לאור שכרו הנמוך). לחלופין טען המערער כי גם אם יימצא

מס הכנסה פסקי דין

2019 אוגוסט 515 ידע למידע 29

בית המשפט התרשם כי העמלה הממוצעת של המערער מניכיון צ'קים עמדה על ולא כפי שקבע המשיב, ולכן הורה 2.22% לתקן בהתאם את השומות בצו ובכך קיבל באופן חלקי את הערעור. במקביל, החליט בית המשפט שלא לפעול על פי השומה החלופית, אך העיר לגביה כמה הערות על דרך החישוב של המשיב את ההפרש. סוף דבר לנוכח התוצאה המעורבת, לא נקבעו הוצאות.

מבלי לדווח, לנהל ספרים ולשלם מיסים כחוק. בית המשפט דחה את טענת המערער לגבי הצ'קים החלופיים, לאור העדויות שמהן עלה שבמקרה זה נגבתה לרוב עמלה נוספת. לעניין "חובות אבודים" העלו העדויות שהובאו בפני בית המשפט כי המערער לא נשא באחריות לכך ולא ספג את ההפסד שנבע מאי הצלחה בגבייה. אחריות זו נותרה בידי החברה ולכן גם טענה זו נדחתה.

מיסוי העברת מניות בחברה בתמורה מכוח הסכם פשרה - נדחה ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי כי אחד הצדדים הפר את הסכם הפשרה עו"ד רונן שיכמן

944/18 תקציר ע"א העליון בבית המשפט: כב' השופטים: הנשיאה אסתר חיות, ג'ורג' קרא, אלכס שטיין לפני: אסכנדר ג'באלי ואח' המערער: בני עאדל ג'באלי חברה לעבודות עפר ופיתוח נצרת בע"מ ואח' המשיבה: 15.4.2019 : ניתן ביום

הפשרה שעניינו העברת מניות בחברה בתמורה, וזאת נוכח אי תשלום יתרת החוב לרשות המסים כמתחייב על פי שומה וכן נוכח סירובם לסייע למערערים לקבל סיווג

בית המשפט העליון דחה ערעור שהוגש על פסק דינו של בית המשפט המחוזי שדחה את תביעתם של בעלי מניות להצהיר כי בעלי מניות אחרים בחברה הפרו את הסכם

מס הכנסה פסקי דין

30 2019 אוגוסט 515 ידע למידע

הפרו את הסכם הפשרה נוכח אי תשלום יתרת החוב לרשות המסים כמתחייב , וכן נוכח סירובם 10/2005 על פי שומת ,4/ לסייע למערערים לקבל סיווג קבלני ג כפי שהתחייבו בהסכם הפשרה. בית המשפט המחוזי דחה את התביעה וחייב את המערערים בהוצאות המשיבים בסך ש"ח. מכאן הערעורים שלפנינו. 30,000 המערערים חולקים על קביעותיו של בית המשפט קמא ובהן הקביעה כי סוגיית הפרת הסכם הפשרה על ידי המשיבים לא הוכרעה בהליכים קודמים. כמו כן טענו כי לא היה שיהוי מצדם בהגשת התביעה וכי הם לא ויתרו מעולם על זכות התביעה אלא רצו להגישה לאחר שיינתן פסק דין בהליך הקודם, ומשהתעכב סיומו של אותו ההליך הם הגישו את התביעה. המערערים טענו עוד כי למשיבים לא נתונה זכות באשר הם אינם 10/2005 השגה על שומת הנישום אלא המערערים, ומוסיפים כי לא פעלו בחוסר תום לב בנקיטת הליכי הוצאה לפועל בטרם הוכרעה השגת המשיבים, שכן נודע להם על אודות ההשגה רק בדיעבד, .2007 בשנת המערערים חולקים גם על קביעותיו של בית המשפט בסוגיית הסיווג הקבלני. הם מבארים כי תביעתם לא הייתה להשגת הסיווג עצמו אלא לקבלת שווי הסיווג ש"ח) ולא נפל בה כל 4,000,000 (בסך שיהוי מאחר שעילת תביעה זו נולדה רק , לאחר שהמשיבים הפרו את 2006 בשנת הסכם הפשרה ולא שילמו את שומת מס , והם הפנו בהקשר זה לסעיף 10/2005 בהסכם הפשרה.

, כפי שהתחייבו בהסכם הפשרה. 4/ קבלני ג נקבע כי קביעותיו של בית המשפט המחוזי הן מבוססות ומנומקות ולא נפלה בהן כל טעות.

השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

(להלן: 3- ו 2 המערערים והמשיבים "המשיבים") הם אחים אשר החזיקו יחד (להלן: "החברה"). 1 במניותיה של המשיבה פרץ בין הצדדים סכסוך 2001 בשנת וההליך המשפטי שהתנהל ביניהם הסתיים בהסכם פשרה שבו הוסכם, בין היתר, כי המשיבים ירכשו את מניות המערערים בחברה בתמורה שהוסכמה וכי הם יישאו בכל המסים שיחולו על המערערים כתוצאה הגיש 30.12.2002 מהסכם הפשרה. ביום רואה החשבון של החברה דיווח לרשויות המס לפיו התמורה שצמחה למערערים 6,000,000- מעסקת המניות הסתכמה ב ש"ח והמשיבים שילמו לרשויות המס את 10.10.2005 המסים בגין העסקה. ביום התקיים דיון במשרדי מס הכנסה במעמד המערערים בלבד, ובמסגרתו נחתמו הסכמי שומה לפיהם חל שינוי בסכום התמורה מעסקת המניות אשר הביא לגידול במס ש"ח 1,983,585 בגין העסקה בסך של .)"10/2005 (להלן: "שומת הגישו המשיבים השגה 31.10.2005 ביום פתחו 9.2.2006 וביום 10/2005 על שומת המערערים בהליכי הוצאה לפועל נגד המשיבים כדי לחייבם בתשלום המס לפי . בתביעה מושא הערעור 10/2005 שומת עתרו המערערים להצהיר כי המשיבים

מס הכנסה פסקי דין

2019 אוגוסט 515 ידע למידע 31

בבית המשפט המחוזי [...] ניתן ללמוד, כי אף בית המשפט המחוזי לא סבר שמדובר בפלוגתא העומדת להכרעה בפניו", והוסיף כי "פלוגתא זו תיבחן לגופה בתביעה הנוספת [היא התביעה מושא הערעור דנן] בה היא עומדת לדיון". בדונו בטענת המערערים כי המשיבים הפרו את הסכם הפשרה בשל אי תשלום , ערך בית 10/2005 סכומי המס על פי שומת המשפט קמא דיון מקיף הן בטענות הסף בדבר התיישנות ושיהוי שהעלו המשיבים והן בטענת ההפרה גופה, תוך ניתוח השתלשלות האירועים, ניתוח ממצאים עובדתיים והתייחסות מפורטת לטענות הצדדים, והגיע לכלל מסקנה כי למשיבים עמדה זכות לפעול במטרה להפחית את , וכי המערערים, לעומת 10/2005 שומת זאת, פעלו בהקשר זה בחוסר תום לב. נקבע כי קביעות אלה של בית המשפט הן מבוססות ומנומקות ולא נפלה בהן כל טעות. כמו כן, נקבע כי בצדק הוסיף בית המשפט ודחה את טענתם של המערערים לפיה הסכם הפשרה הופר על ידי המשיבים משום שלא סייעו למערערים לקבל סיווג קבלני . עיון בפסק הדין ובטענות הצדדים 4/ ג נודע למערערים 2001 מלמד כי כבר בשנת על סירוב המשיבים להירשם כבעלי מניות בחברה שתוקם על ידי המערערים לצורך קבלת הסיווג, ולמעשה כבר אז נולדה עילת התביעה בסוגיה זו. עוד מן הראוי להוסיף ולציין כי הנימוקים שבגינם דחה בית המשפט קמא את טענת המערערים בהקשר

המערערים הוסיפו וטענו כי קביעותיו של בית המשפט בסוגיית יתרת המס לתשלום שגויות אף הן וסבורים כי היה מקום לקבל 2 את עמדתם נוכח הצהרתו של המשיב ומסמכים מרשות המסים שבית המשפט קמא התעלם מהם, לטענתם. בערעור שכנגד טענו המשיבים כי בית המשפט פסק לטובתם הוצאות בסך של ש"ח בלבד ולא פסק לטובתם שכר 30,000 טרחה כלל, מבלי שניתנה לכך הנמקה. לשיטתם מדובר בקביעה שגויה שכן נסיבות העניין חייבו פסיקת שכר טרחה בשיעור נכבד וריאלי נוכח סכום התביעה הגבוה, מורכבות התביעה, אופן ניהולה והעבודה הרבה שנדרשה מבחינת המשיבים כדי להתמודד עמה. בית המשפט קבע: הנשיאה כב' השופטת א' חיות, שאליה הצטרף המותב, קבעה כי דין הערעור להידחות. הסוגיה הראשונה שבה דן בית המשפט קמא היא האם הפרת הסכם הפשרה על ידי המשיבים הוכרעה בהליכים קודמים שהתקיימו בין הצדדים. נקבע כי בדין קבע בית המשפט קמא שיש להשיב על שאלה זו בשלילה. קביעת בית המשפט בעניין זה מעוגנת היטב הן בהחלטתו של בית המשפט בהליך הקודם בבקשה לאיחוד תובענות והן בקביעותיו 8069/13 של בית המשפט העליון בע"א ,)19.12.2016( 39 ג'באלי נ' ג'באלי, פסקה שם צוין מפורשות כי "הפרת הסכם הפשרה על-ידי הרוכשים היא פלוגתא שלא לובנה

מס הכנסה פסקי דין

32 2019 אוגוסט 515 ידע למידע

שהגישו המערערים ולאמץ את פסק דינו של בית המשפט קמא, מטעמיו, מכוח (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי. 460 תקנה אשר לערעור שכנגד, הלכה היא כי אין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בשיעור ההוצאות שנפסקו על ידי הערכאה הדיונית והיא תעשה כן אך במקרים חריגים. ואולם, כך נקבע, המקרה דנן נמנה עם אותם מקרים חריגים המצדיקים התערבות. מדובר בתביעה כספית מורכבת, מיליון ש"ח, אשר ניהולה 12.5- בסך של כ ארך שנים מספר, כלל דיונים רבים והצריך משאבים בהיקף לא מבוטל מצד המשיבים. נקבע כי בנסיבות דנן העובדה שבית המשפט קמא לא ראה לפסוק למשיבים סכום כלשהו בעבור שכר טרחה ומבלי שנימק את הדבר, מצדיקה התערבות. נקבע כי הערעור שכנגד מתקבל, אפוא, במובן זה שאל סכום ש"ח) שפסק בית המשפט 30,000( ההוצאות קמא לטובת המשיבים – המערערים שכנגד, ש"ח בעבור שכר 25,000 יתווסף סכום של טרחת עורך-דין. תוצאה הערעור העיקרי נדחה והערעור שכנגד התקבל.

זה לגופה, אף הם מבוססים ומוצדקים להסכם הפשרה 13 בהינתן הוראות סעיף והוראות הדין שעליהם נסמכים נימוקים אלה. נקבע כי טענות המערערים בסוגיית הפרשי מס אשר לא שולמו, לטענתם, על ידי המשיבים, מופנות בעיקרן כנגד קביעות עובדה ומהימנות של בית המשפט קמא. בית המשפט קמא קבע כי המערערים לא הרימו את נטל ההוכחה לביסוס טענה זו ודחה אותה הן מחמת שיהוי והן לגופה, תוך התייחסות לטענות הצדדים בכתבי הטענות, לעדויות שנשמעו בפניו ולמהימנותן, למסמכים שהוצגו לו וכן בהתבסס על החישובים שערך בהינתן מכלול הראיות הללו. נקבע כי בית המשפט ניתח כראוי את התשתית העובדתית אשר הונחה לפניו והסיק את המסקנה המשפטית הראויה לפי אותו הניתוח. זאת בעיקר בהינתן העובדה כי המערערים לא הציגו כל ראיה שהיה בידם להציג לתמיכה בטענתם – למשל, אישור עדכני על יתרת חוב לרשות המסים או אסמכתה על כך שהם שילמו הפרשי מס חלף המשיבים. נקבע כי בשל כל הטעמים המפורטים לעיל, יש לדחות את הערעור

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online